#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ทนุธรรม สุขจิตร
2.เด็กชาย พัสกร โครตวงศ์สาลี
3.เด็กชาย ชญานนท์ ชินบุปผา
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นางสาว สุจิตร อ่อนทรวง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ แสงทอง
2.เด็กหญิง พัชริฎา แจ่มกลาง
1.นาย ถาวร ยี่สุ่น
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง กัลยา ถือเครือ
2.เด็กหญิง วิรัญชนา บัวรินทร์
3.เด็กหญิง อดิศา สอดศรี
4.เด็กหญิง ปวรรัตน์ ยาเคน
5.เด็กหญิง วรกานต์ มิ่งเมือง
6.เด็กหญิง กมลรัตน์ นาคยอง
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
3.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย สุพจน์ น้ำยอง
2.เด็กหญิง ภิมลรัตน์ บุญเหลือ
3.เด็กหญิง รัตนา นาคใหญ่
4.เด็กหญิง สิริยากร นาคคำ
5.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ นาคยอง
6.เด็กหญิง ณัฐธิกานต์ เต็มจิตร
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
3.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย นันทวุฒ กายชาติ
2.เด็กหญิง สิริพา จันทร์ประสิทธิ์
3.เด็กหญิง ดวงฤทัย มั่นเสริม
4.เด็กหญิง ครองขวัญ สัตะพันธ์
5.เด็กหญิง อุไรวรรณ วรรณศรี
6.เด็กหญิง ณัฐธิชา โยตะสิงห์
1.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
2.นางสาว กนกอร คูณทรัพย์
3.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วชิรญา มูลคำ
2.เด็กชาย ธิติวุฒิ กายะชาติ
3.นาย ธนากร ใจคง
4.นางสาว กัญชพร มูลคำ
5.เด็กหญิง ปานวาด ครองเมือง
1.นาง พชญา เฌอร์กิจ
2.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
7 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง กมลฉัตร กุลศิริ
2.เด็กหญิง ฉัตรชนก พัดทาบ
3.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ นะวะคำ
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
2.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
8 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง พิมพ์สุดา แก้วคำ
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ไชยสิทธิ์
3.เด็กชาย ธีรเดช สักกุณี
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
9 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สุวนัน ทองแกะ
2.เด็กหญิง จันทร์ธิดา ศรีหาบุตร
3.เด็กหญิง มณทิตา ยอมพันธ์
1.นาง วาสิณี เห็มวัง
2.นาย สำเริง เห็มวัง
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ภนิดา ขุนพงษ์
2.เด็กหญิง อริสา แก้วกอง
1.นางสาว วัลวลี สิตพงษ์
2.นางสาว รัตนา มาโพธิ์
11 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ธิดาวรรณ ครองพันธ์
2.เด็กหญิง ศิริเวชย์ พักตรานนท์
3.เด็กหญิง กานต์สินี ครองเมือง
1.นางสาว วันดี คำแสนราช
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง อภิชญา สิงหนสาย
2.เด็กหญิง กนิษฐา เอี่ยมสะอาด
3.เด็กหญิง ชุติมา อรรคบุตร
1.นาง พชญา เฌอร์กิจ
2.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ชนัดดา แตะต้อง
2.เด็กหญิง สุนิทา เมาหวล
3.เด็กหญิง วิชิตา แก้วยงค์
1.นาย นาวิทย์ ภูมาพันธ์
2.นาง จันทราภรณ์ ภูมาพันธ์
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย กิตติชัย กงซุย
2.เด็กหญิง อินฟ้า กิ่งแก้ว
1.นาย อรรถพล สืบบุญ
2.นาง มานิดา ชิดดี
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย เจษฎา อ่อนทรวง
2.เด็กหญิง ณัฏฐาวดี ศรีลาชัย
1.นาย ถาวร ยี่สุ่น
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ปิยาพัชร เจดีย์
2.เด็กหญิง ณภัทรา วิลา
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
17 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง พนิดา พรหมมะ
1.นาง บรรจง พิลาภา
18 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร์ ประชา
1.นาง ลำดวน อ่อนทรวง
19 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา สลับศรี
1.นาง ปิยะนุช วันศรี
20 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สุนันท์ ส้มหวาน
1.นางสาว สวนิต บุญลี
21 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ศิรามณี แสนสุข
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
22 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง มณีวรรณ ทองมะณี
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
23 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อ่อนทรวง
1.นาง สนิท อาจกล้า
24 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง เอมิการ์ นวลแย้ม
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
25 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.นางสาว ภานุพันธ์ ของอ่อน
1.นาง อรทัย กองสิน
26 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง อธิษฐาน ศิลป์ประกอบ
1.นางสาว อทิตยา พันธ์แก่น
27 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
92.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง กณิกา โภคพันธ์
1.นาง สมควร กลมพันธ์
28 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
85.60
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วราภรณ์ ตั้งมั่น
1.นาง บังอร เพ็งเพา
29 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง เพชรลดา เทียนคูณ
2.เด็กหญิง รุ่งรัตน์ดา คำทรัพย์
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว สวนิต บุญลี
30 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.นางสาว เมทินี ร่วมสุข
2.นางสาว พลอยลัดดา เต่าลอย
3.นางสาว น้ำฝน เขาทอง
1.นาง จันทราภรณ์ ภูมาพันธ์
2.นาย นาวิทย์ ภูมาพันธ์
31 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ ไชยศรีษะ
2.เด็กหญิง ศิริญาภา ปานประชาติ
3.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีลาคำ
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นาง นันท์นภัทร ประพานศรี
32 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง อารยา ศิลาคำ
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ ลานตวน
3.เด็กหญิง ทิพวรรณ บรรพชาติ
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
33 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา สัตะพันธ์
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
34 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช นิเดชชัย
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
35 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย ณัฏฐวุฒิ พรหมบุตร
2.นางสาว มลัยภรณ์ เปล่งปลั่ง
3.เด็กหญิง อริยา คงวาร
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
2.นาง ลัดดา บุษภาค
36 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ โภคพันธ์
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เกิดเทศ
3.เด็กหญิง ฐิติกานต์ บุษย์ศรีเจริญ
1.นาง วิไลวรรณ หอนตะคุ
37 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย จตุพร กาญจนะชาติ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ หมายมั่น
3.เด็กหญิง อัมพิกา ดาราศาสตร์
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาย ศตนันท์ พันสีเงิน
38 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ปภัสสร บุตรมณี
2.เด็กชาย ปริญญา กายะชาติ
3.เด็กหญิง กัสศุมา สารศาสตร์
1.นางสาว ทัศนีย์ คมใสย์
2.นาง วาสนา ริตตา
39 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง บัณฑิตา สายไชยสาน
2.เด็กชาย คุณานนท์ หนสาย
3.เด็กชาย เอกพล ไชยสิทธิ์
1.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง ปิยะนุช วันศรี
40 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง บุญนำ อักษรศรี
1.นาง สุจิตร นามบุตร
41 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ก้องเกียรติ รัตนวรรณ
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
42 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ปัญจาวุฒิน์ คืนผล
2.เด็กชาย ธนากร คืนผล
1.นาง วาสนา ริตตา
2.นาย ภัทราวุฒิ วันศรี
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ลดาวัลย์ กุมภวงค์
2.เด็กหญิง ศิริรัตน์ กาญจนะชาติ
3.เด็กหญิง ไพริน กาญจนะชาติ
1.นางสาว เสาวนีย์ เจริญรักษ์
2.นาง สุพรรณิการ์ นันทสิงห์
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรพรต วิลา
2.เด็กหญิง กุลธิดา คืนผล
3.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาตรง
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นาย นพดล อุตรักษ์
45 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ปิยะวดี ชาลี
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
46 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ นาคชัย
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
47 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สุมิตรา นาคใหญ่
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
48 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย กิติวุฒิ นาคเขียว
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
49 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นิตย์ชฎา นาคยิ้ม
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิดา ลาพันธ์
2.เด็กหญิง ปิยธิดา บุตรดี
3.เด็กหญิง อัจฉริยาพร สีด้วง
4.เด็กชาย ภัครชัย ครองเชื้อ
5.เด็กหญิง จิรภาส แก้วสุด
1.นาย สมลักษณ์ รัตนพันธ์
2.นาง กันยารัตน์ จันทเสน
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ขวัญนภา กล้าหาญ
2.เด็กหญิง เอมิกา ศรีพิพัฒน์
3.เด็กหญิง ธนภรณ์ เนียมจิตร
4.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อใชย
5.เด็กชาย ณัฐชนน ไพรเตี้ย
1.นางสาว กรรณิการ์ จันบัวลา
2.นางสาว ศิริดานันท์ จูมสีมา
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ปิณิดา วันศรี
2.เด็กหญิง อัปสร วิลัย
3.เด็กหญิง สุพัชชา รักดวง
4.เด็กหญิง ศุทธินี หลวงเดช
5.เด็กหญิง สุนิสา รักดวง
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
2.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ต่ายฤทัย วรรณพงษ์
2.เด็กหญิง วานิสสา ป้องคำสิงห์
3.เด็กหญิง อิติกานต์ อัตพงษ์
4.เด็กหญิง วรรณวิสา เลือดกระโทก
5.เด็กหญิง อรพิมล เท่าสิงห์
1.นาย เรวัติ ศรีนุเคราะห์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ผาสีดา
2.เด็กหญิง ลักษณา กล่อมจิตร
3.เด็กหญิง ชไมพร ศรีโยทา
4.เด็กหญิง รุ่งฤดี นาคชัย
5.เด็กหญิง นันทิชา ขันตี
1.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
2.นางสาว สวนิต บุญลี
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย สุรเดช แก่นจันทร์
2.เด็กชาย จารุเดช ขมหวาน
3.เด็กชาย อาทิตย์ พันแก่น
4.เด็กหญิง กุลรัตน์ ทิพย์สมบัติ
5.เด็กหญิง ธัญวารินทร์ วงษ์ภักดี
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรพล วิลา
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ภัทรนันท์ วันยอด
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ กาญจนะชาติ
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว ฐิติพร จำมี
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย กฤตพล มีพันธ์
2.เด็กหญิง ภัทธาริณี ปานประชาติ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
59 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ชลธร พงษ์อ่อน
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองแกะ
3.เด็กหญิง สุนิสา หวลคนึง
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
60 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย คัมภีร์ ถือศร
2.เด็กชาย สตยา ลาพันธ์
3.เด็กชาย ธีรวัฒน์ นาคชาติ
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
61 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ กลิ่นทอง
2.เด็กชาย ปิยะเดช หวนคนึง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
62 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ปิยนุช มาสา
2.เด็กหญิง จารุวรรณ เชื้อหอม
3.เด็กหญิง เอราวัณ คำพะทา
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
63 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ชนนท์ อัตพงษ์
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ สาระทะนง
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
64 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ มั่นเสริม
2.เด็กชาย จิตวิสุทธิ์ คำแก้ว
3.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ชนะบุญ
1.นาย ประเวสน์ พนมใสย์
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
65 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง จรรยาพร แทนเครือ
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
66 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย เจริญรุ่ง ถือศร
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
67 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ศุพิสรา เครือเนตร
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
68 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปรินดา ชาวสวน
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
69 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ศิรวิทย์ เชิดสูงเนิน
2.เด็กชาย วัชรพล สารทอง
3.เด็กหญิง พศิกา พันธุ์บุปผา
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
70 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ธนกร แสวงนาม
2.เด็กชาย จิรพัฒน์ พรมมาโฮม
3.เด็กชาย วีระวุฒิ ไชยปัดสา
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
92.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง เพชรณิชา พรมคุณ
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
83.00
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย บวร คงสม
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง สุพรรณี ประหม่า
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง กิตติยา อำคาคูณ
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง แพรวา ศรีบริบูรณ์
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ชลธิชา กันหาเรือง
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง วิมลทา ครองใจ
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
78 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง สุพรรณี คล้ายจินดา
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
79 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ศราวุธ นิลแสง
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
80 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐพล ผาโท
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
81 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ธันวา เนียมเพชร
2.เด็กหญิง พิชชาพร นานวล
3.เด็กหญิง ลินดา เนียมจิตร
4.เด็กชาย นภดล ธนเทพวีระมนต์
5.เด็กชาย พัชรพล หวนคะนึง
6.เด็กชาย เอกสิทธิ์ โลหะลัก
7.เด็กหญิง ศิรภัสสร ศรีดาเลิศ
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
2.นางสาว ผจงจิต โทวาท
3.นาง ราตรี หงษ์จุมพล
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ธนัชชา เนียมกลิ่น
2.เด็กหญิง เจนจิรา นาคใหญ่
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
2.นาง นงคราญ จันทุมา
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อรวรินทร์ โคสา
2.เด็กหญิง อรัญญา สุภาพ
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง พิมลวรรณ ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง อัญชลี ยิ่งชาติ
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นางสาว วรรณวิภา ดำพะธิก
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ปิยะดา พรหมชาติ
2.เด็กหญิง นภัสกร ทองมาก
1.นาย ทองดี ชืื่นตา
2.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ กายชาติ
2.เด็กหญิง พุทธิชา เครือชัย
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง อรอุมา ทองแกะ
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
88 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ปรเมศร์ ละมูล
1.นางสาว ผจงจิต โทวาท
89 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ทองคำ
1.นาย เสงี่ยม หนูนวล
90 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง แพ็ทรินทร์ หาญพังงู
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
91 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กาญจนา อ่อนทรวง
1.นาย สำเริง เห็มวัง
92 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
93 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธญัญพร บุญล้อม
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
94 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กหญิง สุณิสา ประกอบแก้ว
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
95 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ต้นนที สีเทา
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
96 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
97 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.66
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วรัทยา พงษ์สุระ
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
98 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ ภักพวง
2.เด็กชาย ชนะพล สิมหล้า
3.เด็กหญิง โชติกา หงษ์สุวรรณ์
4.เด็กหญิง พัชราวดี ไชยมะเริง
5.เด็กหญิง รัชฎา หะโท
6.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
7.เด็กหญิง วรรณวิไล ศรีสวย
8.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทองคำ
9.เด็กหญิง สุภคมัย จันเภา
10.เด็กหญิง จิราภรณ์ ยอดพูน
11.เด็กชาย อภิวัฒน์ ยอดโพธิ์
12.เด็กชาย ภูวดล เกษมสุข
13.เด็กหญิง เกศราภรณ์ มณีรัตน์
14.เด็กหญิง ขวัญนภา ยอดจารย์
15.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีสวย
16.เด็กหญิง พรรณิภา วรรณเจริญ
17.เด็กหญิง นิยามชล ทิพศร
18.เด็กหญิง ธารทิพย์ ศรีลาชัย
19.เด็กหญิง พัฒนา ซวงไซ
20.เด็กหญิง ศิริวรรณ วันพุฒ
21.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ยอดพูน
22.เด็กหญิง สุพันษา สังฆวุฒิ
23.เด็กหญิง ยุพิณ ปิยะมาต
24.เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ดาวเรือง
25.เด็กหญิง พิชญา แนบชิต
26.เด็กหญิง พิยดา แนบชิต
27.เด็กหญิง ชยาภรณ์ นวนกลิ่น
28.เด็กหญิง อรอุมา อินทองชู
29.เด็กหญิง อรรถวดี ทองบัว
30.เด็กชาย ธนากร คันธวัติ
31.เด็กชาย อลงกร เตอุตรวง
32.เด็กชาย วรเดช ศิลาคำ
33.เด็กหญิง พิสิฐพงศ์ ยอดโพธิ์
34.เด็กชาย ธนายุต วงษ์กะสาร
35.เด็กชาย รัตนตรัย ยอดสิงห์
36.เด็กชาย ปรเมศร์ ประสาร
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
3.นาย บัวผัน กุลบุตร
4.นางสาว อนัญญา หอมคำ
5.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
6.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
7.นางสาว คนึงนิจ บัวศรียอด
8.นางสาว ภัทธา วรรณพฤษ์
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย บูรพา นิโรรัมย์
2.เด็กชาย วิทวัฒน์ เจริญตาม
3.เด็กชาย ระภีพัฒน์ เมาหวล
4.เด็กชาย ประวิทย์ ลาดหนองขุ่น
5.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย ขุนทอง
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว พรรณวดี พละศักดิ์
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง ศิริวิมล เจริญสว่าง
2.เด็กชาย ชลสิทธิ์ ขันธวัตร
3.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ไชยนิล
4.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศรีสุชัย
5.เด็กชาย นนท์ยศ จันทิพย์
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
2.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
101 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย อดิเทพ ประยศ
1.นาง อารยา บุญโฮม
102 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย เบญจิมินทร์ เคอร์ซอร์
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
103 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย พีรภัทร กายะชาติ
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
104 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง มนต์ธานี ศรีชัย
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
105 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง สโรชา สามาจักร
1.นางสาว ธารทิพย์ แสวงวงศ์
106 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง อินทิรา มูลคำ
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
107 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
108 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.นาย กฤษฎ์ โต๊ะทอง
2.เด็กชาย วีรภาพ ครองเชื้อ
3.เด็กชาย จิณณพัต รัตพันธ์
4.เด็กชาย ทิวานนท์ โต๊ะทอง
5.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เมินดี
6.เด็กหญิง อัจฉราพรรณ ตอนสี
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
3.นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล
109 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ณัชชา วงมาเกษ
2.เด็กหญิง อนัญญา พรมบุตร
3.เด็กหญิง ชวัลนุช ถือผล
1.นางสาว วิพาดา พัดทาบ
2.นาง นิยม ภูโท
110 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง วรรณวิสา เทียนนิล
2.เด็กหญิง สุภัสสร พิมเสน
3.เด็กชาย ณัฐศักดิ์ สิถิระบุตร
1.นาง สังวาล วารสุข
2.นาง พัชรี ทองแม้น
111 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย ธนพงศ์ สารสาสตร์
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ศรีเสมอ
3.เด็กหญิง ชนิสรา ภูมิพัฒน์
1.นาง อิสรีย์ ชาวนา
2.นาง อักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
112 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา พิมสาย
2.เด็กหญิง จารุวรรณ จันทาธาตุ
3.เด็กชาย ศิรวิชญ์ ชูกำแพง
1.นางสาว กาญจนวรรณ สีหะวงษ์
2.นาง สังวาล วารสุข
113 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง ชโลธร ปุ่มแก้ว
2.เด็กหญิง สโรชา นาคด้วง
3.เด็กหญิง จันทร์ธิดา ถือผล
1.นาง เกศฎา สุขเสน
2.นาง ชนัญชิดา บุญสร้าง
114 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ต้นนที สีเทา
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
115 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
116 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ศุทธินี หลวงเดช
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
117 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ธิอามาตย์
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ ไชยปัดสา
3.เด็กชาย ธีรเมธ บัวหยาด
1.นางสาว สุจิตร อ่อนทรวง
2.นาง สุจิตร นามบุตร
118 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ตะวัน ภูษา
2.เด็กชาย เฉลิมชัย พันธ์บุปผา
3.เด็กชาย กิตติภูมิ สุโกพันธ์
1.นาย สมจิต ชาภักดี
2.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
119 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.75
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ศรัณภัทร ปานประชาติ
1.นาง จินตนา นุริตานนท์
120 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83.25
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย กันทรากร สมสวย
1.นาง กันยารัตน์ จันทเสน
121 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.50
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ฟารีดา วันศรี
1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
122 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ไลลา แก้วดี
1.นางสาว อุบล รัตนะ
123 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ศิริญานันท์ เกษคำ
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
124 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง เจนจิรา เกษรราช
1.นางสาว อทิตยา พันธ์แก่น
125 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กชาย มงคล วิมาน
2.เด็กชาย บัณฑิต องอาจ
1.นาย บัญญัติ ลาภบุญ
2.นาย สมพล นุริตานนท์
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง แพรวา แก้วยงค์
2.เด็กหญิง วราภรณ์ มูลา
3.เด็กหญิง ขวัญรัตน์ แก้วไพรวัลย์
4.เด็กหญิง นริศรา ขันที
5.เด็กหญิง สุธาศิณี แก้วชะอุ่ม
6.เด็กหญิง นิภาวรรณ วันเจริญ
7.เด็กหญิง ศศิวิมล เขียวอ่อน
8.เด็กหญิง อาริษา ประเสริฐ
9.เด็กหญิง ศุกลภัทร เนียมมูล
10.เด็กหญิง บุญธิดา บาอินทร์
1.นาง มะณี ชัยสอน
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
3.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
127 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สุริยัน ฐานทอง
2.เด็กชาย สิงหา เนียมคำ
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
128 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง แพรพลอย บุญเพิ่ม
2.เด็กหญิง จินตนา กองแก้ว
3.เด็กหญิง ดาราวรรณ ทำพันธ์
1.นาย แผน โสดาโคตร
2.นาย อภิวัฒน์ บางใบ
129 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง รัชนีกร นวนแย้ม
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย นวนแย้ม
3.เด็กหญิง ณัฐพร สัตพันธ์
1.นาย แผน โสดาโคตร
2.นาย อภิวัฒน์ บางใบ
130 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ปาลิตา พงษ์วัน
2.เด็กหญิง สุทธญาณ์ ย่อมพันธ์
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
2.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
131 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย รุ่งอรุณ แก้วยงค์
2.เด็กชาย ภูบดินทร์ สารศาสตร
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
2.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
132 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ศรีสุวรรณสร เนียมกลิ่น
2.เด็กหญิง เกล้ารัตน์ บรรพชาติ
1.นาง บังอร เพ็งเพา
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย กฤษกร นามอุทา
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก เมืองใหม่
1.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
2.นาง สุพรรณิการ์ นันทสิงห์
134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง อรพิมล สัตพันธ์
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
135 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง วริศรา กล้าหาญ
1.นาง ผ่องศรี ลาธุลี
136 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ผกาวรรณ อ่อนทรวง
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
137 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย อนันตชัย สีดาน้อย
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
138 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง นปภา ชาวเกวียน
1.นางสาว ธารทิพย์ แสวงวงศ์
139 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ณัฐฐาพร เมาลิชาติ
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
140 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ทักษพร สิงห์ซอม
1.นางสาว สุภัททา จุไร
141 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
93.20
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง จันทิมา กุมารสิทธิ์
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
142 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์ชัย
1.นาง พชญา เฌอร์กิจ
143 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
144 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง เขมจิรา แสงเพชร
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
145 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง สุทธิตา พลแสน
2.เด็กหญิง ธนาภา ผลจันทร์
1.นางสาว กฤษณา ยอดเอื้อ
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
146 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุระกรณ์
2.เด็กชาย พชรพล ทองคำ
1.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
2.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
147 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ณัฎฐากร แก้วพิลา
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา เรืองเดช
1.นาง นฤมนต์ ปูพะมูล
2.นางสาว รุ่งฤดี ปูพะมูล
148 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
2.เด็กหญิง ณิชาพิมพ์ ทองบ่อ
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
149 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นิชานันท์ วงค์ฝ่ายแดง
2.เด็กหญิง อาริสา นิวาส
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
150 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง สโรชา สีภููงา
1.นาง มยุรี สมานพันธ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม