#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ สีดา
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วหล้า
3.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ พาวงษ์
1.นางสาว ศรันณ์พร อุ่นศรี
2.นางสาว ศศิธร ชัยภักดี
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทิพย์บุญศรี
2.เด็กชาย ศราวุฒิ พันธ์งาม
3.เด็กชาย ชาคริต ศิริบูรณ์
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ปิยะ ทสาร
2.เด็กหญิง บุญยนุช สิงห์ซอม
3.เด็กหญิง จิราภา ไชยเชษฐ์
4.เด็กหญิง อดิภา พื้นพรม
5.เด็กชาย กีรเชษฐ์ พิมพา
6.เด็กชาย พีรศักดิ์ โคตรชมพู
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
3.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ แพนนไธสง
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ พลขันธ์
3.เด็กชาย นพกร มูลา
4.เด็กชาย อัมรินทร์ อุอินทร์
5.เด็กชาย จารุกิตต์ รุ่งเรือง
6.เด็กชาย ฐิติศักดิ์ ผ่องภิรมย์
1.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
3.นางสาว กิตติยา หันแถลง
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กรัณยภาส เคนโสภา
2.เด็กชาย จตุรวิทย์ วังกะชา
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย วสัน ชิกะกุล
2.เด็กหญิง ปารัญญา อุปสุข
3.เด็กหญิง ณิชา เจียนโพธิ์
4.เด็กชาย อนันต์ แก้วเคนมา
5.เด็กชาย อดิเทพ สานุสันต์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ โตนวน
2.เด็กหญิง นันทิชา ลาเลิศ
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง จรรยา คำศรี
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ศศิการณ์ ตาลหอม
2.เด็กหญิง สุพรรษา ชนะพล
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นางสาว เพ็ญประภา ทองแสน
9 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง ชนิดาภา นนทะวงค์
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ เจริญสุข
3.เด็กหญิง มาริตา สีดาจันทร์
1.นางสาว ลินดา กาทอง
2.นางสาว สุพรรณี สมงาม
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ชนนิภา บานที
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก พูนชัย
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
2.นาย ไผท คงศรีลา
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง สุธิดา กงล้อม
2.เด็กหญิง พรปรียา คำวงษา
1.นาย วิชัย ทองแกะ
2.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
12 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ บุญเกิด
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
13 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง จิรภัทร์ เกินเกริก
1.นางสาว พิไลวรรณ วิชัยคำ
14 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
15 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ธาริณี มณีนิล
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
16 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ผริดา บัวเตย
2.เด็กหญิง จิรวรรณ เทนสุนา
1.นาย ผิว พรมทา
17 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ณัทธิมา เนตรใส
2.เด็กหญิง ธีริศรา วงค์ละคร
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
2.นาง นวนสี ทองปั้น
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนกร พุฒซ้อน
2.เด็กชาย ณัฐพล โนนกัลยา
3.เด็กชาย ชนะ สารภาพ
4.เด็กชาย ชายชาญ สิงห์ซ้อม
5.เด็กชาย ณัฐยศ พรมน้อย
6.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไกรศรี
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาย จินดา ศรีรวัฒน์
3.นาง วิภาวัลย์ มะปรางค์ก่ำ
19 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
1.นางสาว ปริญดา จันทร์ค้ำ
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ณัชกานต์ สุริยะ
2.เด็กหญิง สุภัสสรา สีด้วง
3.เด็กหญิง ศิริวรรณ ขันแก้ว
1.นางสาว อาริตา ปิ่นสุวรรณ
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย ภัทรภณ เกษแก้ว
2.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ ศรีสุข
3.เด็กหญิง เพียงพร พรมโลก
1.นาย เทพไพบูลย์ ทองทำ
2.นาย นิคม อินทร์งาม
22 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ภัณฑิลา ศิมาทอน
2.เด็กหญิง ดาราทิป ตาทุวัน
3.เด็กหญิง พัชริดา บุตรดาพงษ์
1.นางสาว ศิริรัตน์ กล้าขยัน
2.นางสาว มะลิสา พลกูล
23 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง พันธิตรา เรืองศิริ
2.เด็กหญิง ปภาวดี สระชัย
3.เด็กหญิง กนกวรรณ เข็มพันธ์
1.นาง สุธนี พิศดู
2.นาย คงศักดิ์ พิศดู
24 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ กงแก้ว
2.เด็กหญิง สุริษา สมหวัง
3.เด็กหญิง สุวรรณนี สมหวัง
1.นางสาว ผ่องศรี จูมสิมมา
2.นางสาว รัตน์ลดา บุตดาลี
25 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย วัชรินทร์ สายสิงห์
2.เด็กชาย มินทดา หงส์คำ
3.เด็กหญิง จารุมน ก้อนทอง
1.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
2.นางสาว อนิลธิตา ศรีเมือง
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
89.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ชลันดา พโยม
2.เด็กหญิง ยอดเงิน ทองบัว
3.เด็กหญิง สุนิสา เดียวสันเทียะ
1.นางสาว มะลิสา พลกูล
2.นางสาว ศิริรัตน์ กล้าขยัน
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย วัชระ ผาแก้ว
2.เด็กหญิง อชิตะ ก้อนทอง
3.เด็กหญิง สุวรรณี พรมรักษ์
1.นาย ชัยพร อ่องละออ
2.นางสาว สุธาแก้ว คามะทิตย์
28 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย เอกรินทร์ ยาเคน
2.เด็กชาย สัมฤทธิ์ กงแก้ว
1.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
2.นางสาว สุธาแก้ว คามะทิตย์
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง บุษราคัม พิมาร
2.เด็กหญิง สุพิชชา ชุมสิทธิ์
3.เด็กหญิง ปัญจพร ประครอง
1.นาง โสรดา บูรพา
2.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง พัชรี บุญปก
2.เด็กหญิง สุนันทา ศิริคำ
3.เด็กหญิง รัญชิดา คำภา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย สิทธิชัย นัยเนตร
2.เด็กหญิง ภานุมาศ ตามบุญ
3.เด็กหญิง อนันดารัตน์ ก้อนทอง
1.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
32 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ โคสา
3.เด็กชาย ภควัต บริจันทร์
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ปภัสสร ไกยะฝ่าย
1.นาง กัญภร แถวไธสง
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง แก้วชฎาพร เช่นรัมย์
1.นาง กัญภร แถวไธสง
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ชุติมา มาศกุล
2.เด็กหญิง ธัญญานุช สุราวรรณ
3.เด็กหญิง ชญาดา บุญจันทร์
4.เด็กหญิง ณัฐณิชา เฉลิมสุข
5.เด็กหญิง สุพิชญา บุญโสม
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ทัศนีย์ สีดา
2.เด็กหญิง เนตรมาดา เขมรทอง
3.เด็กหญิง เพ็ญฤดี ทองกลีบ
4.เด็กหญิง ณัฐชา คำโสภา
5.เด็กหญิง ศิริพร เพิ่มพร
1.นางสาว ประธานพร รักชาติ
2.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
82.66
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นลิญญา ลี้พล
2.เด็กหญิง อนัญญา ทัดเทียม
3.เด็กหญิง ฐิติภา หาญชนะ
4.เด็กหญิง จันจุฑามาศ ตั้งมั่น
5.เด็กหญิง เบ็ญญทิพย์ นิลเพ็รช
1.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
2.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง
2.เด็กหญิง วันวิสา บุญนำ
3.เด็กหญิง สุทธิดา เสนาภักดิ์
4.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา
5.เด็กหญิง ดารารัตน์ ปอทอง
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย ณัฐพัชร ภูชมชวน
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา อ่อนศรี
3.เด็กหญิง มณิการ์ หอมรส
4.เด็กชาย สุติพัฒน์ สุวรรณชาติ
5.เด็กชาย เมธัส สุทธวงษ์
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
2.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ดนัย พรมมา
2.เด็กหญิง จันทรทมา บุตรราช
3.เด็กหญิง พิชญธิดา คำพันชนะ
4.เด็กหญิง นีรชา โอภาตะวงศ์
5.เด็กหญิง กนกวรรณ เข็มพันธ์
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
2.นาง สุธนี พิศดู
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ทัศพล ชันษา
2.เด็กหญิง ศรินทรา ไชยบุญทัน
3.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ จุลพล
4.เด็กหญิง ณิชาภัทร วงษ์แก้ว
5.เด็กหญิง สุวนันท์ หินลิลา
1.นาง บุญสิตา พิมาทัย
2.นาย เพชร ธนที
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กรรติมา ปลื้มหอม
1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย อนุชา อุบบาลี
1.นางสาว ณพัฐอร คำแสน
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ชลธิชา วงษา
1.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปริญา หงษ์ษา
1.นาย สุรพร ศรีสะอาด
46 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อนุชัย อยู่คง
2.เด็กชาย อนันต์ เบ็ญจศักดิ์
3.เด็กชาย อนุชิต โคบุตร
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
47 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย ธนันท์ชัย ก้านเกตุ
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ สุนะวัง
3.เด็กชาย อนุวัฒน์ วงชาลี
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
48 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
81.30
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย วีระชัย กันยา
2.เด็กชาย ธีระวัฒน์ วังชัย
1.นาย ถนัด ดำพะธิก
49 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย รุ่งเรือง ศรีลาวงศ์
2.เด็กชาย กนกพล กันเทพา
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ เพื่อบุญมาก
1.นาย พุทธิชัย พานิช
2.ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ ทรงประโคน
50 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ปารวัตร โพธิ์เศษ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ โคสา
1.นาย รชยุตม์ สุขชาติ
2.นาย สัมฤทธิ์ คำภา
51 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนภูมิ สุดคำภา
2.เด็กชาย เอกพัน จันทรโท
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาง สุณิสา บุญดี
52 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
53 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร จุลแดง
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
54 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย วรเทพ กินรา
1.นางสาว สมฤดี เกยมาศ
55 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง อรัญญา พาโยพัด
1.นาง พรพรรณ์ คุณภาที
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ฤทธิยา
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สุนิสา มีสง่า
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริกานดา สว่างเวียง
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นิชานันท์ เมาลิชาติ
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
60 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปิยะรัตน์ ทองวร
1.นางสาว ดารณี วงศ์เจริญ
61 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย วิชา ผิวหอม
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
62 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ พันมะลิ
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
63 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ปริศนา ชะมา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
64 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ธนาคม ศิรินัย
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
65 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย นันทศักดิ์ วังชัย
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
66 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จารุวรรณ คำศรี
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
67 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ มะหมัดเหม
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
68 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สุทธาทิพย์ ประสงค์
2.เด็กหญิง กนกพิชญ์ แก้วกล้า
3.เด็กหญิง สิตานัน แตะต้อง
4.เด็กหญิง ณัฐชยาภรณ์ ประสงค์
5.เด็กหญิง ภาวินี ไชยสาร
1.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
2.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
3.นาง หัทยา ลือกำลัง
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ เศษศรี
2.เด็กหญิง ธิติมา เสนาน้อย
1.นางสาว ลินดา กาทอง
2.นางสาว มะลิวัลย์ ชนะศรี
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สุวพิชญ์ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ อุ่นอก
1.นางสาว วรรณภา ใจดี
2.นางสาว หทัยภัทร ประวิสุทธิ์
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง อมรสิริ เขียวค้า
2.เด็กหญิง กานต์ติมา เงินดี
1.นาง สุณิสา บุญดี
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง เกวลี พรมสุข
2.เด็กหญิง ญาณิศา แพไธสง
1.นางสาว ลินดา กาทอง
2.นางสาว สุพรรณี สมงาม
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ภิชาญ ไชยโคตร
1.นาย สามารถ วันศรี
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สิริชัย บุญจันทร์
2.เด็กชาย ประวันวิทย์ กิ่งสีดา
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ กาไสย์
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
83.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เพชมณี วันชาติ
2.เด็กหญิง กุลนิดา ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง พัณณิตา ธรรมรักษา
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นาย วุฒินันท์ นิยม
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ ไกรศรี
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศิริบูรณ์
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เกษแก้ว
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สุปัญญา จันทร์หอม
2.เด็กชาย ธนศักดิ์ แก่นพุทรา
3.เด็กชาย รัฐพล สิงห์บุญตา
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
79 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พลภัย
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
80 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประสมศรี
1.นาง นฤมล ศรีทา
81 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย อัมรินทร์ สมพงษ์
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
82 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ประกายมุก ศรีหาบุตร
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
83 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง อรสา ทองลอย
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
84 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง นิภาภรณ์ ลาพันธุ์
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
85 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ธนัญญา วงษ์พานิชย์
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
86 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง นัฐนิชา ลาพันธ์
1.นาง จิรัฐติกาล สุขหนองโป่ง
87 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ระพีพงษ์ สิงประเสริฐ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
88 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.40
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นางสาว กานต์ธิดา เพชชะนะ
1.นาง รัตนดา บัวต้น
89 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.30
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ลีลาวดี มะลิต้น
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง ปางทิพย์ นาลอย
2.เด็กหญิง วนิดา อินกรัด
3.เด็กหญิง อรสินี แซ่ฮ้อ
4.เด็กชาย พงศธร สีหานาม
5.เด็กชาย กฤตนัน ดอกดวง
1.นาย มานพ ประเสริฐ
2.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
91 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศิริพล กันยา
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
92 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง สุวรรณษา ตียะศักดานนท์
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
93 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
94 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ชาลิณี มั่นหมาย
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
95 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย วรกิตติ์ ไชยเกล้า
2.เด็กชาย คชาชัยโชค เทียบพระ
3.เด็กชาย รัฐพงษ์ สมหวัง
4.เด็กชาย อาทิตย์ อภัยศิลา
5.เด็กหญิง จงรักษ์ แม่นสุข
1.นาย สามารถ วันศรี
2.นาย ทอน แบบอย่าง
3.นาย พีรัช วันทา
96 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ธนพร อ่อนจันทร์
2.เด็กหญิง สุธีธิดา เสาร์ผัด
3.เด็กหญิง วรรณภา เมฆสันเทียะ
1.นาง จรรยา คำศรี
2.นาง อรพรรณ โคสัย
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ปิยนุช เป้ยแย้ม
2.เด็กหญิง ฟาริดา สารีพันธ์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ คำผาย
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
98 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ขวัญชัย จันทะไข่สร
1.นาย พีรัช วันทา
99 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุธินันท์ ยิ่งชาติ
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
100 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ปณิดา โพธ์สุวรรณ
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
101 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง พรชนก เพิ่มพร
2.เด็กหญิง วรรณภา ตาดำ
3.เด็กหญิง จินห์นิภา สุทธิสิน
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
2.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
102 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง จิตรานุช ศรชัย
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
103 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ดอกฝ้าย สุนันท์
1.นาง สายฝน อุ่นจิต
104 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ณัฐพล ผิวขาว
1.นาง นฤมล ศรีทา
105 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง วารุณี อินวันนา
2.เด็กหญิง ต้นข้าว ยิ่งชาติ
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
106 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อภิรัตน์ วันทะวี
2.เด็กชาย สถาพร โมลิดา
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
107 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ไชยา บุญสาร
2.เด็กชาย ขจรศักดิ์ เนตรใส
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
108 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
85.50
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ พันธิมาศ
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
109 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง เขมวิกา ด่วนตะคุ
1.นาย สมยศ รัชตะวรรณ
110 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ จูมสิมมา
1.นาย วิชัย สาสาย
111 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปรเมศวร์ ชินบุตร
2.เด็กชาย วงศกร วรรณวงศ์
1.นาย นฤพล เชื้อทอง
2.นาย ใหม่ ปรีเปรม
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง บุญตา ระนา
2.เด็กหญิง ธัญญาพร สิมมา
3.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ คำสีมา
4.เด็กหญิง อริศรา เหลาสิงห์
5.เด็กหญิง อัจฉลาพร ไผ่เลี้ยง
6.เด็กหญิง อัมพิกา ติจะนา
7.เด็กหญิง สีทอง อินทรีย์
8.เด็กหญิง วริศรา ศรีเอิบ
9.เด็กหญิง พัชรินทร์ แจ่มเชื้อ
10.เด็กหญิง น้ำฝน คบทองหลาง
1.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
2.นาง กชพรรณ ศรไชย
113 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย พีรภาส จันทร์โท
2.เด็กชาย นันทวัมน์ ริทองปราบ
1.นาย ไผท คงศรีลา
2.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
114 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง อัญญาณี สีดา
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ พวงจำปา
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
2.นาง ผ่องพัน สิงห์โคตร
115 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กหญิง ภัทราวดี สนทยา
2.เด็กหญิง พัชรมณี ลำนานใสย
1.นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
116 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง วรรณภา วรรณขาม
2.เด็กหญิง สุธาศิณี เสาคำ
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
2.นาง รัฐพร สุระภา
117 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง มาริสา บัวจันทร์
1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
118 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง นิภาพร สีดารักษ์
1.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
119 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จุไรวรรณ คำมาโฮม
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
120 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิราพร วิเศษ
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
121 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ตรีวิภา โคตรศรี
1.นางสาว ชญาณิณ เปี่ยมอักโข
122 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พิมลภา สานนท์
2.เด็กชาย โกเมนทร์ เทนสุนา
1.นาย นิติภูมิ บุญพา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม