#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย วรเวช แก้วมะ
2.เด็กชาย สิรวิทย์ พันธ์ไชย
3.เด็กชาย อภิชัย โครตวงค์
1.นาย สุริยา นนทา
2.นาย นิวัฒน์ โคตา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย อัฑฒกร ไชยมาตย์
2.เด็กชาย ธีร์ธวัช สาลีซ์พงศ์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย สุขสันต์ เนียมมูล
2.เด็กชาย กฤษฎา สีหา
3.เด็กชาย อนุชา วาไชยะ
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ไอยวริญญาภรณ์ เกษแก้ว
1.นาง นิศากร เครือมา
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธิติพันธ์ ขาวสลับ
2.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ประชุมชัย
3.เด็กชาย วัชรพงศื ทองวงค์
4.เด็กชาย สิทธิชัย พุฒพันธ์
5.เด็กชาย สิทธิพงษ์ ศรีเนตร
6.เด็กชาย กฤษณะ ทำเนาว์
1.นาย สัญชัย ปุณประวัติ
2.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
3.นาย เกียรติศักดิ์ บุญจริง
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย นพเก้า กิ่งก้าน
2.เด็กชาย มงคล ชูเชิด
3.เด็กชาย อาทิตย์ สมพงษ์
4.เด็กชาย อิทธิพล บุตรมี
5.เด็กชาย ภูมิภัทร กาลพัฒน์
6.เด็กหญิง สุภิสรา ปัดถา
1.นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
2.นางสาว จิตรพร สมสร้าง
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วัชโรดม ตุ้มคง
2.เด็กหญิง พิยดา โพธิพันธ์
3.เด็กหญิง ชฎาภา ศรีไพร
4.เด็กหญิง อนุวรรณ อินทะชาติ
5.เด็กหญิง ญาณิศา โทพันธ์
6.เด็กชาย วีระชัย ปี่แก้ว
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
3.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พิชิตพล คำหอมกุล
2.เด็กหญิง กุลภัสสร์ กิตติการอำพล
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย วีรยุทธ รังษี
2.เด็กชาย สิริโชติ คำพุ
1.นาย ภูรี สว่างวงษ์
2.นางสาว สุภาวรรณ โสตแก้ว
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กชาย ธนภู อินทร์โสภา
2.เด็กหญิง สมฤดี เสนไสย์
1.นาย อัฐวัฒน์ โคสารคุณ
11 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง วิชญาดา อยู่คง
2.เด็กหญิง อนุศรา โคสา
3.เด็กหญิง ปัญญพร ดอกเกษ
1.นาง วาสุกรี จันทร์หอม
2.นาง สิริรัชต์ ทวี
12 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง สุชาดา สังสัมฤทธิ์
2.เด็กหญิง จิตภินันท์ รุจิระชัยนันต์
3.เด็กหญิง พิชญธิดา สักขีนาดี
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
13 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อารยา หล้ามา
2.เด็กหญิง สิรินญา เพ็ชรดี
3.เด็กหญิง กมลวรรณ บุตรสมาน
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาง อำไพ บุญชาลี
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง แพนนารา โกศล
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ บัวทอง
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ธัญชนก อักโข
2.เด็กหญิง พัฐสุดา ทองยัง
1.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชฎาทิพย์ ประยศ
2.เด็กหญิง ศิรินราพร ทาวงษ์
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ศิริพัตร อุ่นเสมอ
2.เด็กชาย ธนกร เผ่าดวงดี
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา ภูมี
2.เด็กหญิง เยาวพา ชุมแสง
3.เด็กหญิง พิชย์นาฏ เพ็ชรดี
1.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
2.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
19 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง พัชราวดี ทะคำวงษ์
2.เด็กชาย นวพล จันประสิทธิ์
3.เด็กชาย นฤนาท อินทร์ประเสริฐ
1.นางสาว ศรีศิกัญศ์ญา ศรีสวัสดิ์
2.นาง จงลักษณ์ หลอมทอง
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ฤทธิ์บำรุง
2.เด็กหญิง จิราพร ยี่สุ่น
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ ลุยตัน
1.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
2.นาย ใหม่ สาสังข์
21 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ธฤตมน ทิมา
2.เด็กหญิง ศตพร สุรวิทย์
3.เด็กหญิง ศุภารัตน์ จันทะศิลา
1.นางสาว พหุรัตน์ โกสกุล
2.นาย ทวีศักดิ์ แก้วสว่าง
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ลลนา โกศล
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีพันธ์
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
23 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย เลิศมงคล เชื้ออุ่น
2.เด็กชาย ชลสิทธิ์ หิรัญอร
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีมูล
2.เด็กชาย จารุพัฒน์ พิมพ์พัฒน์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
25 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย กิตติภูมิ โพธิพันธ์
2.เด็กชาย ปริวัฒน์ ราชโสม
3.เด็กหญิง กันต์ฤทัย กันยามา
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
2.นางสาว แก่นณภา บุญกู่
26 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ทนุธรรม ศรเพชร
2.เด็กชาย ธรรมนูญ เสนศร
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
27 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ศราณุพัฒฐ์ แสงสว่าง
2.เด็กชาย ธนภัทร พื้นผา
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง ลาวัลย์ พรพ่วง
2.เด็กหญิง วาสนา เคารพ
1.นาย อัฐวัฒน์ โคสารคุณ
29 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง จรรยาพร ศรชัย
1.นางสาว ปริยาภัทร ไชยสิน
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กุลธิดา ผ่านพินิจ
1.นาง สุพัตรา ศรีเมือง
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง พิชญา วาไชยะ
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
32 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง หทัยชนก เส้นสุข
1.นาง ณรัญชน์ภัส ดาลัยรัชชาธัญสิริ
33 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กหญิง รัตน์ชฎาพร ชาภูธร
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
34 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง ธารารัตน์ คมศรี
1.นาง บังอร เพริดพราว
35 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สระเงินสิงห์
1.นาง สุมาลี ละม่อม
36 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ แสงสิงห์
1.นาง ธัญทิพย์ ธีระธนิตโรจน์
37 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กหญิง ดวงฤดี ทองคำมา
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
38 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง จิราพัชร เนียมมูล
1.นาง สุมาลี ละม่อม
39 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
85.40
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พัชราภา ไชยกาล
1.นางสาว พิชญนันท์ ผายบึงแก้ว
40 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง มาริษา ศรีนวล
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
41 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐพร นามโคตร
2.เด็กหญิง กุลภรณ์ คำหล้า
1.นาง วิไล บุญชู
2.นางสาว จารุวรรณ สะเดา
42 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง จิรัชญา แสวงผล
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ รัตนวัน
1.นาย สวาท บุตรวงค์
2.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
43 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วิภาพร เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง สิริยากร เนียมมูล
1.นาง สุมาลี ละม่อม
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
85.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ กายะชาติ
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ วันศรี
3.เด็กชาย ยุทธภูมิ ปิ่นเกษ
4.เด็กชาย ศาสตราวุธ เจริญพันํธ์
5.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญโสภณ
6.เด็กชาย ก้องภพ ผิวอ่อน
1.นาย นวพล คุณมานะ
2.นาย ประชา สว่างวงษ์
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง วิธานี คงบุญมาก
2.เด็กหญิง ชาลิสา มาดาดาษ
3.เด็กหญิง พรบุณยา จารุมาศ
4.เด็กหญิง รัญชิดา จันทะโคต
5.เด็กหญิง ชญาภา นาสารีย์
6.เด็กหญิง ธนัญญา มะนัสโส
7.เด็กหญิง ญานิฐษา บุญเจริญ
8.เด็กชาย รัฐภูมิ ใยสูบ
9.เด็กหญิง ศุภัคสินี พื้นพรม
10.เด็กหญิง ธิภาพร จันทร์แก้ว
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
3.นาง ทัศนา สมสวย
46 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เกวลิน หงษ์คำ
2.เด็กชาย กฤษนัย วงค์ชา
3.เด็กหญิง อนุสรา เข็มทอง
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาง สุภาพร แก้วทอง
47 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กชพรรณ สิงห์โห
2.เด็กหญิง สัตตบงกช รักพรม
3.เด็กชาย ปัณณทัต แก้วทอง
1.นาง ปิยนุช วงษ์แสวง
2.นางสาว วรลักษณ์ คันศร
48 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรัญญา รัตพันธ์
2.เด็กหญิง ชนกวนัน ทองทิพย์
3.เด็กชาย ไพบูลย์ พละพันธ์
1.นางสาว พลอยไพลิน ลูกรัตน์
2.นาง เบญจพร สุริสาร
49 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ณัฏฐกฤตย์ สัญญาถนอมรัช
2.เด็กหญิง อักษราภัค อาจสำแดง
3.เด็กหญิง เพลงรักเกล้า รอดคำทุย
1.นางสาว วิไลภรณ์ ผุยพรม
2.นาง สาวิตรี รังกระโทก
50 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง ทิพย์วรา เรืองสวัสดิ์
2.เด็กหญิง ภิรดา คืดนอก
3.เด็กหญิง พรชิตา โยธร
1.นาย อรัญ วรรณพฤกษ์
51 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรัญญา โทพันธ์
2.เด็กหญิง ไพลิน เกษมะณี
3.เด็กชาย วันชัย วันประโคน
1.นาย ปิยวัฒน์ สลับศรี
2.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
52 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ โมระอรรถ
2.เด็กชาย ชนาธิป ยอดศรี
3.เด็กหญิง ธนิดา คุพันธ์
1.นาย โชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร
2.นาง สุพัตรา จันทะวงษ์
53 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พรปวีณ์ สารศรี
2.เด็กหญิง เอเวอร์ลีน พาล์ม
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศิริบูรณ์
1.นาง เบญจพร สุริสาร
2.นาง อนงค์นาฏ ธรรมรักษ์
54 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรณิชา ฤทธิพงษ์
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ปัทมะ
3.เด็กหญิง พรนภา โจมสติ
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
2.นาง เอมอร นนทา
55 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วรรณรดา ชมภู
2.เด็กหญิง ชยุดา คงทรัพย์
3.เด็กหญิง บัณฑิตา บู่สุวรรณ
1.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นางสาว วิมล ฉันไชย์
56 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สิริธิดา ชัยศรี
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ บ้านซอง
3.เด็กหญิง วริษฐา สุชาติ
1.นางสาว นงคราญ ป้องวิเศษ
2.นาง เพชราภรณ์ ทรงกลด
57 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
1.เด็กชาย เศรษฐภูมิ ดวงดาว
2.เด็กหญิง สุชานันท์ จิตอ่อน
1.นาง อุบล รักพรม
2.นาย ปรัตถกร รักพรม
58 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย กฤตมุข เพ็งทอง
2.เด็กชาย สิทธินันท์ โทคำเวช
1.นาย สมัย อดทน
2.นาย ตอง บุญทน
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง จิดาภา สุขโรจนภูวดล
2.เด็กหญิง ชฎารัตน์ อินทะชาติ
3.เด็กหญิง กัญญาณี สาลี
1.นางสาว วิมล ฉันไชย์
2.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณพรรษวรรณ ภูขันซ้าย
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา หนองหงอก
3.เด็กหญิง ฐิตติญา ศรีไหม
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กชาย จักรพงษ์ สะนัย
2.เด็กชาย วิษณุชัย คำแก้ว
3.เด็กหญิง พีรดา โพธิ์ขาว
1.นาง ภัทรวรินทร์ ท้าวมา
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พิมพ์ผกา นาสมรูป
2.เด็กหญิง อัจฉรา อุดมลาภ
3.เด็กหญิง ณัฐริดา นางวงค์
1.นางสาว ศศิรพร หาลาภ
2.นางสาว นงคราญ ป้องวิเศษ
63 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จิตสุภา วลุนธรรม
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
64 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง มนต์นภา วิเศษโวหาร
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
65 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิริญาน์ นามนาง
2.เด็กชาย จุลจักร กันไชยชาติ
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ เสนาภักดิ์
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นาง อารีย์ นิธิยานันท์
66 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นันทิชา ปูพะมูล
1.นางสาว วราภรณ์ สุธาวุธ
67 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สุไชยชิต
1.นาง กัลยา วงศ์ชาลี
68 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ภัทธณดา แสงคำ
1.นาง ลำดวน ครุธทัสสะ
69 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ์
1.นาย กิตติพงษ์ โอฬารวงศ์สกุล
70 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนโชติ มาหา
1.นางสาว นิยม ขันศรี
71 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง เมฑาวี ช่วยสงค์
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ รูปคำ
1.นาง นงค์ แสงเดช
72 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
73 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กหญิง นภัสสร สังข์ภักดี
2.เด็กชาย ธนโชติ กิ่งบรรเทา
1.นาย บุญเกิด สุริพล
2.นาง ศิริลักษณ์ พรมจรรย์
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย รณกร รอดคำทุย
2.เด็กหญิง กัลยาณี ช่างดี
3.เด็กหญิง ฐิติวรดาภรณ์ ชุปวา
4.เด็กหญิง กัลย์กมล วะราบุตร
5.เด็กหญิง ณัฐกมล อดทน
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อธิชา สายสิงห์
2.เด็กหญิง กิตติยา เจตินัย
3.เด็กหญิง ปลายฝน ชนะค้า
4.เด็กหญิง กัลยวรรธํน์ คำสันกอง
5.เด็กหญิง วิชญาพร ศึกษา
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
93.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา สมภาวะ
2.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา รัตนะพันธ์
3.เด็กหญิง ญานภา ชนิดพันธ์
4.เด็กหญิง พนิดา โยธานันท์
5.เด็กหญิง นารีรัตน์ อัมพรัตน์
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กฤติญดา จันทร์ทาทอง
2.เด็กหญิง อนงค์นาถ ทองออน
3.เด็กหญิง พินีต์วัลย์ ติยโคตร
4.เด็กหญิง สรวิศา ลาวทอง
5.เด็กหญิง ธัญชิตา มวลพรม
1.นางสาว สิริสมปอง ศิริโท
2.นางสาว ลักษณพร ยางงาม
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง จิรภิญญา นามวงษ์
2.เด็กหญิง วรรณวิสา สมพงษ์
3.เด็กหญิง ปนัดดา กล้าหาญ
4.เด็กหญิง มิ่งขวัญ กองไตรศรี
5.เด็กหญิง วรรณวิภา กุลหอม
6.เด็กหญิง สุพัสตรา เข็มประโคน
7.เด็กหญิง วิภาดา คันทา
8.เด็กชาย ปฏิภาณ ศรีสุพรรณ
9.เด็กชาย ทวิชัย ค่ำจุ่น
10.เด็กชาย อดิศร ศรีมณี
11.เด็กชาย พิษนุ ภูนาเถร
12.เด็กชาย สิทธิพร หนูเตี้ย
13.เด็กชาย อนุวัฒน์ ลุกช้า
14.เด็กชาย สายธาร ครองเชื้อ
15.เด็กชาย สิทธิชัย ธรรมรักษ์
16.เด็กชาย มนัญชัย เสนปอภาร
17.เด็กชาย สุระวุฒิ กองไตรศรี
18.เด็กหญิง วรรณวิภา กุลหอม
19.เด็กหญิง นภาทอง จันทะศิลา
20.เด็กชาย สุระวุฒิ กองไตรศรี
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
2.นางสาว วิไล อัมพรศรี
3.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
4.นาง จุฬาพร หลักเพชร
5.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.นาย เทวพิทักษ์ จันทร์ดวง
1.นางสาว รัตนสุดาภรณ์ บุตรโท
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อนัญญา บุญเรืองศรี
1.นาง กาณญ์ฐิยา คำตัน
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อติกันต์ ว่องไว
2.เด็กหญิง กฤษณา บุญพริ้ง
1.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
2.นางสาว ทิพวรรณ หนองบัว
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ภูภักดี
2.เด็กชาย ภูริภัทร ภูโท
1.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
2.นาง เรืองจรรยา พละศรี
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กัลยา ชโลธรวรกิจ
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีทาพักษ์
1.นางสาว สุปรียาณ์ บัวสด
2.นางสาว ยุวดี ฤาษี
84 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กชาย ศิริชัย มูลคำ
2.เด็กหญิง ทิพวรรณ สิงห์แจ่ม
3.เด็กหญิง จำลองลักษณ์ กุลหอม
1.นาง วรรณี แสนลา
2.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
85 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ไชยพด พลรักษ์
2.เด็กชาย ณัฐวัตร์ ปู่พะบุญ
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2.นาย สวาท บุตรวงค์
86 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง สุธาสินี แก่นสีดา
2.เด็กชาย รุ่งทิวา เกษรสร้อย
1.นาย ดวงตา บุญชาลี
2.นางสาว คชาภรณ์ หลักบุญ
87 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ สารพงษ์
2.เด็กหญิง ชลธิชา ชูสวัสดิ์
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
2.นาง อำไพ บุญชาลี
88 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อดิสร ไชยมูล
2.เด็กชาย ติณณพ ศรีแย้ม
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
89 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กชาย เสถียร สังภักดี
1.นางสาว สุกัญญา บุตรวงค์
90 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย มนตรี จัตตุราเพศ
1.นาง บังอร เพริดพราว
91 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อัญชลีวรรณ วรรณศรี
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
94.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ สุดภักดี
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
93.50
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ไบรณีย์ แอนน์โคป
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
80.00
21
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง พัชรี จำปา
1.นางสาว รัตนสุดาภรฌ์ บุตรโท
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วริศรา โกสุมภ์ศิริ
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณภัทร แก้วจันทร์
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง วิรัญชนา ขันโท
1.นาง บังอร เพริดพราว
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อทิตยา ธรรมเจริญ
1.นาง สุริยา บุญโสภา
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ กุลเกษ
1.นางสาว ลักษณพร ยางงาม
100 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
1.เด็กชาย ธนวันต์ นางวงษ์
1.นางสาว อำไพ เคารพ
101 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ จันทร์ดวง
1.นาง เกษร วงษาบุตร
102 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง มนต์นภา กุลหอม
1.นางสาว ปัจรัตน์ แก่นกุหลาบ
103 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กชกร บุตรสมาน
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปาลิตา เพ็งธรรม
2.เด็กหญิง วิภวานี วรรณทวี
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
2.นาง สมคิด จำเริญสุข
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรัญญา เรืองฤทธิ์
2.เด็กหญิง นริศรา กอดแก้ว
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
81.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ เกื้อกูล
2.เด็กหญิง กุลภัสสรณ์ บัวภา
3.เด็กหญิง มธุรดา สมิงรัมย์
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
2.นาง สุริยา บุญโสภา
107 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ชลธิชา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
108 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
109 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ พวงกลับ
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
110 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
111 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นวพร พรมมาสุข
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
112 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ เรืองวุฒิโรจน์
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
113 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วัชชิราภรณ์ สายทอง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
114 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรวรรณ แก้วคง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
115 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ธนวัต บุสะวะ
2.เด็กชาย ธีรภัทร มีชัย
3.เด็กชาย ลัทธพล ภักดีล้น
4.เด็กชาย วีรภัทร จำปาราช
5.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
7.เด็กชาย วิชญวิศิษฎ์ เปล่งปลั่ง
8.เด็กชาย สฤษฎ์พงศ์ ศรีคล้าย
9.เด็กชาย อธิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ
10.เด็กชาย เสฏฐพงศ์ แก้วเกิด
11.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
12.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
13.เด็กหญิง ชมพูนุช กุษาเดช
14.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
15.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
16.เด็กชาย ธนากร ประจญ
17.เด็กชาย กนวรรณ บุตรวงศ์
18.เด็กหญิง พรรณพัสสา ลมูลนวม
19.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำเรือง
20.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีวะรมย์
21.เด็กหญิง ฐิติกานต์ สายงาม
22.เด็กหญิง ฐิติมน ตีเงิน
23.เด็กหญิง นภัสสร พรรษาวนัส
24.เด็กหญิง ณัฐฐาพัทธ์ ศรีนวล
25.เด็กหญิง ทิพย์นราพร งามวิลัย
26.เด็กหญิง อาภาภัทร เมืองนาม
27.เด็กหญิง นาถนพิณ อารีย์
28.เด็กหญิง วิภาวี พิทักษ์
29.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีแสนยงค์
30.เด็กหญิง ชัญญา ไกรรักษ์
31.เด็กหญิง พนิดา โยธาพัทธ์
32.เด็กหญิง ธาราทิพย์ กันไชยชาติ
33.เด็กหญิง ปริยากร ภิรมพันธ์
34.เด็กหญิง กนกวลัย โจมปัญญา
35.เด็กหญิง วสุธา ประเสริฐศรี
36.เด็กหญิง จีรนันท์ อิ่มอ้วน
37.เด็กหญิง ปภาดา คูณโคตร์
38.เด็กหญิง ธนัชพร ภูติยา
39.เด็กหญิง กนกวรรณ พัศโน
40.เด็กหญิง จันทกานต์ ไชยเดช
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
3.นาง รัศมี ศิริชนะ
4.นางสาว ศิวาภรณ์ อำคาคูณ
5.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
6.นาย สมสิน บุญชู
7.นางสาว จารุวรรณ สะเดา
116 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ธนวัต บุสะวะ
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
117 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กชาย พีรณัฐ กันทวงศ์
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
118 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง ปริดา บุญเลี้ยง
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
119 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง อรญา ภาละกาล
1.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
120 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อารีดา โสภา
1.นางสาว ลักษณา มะลิงาม
121 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กหญิง ลภัสรดา ทองจันทร์
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
122 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
123 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.33
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
124 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง รัชนก สุขเจริญ
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
125 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชญานิน บุญประวัติ
2.เด็กหญิง กมลฉัตร กันหาริน
3.เด็กหญิง น้ำฟ้า อินบุญญา
4.เด็กหญิง รัตนาพร วารี
5.เด็กหญิง อารีรัตน์ เกษมสุข
6.เด็กหญิง ชญานันท์ ทิพย์สมบัติวงศ์
7.เด็กหญิง กัญชลิกา ดาราชู
8.เด็กหญิง ณภัทร กากะทุม
9.เด็กหญิง วรัญญาภรณ์ กาไสย์
10.เด็กหญิง ปพิชญา ลาสิงหาญ
11.เด็กหญิง ฑัณฑิกา พรมชา
12.เด็กหญิง อนันญา สัตนัน
13.เด็กหญิง อริสา เชื้อหอม
14.เด็กชาย ภูรินทร์ ภิบาลวงศ์
15.เด็กหญิง ศิริกัญญา สุริยวงศ์
16.เด็กหญิง ศุภากานต์ แซ่โซว์
17.เด็กหญิง กัญญาวีร์ สู่สุข
18.เด็กหญิง สุพิชญา ภูโคก
19.เด็กหญิง บุญสิตา กำเนิดสิงห์
20.เด็กหญิง เพชรชมพู รักชาติสกุลไทย
21.เด็กหญิง พรรณนารา ทองขาว
22.เด็กหญิง ภัณฑิลา วันทอง
23.เด็กหญิง ภัทรธิดา เพียรสมบัติ
24.เด็กหญิง ปวริศา นิยมชาติ
25.เด็กหญิง ณัฐกมล สิงห์ขันธ์
26.เด็กหญิง ขนบพร นีละมนต์
27.เด็กหญิง กมลวรรณ แก้วกลม
28.เด็กหญิง สุวภัทร คุณมาศ
29.เด็กหญิง ศศิมา เสริมศรี
30.เด็กหญิง เบญจมาศ สายเชื้อ
31.เด็กหญิง ปวีณ์กร ตีเงิน
32.เด็กหญิง นันทิกานต์ วิมาน
33.เด็กหญิง นภัทร เนียมมูล
34.เด็กหญิง ธิดารัตน์ วิบูลสิริพร
35.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ศรจิตร
36.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ มาษาโสม
37.เด็กหญิง นันท์นภัส จันทะพันธ์
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณฐรัช เพ็ชรดี
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ศิริบูรณ์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ปุ้งโพธิ์
4.เด็กหญิง ชลรดา ราษี
5.เด็กหญิง กานต์ณิชา แพงสี
6.เด็กหญิง กนกวรรณ นนทบุตร
7.เด็กหญิง อลิซเบท ฮารดิ้ง
8.เด็กหญิง นภกมล โสดาโคตร
1.นาง สุกัญญา จำปาทิพย์
2.นาง ปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.นางสาว อารียา สีทน
2.เด็กหญิง ปนิดา พรมดี
3.เด็กหญิง จันจิรา ธานี
4.เด็กหญิง อรอุมา เขียวสวาง
5.เด็กหญิง สุภาวดี พาละ
6.เด็กหญิง ดารารัตน์ แซ่ภู
7.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สิบทิศ
8.เด็กหญิง ณัฐรุจา นราวงษ์
1.นางสาว วโรชา เฉลิมวงศ์
2.นาง สโรชิน เฉลิมสุข
3.นาง นิตยาลักษณ์ สืบหล้า
4.นาง สำราญ สืบหล้า
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ปฏิภาณ สลับศรี
2.เด็กหญิง สุวนันท์ สีหะวงค์
1.นาย พัฒนะ อรรคชัย
2.นาง กัลยา ขันติวงศ์
129 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กชาย อภิมุข บวกไธสง
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
130 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ วาไชยะ
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
131 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุภาวิดา ส้มหวาน
1.นางสาว ลักษณา มะลิงาม
132 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา กันถะบุตร
1.Miss Genevieve Domase Manio
133 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ปวริศ หงษ์สา
2.เด็กชาย ธนโชติ ลาประวัติ
3.เด็กหญิง พิรยากร ทิพมาตย์
4.เด็กชาย พัทธดลย์ สุนทรพินิจ
5.เด็กหญิง รุ่งทิวา ภาราศรี
6.เด็กหญิง อารีดา โสภา
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
134 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย บรรพต วงษ์ใหญ่
2.เด็กชาย ธนพล อุ่นญาติ
3.เด็กชาย ศักรินทร์ สีด้วง
4.นาย ถิรพล เยอซอ
5.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันดี
1.นาย บุตรดี หนูพัด
2.นาย ธรรมนูญ ไกรจักร์
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
86.10
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย วรเวช แก้วมะ
1.นาย สุริยา นนทา
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
137 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ปณวรรธ ไชยโคตร
2.เด็กชาย เอกมล จันดากรณ์
3.เด็กชาย พรพิพัฒน์ ทำทวี
1.นาง ณัฐธยาน์ ธวัลพรธนโชติ
2.นาง พนมพร สำลี
138 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ธัญชนก อุตตะทูน
2.เด็กชาย ภูธิป ทนยิ่ง
3.เด็กชาย อาณาจักร นาดง
1.นางสาว พรนิภา คิดสำราญ
2.นางสาว ศิวิมล ทำแก้ว
139 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ญาศุมินทร์ รังสิยานนท์
2.เด็กหญิง นิชาภัทร ไชยโคตร
3.เด็กหญิง ณฐมน อาจสำแดง
1.นาง ปานมนัส บุญตาโลก
2.นางสาว ดาวประกาย ทาคำห่อ
140 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิชญาภา สายทอง
2.เด็กหญิง ศศิธร ไชยพิมูล
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ มั่นชาติ
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
2.นางสาว อุมาพร บุญจวบ
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย กันต์ดนัย ผ่านพินิจ
2.เด็กชาย ภูวรินทร์ ลุนคำ
3.เด็กหญิง นภัสสร แสงทอง
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
142 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
143 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
144 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วรรณวิสา วงศ์แจ้ง
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
145 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง วรรณพร ยอดสิงห์
1.นาง บังอร เพริดพราว
146 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วัชชิราภรณ์ สายทอง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
147 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กชาย กรวีร์ ไกรยะวงค์
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
148 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง จันทรัช จันทะลี
2.เด็กหญิง สุธาสินี กลิ่นมาลัย
3.เด็กหญิง ปภาวี อิ่นจีน
4.เด็กหญิง รวีวรรณ ก้านสี
5.เด็กหญิง รัชนีกร เกษรสร้อย
6.เด็กหญิง พุทธิดา ทะคำวงษ์
7.เด็กหญิง สุพิชฌา แก้วยงค์
8.เด็กหญิง พรอำภา ไชยวงค์
9.เด็กหญิง นัทธมน แก่นสาร
10.เด็กหญิง สุนิษา แก้วกลม
1.นางสาว อัจฉรียา พลนำ
2.นาง ปิยากร มาหา
3.นาง นันทิชา บุญรักษา
149 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ฐิติพงศ์ ชูวงศ์
2.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ จันทร์แดง
1.นาย สุรสิทธิ์ นาสารีย์
2.นาย ปัญญา อินองอาจสกุล
150 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ มีพันธ์
2.เด็กชาย วายุภักษ์ วงศ์เสน่ห์
1.นาย ติณณ์ พรคนึง
2.นาย ธนโชติ สวัสดิ์ทา
151 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อภิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
3.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
4.เด็กชาย ธนากร ประจญ
5.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
7.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
8.เด็กชาย ภูเบศ ศิริโชติสกล
9.เด็กชาย พีรพัฒน์ หินแก้ว
10.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
11.เด็กชาย สภาพร สร้อยสน
1.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
2.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
3.นาย ประกิจ น้อยสงวน
4.นาย ติณณ์ พรคนึง
152 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.40
8
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วรัญญา บุญกล้า
1.นางสาว สิริสมปอง ศิริโท
153 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วิชยา สาริกา
1.นางสาว สิริสมปอง ศิริโท
154 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นันทิดา นิลขาว
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
155 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พรรยชญ์ สาระพันธ์
1.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
156 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง อินทุกร วิรักษา
1.นางสาว จริยา คำจุล
157 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นนทนันท์ เรืองรัตน์
2.เด็กชาย ณัฏฐ์ชัย สายลาด
1.นาย ประมวล ศรีธีรานนท์
2.นาง อุทัยวรรณ มณีกุล
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง อินทิรา จุนลไชยญกรณ์
2.เด็กหญิง ศรัญญาพรรณ สุชาติ
3.เด็กหญิง ศุภิสรา พะวา
4.เด็กหญิง กัญญ์วรา ทารมย์
5.เด็กหญิง ปัฐยาวัต ทรงกลด
6.เด็กหญิง ธันยาภา อารีย์
7.เด็กหญิง ศุภิสรา เพ็งธรรม
8.เด็กหญิง ลักษิกา เพ็ชรเอี่ยม
9.เด็กหญิง วิลาสินี จันทร์ตั้ง
10.เด็กหญิง อธิชนัน มรรคพิมพ์
1.นางสาว อนุธิดา สว่างวงษ์
2.นางสาว สุปรียาณ์ บัวสด
3.นางสาว ยุวดี ฤาษี
159 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย ฐิรวัฒน์ เกสรสร้อย
2.เด็กชาย แก้วศักดิ์สิทธิ์ สมแก้ว
1.นาย ดวงตา บุญชาลี
2.นาง ปิยากร มาหา
160 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุตตะวงศ์
2.เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ ถุงทรัพย์
3.เด็กหญิง พรนภัส อนันต์สินชัย
1.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร
2.นางสาว วนิดา ศิริเศวตกุลวงศ์
161 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กมลวรรณ ศรีสุข
2.เด็กหญิง กริษฐา ขันที
3.เด็กหญิง ลภัสรดา กิ่นมณี
1.นาง สมพร ประสาร
2.นาง ทองใบ ทันนา
162 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง พรรณนิภา สารณา
2.เด็กหญิง วิยะดา อิ่มเต็ม
3.เด็กหญิง นันทมาศ กาสา
1.นาง ณิชกานต์ บางใบ
163 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง พิชญา อรรคชัย
2.เด็กหญิง สุพรรณี ศรีบุรี
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาย สัญชัย ปุณประวัติ
164 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ธัญสุดา บุตรสมาน
2.เด็กชาย ทองแท้ แก้วชะอุ่ม
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
165 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ โพธิวัน
2.เด็กหญิง ธนัชชา สุขอ้วน
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาง สุภาพร แก้วทอง
166 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วริศรา อินทะพันธ์
2.เด็กหญิง หทัยรัตน์ บัวจูม
1.นาง สุมาลี ละม่อม
167 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ฉันฑิต จันทะวงษ์
2.เด็กชาย สรวิชญ์ เหล่าพงศ์เจริญ
1.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
168 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง สไบทิพย์ บุญพบ
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา หนูเตี้ย
1.นาย มาโนช ขำศรีบุศ
2.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
169 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชลธิชา บุญหวาน
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
170 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ศิริราช ประดับจันทร์
1.นาง เปรมปรีดิ์ ศรีเมือง
171 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา คณะนา
1.นาง สงกรานต์ สารเฉวตร์
172 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา พรมมาแข้
1.นาย เสรี ชื้อชวาลกุล
173 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ภัทรวดี น้อยพลาย
1.นางสาว วราภรณ์ ศรีสมบัติ
174 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ธันยากานต์ หิรัญพรอริยกุล
1.นางสาว ดนุดา อุ่นเจริญ
175 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
96.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิมพ์พิชา วงษ์ใหญ่
1.นาย วุฒิชัย ละเลิศ
176 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย อภิชัย แก้วไพรวัน
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
177 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิมพ์วิภา โกศล
1.นาย เชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์
178 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.นาย สงกรานต์ แจ่มแจ้ง
1.นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
179 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ชญานนท์ สมพร
2.เด็กชาย นนทพัทร์ อินทรสุขศรี
1.นางสาว ธัญชนิต ใสขาว
2.Miss Grace Sheila Garas
180 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ชัยศักดิ์ คำแสนราช
2.เด็กชาย พรศักดิ์ คำอาจ
1.นางสาว นุชจรัตน์ ดาลัย
2.นางสาว รัตนสุดาภรฌ์ บุตรโท
181 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย เตชินท์ อินทรีย์
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ กลัดหงิม
1.นางสาว พินิจนันท์ แก้วมูล
2.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
182 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุภาวัลย์ แก้ววงศ์ษา
2.เด็กหญิง อรัญญา พรมเสนา
1.นาง เกษร วงษาบุตร
2.นาง เอมอร นนทา
183 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ภัทรศยา เกตุตากแดด
2.เด็กหญิง อัญชัญ สุวรรณ
1.นางสาว พิมลลักษณ์ อำภาพันธ์
2.นาง สิริพัชรสุดา อินทจร
184 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย พิชัยภูษิต ขันที
2.เด็กหญิง ฐิศาภรณ์ กุลหอม
1.นางสาว กนกลักษณ์ ดวงศรี
2.นางสาว อรพรรณ ศรีเนตร
185 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา แซ่เล็ก
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา แซ่เล็ก
3.เด็กชาย ชัยฤทธิ์ พิมพ์สมาน
4.เด็กชาย วีรพงษ์ ศุภนามัย
5.เด็กหญิง ปัณพร จำปาเต็ม
6.เด็กหญิง ศิริรัตน์ สืบวงค์
7.เด็กหญิง สิริโสภา อินธิเดช
8.เด็กหญิง ชนกนันท์ เงาศรี
9.เด็กหญิง สุพนิตา ทองคำสุข
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย บุดดี หนูพัด
3.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
186 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย ธนิสร สาระจันทร์
2.เด็กชาย วรินทร ไคลคลา
3.เด็กชาย พชรพล อินปัญญา
4.เด็กชาย ภัทรนันท์ สารเขียว
5.เด็กชาย เอกพันธ์ ขันที
6.เด็กหญิง กวินทิพย์ คมใสย์
7.เด็กหญิง พนิดา สุวะชัย
8.เด็กหญิง ชยานันท์ แอกทอง
9.เด็กหญิง รัตนาวี ศรีน้อย
10.เด็กหญิง นิพาดา คมศรี
1.นาง พิมพ์ โหล่คำ
2.นาง อาวรณ์ ชมชื่น
3.นางสาว ชญาน์นันท์ กายชาติ
187 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย โยธิน ดวงสนิท
2.เด็กหญิง เบญจวรรณ วัญญะ
3.เด็กหญิง พิมพ์นภา แก่นจันทร์
4.เด็กหญิง สิราวรรณ ฮว่าง
5.เด็กชาย อนันต์ เชื้อสอน
6.เด็กชาย อาทิตย์ เกยทอง
7.เด็กหญิง กำไล พรมโสภา
8.เด็กหญิง ณัฐพร ศรีภูรัตน์
9.นางสาว ศิริขวัญ จันดีกุล
10.เด็กหญิง นุสรา หมิ่งแก้ว
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย บรรหาร เมาลี
3.นาง กันย์ชนา อินอักษร
188 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย ประเสริฐ สุขนันท์
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ คมใสย์
3.เด็กหญิง นรินทร์นิภา ขันที
4.เด็กชาย สกลวัฒน์ ยวนพันธ์
5.เด็กหญิง นิภาวรรณ กระมล
6.เด็กหญิง จุฑารัตน์ โสมกูล
7.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ สนจุ้ย
8.เด็กหญิง ศุภิสรา ใจทรง
9.เด็กชาย สุทธิพงษ์ เสาแพง
10.เด็กหญิง อรนุช ขันทอง
1.นาย เดชชาติ กมุทชาติ
2.นาย เจษฎาภรณ์ อาจหาญ
3.นางสาว กานติภัค คำใบ
189 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง กัลยา สมาคม
2.นางสาว ศิริขวัญ จันดีกุล
3.เด็กชาย อนันต์ เชื้อสอน
4.เด็กหญิง กมลชนก ตีเงิน
5.เด็กชาย อาทิตย์ เกยทอง
6.นาย อลงกรณ์ พัชราพินิจจัย
7.นางสาว อัญชลีกร พัชราพินิจจัย
8.นางสาว พลอยชมพู ศรีลาชัย
9.เด็กหญิง กัลยาณี ศรีพรม
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย อรัณ ทิพมาตย์
3.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
190 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พศิน แก้วจาระนัย
1.นาง ชวาลา ฤทธิสิทธิ์
191 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง พิจิตรา บัวงาม
1.นาง ภาวินี เติมใจ
192 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ปรเมศร์ บัวงาม
1.นาง จุรีรัตน์ จงจรูญเกียรติ
193 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ วิไล
1.นาง อำไพ หลักบุญ
194 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง นิภาธร แก้วคำสอน
1.นาง วริวรรณ เป้งทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม