#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย เสกศรัณย์ ทองจันทร์
2.เด็กชาย นนทวัฒน์ บุญเชิญ
3.เด็กชาย วรกิตติ์ ปราบมาตย์
1.นางสาว อรทัย สร้อยผาบ
2.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วรวิทย์ โคตรชัยยา
2.เด็กชาย พงศกร ตะริวงศ์
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาย สันติเวช พลแสน
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ โจมสติ
2.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ปัทมะ
3.เด็กหญิง นิภาพร เขียวอ่อน
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธัญรัตน์ ออมชมภู
2.เด็กหญิง ธารใส ชำนิวัฒน์
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง หทัยชนก พานถม
2.เด็กหญิง พาขวัญ โสชะดา
1.นางสาว วิลาสินี ศิริรัตน์
2.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สิริวดี อินทร์ชื่น
2.เด็กชาย นฤเบศ ศาลางาม
1.นางสาว วาสนา บุญพา
2.นางสาว อรอุมา อนันต์
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง ปวิดา จำปาแก้ว
2.เด็กหญิง อรัญญา วัฒราช
3.เด็กหญิง ชนม์นิภา น้อยสนธิ์
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง รุ่งฤดี สีกะชา
2.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2.นาง อรชร ยิ้มเกิด
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง สุชญา โสดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีนวล
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นางสาว ศิวนาถ โสศรีสุข
10 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ไปแดน
2.เด็กหญิง ปารีณา บุญใหญ่
3.เด็กหญิง กฤษฎาภรณ์ ทองด้วง
1.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
2.นางสาว ศรีสุรางค์ ผ่องศิริ
11 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง กุสุมา สุกอ้วน
1.นาง จิราพร แพงยา
12 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ปาลินี มุละชาติ
1.นาง สมร ทองใบ
13 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง มัทณียา สิมมาทอง
1.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
14 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ระโส
1.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
15 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วรรณชัย โชติเจริญ
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
16 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วันเพ็ญ พรมยม
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
17 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปณิตา ยศศิริ
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยพิมพ์
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
18 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จิราพัชร ศรีผ่องใส
2.เด็กหญิง นันทิยา นาคินี
3.เด็กหญิง ปัทมา บุญมาทน
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
19 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ทำดี
2.เด็กหญิง อภัสรา ปอทอง
3.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทาคำสุข
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
20 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง นุศรา เวียงคำ
2.เด็กหญิง ศลิสา นวนจันทร์
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ บัวศรี
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง อรฤทัย คล่องแคล่ว
2.เด็กหญิง ปรียาดา บุตรทะ
3.เด็กหญิง สุมลรัตน์ คำจันทร์
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง จิรภิญญา บัวลอย
2.เด็กหญิง กัลยา เชื้อบัณฑิต
3.เด็กหญิง สุชาดา ยอดสิงห์
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง บัวคำ บุญเรืองศรี
2.เด็กหญิง จิรญา ยวนขันธ์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ ตรวจมรรคา
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นางสาว ทัศยา รองทอง
24 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง อรวรรณ สระเกษ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองมะยาง
1.นาย เสถียร ขันตรี
25 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ภัทรชัย เก่งมนตรี
2.เด็กหญิง สุพิชา ไสวงาม
1.นางสาว ลลิตา เพ็งธรรม
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาทิตยา หงษาล้วน
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ พงษ์เดช
2.เด็กหญิง ณัฐกมล ลาลุน
3.เด็กหญิง วรกมล ไชยสนาม
4.เด็กหญิง ณัฐรดา ศิริบูรณ์
5.เด็กหญิง กิตติมา พรมดี
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
2.นาง สุภัคตรา วรรณจู
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง กัญญานัฐ นามวงษ์
2.เด็กหญิง เอื้องฟ้า ลาธุลี
3.เด็กหญิง ไอรดา รุณพงษ์
4.เด็กหญิง นริณญา มะลิโส
5.เด็กหญิง พิมรดา อุทัย
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
2.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.66
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ณัฐวรา ผลาผล
2.เด็กหญิง ณัฐวิภา ผลาผล
3.เด็กหญิง สไบทิพย์ ดาวจันทร์
4.เด็กหญิง นวพร สว่างงาม
5.เด็กหญิง ชลธิชา มาสี
1.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
2.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
81.66
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ ทองอร่าม
2.เด็กหญิง นัทติยา ชุ่มแจ่ม
3.เด็กหญิง รุ่งฤดี กองแก้ว
4.เด็กหญิง สิรภัทร วันศรี
5.เด็กหญิง อมรรัตน์ บุญสุวรรณ
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ชลนิภา คำจันทร์
2.เด็กหญิง วาสนา อาจดวงดี
3.เด็กหญิง จิลลาภัทร จันทร์โท
4.เด็กหญิง พรณภา สาบาน
5.เด็กชาย จิรวัฒน์ พากเพียร
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง วรัญญา จันทร์โนนแซง
1.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย สิทธิพร อุดมพันธ์
1.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ประกาศิต จองลน
2.เด็กหญิง ทรรษิกาน มณีวัน
1.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
2.นาง สุปราณี พิทักษ์
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ นิตินาทวรพจน์
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ บุดดีภักตร์
1.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
2.นาง สุปราณี พิทักษ์
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ กลับใจ
2.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
36 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย พรศักดิ์ ศรีบุรี
2.เด็กหญิง วิจิตรา ศิริบุญ
3.เด็กหญิง พุธิตา โกศล
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
37 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ศกลภัทร อุทธา
2.เด็กชาย ธีระวัฒน์ พรมด้วง
3.เด็กชาย กฤษฎา สังขมาลัย
1.นาง สุพรรษา ประสพสุขเกษม
2.นางสาว เพ็ญพิมล จันทร์งาม
38 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ นามกาสา
2.เด็กชาย ภาณุลักษ์ สุภาวรรณ์
3.เด็กชาย หยี เต่าทอง
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
2.นาย สมจิต จันทร์เกษ
39 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย จักรพรรดิ์ ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย ณัฐนัน สุวรรณ
3.เด็กชาย เดชฤทธฺิ์ ชาภักดิ์ดี
1.นาย อภิสิทธิ์ สารภาพ
40 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย วัชระ จุลทัศน์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วสง่า
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นางสาว ศิวนาถ โสศรีสุข
41 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สระสาง
2.เด็กชาย กวินทรา ศรีภา
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นางสาว โชติรส กะริโส
42 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย นครินทร์ กลิ่นพยอม
2.เด็กหญิง รุ่งฤดี จันทพลาบูรณ์
3.เด็กหญิง สิริลักษณ์ ตีเงิน
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นางสาว วิไลลักษณ์ สายสมบัติ
43 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย นันทพงษ์ กิตติโรจน์พันธ์ุ
2.เด็กชาย ก้องภพ เต่าทอง
3.เด็กชาย ศักดา มีศรี
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
2.นาย ไพรัช มีสิทธิ์
44 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ปิยวัช พลวาปี
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
45 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง อรนิศา อินทรศร
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
86.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง สุธีมนต์ วงษ์วิลา
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
84.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง โซเฟีย ออเซ่
1.นางสาว ณภัทร คชพันธ์
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา กลีบพรมราช
1.นาย เฉลิมพล สระ
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย พงศกร โพธิ์ขาว
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ประจญ
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค เดือนเพ็ง
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ณัฏฐชาติ จัน
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ผิวไสยา
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง ประภาพร สมสิงห์
2.เด็กหญิง พลอยตะวัน ยิ่งชาติ
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นาย ธีรภัทร คำสุมาลี
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สิริวรรณ คำแก้ว
2.เด็กหญิง เกตุมณี บุญพา
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ช่อตะวัน จันทร
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
86.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง อรวรรยา ไชยโคตร
2.เด็กหญิง ลักษมี งอมสงัด
3.เด็กหญิง ทัศนีย์ ศิลาเพชร
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
82.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐธิพร จุลหอม
2.เด็กชาย วรชัย สรไกร
3.เด็กหญิง สุณัฏฏ์ฐา เพิ่มเติมจิตร
1.นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธนโชติ ไกรดวง
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ จูมครอง
3.เด็กชาย ธนาวุฒิ กุลมาศ
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นวลอนันต์
2.เด็กหญิง ชลลดา มาอ่อน
3.เด็กหญิง ฐานิดา บุญพิม
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
62 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ศักดา จุลทัศน์
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
63 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
64 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ สุนาวัง
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
65 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ศุภกร ขจรเพชร
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
66 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ณัฐวรา ผลาผล
1.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
67 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ชลธิชา การะพัฒน์
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
68 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ภูวดล เงินยวง
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
69 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย อภินันท์ กันวิเศษ
1.นางสาว สุบัน พรมลี
70 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย จันทร์ มณีวงค์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
71 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ภาสวัฒน์ บัวลบ
1.นางสาว วนิดา มะลัย
72 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ โพธิ์สุวรรณ
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
73 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง น้ำฝน ศรีทะ
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
74 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ปณิดา กันไชยชาติ
1.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
75 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
76 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ญัฐฐา นิวาส
1.นางสาว วนิดา มะลัย
77 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย สุธีกานต์ ดิษฐประสพ
2.เด็กชาย ณัฐกร ตุ่งพิลา
3.เด็กหญิง พิชญาพร ชาวะหา
1.นางสาว ทองลัน ลาธุลี
2.นางสาว นฤมล นิรังกูล
78 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ขนิษฐา พรใส
2.เด็กหญิง ศศิวิมล พิมพาวัตร
3.เด็กหญิง ขวัญสิริ นามะโร
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
2.นาง ศิริรัตน์ วงศ์บุดดี
79 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ปุณณิศา บุญมา
1.นางสาว วนิดา มะลัย
80 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง ศรันยา ทองยืน
1.นางสาว รุจิษยา สิทธิมณี
81 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย เอกราช บุญลา
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
82 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย พิยะวัฒน์ พรมสกุล
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
83 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง สุชญา โสดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ศรีแก้ว
1.นาง นันทพร เสนสม
2.นาง ปาณปรียา โอษฐ์นภาพร
84 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปัญญาเดช สว่างเนตร
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
85 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
80.50
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย เอกราช บุญลา
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
86 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
80.00
19
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง พรรณพร กุกไชย
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนโชติ วิสางาม
2.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
3.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิระภาค
5.เด็กชาย อนุชา เวียงคำ
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
88 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปัญญา สีดาแก้ว
2.เด็กหญิง ประภัสสร กำวัน
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
89 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สุกัลยา คำกระจาย
1.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
90 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
81.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง อารียา มุดระดาษ
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
91 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
80.00
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย พิทวัส เวียงนนท์
1.นางสาว พุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์
92 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สกาวเดือน สิงหาเวช
1.นาง สังวาน บัวส่อง
93 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
81.60
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วีรดา ขวัญบุญจันทร์
1.นาง สังวาน บัวส่อง
94 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
95 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อดิเทพ วงศ์เมือง
2.เด็กชาย สุริยา วิชาชัย
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
96 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สรวิศ บุญโฮม
2.เด็กชาย อุดมศักดิ์ นิสกุล
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
97 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย รวิภาส บุญเพ็ง
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
98 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ปณิตา ศรีพุทธา
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม