#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
60.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ปาลินี ทัดเทียม
2.เด็กหญิง วิริยา โพธิ์ยา
3.เด็กหญิง วัชราพร ฤทธิ์เดช
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ มูลกลาง
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ โพธิพันธ์
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
63.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อัจจิมา ฮงทอง
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
66.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ มีชัย
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
68.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฏฐ์ภัทร์ ระยับศรี
1.นางสาว พิชญนันท์ ผายบึงแก้ว
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
67.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
1.เด็กหญิง อนัญญา โทพันธ์
2.เด็กหญิง อุมากร บุญเลี้ยง
3.เด็กหญิง ภาวิณี ประภา
1.นาง อุบล รักพรม
2.นาย ปรัตถกร รักพรม
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา สุปัตติ
1.ว่าที่ร้อยตรี ปริวัฒน์ จันทร์สมุด
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ปิ่นมนัส ตั้งมั่น
1.นาง ลำดวน ครุธทัสสะ
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
64.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ดลฤทธิ์ ไชยแสนทา
2.เด็กหญิง สุุภารัตน์ โทพันธ์
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
2.นาง ภาราดา สระสิงห์
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
67.11
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กชาย ชัยมงคล เต็มจิตร
2.เด็กชาย ลัทธพล กาวัน
1.นาย ภานุวัฒน์ นาคำรอด
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
66.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง พรรณชนก มีกำปัง
1.นาง นิ่มนวล ใหญ่ยิ่ง
13 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
66.00
25
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชนพร เพ็งชัย
2.เด็กหญิง กิตติมาภรณ์ กันยวิมล
3.เด็กหญิง ปานรดา หาญรุ่งโรจน์
1.นางสาว เสาวภาคย์ เสนาะสวัสดิกุล
2.นาง สุกัญญา คัญไทร
14 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
64.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชชา ตะสน
2.เด็กหญิง ธัญชนก ตรีเหรา
3.เด็กหญิง ปิยวดี ศรีอุทุมพร
4.เด็กหญิง เพลินไพลิน ทางาม
5.เด็กหญิง มณีรัตน์ เรืองเดช
6.เด็กหญิง ธนิษฐา ภาษี
7.เด็กหญิง มัณฑนา ศรไชยญาติ
8.เด็กหญิง วริศร จิบจันทร์
9.เด็กหญิง พิชญา พรมเพ็ญ
10.เด็กหญิง กมลเนตร ทองยัง
1.นางสาว วนิดา ศรไชยญาติ
2.นางสาว กฤตชนก เตชะสิทธิ์
3.นางสาว จิตรพร สมสร้าง
15 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
65.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กฤติยา พิศเพ็ง
1.นางสาว ทิพวรรณ หนองบัว
16 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
60.80
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง กัลยา บูระพิน
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
64.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ โลเชียงสาย
1.นางสาว คัทลียา โพธิ์พรหม
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ฉวี อินทะพันธ์
1.นาง นงค์ แสงเดช
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กชาย ภัทรปกรณ์ หอมจันทร์
1.นางสาว คัทลียา โพธิ์พรหม
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
68.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กหญิง เกศินี โลมาศ
1.นางสาว คัทลียา โพธิ์พรหม
21 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง โสรยา ดัชถุยาวัตร
1.นางสาว สุนารี พิมศร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม