#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย วัชรพงษ์ ศรีหาบุตร
1.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กานต์ธิรา จุลหอม
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง นฤวรรณ คนรู้
2.เด็กหญิง วรัญลดา ทุมสิงห์
1.นางสาว ดารณี อุยานันท์
2.นาย พรชัย พิมพ์อ่อน
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย อิทธิศักดิ์ อินทร์ษา
2.เด็กชาย ธนภัทร สารเสนา
1.นางสาว เนตรชนก สังเกตกิจ
2.นาง สุกัญญา มาตราวงค์
5 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กหญิง ศิรารัตน์ คุ้มภัยรี
2.เด็กชาย ภาณุมาศ หวังให้สุข
3.เด็กชาย ภูลิพัฒน์ ปลั่งกลาง
1.นาง ธัญญรัตน์ บุญลิลา
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย จิตตินัย บุญมา
2.เด็กชาย สุริยะ อนันเทภา
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ภัทรพงษ์ คจนา
2.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ จันทร์หอม
1.นาย พรชัย พิมพ์อ่อน
2.นางสาว ดารณี อุยานันท์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง ขวัญฤดี มะลิวงค์
1.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย นริศสรณ์ บุญครั่ง
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นางสาว สุภาภรณ์ ผ่องแผ้ว
1.นาง อุรา กรมพะไมย
11 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง เกวลิน พิมโคตร
1.นาง ครองสิน จำปาพันธ์
12 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง ทิพย์ภาพร บานชื่น
1.นาง ครองสิน จำปาพันธ์
13 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
76.60
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ดลลยา ขันชัย
1.นาง อุรา กรมพะไมย
14 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ดาราธิป ชูศรี
2.เด็กหญิง ชุติมา ศรีสุวรรณ
1.นาง พากเพียร หนุนชู
2.นาง มยุรี จันทวี
15 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา สุวรรณสิงห์
2.เด็กชาย อภิชาติ กัลยาคู
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว วิภาดา คูหา
16 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง พิมพ์พิไล โพธิ์ไพร
2.เด็กหญิง อรัญญา ทรายทอง
1.นางสาว พิมลรัตน์ ไชยโคตร
2.นาย ถาวร แพงสกล
17 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นางสาว ณัฐนิชา บุญเลิศ
2.เด็กหญิง วิชชุดา วังตะเคน
1.นาง อุรา กรมพะไมย
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ลลิตา ยุทธพันธ์
2.เด็กชาย สิทธิพร สืบสา
3.เด็กหญิง ขวัญรตา ปะริโต
1.นางสาว สุพัฒรา ปานเหลา
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
71.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง นันทิชา ภูภักดี
1.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
20 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย อติวัณณ์ คำโสภา
2.เด็กหญิง นฤมล ครองยุติ
1.นาง ประพิศพร สีลากุล
2.นาย สุระเดช ธรรมรังษี
21 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ แพงคำแดง
2.เด็กหญิง เมตตา อรรถเสน
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
76.66
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ปภาดา นิลเกษ
2.เด็กหญิง ฐิตาพร สีมาวงษ์
3.เด็กหญิง ฐิติชญา บุญนำ
4.เด็กหญิง อรจิรา ศรีรุ่งเรือง
5.เด็กชาย ปรินทร ขจรจิตร
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว ณัฐกานต์ ทองศรี
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ปราณปรียา ขันคำ
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
24 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา มะริยา
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
25 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
25
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ฉลองชัย สายลุน
1.นาง ภินันตรา กุลมี
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีนวล
1.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทร์หอม
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง เปมิกา พันธ์คำภา
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นาย ตะวัน บุญเพิ่ม
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ละอองดาว เรืองศรี
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง พรชนก ทิพย์รักษา
2.เด็กหญิง สุชาดา หาญชนะวงศ์
1.นางสาว สกาวเดือน ขาวสลับ
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง แพรพิไล ดอกไม้
2.เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ นามวรรค
1.นาง จำเนียร ชินชัย
2.นาย ทรงเดช ชินชัย
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย สุรเดช กงล้อม
1.นาย ไชยา ดวงแก้ว
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
79.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง วรีภรณ์ มิศิริ
2.เด็กหญิง บัณฑิตา พิลาดี
3.เด็กหญิง ธมนวรรณ หมายมุ่ง
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นาง คำปุ่น มณีวรรณ
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย รณพีร์ สุพอ
2.เด็กชาย ศิรวิทย์ พุทธเคน
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญศิริ
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ หลักเพชร
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย อภินัทธ์ ระหาญ
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย สกุลเพชร บุญเลี้ยง
1.นาย ประเสริฐ โสภากุล
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ธนพล โง่นสุข
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง จิรวรรณ เสมามิ่ง
1.นาย นิพิฐพนธ์ หอมศรี
40 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง น้ำหวาน ศรีวงค์
1.นาย ประเสริฐ โสภากุล
41 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ โพธิ์ศรี
1.Mr. Ambi Nestor
42 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
72.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง นลินนิภา วรรณารัตน์
2.เด็กชาย ภาคภูมิ สาระกาญจน์
3.เด็กชาย วุฒิภัทร พลชาติ
1.นางสาว ญานิสร เลื่อนฤทธิ์
2.นางสาว ธนิตตา พันธนู
43 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
74.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง กชกร วรดี
2.เด็กหญิง ปิยธิดา สติปัญ
3.เด็กหญิง ชัชธิดา สุขชาติ
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
2.นางสาว ญานิสร เลื่อนฤทธิ์
44 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
73.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กหญิง ชรินรัตน์ บริสุทธิ์
2.เด็กหญิง ธัญรดา พิทักษ์
3.เด็กชาย หาญนที เลียมดี
1.นางสาว ประภัสสร สมดวง
2.นางสาว อนุสรา ธรรมนิยม
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย เกียรติภูมิ วันตา
1.นาง พุทธณิกา ศุภกิจ
46 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง กัญญาภัค มาสุข
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
47 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย วรเมธ ศรีหาวงศ์
2.เด็กหญิง วรกาญจน์ สงเมือง
3.เด็กหญิง จริญาพร ทำนุ
4.เด็กหญิง ภคพร สำราญ
5.เด็กหญิง จอมขวัญ พงษ์บรรเทา
6.เด็กหญิง อุลัยลักษณ์ ค้ำจุน
7.เด็กหญิง ปาริชาติ โพธิ์ขาว
8.เด็กหญิง เพชรลดา ทองวัน
9.เด็กหญิง ชลดา กุมพันธ์
10.เด็กหญิง ปาณปวีณ์ เสนาภักดิ์
1.นางสาว ดารณี อุยานันท์
2.นางสาว รุ่งระวี พันไชย
3.นางสาว ทวีพร รสจันทร์
48 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ณิชา ไชยคุณ
2.เด็กหญิง อาริยาพร แก้วอาสา
1.นางสาว ชลดา ดุษฎีกุล
49 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
79.50
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง ปนัดดา สิงทอง
1.นาง สาคร พรมสุข
50 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
71.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นางสาว ชนิสรา อินทปัญญา
1.นาง อุรา กรมพะไมย
51 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
76.50
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสัตย์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
52 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ตะวัน ไชยภักดี
2.เด็กชาย ครรชิต ไตริน
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
53 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
72.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย พงศกร เงินจันทร์
2.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยคุณ
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นางสาว ภัสชา ปะกิริโย
54 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ปัญญาพร อินสวน
2.เด็กหญิง สุกัญญา พรมรินทร์
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นางสาว ภัสชา ปะกิริโย
55 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
79.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษา
2.เด็กหญิง นนทยา สีหาบุตร
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
2.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
56 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
76.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง วาสนา เสนคำสอน
2.เด็กหญิง จิราภา หงษ์แก้ว
1.นางสาว พรสุดา สินศิริ
2.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
57 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง พิมพ์นารา บุญพิมพ์
1.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
58 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
75.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ชิโนทัย สุขอ้วน
1.Mr. Ambi Nestor
59 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
78.80
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา โพธิพันธ์
1.นาง ผณิตนุช ทองเทพ
60 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย พงศภัค อ่อนเกษ
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
61 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
75.50
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง สุธินี พวงมาลี
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ เนื้อทอง
1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
62 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
73.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง พรรณปพร คลังภูเขียว
1.นาง คณิตตา ไชยนะรา
63 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย จิรายุ พัดทาบ
1.นางสาว วิภาดา คูหา
64 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง กชณัช อัมภรัตน์
1.นางสาว ชระริน พันธ์สวัสดิ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม