#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย อธิศักดิ์ บุญโสม
2.เด็กชาย วิทยา ไชยเชษฐ
3.เด็กชาย สิทธิโรจน์ กล้าเกิด
1.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
2.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ มะลิต้น
1.นาง จิรัฐติกาล สุขหนองโป่ง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง น้ำฟ้า รักเกียรติยศ
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย สันติสุข มาทอง
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
66.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ภาสินี วะราโร
1.นางสาว ศิริรัตน์ กล้าขยัน
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
66.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กหญิง อินทิพร อุดม
1.นาง สำรวย ประจันทร์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
65.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สิรษา ชุ่มเย็น
2.เด็กหญิง วาสนา ทัดเทียม
3.เด็กหญิง อริษา ประพันธ์
1.นาย ตฤณ ทีงาม
2.นาย สถาปณะ มาทอง
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง มนต์นภา ใสยา
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุ่ยหนู
3.เด็กชาย อาทิตย์ แก้วรักษา
1.ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ ทรงประโคน
2.นางสาว สุวณี ภูมิลี
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ อนันต์
2.เด็กหญิง เบญญาภา ทองลือ
3.เด็กหญิง ปนัดดา แก่นกุหลาบ
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง โสรดา บูรพา
10 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
62.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย เสฎฐวุฒิ กันยา
2.เด็กหญิง พิมกรธนารีย์ ประจญ
3.เด็กหญิง สุณิชา การะเกษ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
66.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง นภาลัย ผาสีดา
1.นาย พุทธิชัย พานิช
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา กินรา
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สีดา
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
65.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วารินทิพย์ ทองแดง
2.เด็กหญิง มยุรี พิมะกร
1.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
62.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แบบอย่าง
2.เด็กหญิง นวพร ภูมลี
1.นาย พุทธิชัย พานิช
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
61.50
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย จิรเดช หงส์ทอง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไกรศรี
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
2.นาย ธนากร โยธิคาร์
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กชาย อัครภัทร์ บุญสร้อย
1.นางสาว สร้อยทิพย์ เลิศศรี
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย เฉลิมชัย โคบุตร
1.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย สมศักดิ์ ฟองแก้ว
1.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
65.83
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย สิทธิพงษ์ ไชยขันตรี
2.เด็กชาย อิสระ ประอางค์
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
2.นาย นฤพล เชื้อทอง
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
65.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ฉัตรพล สุขพันธ์
2.เด็กชาย รัฐภูมิ ผิวอ่อน
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
2.นาง พรพรรณ์ คุณภาที
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
64.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง วิชิดา ลาพันธุ์
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
68.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง สุธิตา ทิพสุต
2.เด็กหญิง ปิยะนุช ภูผาดแล้
3.เด็กหญิง นรมน แจ่มเชื้อ
4.เด็กหญิง ชญานิศ ภูมิประพันธ์
5.เด็กหญิง ภัสราภรณ์ ชาวพรม
6.เด็กหญิง กมลนัทธ์ ไชยเกิด
7.เด็กหญิง ทิวาวัลย์ แจ่มเชื้อ
8.เด็กหญิง จิราภรณ์ มักคะสุด
9.เด็กหญิง ธิติญา จันทาอ่อน
10.เด็กหญิง พิมพ์ใจ วิจารณรงค์
1.นางสาว เมวิกา พงษาปาน
2.นาง อรทัย ภูมิประพันธ์
3.นาง อุไรวรรณ พงษาปาน
24 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
69.50
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ปรานิตา กองแก้ว
1.นางสาว สุดาวรรณ ปรารมย์
25 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
66.46
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จารุวรรณ ตั้งมั่น
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ชลทิศ ผลัดศรี
2.เด็กหญิง กวิสรา ครองยุติ
3.เด็กชาย ปิยณัฐ สันเที๊ยะ
4.เด็กหญิง กัลยากร พรมมา
5.เด็กหญิง นารีรัตน์ นรเพ็ชร
6.เด็กหญิง สุทธิรักษ์ สิทธิสุข
7.เด็กหญิง ศศินภา อุทัยศรี
8.เด็กชาย พีรวัส บัวแก้ว
9.เด็กชาย ภตวัต บุญมา
10.เด็กชาย รัตนพล ห้องครบุรี
1.นางสาว ณพัฐอร คำแสน
2.นาย เอก ศรีละกะบุตร
3.นาย สุพจน์ สิงห์กลาง
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กุสุมา ร่วมทรัพย์
1.นางสาว ปภัสสร บุญลา
28 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
63.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิราพัชร ชมคำ
1.นาย วิชัย สุทาศรี
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
60.00
25
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พัชรธิดา ใสเนตร
1.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง เกษสุดา แสงกล้า
1.นาย วิชัย สุทาศรี
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง อภิภาวดี เวฬุวัลเนา
1.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง หยดน้ำ กงแก้ว
2.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยสุข
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ทินกฤต แก่นสีดา
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
65.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ธาวิน ตาลหอม
1.นางสาว ปราณี นาคนวล
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
61.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ หนองบัว
1.นาง บุญสิตา พิมาทัย
36 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
67.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย ภูมิบดินทร์ สืบมา
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
37 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
66.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ฐิติกานต์ ผลบุญ
1.นาง เบญจมาศ อ่อนสาร
38 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
60.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง กัฐฑิญาภรณ์ สุปินะ
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม