#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ฐิติชญา กาวีระ
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กมลพรรณ เพ็ชรอิน
1.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อภิญญา พละศักดิ์
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
4 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อรวรรณ ใบบาง
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ปลิตา โพธิพันธ์
2.เด็กหญิง ปาริชาติ เข็มทอง
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย กฤษณะ โทวาท
2.เด็กชาย ศราวุฒ คูณทัน
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
2.นาย พัฒนะ อรรคชัย
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง ศิริวิภา กุลมาศ
2.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ คำแดง
3.เด็กหญิง วัชราภรณ์ นวลแย้ม
4.เด็กหญิง รุ่งฟ้า ลิลัน
5.เด็กหญิง มลฑิตา คำแพงจีน
6.เด็กหญิง ธนภรณ์ ขันโท
1.นาย นิวัฒน์ โคตา
2.นาย สุริยา นนทา
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง สุชญา หาบุดตะ
3.เด็กหญิง สุทธิดา เกษหงษ์
1.นาง รัชดาภรณ์ ศรีบาง
2.นางสาว จันทิมา สุวรรณสิงห์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง กฤตพร ทองลือ
1.นางสาว สุฑามณี กุดประทาย
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา ถาวร
1.นาง นงค์ แสงเดช
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ศิริจันทร์
2.เด็กหญิง ชีวาพร ขันทอง
1.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นันทิชา ปูพะมูล
1.นางสาว ศิวาภรณ์ อำคาคูณ
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณภ้ทร โบจรัส
1.นางสาว บัวเลียน บัวลา
14 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย บดินทร์ แสงงาม
2.เด็กหญิง วิชญาดา บำรุงผล
1.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
2.นาย ตอง บุญทน
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนโชติ ภูมิพล
2.เด็กหญิง ณัฐธิกาพร มัชฌิมา
1.นาย วรภัทร นราวงษ์
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
75.03
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย วรฤทธ์ นิลศรี
2.เด็กชาย พงศกร อินทร์พงษ์
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2.นาย สวาท บุตรวงค์
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กชาย ภัทรดนัย ฝังนิล
2.เด็กหญิง กัลยา ธนู
1.นางสาว พนมพร มูลคำ
18 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ธนากร ทองสลับ
1.นางสาว รัตนสุดาภรฌ์ บุตรโท
19 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ทาวะรัตน์
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง ฟ้าประทาน ไกรศรี
1.นาง สมสุข ยินดี
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง รัตนาพร ขุขันธ์เขต
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย ณัฐ นวลลออง
1.นาง สว่าง จูมเกตุ
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง จิตรานุช สิมมาวัน
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง สุภัสรา ทาบโลหะ
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ เนียมมูล
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นางสาว แก่นณภา บุญกู่
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
75.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง วีรวรรณ มิ่งมูล
2.เด็กหญิง พรนภา พันพะมา
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
2.นางสาว วิไล อัมพรศรี
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
77.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย ทวีชัย ดีสะตา
2.เด็กชาย เอกศิษฏ์ ครองเชื้อ
3.เด็กชาย ธีรวัช ทองทา
1.นางสาว วิไล อัมพรศรี
2.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง มัณยาภา พละศักดิ์
1.นางสาว รัตนสุดาภรฌ์ บุตรโท
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ แก่นสีดา
1.นาง วิชชุวรรณ โคตรสาลี
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
71.50
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ธิติมา พละศักดิ์
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
32 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง นิลภัทร สอนอ่อน
2.เด็กหญิง ปิยะดา อินทะพันธ์
3.เด็กหญิง ปภัสสรา โสภาภักดี
1.นางสาว แก่นณภา บุญกู่
2.นางสาว ณิชย์ชนันท์ วะรงค์
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กชาย จิตรภูมิศักดิ์ แน่นอุดร
1.นาง จิตราภรณ์ พิมพ์แก้ว
34 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง เบญญาภา กล้าหาญ
2.เด็กหญิง กนกวรรณ สะเทือน
3.เด็กหญิง ยุภาพร ศรีมะณี
4.เด็กหญิง บัณฑิตา จันทมั่น
5.เด็กหญิง ณัฐิดา เคารพ
6.เด็กหญิง จารุวรรณ ไชยแก้ว
7.เด็กหญิง สุทธิกานต์ พร้อมพูน
8.เด็กหญิง พัชรินทร์ ศรีมะณี
9.เด็กหญิง อนัญพร ไชยรินทร์
10.เด็กหญิง สุพรรษา จำพันธ์
1.นางสาว วิไล อัมพรศรี
2.นาง นันทนา วันทา
3.นาง ระพีพรรณ ทิพมาตย์
35 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กิตตินันท์ คำภาชีพ
2.เด็กหญิง วิลาศินี บุญชาติ
1.นาย เอกพงษ์ อินชื่น
2.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
36 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
78.40
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กาญจนา ซายขาว
1.นาง หอมหวล สีสารี
37 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาง สุมาลี ละม่อม
38 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธีร์ธวัธ สาลีซ์พงศ์
1.นางสาว กัลยารัตน์ ทองลือ
39 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง พิมพ์รภัส พุฒพวง
1.นางสาว จริยา คำจุล
40 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
73.60
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง ปนัดดา ไกรศรี
1.นางสาว คชาภรณ์ หลักบุญ
41 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ปฐมพงษ์ สวัสดิสุข
2.เด็กชาย กัณฑ์อเนก ภูผู้
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2.นาง สารภี วงค์บุดดี
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง กัลยาณี ที่พัก
2.เด็กหญิง วศินี โคตรวงค์
3.เด็กหญิง เกวลิน แดงชาติ
4.เด็กหญิง นันทกานต์ นันทะนันท์
5.เด็กหญิง พัชรธิดา จารุมาศ
6.เด็กหญิง ณิลลดา ดรน้อยเยาว์
7.เด็กหญิง พรชนก ประนม
8.เด็กหญิง จิราพัชร บรรพตาธิ
9.เด็กหญิง รมย์ธีภา อ่อนเกษ
10.เด็กหญิง พัชรอาภา วังคะฮาต
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
3.นางสาว รัตนสุดาภรฌ์ บุตรโท
43 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย นิรุทธ์ สระเงินสิงห์
2.เด็กชาย ทัดภูมิ ลาพันธ์
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
2.นาง อำไพ บุญชาลี
44 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สายธาร สมีกลาง
2.เด็กหญิง ณัฐฑริกา คงยืน
1.นาง ปิยะมาศ ผ่านพินิจ
2.นาง วิไล บุญชู
45 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย นัฐกร โภคพันธ์
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ฤกษ์ดี
1.นางสาว คชาภรณ์ หลักบุญ
46 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
78.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย บูรณ์พิภพ ตรีเหรา
2.เด็กชาย โสภณวิชญ์ บุญชิต
1.นางสาว มะลิวัลย์ ตรีเหรา
47 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
71.00
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ วงษเกษ
2.เด็กหญิง ชุติรดา โพธิชัย
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
48 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย วศิน สืบสา
2.เด็กชาย สิรวิชญ์ ผาสุข
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
49 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง รุจิรา นราวงษ์
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี จันดีกุล
1.นาย อภิชาติ พละศักดิ์
2.นาง สุพัตรา พละศักดิ์
50 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อัยย์สวรรค์ สัมนา
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
51 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย สิรดนัย รัตนสิน
1.นาย สุริยศักดิ์ เติมธินิจกุล
52 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อริชา เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง ณิศรา พละศักดิ์
1.นาง อำไพ บุญชาลี
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
53 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ฮานิล มาฮามุด ดีบาน
2.เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ เชคเนอร์
1.นาย สิงห์ ปัญญะชาติ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม