#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย เกริกก้อง มูลแก้ว
2.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ มั่นชาติ
3.เด็กชาย ทินภัทร มีเงิน
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย แสงชัย ทองแท้
2.เด็กหญิง ศิรินภา พรมอ่อน
3.เด็กหญิง รัตนา ผลงาม
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
2.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง รสิตา บุญสีกูล
1.นาง อัษฎา ปุ่นโพธิ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เกิดศรีเล็ก
1.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
5 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย จิรภัทร ประสงค์
1.นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุจิรา วันยอด
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เรืองเดช
1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ดีอย่างหวาย
2.เด็กชาย รัญชกรณ์ สุมนต์
3.เด็กชาย อัมรินทร์ หวลคนึง
4.เด็กหญิง ธิดา เนียมมูล
5.เด็กชาย ธนากร สีวะโสภา
6.เด็กหญิง สุพรรษา พวงพั่ว
1.นาย ทวีวัฒน์ สุพล
2.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
3.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย สิงหา บริสุทธิ์
2.เด็กชาย วัชรพงษ์ นาคยอง
3.เด็กชาย อนุวรรตน์ สุภัตราภรรณ์
4.เด็กชาย ภานุพงค์ คำทรัพย์
5.เด็กชาย ธีระพร นาคยิ้ม
6.เด็กชาย ธีระพัฒน์ พิมเสน
1.นางสาว ศิราณี ยืนหาญ
2.นาง จริยานุช แอกทอง
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อนันตะญา อัตพงษ์
2.เด็กหญิง ปภัทสรณ์ กุมภวงค์
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย จักรพงษ์ ป้องนางชัย
2.เด็กชาย จรูญโรจน์ นวนแย้ม
1.นางสาว วัลวลี สิตพงษ์
2.นางสาว รัตนา มาโพธิ์
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นรพร ปานประชาติ
2.เด็กหญิง ปวิชญาดา เนียมกลิ่น
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาง พชญา เฌอร์กิจ
13 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง วรัญญา ขรรค์แก้ว
1.นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
14 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง สุกัญญา บัวชม
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
15 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ปนิดา สมเพชร
1.นาง ราตรี หงษ์จุมพล
16 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
73.80
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รัตนาวดี แสงจันทร์
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
17 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุพิชชา ผามะณี
2.เด็กหญิง ปนัดดา วันเจริญ
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
18 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย อานุภาพ ขาวพรวน
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
19 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ณัฐภัทร กาญจนะชาติ
2.เด็กชาย ธนโชติ หวลคนึง
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาย คณพศ ขำผา
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง จริยา วาระสิทธิ์
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง เกศรา พรมภักดี
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย เสกสม คุมมินทร์
1.นางสาว ฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์
23 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ อรรคบุตร
2.เด็กหญิง ชลินดา ครองพันธ์
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
24 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง พุทธิดา อัตพงษ์
2.เด็กชาย วุฒินันท์ มั่นชาติ
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
79.68
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ภัทรวี จันทร์เภา
2.เด็กหญิง รัชนีกร เทียนเพ็ชร
3.เด็กหญิง สุทธิกานต์ วันเจริญ
4.เด็กหญิง เกวลิน อินธิแสง
5.เด็กหญิง กิติยา งอมสงัด
1.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
2.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
73.66
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง บุญญาพร บุญสูง
2.เด็กหญิง จิรภิญญา สิตพงษ์
3.เด็กหญิง สุวารีย์ สารีย์
4.เด็กหญิง ปวิชญา แทนเครือ
5.เด็กหญิง วรรณวิสา ไชยชนะ
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย เจษฎาพร บุญเหลือ
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
74.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ ยอดโพธิ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ธนภัทร กากแก้ว
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ จำปา
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว วันดี คำแสนราช
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย สิทธิพร วงษ์ภักดี
2.เด็กหญิง วราภรณ์ นามศรี
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
2.นางสาว เบญจภรณ์ บุญทศ
31 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย วายุ ภิรมย์
2.เด็กชาย ชวกร แสงทับทิม
3.เด็กชาย ประวีร์ บุตรอุดม
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
32 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สวรส ใสนาม
2.เด็กหญิง ธัญรดา หอยสังข์
3.เด็กหญิง พรชิตา งามแสน
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย อรุณพงศ์ แสนเรือง
2.เด็กชาย ราชันย์ องอาจ
3.เด็กหญิง วริยา ปะวันนา
1.นางสาว สิริเกศ หาญศรี
2.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
34 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย วีรยุทธ แก้วธรรม
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
35 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กฤติกานต์ ถานทอง
1.นางสาว เกษรา นวนชื่น
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
75.00
26
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กชาย ธนวันต์ โภคพันธ์
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง รดามณี คำใส
1.นาง เพ็ญประภา ตั้งมั่น
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ญาณิสา บาอินทร์
1.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
39 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย ศิวกร มีลาภ
1.นางสาว ทักษภร โสวัน
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช คำโฮม
1.นาย อภิวัฒน์ บางใบ
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย จิรายุ จันทมั่น
2.เด็กชาย พงศกร กาลตา
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
72.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงทอง
2.เด็กหญิง นิภาพร คืนผล
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ปาลิตา เมาหวล
1.นางสาว สาลิณี ปราเวช
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
74.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย คชสิทธิ์ เสือสะเดา
2.เด็กชาย ระพีพัฒน์ รุ่งคำ
3.เด็กชาย เกริกไกร นวนคำ
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาง นิรันดร โภคพันธ์
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
72.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อดิศร ย่อมพันธ์
2.เด็กชาย ปาราเมศ มั่นพุด
3.เด็กชาย ธนานพ วงษ์กะสาร
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว พรรณวดี พละศักดิ์
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
73.00
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย พรหมเพชร หอมคำ
2.เด็กชาย ทองพิทักษ์ ยอดโพธิ์
3.เด็กชาย ปฐพี พันธ์ยา
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
47 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย กรพันธ์ นามวงษา
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
48 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
70.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กชาย วิทยากร มีพันธ์
1.นางสาว วราภรณ์ โตมร
49 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง บุญฑริกา ค่ากลาง
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
50 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กชาย สิงหรัตน์ มีโคกกลาง
2.เด็กชาย ตุลา มะลิวัลย์
3.เด็กชาย วงศกร เนียมพันธ์
1.นาง เกศฎา สุขเสน
2.นาง ชนัญชิดา บุญสร้าง
51 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
71.50
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง กาญจนา เนียมจิตร
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
52 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
70.50
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง พัทธวี เรืองเดช
1.นางสาว ทักษภร โสวัน
53 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ภมรชัย เนียมจิตร
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
54 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
72.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย นราธิป พลชัย
1.นางสาว พรนภา องอาจ
55 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เกษี
2.เด็กชาย ธนพนธ์ เอี่ยมชื่น
1.นาง บุญส่ง ก่อแก้ว
56 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
74.50
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง กนกรัตน์ ตาศรี
1.นาง สุจิตร นามบุตร
57 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย พัชรพล แก้วสง่า
2.เด็กชาย ชาญชัย วงษ์มาเกษ
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาง มานิดา ชิดดี
58 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อ่วยกลาง
2.เด็กหญิง รัตนาวลี พลชัย
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
2.นาง พันทิพา ศรีสุข
59 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วัชรี ศิลาคำ
2.เด็กหญิง จันทร์ทิรา ศรีหาบุตร
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
2.นางสาว พนาลักษ์ ดวงดี
60 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง พิชชาภรณ์ บุตรมั่น
2.เด็กหญิง สโรชา ยุวพรม
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
2.นาง วชิราภรณ์ บุญเลี้ยง
61 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
74.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ธิติกร ปัททะพงษ์
2.เด็กชาย ภูวไนย เต่าลอย
1.นาง นันท์นภัทร ประพานศรี
2.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
62 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อรัญญา ชมบุญ
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
63 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง อนุธิดา เนียมพันธ์
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
64 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง นกมลวรรณ เนียมพันธ์
1.นาง นฤมนต์ ปูพะมูล
65 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง จิดาภา วันแพง
2.เด็กหญิง พัชรพร พาลี
1.นางสาว กฤษณา ยอดเอื้อ
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
66 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง พัชรดา อุ่นจิตร
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม