#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กชาย สพล เรืองผาง
2.เด็กชาย ฉัตริน พุตะวงค์
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสงสกุล
1.นาง ธัญญรัตน์ บุญลิลา
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กชาย จีระศักดิ์ ไชยโคตร
2.เด็กชาย สุรพัฒน์ วงษ์แก้ว
3.เด็กชาย ดิษยพัฒน์ พลขันธ์
1.นาย สัสดี สีผาลา
2.นาย ทินกร งามแสง
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ศตวรรธ ชาภักดี
2.เด็กชาย ธีรพัฒน์ พิมพ์ไชย
3.เด็กชาย เจษฎากร เมยดง
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย อภิเวช พูลเพิ่ม
2.เด็กชาย ชนะชัย เพียยา
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาง มยุรี จันทวี
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ภูวดล แซ่อืง
2.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นาย สุรพัศ พลชัย
2.นาย อัครพล พันธ์งาม
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ฟาริดา ไชยวัฒน์
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ไพบูลย์ เศษสุวรรณ
2.นาย กิตติศักดิ์ อำภรัตน์
3.เด็กชาย ภูมินทร์ ใจมั่น
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาย เพิ่มศักดิ์ พละศักดิ์
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย วุฒิชัย คำแสนราช
2.เด็กชาย กิตตินันท์ สิงหาสินธุ์
3.เด็กชาย เกรียงไกร สาวารัต
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
2.นาง มยุรี จันทวี
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ชินวุฒิ แก้วแดง
2.เด็กชาย ณัฐดนัย สีแสด
3.เด็กชาย สุทธินันท์ ศิริพันธ์
4.เด็กชาย อติชาติ วงษ์ใหญ่
5.เด็กชาย พชรพล แสนมนตรี
6.เด็กชาย ทิวากรณ์ สุวรรณสิงห์
1.นาย พิทักษ์ ทางทอง
2.นางสาว กฤษณา คำชัย
3.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ชนาภัทร นาทันตรึก
2.เด็กหญิง สินีนาฎ บัวแก้ว
3.เด็กชาย สันติราช นางาม
4.เด็กชาย ทักษ์ดนัย เจะเฮ็ง
5.เด็กชาย ไชยวัฒน์ บุญเหลือ
6.เด็กหญิง เนตรขวัญ กระมลเลิศ
1.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
3.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ณธพรรณ บุญเจือ
2.เด็กหญิง แสงมณี หาญเชี่ยว
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
2.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย รพีภัทร ก่ำเกี้ยง
2.เด็กชาย ขวัญมนัส ยั้งใจ
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย เจนอนันต์ คำศรี
13 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย ณัฐพนธ์ จวงจันทร์
2.เด็กชาย จิรายุทธ์ แก้วสง่า
1.นาย กิตติพงษ์ ละอองศรี
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง ศุภาลักษ์ วงค์คำ
2.เด็กหญิง ปิยพร วงษ์ใหญ่
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย จิตติพัฒน์ จันทร์แก้ว
2.นางสาว นงลักษณ์ ไชยสัตย์
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย ไชยา ดวงแก้ว
16 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ บุญนอก
2.เด็กหญิง จันทิมา ภูมิอ่อน
3.เด็กหญิง ฉวีวรรณ วรหสังค์
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ หลักเพชร
17 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง สายไหม มะริยา
2.เด็กชาย ตะวัน ฤกษ์สว่าง
3.เด็กหญิง พรพัชรินทร์ เบาะทอง
1.นาง สุทธิรัตน์ หายโศรก
2.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
18 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ปกฉัตร หมายมั่น
2.เด็กหญิง วรัญญา สีหาบุตร
1.นางสาว ดารณี อุยานันท์
2.นาย พรชัย พิมพ์อ่อน
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง หทัยกาญจน์ มะลินิล
2.เด็กหญิง ฐิตาภา บุญมานันท์
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ฟาริดา ไชยวัฒน์
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง บัณฑิตา แก้วบัลลัง
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ เพ็งคำลุน
3.เด็กหญิง ทิพปภา โสดา
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
21 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ศรนรินทร์ พรมโสภา
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ คำกิ่ง
3.เด็กหญิง อัญฑริกา มุขเพชร
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว วิราภรณ์ อนันต์
22 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ สีดา
2.เด็กหญิง ปรียานุช สีดาจันทร์
3.เด็กหญิง ปุณนิศา แก้วจันทร์
1.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
2.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
23 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง ธัญวรัตม์ ประชาราษฎร์
2.เด็กหญิง สุภลักษณ์ รุ่งแสง
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง สุวรรณี สุนสาย
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง พิชาภา บุญใหญ่
2.เด็กหญิง สมสุรางค์ เตมีย์กำจรเกียรติ
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
2.นาง สาริณี คำศรี
25 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยวัฒน์
2.เด็กชาย สุรพัศ คิดชอบ
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว ฟาริดา ไชยวัฒน์
26 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ณัฐลดา จันทะคะมุด
2.เด็กหญิง ปิยะพร บุญค่ำ
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง
1.นาง มยุรี จันทวี
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
27 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย พิชัย สุนาอาจ
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย จงใจเทศ
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาง รัตนวรรณ จันทร์ถา
28 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ อุ่นเรือน
1.นาง พันธุ์มาลี ป้องคำ
29 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง สุภัทรา สิงห์ผง
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ณิชา ไชยคุณ
1.นางสาว อาภัสรียา วงษาเคน
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ตติยาภรณ์ กลิ่นจันทร์
1.นาย พรกิตติ์ ศรีแก้ว
32 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง พรพรรณ แก่นคำ
2.เด็กหญิง ศรารัตน์ น้อยน้ำคำ
3.เด็กหญิง ปนัดดา แสงสุด
1.นาง รัตนวรรณ จันทร์ถา
2.นางสาว นิรัชดา เหลาสิงห์
33 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นางสาว พรรณทิวา พิมบุตร
1.นาง อุรา กรมพะไมย
34 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง นนตรา บัวโรย
1.นาง อุรา กรมพะไมย
35 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย สุตราชัย หนูอ้น
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
36 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย วัฒนา ปุศิลา
2.เด็กชาย ยศพัทธ์ สุขวงษ์
1.นาย พิพิธธน บุราคร
2.นาง วชิราพรรณ สิทธิมวล
37 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย สายชล ธรรมทวี
2.นางสาว ณัฐพร สมคณะ
3.เด็กหญิง เพชรา กันยา
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ จันลาวงษ์
2.เด็กชาย ธนพล คจนา
3.เด็กชาย ศิริพงศ์ พันธ์สวัสดิ์
4.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีโชค
5.เด็กชาย เอกราช วงษ์ใหญ่
6.เด็กชาย ไชยวัฒน์ กล้าหาญ
1.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
2.นาย พิทักษ์ ทางทอง
3.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย ณัฐพนธ์ สาระบูรณ์
2.เด็กชาย อธิวัฒน์ สายบัว
3.เด็กชาย สกล โพธิ์กุล
4.เด็กชาย ศุภโชติ สายบัว
5.เด็กชาย สุตนันท์ สร้อยลอด
6.เด็กชาย พสิษฐ์ จานเขื่อง
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2.นาย สา พรมสุข
3.นาง วันนา บุดดา
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย สดุดี ทองดา
2.เด็กชาย ประวิทย์ คำมาโฮม
3.เด็กชาย วัชรพล สาระบูรณ์
4.เด็กชาย จิรวัฒน์ ใบปก
5.เด็กชาย ธีรนัย วระพุฒ
6.เด็กชาย เนรมิตร คำศรี
7.เด็กชาย ทรงชัย พวงพันธ์
8.เด็กชาย พงษ์ศิริ แก้ววงษา
1.นาย สีวรา บึงไกร
2.นาย ศุภณัฏฐ์ ผลดี
3.นาย จันทร์ทร ปัญญาวัน
41 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง คณิษา จันทร์ทิพย์
1.นางสาว บุญหลาย กล้าหาญ
42 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย วรพล บุรกรณ์
1.นางสาว สุบรรณ แสงสุด
43 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กัลยาณี ภาสสี
1.นางสาว เนตรทราย ณ อุบล
44 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ บัวแก้ว
2.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ยาเคน
3.เด็กหญิง กาญจนา อัมภรัตน์
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
2.นางสาว ธัญญารัตน์ พลฤทธิ์
45 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง พิมญา พิลา
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยโคตร
3.เด็กหญิง สุนิสา ทรงอาจ
1.นาง วิณัฏฐา มงคลปพนพัชญ์
2.นาง นฤมล คำทวี
46 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง กวิตา เกษี
2.เด็กหญิง ภทรธิดา พิมพ์ช่างไม้
3.เด็กหญิง พิมพ์รภัทร ผงธุลี
1.นาง เพียงดาว ชินวงษ์
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
47 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง พิชชานันท์ จันทะไพร
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา พิมพ์จันทร์
1.นาย ทรงเดช ชิดดี
2.นาย วรวัฒน์ พิลากุล
48 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย จิรายุทธ เนาวบุตร
2.เด็กชาย ทองมี จรลี
1.นางสาว สุพัฒรา ปานเหลา
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง บัณฑิตา แก้วอาศา
2.เด็กหญิง กมลพร พากเพียร
3.เด็กหญิง จิราพร ผดาวัลย์
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นางสาว เสาวรส แซ่แดง
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ศิริบูรณ์ คำโสภา
2.เด็กหญิง ปัณณธร ลูกรัตน์
3.เด็กหญิง ฐิติมา นันทา
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว วิภาดา คูหา
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สุวรรณมิตร
2.เด็กหญิง สาวนี อ่อนเกษ
3.เด็กหญิง เกศกมล ศรีหาบุตร
1.นาง อุรา กรมพะไมย
52 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย พิทักษ์ ครองยุติ
1.นาง ประไพจิตร พรำนัก
53 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง นัฐธิกานต์ ยานสถิตย์
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
54 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เจนภพ ผาสี
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ชนสิษฎ์ ใจทอง
2.เด็กชาย กฤตวิทย์ สุพิษ
3.เด็กหญิง กนกพร รัตวาล
4.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ ค่ำจุน
5.เด็กหญิง ศิระประภา จันลาวงษ์
1.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
2.นางสาว กฤษณา คำชัย
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง บวรรัตน์ ไชยธรรม
2.เด็กหญิง ปณิดา ลาภูธร
3.เด็กหญิง ศุภรา ไชยทอง
4.เด็กหญิง ชลธิชา พันธ์งาม
5.เด็กหญิง พิมพกา พิมพา
1.นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
2.นาง วิภาวดี ไชยทอง
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
80.63
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง นันธิดา สารภาพ
2.เด็กหญิง รุจิษยา โสดามา
3.เด็กหญิง กชกร พรมสงวน
4.เด็กหญิง เขมจิรา แพงคำแดง
5.เด็กหญิง อรปรียา ด่านสกุลมีศรี
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาย เพทาย เพชราเวช
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ ไชยพรม
2.เด็กหญิง พรประภา ชมหอม
3.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ศิรินัย
4.เด็กหญิง สุภาณี กระมลเลิศ
5.เด็กหญิง จริยา ไชยโคตร
1.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
2.นาย สุนทร กัดกุมภา
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อาภาภรณ์ กันทอง
2.เด็กหญิง มาติกา สีมะรมย์
3.เด็กหญิง จิดาภา ดวงดาว
4.เด็กหญิง วิมลสิริ สายโน
5.เด็กหญิง พรพิชญา บัวจูม
1.นาง ลำใพร บุญแซม
2.นาย ทองคำ บัวจูม
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย วุฒิชัย บุตรทอง
2.เด็กหญิง ภัททิรา พันธ์ศิริ
3.เด็กชาย อภิรักษ์ ชาภักดี
4.เด็กชาย อนันดา สาพลไพร
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา พวงบุตร
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาง นาทยา ดำลี
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ จันประทีป
2.เด็กหญิง มนัญญา สินไชย
3.เด็กหญิง ปาระณีย์ ภูติยา
4.เด็กหญิง พลอยไพลิน พิมพล
5.เด็กหญิง ญาราภรณ์ ทางทอง
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นาย พิทักษ์ ทางทอง
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง วิชญา แทบทับ
2.เด็กชาย พิชยะ จันใด
3.เด็กชาย สิรภพ สิงห์เสน
4.เด็กหญิง อุษณีย์ ชัยภาลา
5.เด็กหญิง พัชรพร จันทราภรณ์
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย ภีรพัฒน์ คำสนอง
2.เด็กชาย ณัฎฐกร ภักดี
3.เด็กชาย ประสิทธิ์ ถวิลไพร
4.เด็กหญิง กัลยา วงษ์คูณ
5.เด็กหญิง สุนิสา จำปา
1.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ หลักเพชร
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง ภคนันท์ ปัทราช
2.เด็กชาย ณัชพล จิตหาญ
3.เด็กหญิง ประนัฐดา มนตรี
4.เด็กชาย สนทยา อำนวยโพธิ์
5.เด็กชาย ธนากรณ์ เมืองโคตร
6.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ยินดี
7.เด็กชาย ธิติพล โลนงาม
8.เด็กชาย กฤษณะ เชื้อบัณฑิต
9.เด็กหญิง รสรินทร์ อ่อนพิมพ์
10.เด็กหญิง สุวณี จันทา
11.เด็กหญิง ปานระพี จันทา
12.เด็กชาย กอบลาภ จันทะไพร
13.เด็กหญิง ณิชากร โสสา
14.เด็กหญิง พิชญ์สนันท์ แสงสกุล
15.เด็กหญิง พัชราภา จอมเชื้อ
16.เด็กชาย ธีรพงศ์ วันทา
17.เด็กหญิง ศุภากร ทาคำมอง
18.เด็กหญิง ปักกิ่ง เต็มดวง
19.เด็กชาย ปัญญพนต์ นามสุข
20.เด็กชาย ศิริรัตน์ แก้วพวง
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
3.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
4.นางสาว อรพากร ขุนธิวงศ์
5.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง เอมริตรา เจริญขวัญใจ
1.นาง ภินันตรา กุลมี
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ปนัดดา ขันคำ
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย กฤติน บุญเพิ่ม
1.นาง ภินันตรา กุลมี
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นาย ณัฐธนันท์ วงค์มาเกษ
1.นาง ภินันตรา กุลมี
69 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธีรภัทร ทำนุ
2.เด็กหญิง โดนัท หอกคำ
3.เด็กหญิง เกษศิรินทร์ ก้านเกตุ
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
2.นางสาว เนตรทราย ณ อุบล
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย นวพล บุญญา
2.เด็กหญิง ดารารัตน์ สมสาย
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง รัตติยา ทำทวี
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ ทำทวี
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธีรภัทร พรมอุ่น
2.เด็กหญิง นิรชา กล้าหาญ
1.นาง ดวงใจ สะอาด
2.นางสาว วิภาดา คูหา
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย ธิติวุฒิ ชุมคำ
2.เด็กหญิง ธนิษฐา กลัดแก้ว
1.นาย จันทร์ทร ปัญญาวัน
74 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กชาย ณัชพล จอมหงษ์
2.เด็กชาย สุธี คำวุ่น
3.เด็กชาย ไกรสร พงษ์สีดา
1.นาย ทินกร งามแสง
2.นางสาว พุทธิดา จันทง
75 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ธราธร เติบโต
2.เด็กชาย อภินันท์ พิทักษ์
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
76 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย เฉลิมศิลป์ สาตรา
2.เด็กชาย สหรัฐ มนตรี
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
2.นาย วีรวัฒน์ บุดดี
77 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง โสภิดา ภูคำไพร
2.เด็กหญิง ฐิติมา ศรีเสน
3.เด็กหญิง ธิดากานต์ พลไชย
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
2.นาง กานต์ติมา เวชกามา
78 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย อาชาไนย ส่องสีโรจน์
2.เด็กชาย วุฒินันท์ ทองคำ
1.นาง สุกัญญา มาตราวงค์
2.นางสาว พรสุดา สินศิริ
79 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ พิทักษา
2.เด็กหญิง สุกัญญา สีมา
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
80 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ทินกร เสียงดี
2.เด็กชาย กลวัชร ทองธุรี
3.เด็กชาย ณัฐพล ศรีอักษร
1.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
2.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
81 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ แก้ววงสา
1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
82 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง เกตุสุดา รุ่งเรือง
1.นาง กรรณิการ์ อัดโท
83 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง จารุวรรณ วงค์ใหญ่
1.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
84 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย พัชรพล หุมนา
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ โคตรสมพงษ์
3.เด็กชาย วีรวัฒน์ มีศรี
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย วสันต์ ึึคำเพราะ
85 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ธัญเทพ สาเลิศ
2.เด็กชาย พงศกร นิลเกษ
3.เด็กชาย อธิษฐ์ ขาวสลับ
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาง มยุรี จันทวี
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง อิศริยา ทองสุ
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
92.50
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ปุณยาพร สุขชาติ
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
88.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ใสดี
1.นาง ยุวพิน พูลสุขโข
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ธัญสุดา แก้วสง่า
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง จิราพร สายเสน
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงสกุล
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ธนภัทร ทำนุ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
93 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ปุณยาพร สืบสา
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นาย ธีรพัทธ์ ปัดจิตต์
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ กลมพันธ์
2.เด็กหญิง สุพัฒตรา พันเนตร
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นางสาว คำปุ่น มณีวรรณ
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง จารุพัฒน์ ลือตรา
2.เด็กหญิง พิยะดา มะริยา
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ธนพร บุญไฮ้
2.เด็กหญิง กัลย์สุดา หมายเขา
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นางสาว คำปุ่น มณีวรรณ
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง วิชญาพร พันธ์คำภา
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ แสงสกุล
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ หลักเพชร
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ดวงดาว
2.เด็กหญิง ทักษพร คงเจริญ
1.นาง จำเนียร ชินชัย
2.นาย ทรงเดช ชินชัย
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง ประภัสสร ทองชุม
1.นาง พุทธณิกา ศุภกิจ
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นางสาว ศิรภัสสร งัดสันเทียะ
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง สุภัทศร บุญล้น
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ถวิลไพร
3.เด็กหญิง ศรัญญา อาจหาญ
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง พนาไพร กัดกุมภา
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กชาย จิรพัฒน์ ดาผา
2.เด็กหญิง อรนภา อินทเสวก
3.เด็กหญิง ปภาวดี วิทจิตร
1.นางสาว ฉันทนา บุญชาญ
2.นางสาว รุ่งมณี สุนันท์
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง วิจิตรา ครองยุติ
2.เด็กหญิง นุตประวีณ์ เบาะแฉะ
3.เด็กหญิง นฤมล แก้วเชื่อม
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ หลักเพชร
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กชาย มาวิน ภูพูล
2.เด็กชาย จิรภาส โสดา
3.เด็กหญิง จิรนันท์ สุขวงษ์
1.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
2.นางสาว รุ่งมณี สุนันท์
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
82.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย บัญญพนต์ พรหมลี
2.เด็กชาย ศราวุฒิ บุดดาวงษ์
3.เด็กหญิง กฤติมา บึงไกร
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว วิภาดา คูหา
107 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย พงศกร คำภูดี
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
108 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ธนกร วงศ์ชัยภูมิ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
109 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา จันทา
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
110 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง อัญชิษฐา ุบุญโชติ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
111 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.66
10
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง เปรมศิณี สายเมฆ
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
112 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย รัตนพงษ์ ทาทอง
2.เด็กชาย คณานิต เจือทอง
3.เด็กชาย ธนพล คำศรี
4.เด็กชาย ปภาเทพ เพิ่มเติมจิต
5.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา กันภัย
6.เด็กหญิง ญาดา สุขสวาท
7.เด็กชาย จิรวัฒน์ กงแก้ว
8.เด็กหญิง ปารมี โททอง
9.เด็กชาย โยไทย ศรีรักษา
10.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา บุญนำ
11.เด็กหญิง สุกานดา นาสิงทอง
12.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุขศรี
13.เด็กหญิง จารุวรรณ บรรเทา
14.เด็กหญิง ณัฐกมล ก่ำเกลี้ยง
15.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ นามเวช
16.เด็กชาย กิตติพันธ์ จันทร์หอม
17.เด็กชาย ภพธรรม ผาปรางค์
18.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยคุณ
19.เด็กชาย จิระภัทร ทองสลับ
20.เด็กชาย อดิเทพ วันแก้ว
21.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คงสิน
22.เด็กหญิง อรจิรา สาลีพวง
23.เด็กหญิง นันทัชพร โสภาศรี
24.เด็กหญิง วชิรญาณ์ หมื่นสุข
25.เด็กหญิง จิรารัตน์ หารปราบ
26.เด็กหญิง พรนภัส งามทรัพย์
27.เด็กหญิง ธิฆัมพร วันทอง
28.เด็กหญิง เพ็ญนภา ใจดี
29.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมมาสุข
30.เด็กชาย ภัทรเดช สายสิงห์
31.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
32.เด็กหญิง ปิยะธิดา วิลุน
33.เด็กหญิง กรกนก ไชยคุณ
34.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
35.เด็กชาย ทรงวุฒิ เสมามิ่ง
36.เด็กหญิง นุชนารถ สลับศรี
37.เด็กชาย คุณาวุธ ผาปรางค์
38.เด็กชาย วีระชาติ ไชยคุณ
39.เด็กหญิง ญาณภัทร เสียงดี
40.เด็กหญิง พิมลรัตน์ โททอง
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
3.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
4.นาง นิฤมล วรรณคำ
5.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
6.นางสาว วิราภรณ์ อนันต์
7.นางสาว สุพิศ ทาทอง
8.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ศิริชัย ใหญ่สูบ
2.เด็กชาย ภรัณยู บุญประดิษฐ์
3.เด็กชาย เกียรติชัย วงษ์ใหญ่
4.เด็กชาย อภินันท์ วันทา
5.เด็กหญิง ธิดาพร ไถหว่าน
1.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีรักษา
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ โททอง
1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
2.นางสาว นิตยา ทองแปลง
115 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย จุฑาลักษณ์ รจนัย
2.เด็กชาย ไชยวัฒน์ จุลทัศน์
3.เด็กชาย พุฒิพงศ์ เสมามิ่ง
4.เด็กชาย ยุรนันท์ บรรเจิด
5.เด็กชาย วีระพงษ์ ชาลี
6.เด็กชาย อภิสิทธิ์ วรรณชัย
7.เด็กหญิง พนิดา พวงพรมมา
8.เด็กหญิง มลฤดี ศรีอินทร์
9.เด็กหญิง ศิริภัสสร โขงลำ
10.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
11.เด็กชาย กิตติภูมิ จันทร์โสม
12.เด็กชาย ธนพล บุญใหญ่
13.เด็กชาย อนุศักดิ์ สาระโพธิื
14.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทาทอง
15.เด็กหญิง พุทธิดา คำกิ่ง
16.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยเชษฐ
17.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ ลีลา
18.เด็กหญิง วรรณษา ช่างชัย
19.เด็กหญิง จุฑามาศ กงล้อม
20.เด็กหญิง นฤมล เลื่อนฤทธิ์
21.เด็กชาย เกรียงไกร จูมทอง
22.เด็กชาย ธนัญชัย สุโพธิ์
23.เด็กชาย นันทวัฒน์ ไชยเกิด
24.เด็กชาย ยุทธชัย ใจเครือ
25.เด็กชาย ราเมศวร์ คำศรี
26.เด็กชาย ศุทธิพัฒน์ เจือจาน
27.เด็กชาย สันติ ใจดี
28.เด็กหญิง ขนิษฐา มาระเนตร
29.เด็กหญิง ณัฐินันท์ เกษมสุข
30.เด็กหญิง ศรีสุดา ทุมแถว
31.เด็กหญิง อาริสา คำกิ่ง
32.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายตา
33.เด็กหญิง รัตธิยา โททอง
34.เด็กหญิง กุลปรียา คงสิน
35.เด็กหญิง พัชราภรณ์ บุญเพิ่ม
36.เด็กหญิง นันทิกานต์ บุตรดี
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
3.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
4.นาย มลศักดิ์ หลักดี
5.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
6.นาง สาริณี คำศรี
7.นาย สุชาติ ดวงมาลา
8.นางสาว ภัสชา ปะกิริโย
116 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย เกรียงไกร ผกาศรี
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
117 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนัท ปาทาคำ
1.นางสาว ชลดา ดุษฎีกุล
118 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง ธิดาลักษณ์ พิมพร
1.นาง สุกัญญา มาตราวงค์
119 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง อริสา วันทา
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
120 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
83.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย สุทธิกานต์ อำภะรัตน์
1.นาย ไชยา ดวงแก้ว
121 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กฤษฎา พิริเกรง
1.นาย ไชยา ดวงแก้ว
122 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นาย ชัยวัฒน์ สีสาลี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
123 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นาย สรวิชญ์ ไชยภักดี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
124 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง เบญญาพร พวงจำปา
2.เด็กหญิง อิมทิรา จันทร
3.เด็กหญิง พัชรากร รัตนวัน
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นางสาว สมคิด สืบสิมมา
125 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ธรรมวัฒน์ เคนโสภา
2.เด็กชาย ธนกฤต ไชยทอง
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ยิ้มประดิษฐ์
1.นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
2.นางสาว อรวรรณ โสมณี
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย รัฐภูมิ จุปะมัดตัง
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
127 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง สาลินี เกตุมีชัย
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
128 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง เนตรนารี ทำนุ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
129 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ชัยรัตน์ สุวรรณคำ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
130 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ปวีณวัช กาละเมฆ
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
131 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง นิพาพร นีระจักร์
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ กันยาสาย
3.เด็กหญิง ชัชชญา กระอาจน์
4.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ส่องสีโรจน์
5.เด็กหญิง สุภัสสร กาบก
6.เด็กหญิง อัจยุดา กงชื่อ
7.เด็กหญิง อริสา สานเสนา
8.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญบุตร
9.เด็กหญิง กุลจิรา จำปาเรือง
10.เด็กหญิง ตันหยง ไชยเกิด
1.นางสาว เนตรชนก สังเกตกิจ
2.นาง สุกัญญา มาตราวงค์
3.นางสาว นิตยา ทองแปลง
132 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ฐาปนนท์ แสงใสแก้ว
2.เด็กชาย รัฐพงศ์ ผางทุม
3.เด็กชาย กฤษฎา ศูภนานัย
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย เจนอนันต์ คำศรี
133 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
2.เด็กชาย ไกรวิทย์ เครือบุตร
3.เด็กชาย กฤษฎาวุฒิ พรมมาสุข
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว เพียงดาว สวัสดี
134 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80.30
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง ญารินทร์ดา แก้วจันทร์ทอง
1.นางสาว ศิริลักษณ์ คำยุธา
135 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง จิรัญชญา สถิตสุข
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
136 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กหญิง กัลยา แก้วจันทร์
1.นาง รังษีทอน ชินชัย
137 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย สกุลเพชร บุญเลี้ยง
1.นาย พิพิธธน บุราคร
138 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ วลัยการ
1.นางสาว ขนิษฐา วงค์เทพ
139 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
81.60
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นางสาว รัตนวลี ชูชิต
1.นาง อุรา กรมพะไมย
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง กาญจนา สาลีมี
2.เด็กหญิง กันต์ฤทัย ขันชัย
3.เด็กหญิง บุญญิสา ไชยสัตย์
4.เด็กหญิง ลัดดา ผ่องศรี
5.เด็กหญิง เพ็ญนภา ทาทอง
6.เด็กหญิง นาตาชา ทองปัญญา
7.เด็กหญิง อรสา พวงจำปา
8.เด็กหญิง ชาลิสา มหาโชติ
9.เด็กหญิง เบญญาภา สืบสัตย์
10.เด็กหญิง ขนิษฐา ภาษี
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นาง บุญชุม คำทอง
3.นาง สุภาพร บุญไทย
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย สุเมธ วงจันทะเลียง
2.เด็กชาย วรากร พอนทิพย์
3.เด็กชาย บัญชา กันยาศรี
4.เด็กชาย กิตติเกียรติ ด้วงทอง
5.เด็กชาย ทศพล วงศ์ใหญ่
6.เด็กชาย อัครวินท์ สายเนตร
7.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ทาทอง
8.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศิลาเพชร
9.เด็กชาย พงษ์ฐกิตติ์ เสียงดี
10.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ เรืองรัตน์
1.นาย บุรากร ศรีบุรี
2.นาง พัชรี ครองยุติ
3.นาง มยุรี วงจันทะเลียง
142 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย อานนท์ สามบุญมี
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ใสแสง
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
2.นาง ยุพร บุตรศรี
143 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ปองพล สุขชาติ
2.เด็กหญิง ชนิสรา สอนจิตร
3.เด็กชาย ธนพล สุขวงค์
1.นาย เจนอนันต์ คำศรี
144 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง เกวลิน กระอาจน์
2.เด็กหญิง สุทธิดา เพชรดี
3.เด็กหญิง ภาวิณี มะลิวงค์
1.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
2.นางสาว วิยะดา รักษาศิริ
145 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ณฐกร ศรีทองธํรรม
2.เด็กชาย อดิเทพ กงอาสา
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
146 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย วรากร สุระพล
2.เด็กชาย จักรพงษ์ สากุล
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
2.นาง กานต์ติมา เวชกามา
147 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง ศิริธิดา ภูนิรับ
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
148 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง อรนุช อำไพ
1.นาย ทินกร งามแสง
149 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ภัสดาพร บุญเพิ่ม
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
150 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง รัตน์ติกาน มะโนธรรม
1.สิบเอกหญิง ศักรินทร์ ดวงใจ
151 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ปุณประวัติ
1.นางสาว จันทร์จิรา รินทร
152 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง บัณชญา พฤกษี
1.สิบเอกหญิง ศักรินทร์ ดวงใจ
153 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง สุภัชชา ดาดวง
1.นาง ปิยะนัส บำรุง
154 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง รัชนีกร กงทอง
1.นาง ณิชา บุญสถิตย์
155 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง จิดาภา ฝ่ายสอง
2.เด็กหญิง สุภัชชา วิลุน
1.นาง สาริณี คำศรี
2.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
156 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง ณัชชา สุราม
2.เด็กหญิง วรัญญา อำภะรัต
1.นาง ณิชา บุญสถิตย์
157 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย นิติภูมิ แก้วสง่า
2.เด็กชาย ปราโมทย์ มากมาย
3.เด็กชาย อนุวัฒน์ ไชยคุณ
4.เด็กชาย ณัฐพร กุดรังนอก
5.เด็กชาย ธีรพงษ์ ไชยขันตรี
6.เด็กชาย รัฐภูมิ สิงห์เสน
7.เด็กชาย พีรพัฒน์ ทีทอง
8.เด็กชาย สราวุฒิ สุโคตรภูมี
9.เด็กชาย ภพภูมิ เพ็งราช
10.เด็กหญิง เกล้ากนก พรมโลก
1.นางสาว วารุณี ปุกจิตร
2.นางสาว ชลดา ดุษฎีกุล
3.นางสาว อาภัสรียา วงษาเคน
158 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ปิยะนุช ไชยคุณ
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม