#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง นลินทิพย์ พละศักดิ์
1.นางสาว ขนิษฐา วงค์เทพ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง ชุติมา จันทร์หอม
1.นาง นาทยา ดำลี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
65.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง ยศวดี เครือบุตร
1.นาง ครองสิน จำปาพันธ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
60.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อรษา วงอินตา
1.นาย พิพิธธน บุราคร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
65.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย ธีรเดช พละศักดิ์
2.เด็กหญิง อุษา โพธิ์เงิน
1.นาย พิพิธธน บุราคร
2.นาย ลิขิต สีนิกรณ์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ธวัชชัย ไชยโคตร
2.เด็กหญิง สิริกร เบ้าคำ
3.เด็กชาย ธนพร ดุษะนอก
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย วรปรัชญ์ ใจยสุข
2.เด็กชาย ภีรพล สำเร็จ
3.เด็กชาย นิรวิทธ์ ราชมณี
1.นางสาว รุ่งระวี พันไชย
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
68.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย ราชพฤกษ์ บุญอุ้ม
2.เด็กหญิง เมริสา โพธิ์พุ่ม
3.เด็กหญิง สุพัตรา เฟื่องบุญ
1.นางสาว แสงเทียน สีมา
2.นาย พรกิตติ์ ศรีแก้ว
9 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
63.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ธิดาวรรณ เทพสมพร
2.เด็กชาย นนทพัทธ์ ศรีไทยพันธ์
3.เด็กชาย ภูตะวัน อัมพะรัตน์
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
2.นาย ตวงสิทธิ์ คำเคนบ้ง
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย จีรภัทร บุญจริง
1.นาง วันนา บุดดา
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ ประสานพันธ์
1.นางสาว วิภาดา คูหา
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ปฏิพล ไชยขันตรี
1.นางสาว วิภาดา คูหา
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง ฐิติพร กติยะวงศ์
1.นางสาว ศิริลักษณ์ คำยุธา
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง เจนนิเฟอร์ อักสิสัน
1.นาง สำราญ วันโสภา
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ สุทธิสนธ์
1.นาย สุริยัน วงษ์สุทา
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
66.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ ขำอ้น
2.เด็กหญิง สุมิตรา วงจันทะเลียง
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทะเลียง
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
67.23
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย กิตติพร กาทอง
2.เด็กชาย ธีรเทพ อินทร์ใส
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
2.นาย นพรัตน์ ตุนา
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
65.32
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย จักรภัทร จุลแดง
2.เด็กชาย สุธนัย สายที
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นางสาว สุชาดา พละโย
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
62.36
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย สุกฤษฎ์ สุวรรณคำ
2.เด็กชาย ชัยพัฒน์ ศรีมะเริง
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นางสาว สุชาดา พละโย
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
60.09
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย พีระภัทร สุขทวี
2.เด็กชาย นนทกร สร้อยทอง
1.นาย อธิวัฒน์ แรงเริง
2.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
21 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
66.00
29
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง พิมนภัส มะโหลี
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
68.00
24
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ นันทะสาร
2.เด็กหญิง รัฐพร ลาพรม
1.นาง ศิริลักษณ์ สุขศิริ
2.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
63.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย จิรพงศ์ คำศรี
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง วันวิสา ไชยนาม
1.นางสาว จิราวัลย์ รักชาติ
25 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
64.00
27
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย วรพล วงษ์แก้ว
2.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีดาจันทร์
3.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ สุระศร
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นางสาว สมคิด สืบสิมมา
26 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
69.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย เลาพิลา
2.เด็กหญิง ภัสสร ศรีคำ
1.นางสาว ขนิษฐา เรือนฝาง
27 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
62.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กชาย พสุธร จะโรนา
2.เด็กหญิง ปภัสรา นามวิลา
1.นางสาว ประภัสสร สมดวง
28 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
66.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ธานี แก้วแดง
1.นางสาว จันทนา คำเพราะ
29 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
63.20
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง สุธาทิพย์ พันธ์วิลัย
1.นาง ครองสิน จำปาพันธ์
30 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง สุจิตรา ดาดวง
2.เด็กหญิง วิชญาดา พลศักดิ์
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
2.นาย อุทัย บุญเต็ม
31 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
65.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง ปัทมา ต้นกันยา
2.เด็กหญิง ชนกนันท์ มนตรี
1.นางสาว ปวีณา คำศรี
2.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
68.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย พิพัฒน์ เบ้าหล่อ
1.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
33 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
67.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง พัชนกัณฑ์ สาระบูรณ์
2.เด็กหญิง ปิยะธิดา คำศรี
1.นาง ณิชา บุญสถิตย์
34 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
67.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย ชยากร กาเล็ก
1.นาง ลำใพร บุญแซม
35 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
67.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ วังตะเคน
1.นางสาว ขนิษฐา วงค์เทพ
36 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง วนิดา จินดาศรี
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม