#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ เศษศรี
1.นางสาว มะลิวัลย์ ชนะศรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ คำโสภา
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สายปัญญา
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ชมคำ
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง งามพร วงษ์ษา
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย อดิศร ตลับกลาง
2.เด็กหญิง มัณฑิตา เสนาน้อย
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นางสาว เพ็ญประภา ทองแสน
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ คำแพง
2.เด็กหญิง สายเพ็ชร ประจญ
3.เด็กชาย มังกร วงศ์พรม
1.นาย รชยุตม์ สุขชาติ
2.นาง อรุณ สุขชาติ
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย ทินภัทร โลหา
2.เด็กหญิง ศิริขวัญ ดวงแก้ว
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
7 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย กริช องอาจ
2.เด็กหญิง กัญญาวีร์ องอาจ
3.เด็กหญิง ปณิตสรา มีใจ
1.นาง อนงค์ ปรารมย์
2.นางสาว อาภากร ชุมณี
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย วัฒนา พละศักดิ์
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ ไชยบุญมา
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง พิชญาพา พอกสนิท
1.นาง สมคิด สังวัง
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา จันทราทิพย์
1.นางสาว จินดารัตน์ อ่อนทรวง
11 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุรีรัตน์ ยิ่งชาติ
1.นาง ไมตรี คมใส
12 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
76.20
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปานปรีดา ศรีบุญมี
1.นาง นวนสี ทองปั้น
13 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
71.80
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จิรนันท์ สุวรรณเนาว์
1.นาง โสรดา บูรพา
14 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
71.60
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ปนัดดา ทองบุตร
1.นาย ผิว พรมทา
15 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง อินทิรา บุญอินทร์
2.เด็กหญิง พิรุนพร กังวาลย์
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
16 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ นัยนิตย์
2.เด็กหญิง พัชราภา เทพตาแสง
1.นาย ผิว พรมทา
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เขียวอ่อน
2.เด็กชาย ศิวัฒน์ สายปัญญา
3.เด็กชาย ภควัต สายทองคำ
4.เด็กชาย ศุภกร กงแก้ว
5.เด็กชาย ภูริช ท้องห้อง
6.เด็กชาย อรรคพล กันยา
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นาง อรุณ สุขชาติ
18 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชุมณี
1.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ติ่งแสง
2.เด็กหญิง จิดาภา พลภัย
3.เด็กหญิง วัชราภรณ์ วงศ์ศาเลิศ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อังคณา โสสว่าง
2.เด็กหญิง วาสิตา ศรีเอิบ
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
21 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย ทรงวุฒิ ธนูศิลป์
2.เด็กหญิง อลิตา โสดาโคตร
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นางสาว สุดาวรรณ ปรารมย์
22 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สมุทร วรรทวี
2.เด็กหญิง ฐิติมา เสนาภักดิ์
1.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
2.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
78.30
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ มณีวงษ์
2.เด็กหญิง สิริรัตน์ สอนศรี
3.เด็กหญิง พรทิพย์ เรียนรอบกิจ
4.เด็กหญิง พรนภัส ผิวขาว
5.เด็กหญิง จุฬารัตน์ นามวงษา
1.นางสาว วราภรณ์ โพธิ์ศรี
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย วรินทร ประเสริฐ
2.เด็กหญิง กัลยา บุตรคูณ
1.นาย วัชรินทร์ บุญเพชร
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง วรารัตน์ ระนา
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ไชยะเกิด
1.นางสาว พิไลวรรณ วิชัยคำ
2.นาง ประไพพิศ ถิระโคตร
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา มั่นชาติ
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
74.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย วัชรากร วงศ์พิลา
2.เด็กหญิง รุจิรา รักไทย
1.นาย สมคิด ลุนบุดดา
2.นาย วิชญวิสิฐญ์ สมเพชร
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย สิทธิพล แป้นน้อย
2.เด็กหญิง อาร์รีญา หอมจันทร์
1.นาย ไตรภพ อุไรโคตร
2.นาง กาญจนา วิสิฐฎ์พรอักษร
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปริญญารัตน์ โสนาง
2.เด็กชาย อนันต์ ปานวันนะ
1.นางสาว พิไลวรรณ วิชัยคำ
2.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
30 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
70.57
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย สิทธินนท์ โพธิพันธ์
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ภูแล่นเปลือย
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง งามพร วงษ์ษา
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
74.00
27
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กัลย์นิษฐา อุดหนุน
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
73.00
28
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย อาทิตย์ กิ่งเกษ
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จริยา โคสา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ปริชาติ สุทธวงษ์
1.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
71.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ธิติมา จัตุรัส
1.นาง จรรยา คำศรี
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
70.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง บุษยมาศ ประสงค์
1.นางสาว หทัยภัทร ประวิสุทธิ์
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง จิราภา ผลาผล
1.นาย วิชญวิสิฐญ์ สมเพชร
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ พุทธะ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง จีรนันท์ กันยาวงค์
1.นางสาว รุ่งฤดี สายสิม
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สันทานุลัย
2.เด็กหญิง สุจิตรา ปิตตาฝ้าย
3.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ พิมลมณีกุล
1.นางสาว แพรทอง จิตอ่อน
2.นาย วิชญวิสิฐญ์ สมเพชร
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
78.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ณัฐพร ลาอำ
2.เด็กหญิง ล่มฟ้า บุตรงาม
3.เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีรักษา
1.นาย สนอง ใจทน
43 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย กฤษณะ แก้วใจ
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
44 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง เบญจพร กกเปือย
1.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจนาพัน
45 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย ธันวา เต็มดวง
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
46 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ อินยม
1.นาย พีรัช วันทา
47 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ สายแสง
1.นาง นฤมล ศรีทา
48 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ธนพนธ์ ดาวัลย์
2.เด็กชาย วรรณธัช แจ่มฟ้า
3.เด็กชาย ธนาวัฒน์ กิระหัส
1.นาง ณัฐรินี ยาตรา
2.นาง ดวงตา บุญเหลี่ยม
49 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กนกวรรณ เพชรศิลา
2.เด็กหญิง ปลายฟ้า กิ่งมาลา
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ ไขคำ
1.นาง สุเอ พงษาปาน
2.นาง พรรณี แก้วบุตรดี
50 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
73.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ธันย์ชนก คำภา
2.เด็กหญิง วิจิตรา ประสงค์
3.เด็กหญิง อพินญาดา คำจุล
1.นางสาว อุไรวรรณ ปางสุข
2.นางสาว วรรณภา ใจดี
51 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
73.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธัญณิชา คำศรี
2.เด็กหญิง พรรณนารายณ์ ไกรศรี
3.เด็กชาย ศตวรรษ ทัดเทียม
1.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
2.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
52 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
72.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง รัชนี ไผ่เลี้ยง
2.เด็กหญิง ภูวสา คมใส
3.เด็กหญิง ธนัชพร รักษาพล
1.นาง กชพรรณ ศรไชย
2.นางสาว ทิพย์สุดา สายไทย
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ บุญเกิ่ง
1.นางสาว รุ่งฤดี สายสิม
54 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีทา
1.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
55 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง รัชฎาพร วังศรีแก้ว
2.เด็กหญิง บุณยวีย์ มณีนิล
1.นาง พรประภัสสร์ ศรชัย
56 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง นิวาริน ประจญ
2.เด็กหญิง กัณฑิกา วงษ์ษา
1.นาง งามพร วงษ์ษา
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
57 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ระดวง
2.เด็กหญิง วัชรีพร เจริญสุข
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
58 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76.60
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง อนัญญา พิลาแดง
1.นางสาว จินดารัตน์ อ่อนทรวง
59 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75.10
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง อวิกา ไชยพล
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
60 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุดาวรรณ มาทอง
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
61 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย คณนาถ โลหา
2.เด็กชาย ศิริปัญญา โคสัย
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
62 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ทินกร ตั้งมั่น
2.เด็กชาย จักรชัย ตั้งมั่น
1.นาย ตฤณ ทีงาม
2.นาย สถาปณะ มาทอง
63 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
74.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้วดี
2.เด็กหญิง เพชรภาวรรณ ประสิทธิ์
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2.นางสาว ปภัสสร บุญลา
64 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ อุ่นอ่อน
1.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
65 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
74.60
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พลอยไพริน เพชรก้อน
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
66 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปิยะพร ภูมิพัฒน์
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
67 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
77.50
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง อุมากร สีบัวคำ
2.เด็กหญิง สุพรรณษาสิริ ใจมั่น
1.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
2.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
68 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
76.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง วันสิริ ผลรัตนา
2.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ศรัทธา
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
2.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
69 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
74.50
26
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ชนรดี ศรีแก้ว
2.เด็กหญิง จรรยาพร สายปัญญา
1.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
2.นาย ปัญญา ผะเดิม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม