#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
65.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ชไมพร ปรารภ
2.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โมระอรรถ
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ ป้องป้าน
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นาย ป้อง นามบุตร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง กัญญ์วรา ชนะชัย
1.นาง วัชรภรณ์ ผาปรางค์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณภัทร เทียนเพ็ชร
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
67.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง จิตรกัญญา อาจภักดี
1.นางสาว สวนิต บุญลี
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
60.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ณัฐริยา วรรณทวี
2.เด็กชาย ศุภโชค สาดตรา
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
2.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อรจิรา พรมแดง
2.เด็กหญิง ชุติมา วันสุข
3.เด็กหญิง พิชชาพร หิงทอง
4.เด็กหญิง สุภิชชา จันทร
5.เด็กหญิง ธนพร ยินธนานนท์
6.เด็กหญิง อชิรญาณ์ พวงพันธ์
1.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
2.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
3.นาย สุธร อัตพงษ์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ลลาณา กำลังดี
2.เด็กหญิง กุลยา จันดีสี
3.เด็กชาย วิษณุสรรค์ ศรีจันทร์
1.นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
2.นาย สมจิต ชาภักดี
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
62.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ดาวนภา กาญจนะชาติ
2.เด็กหญิง นริศรา คำบุญเบ้า
3.เด็กชาย รัตนากร คุ้มแก้ว
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
62.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง วิชญาพร ศิลาคำ
1.นางสาว ฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
60.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง เบญจลักษ์ ไชยขันตี
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
65.50
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐวดี ผิวนวล
2.เด็กหญิง จิราภา กุลวุฒิ
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
2.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย จิรณัฎฐ์ โมระอรรถ์
1.นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
68.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ จารุสันต์
2.เด็กหญิง วิชาดา ยิ่งชาติ
1.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
2.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
67.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ณภัทร โภคพันธ์
2.เด็กหญิง พิชชาพร วันศรี
1.นาง นิตยา แก้วงามสอง
2.นาย มานะ อำภาพันธ์
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
69.68
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง กาญจนา สมาพงศ์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรมเทพ
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
2.นาย อุดม รัตนบุรี
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
63.51
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ปรีชา จันทร์ดี
2.เด็กชาย จิ ถาวร
1.นาย ประกิต งามวิไล
2.นาง จิตสุดา เสมอศรี
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
69.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สีใส
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
68.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง รสพร บรรลุ
1.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
65.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง จิรภิญญา พันผา
2.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ รัตนะ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว พรรณวดี พละศักดิ์
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
65.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย มนัชการณ์ เทียบเปรียบ
1.นาย สมโภชน์ ยอดสิงห์
21 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
63.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง สุธิดา เทนโสภา
2.เด็กหญิง อัฐภิญญา เทียนอ่อน
1.นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
22 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
60.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง สุชาดา เขตชุมแสง
2.เด็กหญิง นัฐธิตา เนียมจิตร์
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
2.นาย ทองดี ชื่นตา
23 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
61.50
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง อรัญญา ครองเมือง
1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
24 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
68.80
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปวีณา นาคยอง
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
25 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
60.80
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย นรินทร์ นิลขันธ์
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
69.00
26
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ กายชาติ
2.เด็กชาย ชินพงษ์ กายะชาติ
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
2.นาง วชิราภรณ์ บุญเลี้ยง
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
67.00
28
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ศิวกร วงษ์ทอง
2.เด็กชาย ณัฐพล ปานประชาติ
1.นาง นันท์นภัทร ประพานศรี
2.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
28 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
69.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง สุนิสา ขันทะวัตร์
2.เด็กหญิง สุวิมล หวนคะนึง
1.นาย แผน โสดาโคตร
2.นาย อภิวัฒน์ บางใบ
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ศวิตา เนียมจิตร
1.นาย อภิวัฒน์ บางใบ
30 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ถิรวิทย์ นาคยอง
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
63.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย ศรัณย์รัชต์ วิเศษ
1.นางสาว วชิราภรณ์ แก้วกอง
32 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
60.50
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ชมพูนุช พันธ์เจริญ
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ทศพร ดาดวง
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
34 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ธีริศรา แก้วกอง
1.นาง อัษฎา ปุ่นโพธิ์
35 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง วรธิดา หอมคำ
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม