#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ สุภาพ
2.เด็กชาย นิติ ไพรบึง
3.เด็กชาย อธิวัฒน์ สีแก่
1.นาง ถาวรมิน งามเนตร
2.นาย สมาน นันคะ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธนกร เรืองราม
2.เด็กชาย คณิศร ยศศิริ
3.เด็กชาย ภัสกร ทนที
1.นาย บุญมี ข้างน้อย
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญชม
2.เด็กชาย ธีรภัทร ภาคภูมิ
3.เด็กชาย ศราวุฒิ สายตั้ง
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง อลิสา พรมมา
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน บุญยิ่ง
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนกฤต มีราคา
2.เด็กชาย สุธิราช คำโสม
3.เด็กชาย สาละวิน หอมทรง
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วีรดา ช่วยแสน
2.เด็กหญิง อาทิตยา เสาเวียง
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำสะไมล์
1.นาย บุญมี ข้างน้อย
2.นาย เมืองแมน ประทุม
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ปวิชญา มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ชุตินันท์ จันที่สุด
3.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงษ์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย นัยพินิจ อินทร์ปอง
2.เด็กชาย ศราวุฒิ กวางลา
3.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ เลิศรู้
1.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
2.นาย พรหมพิสุทธิ์ เพิ่มบุญ
9 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธนิสร ยศศิริ
2.เด็กหญิง วิมลณัฐ อู่ไทย
3.เด็กหญิง เบญจวรรณ ดอกดวง
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.นาย พิสิษฐ์ โคตรศิลา
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ จันทะเสน
1.นาย อรรคสิทธิ์ โสพล
2.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
11 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย สาริน นุยลา
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเรืองศรี
3.เด็กชาย รุ่งทรัพย์ มนตรี
1.นาย บุญมี ข้างน้อย
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ศศินา แก้วมุกดาห์
2.เด็กหญิง นภัสสร พลปลัด
3.เด็กหญิง วริศรา วงศ์โชติ
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
13 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง พิศลักษณ์ ร่วมชื่น
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
14 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
71.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา สุวรรณไชยรบ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
15 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ม้าเฒ่า
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
16 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ
1.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
17 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา บุญสมาน
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
18 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง อรทัย ลับไธสง
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ธนพงษ์ สมรูป
2.เด็กชาย นเรศ ฉิมพลี
3.เด็กชาย บุญยกร มะตูม
4.เด็กชาย ภูชิชย์ ทองด้วง
5.เด็กชาย ธัญเทพ กันสัตรู
6.เด็กชาย ชัยการ จันทร
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
2.นาย ณัฐพัชร หารไชย
3.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ศิวานนท์ คณะนา
2.เด็กชาย คุณานนท์ สงสุวงษ์
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ สงโสด
4.เด็กชาย สงกรานต์ สายทอง
5.เด็กชาย สิรภพ นางวงค์
6.เด็กชาย พงศ์สกรณ์ เสาร์คำ
1.นาย ประกาศิต ชูเสน
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
3.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศักดา สารบุตร
2.เด็กชาย วันเฉลิม คำเหลือ
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วีรภัทรา ช่วยแสน
2.เด็กหญิง ชนิตา กิ่งจันมล
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
23 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย กิตติรัช เข้าครอง
2.เด็กชาย ณัฐพัทร พุทธพันธ์
3.เด็กชาย ธนากร รอดษา
4.เด็กหญิง มณีบัวแก้ว อบอุ่น
5.เด็กหญิง ธันยลักษณ์ ใจมนต์
6.เด็กหญิง จีรนันท์ วงษ์นิล
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โอเปิ้ล กิ่งก้าน
2.เด็กหญิง มยุรี ธงชัย
3.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
4.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
5.เด็กชาย อุดมศักดิ์ รอดภักดี
1.นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน
2.นางสาว อำพร เวียงคำ
25 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ญาณวรุตม์ เยื่อไม้
2.เด็กหญิง สุทธิตา จำปาใด
1.นาง สุรีรัตน์ อุ่นจิตร
2.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
26 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ประปรุง
2.เด็กชาย ณัฐพัฒน์ โพนหนา
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
27 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กชาย ทิชานนท์ บุญศรัทธา
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ พงษ์ชาติ
3.เด็กหญิง สุพัตรา เพ็ชรโรจน์
1.นางสาว พัณณิดา อินธิเดช
2.นางสาว จิรัชญา อ่อนอก
28 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง แพรวา จิตเฉลียว
2.เด็กชาย จักรพงษ์ ฤทธิเดช
3.เด็กหญิง วิมลมณี สีอ่อน
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
29 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ดารินทร์ ดาบส
2.เด็กหญิง วิภาดา กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง อรอมล ทุมวัน
1.นางสาว ราตรี คงมาก
2.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
30 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาระวี หอมทรง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เครือวงค์สืบ
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
31 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พรรณวลัย หมื่นฤทธิ์
2.เด็กหญิง สุกัญญา ฉลาด
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
32 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ธนกร ทองด้วง
2.เด็กชาย พงษ์สวรรค์ แก้วบุญธรรม
1.นางสาว มาลัย พวงพิลา
2.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
33 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย สันติภาพ อินทะลี
2.เด็กชาย เพชรรัตน์ ขันทอง
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว จามจุรี ไชยผา
34 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย ธนพร แก้วสิมมา
2.เด็กหญิง ดารารัตน์ เค้าดี
3.เด็กหญิง วายุรี ประทุมวงค์
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
35 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย สันติภาพ จันทุภา
2.เด็กชาย วีระพงษ์ ฤทธิเดช
3.เด็กชาย ชัชชนน สิงห์สร
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
36 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร แสงสว่าง
2.เด็กหญิง กิตติมา ทาเสาร์
3.เด็กหญิง จิรานันท์ พาแพง
1.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
2.นาย ปฏิภาณ พิมาทัย
37 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย เอกพล โปยทอง
2.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
3.เด็กชาย ฉัตรชัย พิกุลรัตน์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
38 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชูชิต
2.เด็กหญิง นิตยา คณะนา
1.นางสาว ณัฐธิดา สุทธิสัย
2.นางสาว ทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ
39 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร บัวรินทร์
2.เด็กหญิง ชลธิชา ประเสริฐชาติ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
40 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณิชชา แก้วพรม
2.เด็กหญิง ชนาภา ทองเพิ่ม
3.เด็กชาย คณิศร จันทร์โสภา
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
41 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ประกายแก้ว กงล้อม
2.เด็กหญิง พุทธิตา หลังคา
1.นาง สุรีรัตน์ อุ่นจิตร
2.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
42 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง พรรณสิริ จูมครอง
2.เด็กหญิง สุกัณญา จูมครอง
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง จิณห์วรา วันทา
43 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุชาวดี เบ้าทอง
2.เด็กหญิง อรรัมภา สิมศรี
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นางสาว พรทิพย์ วงษ์แก้ว
44 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วรเชษฐ์ ทองบาง
2.เด็กชาย สรยุทธ โดดเดี่ยว
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว ชาธินี สลีอ่อน
45 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง สุภาวดี การละออ
1.นาง เปรื่องศรี วันริโก
46 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ชนากานต์ สงโสด
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
47 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
72.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง จุฑามาศ เทิญทะเกษ
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
48 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา ชวนกลาง
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
49 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง สุนิตา ทนทาน
1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
50 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มั่นยืน
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
51 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กรรณิกา อายุวงษ์
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
52 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ติงสะ
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
53 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ มะโนธรรม
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
54 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พรธวัล พันธ์คำ
2.เด็กหญิง นารินทร์ ดาบส
3.เด็กหญิง เพ็ญนภา ละครศรี
1.นาง วงศ์ทิพา จิรังดา
2.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
55 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญมาส
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
56 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชุติมา ประทุมวงศ์
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
57 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
63.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ขนิษฐา สาลี
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
58 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ขันวงษ์
1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
59 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
71.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ แก้วแวงสิ่ว
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
60 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
70.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง กนิษฐา เที่ยงธรรม
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
61 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
79.60
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง สมหญิง แก้วทอง
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
62 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
77.20
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง รัตนา เชือกทอง
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
63 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ ยงรัมย์
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
64 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
3.เด็กหญิง วิภาดา กิ่งก้าน
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
65 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ปาลิตา มะโนชาติ
2.เด็กชาย ปัณณวิชย์ สุภาพ
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นางสาว ประนอมศรี วิลามาศ
66 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปวีณา กินะสีทา
2.เด็กหญิง พัสน์นันท์ เบ็ญมาส
1.นาง ณิชรัตน์ แสงทอง
67 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
49.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ชญานิน เที่ยงธรรม
2.เด็กหญิง ประภัสสร นิลบรรพต
1.นาง ลำไพ บุญราช
2.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
68 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วริษา ลาวเมือง
2.เด็กหญิง อารดา สืบชาติ
1.นาง อรชร คำศรี
2.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
69 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย เทพสุทิน ทองอ่อน
2.เด็กหญิง พัชริดา ใสนาม
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
2.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
70 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
63.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กุลภัทร ประเสริฐชาติ
2.เด็กหญิง ตินตนา ศิลาวงษ์
1.นางสาว สุปรานี หาญจิต
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
71 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ชยุตพงษ์ สังฆพงษ์
2.เด็กชาย ณัฐพร มะตูม
3.เด็กหญิง รุ่งระวิน พิมพิสาร
1.นางสาว ถนอมนวล พานจันทร์
2.นาย นวพล นิสวงศ์
72 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ชลธิชา กันศัตรู
2.เด็กหญิง ช่อผกา เรื่อเรือง
3.เด็กหญิง สุรัมภา มะตูม
1.นางสาว ถนอมนวล พานจันทร์
2.นางสาว ทัศนีย์ เจริญชัย
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
90.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กชาย ภานุภัส วิลาสถิตย์
2.เด็กชาย สินชัย ตาอุดม
3.เด็กชาย รัฐศาสตร์ มณีจันทร์
4.เด็กหญิง กุลวดี นางวงค์
5.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มะลิวงค์
6.เด็กหญิง วรรณวิษา ทองมี
1.นางสาว รัศมี นางวงค์
2.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
3.นาย ไสว วงศ์บา
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ณัฐชา สายาง
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ปัณฑิตา แซ่จ๋าว
4.เด็กหญิง พัชราพร คำหล่อ
5.เด็กหญิง บุษราคัม โพธิ์คำ
6.เด็กหญิง สุคนทิพย์ นามวงค์
1.นาง วัชรา ท้าวด่อน
2.นางสาว นภสร ท่วงที
3.นาย มงคลชัย ศรีหา
75 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ชนะพล ทองสุข
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
76 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ชลธิชา พันธ์คำ
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
77 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ผิวจันทร์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
78 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย วิทูล นางวงษ์
1.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
79 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อัสนี ไชยราช
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
80 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง อภิชญา พรหมมามั่น
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ โพธิ์สาชัย
3.เด็กหญิง ภัคจิรา การงาน
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
81 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
63.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชนัญธิดา ติงสะ
2.เด็กหญิง เขมิกา วันทะวงค์
3.เด็กหญิง อรทัย หอมจันทร์
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นาง กนกวรรณ สีสันต์
82 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
33.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อิสรายุทธ จันทรกรณ์
2.เด็กชาย ภัทรชนน ประพานศรี
3.เด็กชาย สุระชัย สุตะคาน
1.นาย คำมี ขันตีสาย
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
83 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา บรรพชาติ
2.เด็กหญิง ญาณิศา ศรีสุข
3.เด็กชาย ณัฐกรณ์ บริบูรณ์
1.นางสาว เกสร รัตนพันธ์
2.นางสาว จารุวรรณ นิละพัฒน์
84 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
69.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง การะเกศ ถันทอง
2.เด็กหญิง วาเลนไทน์ ราศี
3.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ทองกล่ำ
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
85 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง มุฑิตา พันธ์มะลี
2.เด็กหญิง ปณิดา จิตรโสม
3.เด็กหญิง อัยยาวีย์ ศรีกะชา
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นาง กนกวรรณ สีสันต์
86 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ นางวงค์
2.เด็กหญิง เพียงขวัญ สมสนิท
3.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ใสนาม
1.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
2.นาง ชุตินันท์ นางวงค์
87 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง วริษา สายทอง
2.เด็กหญิง ไพจิตร ขันอาสา
3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สายตั้ง
1.นาง ดาราวรรณ อินทร์โสม
2.นาย วัชระพงษ์ อินทร์โสม
88 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ สายสินธ์ุ
2.เด็กหญิง บัณฑิตา วาสุพิณ
3.เด็กหญิง ดวงแก้ว ชูใจ
1.นาง จริยาวดี กาณวงศ์
2.นางสาว รุ่งนภา ติงสะ
89 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย บัญญวัต ห่อทรัพย์
2.เด็กชาย ทัสสกร ฝังนิล
3.เด็กชาย วิรจักร ยอยอด
1.นางสาว โสภิตา คำโสภา
2.นาง เกศราภรณ์ ชัยพร
90 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ภูริวัฒน์ วะภา
2.เด็กหญิง พันธิตา ทาเสาร์
3.เด็กชาย ปิยะทัศน์ ทรงทัน
1.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
2.นาย สนอง ชมคำ
91 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
2.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
3.เด็กหญิง รัตน์ติยา สิมศรี
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
2.นางสาว วิลาวัลย์ แก้วฤทธิ์
92 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ตุ้มทรัพย์
2.เด็กหญิง มณีรัตนา สารคาม
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ อินทร์ประสงค์
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นางสาว โสภิตา คำโสภา
93 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุนันทา ศรีอ่อน
2.เด็กหญิง สุพิชชา ศรีอ่อน
3.เด็กหญิง พิมพ์อัปสร มนตรี
1.ว่าที่ร้อยตรี หญิงสุกัลยา อัมภรัตน์
2.นาย กรภูมินทร์ เอื้อสามาลย์
94 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
90.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
2.เด็กหญิง ณัฐวดี ต้นเกษ
3.เด็กหญิง จรรยภร คุณแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรี หญิงสุกัลยา อัมภรัตน์
2.นางสาว ศิรินภา ชื่นตา
95 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง พัตราภรณ์ อบอุ่น
1.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
96 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บุญโสภิณ
2.เด็กหญิง เจนจิรา เรืองศรี
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
2.นางสาว วิลาวัลย์ แก้วฤทธิ์
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ นางวงค์
2.เด็กหญิง อารยา นางวงค์
3.เด็กหญิง แพรวา นางวงษ์
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นาง จิณห์วรา วันทา
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
71.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ พิมพร
2.เด็กหญิง วราณี หนูแก้ว
3.เด็กหญิง มนทิพย์ รอดภักดี
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
2.นางสาว อรพิน ซาพะวงษ์
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
67.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อัญญานี คำแก้ว
2.เด็กหญิง สุจิตรา นามวิชัย
3.เด็กหญิง สุภาพร อยู่ศิริ
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง จิราวรรณ วงษ์คำจันทร์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ พวงสันเที๊ยะ
3.เด็กหญิง ขัตติยาภรณ์ ทองเหลือ
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นางสาว ปนิดา ทุมมา
101 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย พีรภาส เวชถวิล
1.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
102 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย รัตวิศัย แจ่มจำรัส
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
103 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อนุพนธ์ กาลพัฒน์
2.เด็กหญิง อาทิตยา ทุมดวง
3.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ มีคุณ
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
2.นางสาว ปนิดา ทุมมา
104 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สุชานันท์ ชุ่มชื่น
2.เด็กหญิง กฤตพร สวัสดิ์ชัย
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ มะลิวงศ์
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
105 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
2.เด็กชาย ธนพล แก้วสระแสน
3.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสารี
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
106 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง จิดาภา แนบเนียม
1.นางสาว ปรีชญา คูณชัย
107 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
56.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุนิสา สิงห์ซอม
1.นาง เทพี ทองมล
108 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
46.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย วรชิต เบ้าทอง
1.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว
109 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง จันจิรา พรรณา
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
110 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
71.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง กันติยา คำแก้ว
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
111 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
39.00
23
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย จิตภานุ สุกาทร
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
112 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อุดม หรดี
1.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
113 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
66.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งทวยหาญ
1.นาง จงรัก การะเกษ
114 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
64.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง นิตยา สาลี
1.นาย วีระชัย แท่นศิลา
115 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย เอกอมร ดุสิตา
2.เด็กหญิง สิริวิมล พลขันธ์
1.นาง จารุณี กาวีระ
2.นางสาว ณัฐปภัสร์ สำนักนิตย์
116 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วีรากร คำมี
2.เด็กหญิง เกตเกวลิน ยาดี
1.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
2.นางสาว พนัชกร เรื่อเรือง
117 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
56.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ณฐวรรธน์ จึงเรืองสิทธิ์
2.เด็กชาย ฐาปนรรฆ์ ร่วมทรัพย์
1.นาย สันติ ตาอุดม
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
118 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
55.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ณัฐกมล ทองคำ
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปรารถนา
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
2.นางสาว นันธิดา มูลจัด
119 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ณัษฐพงษ์ ติงสะ
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
120 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อชิรยา อินธิเดช
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
121 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
50.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ วงค์แสง
1.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ภูรินทร์ มาลี
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
50.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ จิตกล้า
1.นาย สันติ ตาอุดม
124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
44.00
21
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อัครวินท์ มะโนชาติ
1.นางสาว ณัฐลดา ประทุมวงค์
125 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
34.00
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชุลีพร ไชยคง
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
126 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
22.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โสภา พรมภักดิ์
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
127 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
20.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย สุพจน์ พันธ์แก่น
1.นาง กิตติญา ภัยวงค์
128 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ดนุสรณ์ พิมพ์กัณหา
2.เด็กหญิง ศิริพร ทองคำ
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
129 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิริพร มะตูม
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ คำแก้ว
1.นาง กัญญา อุสาย
2.นางสาว พนัชกร เรื่อเรือง
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ เผ่นณรงค์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ โทสา
3.เด็กหญิง แก้วมณี ไชยราช
4.เด็กหญิง รุ่งวิภา สีโทน
5.เด็กหญิง ปุณยวีร์ พิมพ์ทอง
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง ศรัญญา วงศ์นิล
2.เด็กหญิง ปานลิน ปรารมย์
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ ธรรมบุญ
4.เด็กหญิง พสิกา กัลยาเนียม
5.เด็กหญิง กนกพร ศิลารักษ์
1.นางสาว จิรัชญา อ่อนอก
2.นางสาว พัณณิดา อินธิเดช
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง เพชรรัตน์ พรมชาติ
2.เด็กหญิง กัญญาภัค ธรรมโลก
3.เด็กหญิง ศศิกานต์ ดวงจันทร์
4.เด็กหญิง ฐิตาพร มูลกะกุล
5.เด็กหญิง ดาปนีย์ สุโข
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นาง เกษกนก ห่มเมือง
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
77.66
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เผื่อแผ่
2.เด็กหญิง ณภัทร รัตนวิลัย
3.เด็กหญิง กมลชนก พาสุข
4.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ชูกลิ่น
5.เด็กหญิง ปรินดา พิมพาพันธ์
1.นางสาว ณัฐปภัสร์ สำนักนิตย์
2.นางสาว ตรีวิไล พงษ์ลุน
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง แพรวา บุญเกื้อ
2.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
3.เด็กหญิง กนกวรรณ วงคำจันทร์
4.เด็กหญิง กิริยา สุขสีกี
5.เด็กหญิง ศุพรรษา คุณแก้ว
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง รัตนกร ลาวเมือง
2.เด็กหญิง สุทธิดา โทศก
3.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
4.เด็กหญิง ฉันทพิชญา มะตูม
5.เด็กหญิง นิตยา มะตูม
1.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ณัชนิชา คำเหลือ
2.เด็กหญิง ศิริกานดา เครือพันธ์
3.เด็กหญิง สุภัชชา ประทุมวงศ์
4.เด็กหญิง ศิรประภา เบ็ญมาศ
5.เด็กชาย ฐิติวัช พะวงศ์
1.นางสาว วิภาภรณ์ มะโนธรรม
2.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย กิตติวินท์ วรเชษฐ์
2.เด็กชาย ภูมิรพี รุ่งเรือง
3.เด็กชาย พิสุทธิ์ศิลป์ เสมารัตน์
4.เด็กหญิง ทิพยากรณ์ นิวงษา
5.เด็กหญิง ภคพร ยอดแสง
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
2.นาย พิเชษฐ์ ลุนจักร
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ฐิตินันท์ แก้วพิกุล
2.เด็กหญิง พีรดา ไชยบำรุง
3.เด็กหญิง ชนาภา แท่นศรีลา
4.เด็กหญิง ศศิธร สายทอง
5.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธราธิป ขันทอง
2.เด็กชาย ฐากร บรรเรืองทอง
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ จันทะศิลา
4.เด็กชาย ณภัทรพงษ์ นันทะเสน
5.เด็กหญิง บุหลัน สมพงษ์
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นาย มนตรี พรมโสภา
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย วีระชิต พันธ์คำ
2.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
3.เด็กหญิง อรนิภา เถาวันดี
4.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
5.เด็กหญิง ยุวรัตน์ ติงสะ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ พรมศร
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง โนะอะ ทะฮะคะชิ
1.นางสาว เกษรินทร์ เบิกบาน
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา กิ่งจันมน
1.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง อลิสา มะปราง
1.นางสาว จุฑารัตน์ ใจทน
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง อรทัย หอมจันทร์
1.นางสาว จุฑารัตน์ ใจทน
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง รัตติยาภรณ์ หอมทรง
1.นาย ธนเดช โพธิ์สาชัย
147 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง กัลยาณี ถันทอง
2.เด็กหญิง นันทปรีดา แก้วบุญตา
3.เด็กชาย ชัยทัต เอาะน้อย
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นางสาว นัชชา สารคุณ
148 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ธาวิน หาญกล้า
2.เด็กชาย วิทวัส วงศ์ป้อง
3.เด็กชาย มงคล กลำเงิน
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
149 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ หอมทรง
2.เด็กหญิง ปริยาภัทร แก้วอาษา
3.เด็กหญิง ปณิดา บุญเสนาะ
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว นิตยา ห่อทรัพย์
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ครุตานนท์
2.เด็กชาย ณัฐดนัย มิตรชอบ
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย บรรพสิทธิ์ ลาวเมือง
2.เด็กหญิง เปรมวดี ยิ่งยง
1.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ หินกลาง
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สายตั้ง
1.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
2.นางสาว วาสนา ธงชัย
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นภสร ธงอาษา
2.เด็กชาย สิทธิพล หาญศึก
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง นฤมิตร ถันทอง
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ นางวงค์
2.เด็กหญิง สุปรียา แสนทวีสุข
1.นาง ธนกร แนบเนียม
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อติชาติ รอดภักดี
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พอใจ
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.นางสาว นันทริการ์ มะลิลำ
2.นางสาว ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
3.นางสาว ศิริรัตน์ ต้นเกษ
4.เด็กหญิง พรฤดี ละครศรี
5.นางสาว จุฑามาศ กิ่งก้าน
6.นางสาว นันทนา คุณสิม
7.นางสาว บัวพา ส่วงเมา
8.นางสาว ธนาพร ละครศรี
9.นางสาว อภิรดา กันศัตรู
10.เด็กหญิง ศิรินดา ลครศรี
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
3.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
157 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกพร กิ่งจันมน
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ เรืองอยู่
3.เด็กหญิง อุษามณี จันทร์ศรี
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
2.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
158 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ณัฐสรา เครือพันธ์
2.เด็กหญิง ภัทรวรรณ นิลเพ็ชร
3.เด็กชาย สิทธิชัย จำปาศรี
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
159 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแก
1.เด็กชาย วิศรุต ศรีทอง
2.เด็กชาย ภูมิพิทักษ์ วิชา
3.เด็กชาย อนุวิท สุนันทเนตร
1.นาย ประกิต ศรีจันทร์
2.นาย ธนพล ร้านจันทร์
160 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย นันทภพ วงษ์หงษ์
2.เด็กชาย เทพทัต วรรณสุข
3.เด็กชาย วิทยา คำพรม
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
161 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธนกร สายสมบัติ
2.เด็กชาย ดวงดี ศรีสังข์
3.เด็กชาย สัจวัฒน์ อนุบาลผล
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นางสาว วราภรณ์ เกษแก้ว
162 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
95.80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ภัทรกร จันทร์ป้อง
2.เด็กชาย ศุภกฤต โพธิ์ชัย
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
2.นาย ณัฐพัชร หารไชย
163 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
80.36
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ คำมา
2.เด็กชาย เฉลิมฤทธิ์ อินทรสุวรรณ
1.นาย สุเทพ จันทเขต
2.นาง สุนันทา ตังสุข
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ศราวุฒิ สายตั้ง
2.เด็กชาย สิทธิชัย อัครชาติ
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ไทยเจริญ
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
165 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
96.77
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย พัชรพงษ์ บุญสิน
2.เด็กชาย ปัตพงศ์ กิ่งจันมน
1.นาย สุเทพ จันทเขต
2.นาย จีรศักดิ์ ยาโน
166 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
71.86
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย นนทกร พิพัฒน์
2.เด็กชาย ธัญกภิสิทษฐ์ จันยา
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ปิยวัตน์ แซ่เซียว
2.เด็กชาย ธวงษ์ พันธ์ชัย
3.เด็กชาย เสกสรร จันที่สุด
1.นางสาว วิริยา โยธา
168 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย สพล เรื่อเรือง
2.เด็กชาย สวัสดิ์ ม้าเฒ่า
3.เด็กชาย ทองดี เบ้าทอง
1.นาง วิชชุลดา ฤทธิเดช
2.นางสาว เพียงเดือน สิมศรี
169 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย พีรภาส บุตรถ่าน
2.เด็กชาย มงคลชัย พังพรมราช
3.เด็กชาย ไทตชา คำเพ็ชร
1.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
2.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
170 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย จักริน เพ็งแจ่ม
2.เด็กชาย ชญานนท์ อนันต์
1.นาย วีระชัย แท่นศิลา
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย วิทวัส ปะทิสอง
2.เด็กชาย พงศกร ติงสะ
1.นาย กัมพล คำชัย
2.นางสาว ประนอมศรี วิลามาศ
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพ็ชร
2.เด็กชาย ธนพัฒน์ ธรรมศรี
1.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
2.นางสาว สาธิตา ดวงเด่น
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย กรณรินทร์ ทองโสม
2.เด็กชาย ณัฐภัทร อินธิเดช
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นางสาว เบญจวรรณ มั่นยืน
174 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัฐชาภรณ์ คำโสม
2.เด็กชาย จิระศักดิ์ ถนอมพงษ์
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย พงศกร กองวงค์
2.เด็กชาย วิทยา การกระสัง
3.เด็กหญิง ภาวิณี สรรพแพทย์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
176 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัฐชญา ตาอุดม
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
177 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง จันทรัช พันมะลี
1.นางสาว ณัฐลดา ประทุมวงค์
178 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ทิพย์มณี ประทุมวงศ์
1.นาง นภัสชล พูลศรี
179 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธนกร หนูแก้ว
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
180 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย พิริยะพงศ์ ติงสะ
1.นางสาว จารุดา พรหมมานนท์
181 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วิวรรธน์ ยอยอด
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
182 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ธนพงษ์ บุญจูง
1.นางสาว สายทอง สีสวย
183 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ไพลิน อ่างสิน
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
184 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย นนทกร แก้วกนก
1.นาย มหาราช สายเนตร
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา เกษี
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กชพรรณ อนันทวรรณ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
78.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พรสวรรค์ หาญกล้า
1.นางสาว วิริยา โยธา
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย จันทชาติ มนพรมมา
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนโชติ ยอดจักร์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นุชทรา อุสุ
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย พงศภัค ศิริจันดา
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ขนบพร กิ่งจันทร์มล
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
71.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย กิตติชัย จำปาใด
1.นาง จงรัก การะเกษ
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง รติกานต์ ศรีแก่
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง เกตุมณี ตอนศรี
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
69.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง วรรณิภา อบอุ่น
1.นางสาว วิริยา โยธา
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เกริกพล เทศะบำรุง
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ยุภาพร ละครศรี
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง สุภาวดี พะวงษ์แสง
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย เกษม กิ่งจันมล
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
201 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ประภา สิงห์ทอง
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
202 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ใสพรม
1.นางสาว ดารณี สีสารี
203 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ นีระเม็ด
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
204 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง จรรยมนฑ์ ดวงเล็ก
2.เด็กหญิง พรทิพย์ สุ่มสา
3.เด็กหญิง กนกพร สวัสดิ์ชัย
4.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แก้วธานี
5.เด็กชาย พงศธร ทุมมา
1.นางสาว ณัฐธิดา สุทธิสัย
2.นาย ชัด คำดี
3.นางสาว นฤภา สังลา
205 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย กฤษณะ กองสิน
2.เด็กชาย ครองลาภ สาสิทธิ์
3.เด็กชาย ไชยวัฒน์ กาลพัฒน์
4.เด็กหญิง พิมพ์นารา พงษ์เพชร
5.เด็กหญิง แพรวรุ่ง ละมูล
6.เด็กหญิง อรวรรณ ยวนเชย
7.เด็กหญิง นงค์ลักษ์ อุนชะสม
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
3.นางสาว จิภาภัณฑ ปฏิเวทย์
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง อรวรรณ์ อุ่นใจ
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภัทรชัย ปรนปรือ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นามจันดา
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง อนันตพร คำทวี
2.เด็กหญิง สิรินันท์ ละครศรี
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
69.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธนโชติ กุลเกลี้ยง
2.เด็กชาย วรเทพ คำหงษา
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย สุขสันต์ มิ่งขวัญ
2.เด็กหญิง พัทธนัน เลิศปัญญา
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ณชนก ธรรมมา
2.เด็กหญิง กมลวรรณ วงค์แสง
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาย ประกาศิต ชูเสน
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ศิริวิมล ศรีพรม
2.เด็กหญิง สสิกา วิมูลชาติ
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
2.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
97.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ มะโนธรรม
2.เด็กหญิง ภาวดี บุตรชาติ
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ศิรินภา นาโพธิ์ตอง
2.เด็กหญิง กนิษฐา นางวงค์
1.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
2.นาย ปราชญา หลักบุญ
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ปิยธิดา คันทา
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.นาย ภัทรวัต ใจเรือง
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ศรุตา นิ่มคุ้ม
2.เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ เสาร์คำ
3.เด็กหญิง ปวีญ์ธิดา มณีจันทร์
1.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
2.นาย ประกาศิต ชูเสน
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ประกายทิพย์ คำแก้ว
2.เด็กหญิง ข้าวหอม คณนา
3.เด็กชาย ศราวิน อินทะ
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
2.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
76.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย จิรพัชร โพธิ์ภักดี
2.เด็กหญิง โชติกา สุขศรี
3.เด็กชาย พชรพล พลกระโทก
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย พงศกร คณนา
2.เด็กชาย ภานุกร มะณีจันทร์
3.เด็กหญิง อัญญาดา อินธิเดช
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
2.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ น้อยวงค์
2.เด็กชาย จิรภัทร ใจคง
3.เด็กชาย อัฒฑกร จำแปงตา
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว วราภรณ์ จันทร์งาม
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง สุภัสษร มะณีนิล
2.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ บุญรักษา
3.เด็กหญิง ปุณิกา ภัยวงศ์
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2.นาง เพ็ชลี บุญสุข
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ละครศรี
2.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทนที
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โพธิ์ภักดี
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อานันท์ ประดับแก้ว
2.เด็กชาย กฤษดา เกตุพงษ์
3.เด็กชาย อรรถวิท คำพินิจ
1.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
2.นาย ปราชญา หลักบุญ
226 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย จีรภัทร เอี่ยมประโคน
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
227 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง บุญธิดา โพธิ์อุดม
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
228 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สโรชา ปลาเข็มทอง
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
229 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อุ้มบุญ วงศ์เมือง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
230 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ชนะชัย พันธ์มะลี
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
231 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง มัญฑิตา บานแย้ม
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
232 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อโนทัย วันทะวงษ์
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
233 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
234 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ณิชากร พิมพ์ชัย
1.นาง พิสมัย สารารัตน์
235 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สัณห์ฤทัย โพธิ์สาชัย
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
236 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย สุวรรณ ศรีสำโรง
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
237 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ลุนคำ
2.เด็กหญิง สาริณี แปลงดี
3.เด็กหญิง อนุธิดา ประเสริฐชาติ
4.เด็กหญิง สิริกัญญา วะภา
5.เด็กหญิง ภคพร ยอดแสง
6.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
7.เด็กหญิง รัตติยา อาการ
8.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ นิวงษา
9.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จรเด็จ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
2.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
3.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
238 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
2.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
3.เด็กชาย พชรพล กิจเจริญ
4.เด็กหญิง สุภาพร ไชยนาม
5.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
6.เด็กชาย ศักรินทร์ ควรสุข
7.เด็กชาย ภัคพล ทิพย์สิงห์
8.เด็กหญิง พิชญาภา จันนทรมานนท์
9.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
10.เด็กหญิง นารีนาฏ บัวจันทร์
11.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
12.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
13.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
14.เด็กชาย นรุตย์ชัย เพิ่มผล
15.เด็กหญิง นุจนาถ อ่อนตาม
16.เด็กหญิง วิภาวรรณ เพิ่มผล
17.เด็กหญิง สุริยาพร พรมชาติ
18.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศิริ
19.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
20.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
21.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
22.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทค้า
23.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
24.เด็กหญิง วรรณวิสา ยังกลาง
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
3.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
4.นาย คำมี ขันตีสาย
5.นาย มหาราช สายเนตร
6.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
7.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
8.นางสาว ปนิดา ทุมมา
239 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย อานุภาพ พรหมมา
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
240 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ยงศิลป์ มะลิวงศ์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
241 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนพล ดัชดุยาวัตร
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
242 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย เด่นชัย ภูพูล
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
243 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ เรืองศรี
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
244 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย กรวิชญ์ เจริญมี
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
245 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง สัณห์ฤทัย โพธิ์สาชัย
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
246 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง นันทิชา อภัยศิลา
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
247 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.50
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
1.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
248 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
72.50
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง สุภาพร ไชยนาม
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
249 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บาททอง
1.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
250 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ยะลา
1.นาง พิสมัย สารารัตน์
251 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ปลาทอง
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
252 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.นาย อนุวัฒน์ กันธะน่วม
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
253 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.66
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นัฏฐนิชา ติงสะ
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
254 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.33
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง สมปารถนา พิมพ์เพชร
1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
255 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ก้องภพ พิพัฒปัณณวัฒน์
2.เด็กชาย ก้องภพ ชาญชำนิ
3.เด็กหญิง อรุณี วรจักร์
4.เด็กหญิง จิรริชยา บุตรสิงห์
5.เด็กหญิง กนกวรรณ พาลี
6.เด็กชาย เจตน์สฤษฏ์ ย่อแสง
7.เด็กชาย อนุภัทร วันทา
8.เด็กหญิง รุจิรา วรเชษฐ
1.นางสาว สาธิตา ดวงเด่น
2.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
3.นางสาว พิชชาอร สามสี
256 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย นิธิกร พิพัฒน์
2.เด็กชาย ธีรเทพ นิสสัย
3.เด็กชาย กิตติณัฐ ตาอุดม
4.เด็กชาย ภัทรเวช ห่อทรัพย์
5.เด็กชาย กฤดา อ่างศิลป์
6.เด็กหญิง กานธิดา ไชยราช
7.เด็กหญิง พุทธิดา แก้วบุญตา
8.เด็กหญิง ชราพร ภาษี
9.เด็กหญิง กัลยาณี ถันทอง
10.เด็กหญิง ปัณณพร ประดับวงศ์
1.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
3.นาง เกษกนก ห่มเมือง
257 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญโกมล
2.เด็กชาย ธนชัย ลีลาศ
3.เด็กชาย สุรพล ลำเฟือย
4.เด็กชาย บุญรุ่ง คุณสิม
5.เด็กชาย กิตตินันท์ เสนาพรม
6.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
7.เด็กหญิง วารุณี วรรณธรรม
8.เด็กหญิง กวินธิดา กันศัตรู
9.เด็กหญิง บงกช มะตูม
10.เด็กหญิง อุลัยลักษณ์ วงศ์ใส
1.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
2.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
3.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
258 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ฤทธิเดช
2.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
3.เด็กหญิง กิติญา ภูการ
4.เด็กหญิง วิมลสิริ เชื้อดี
5.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
6.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีโวหะ
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
3.นาง ทิพาพร ศรีลามล
4.นาง นิภาพร ส่งเสริม
259 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง ภัทราภา ห่อทรัพย์
2.เด็กหญิง อัญญาณี พลบุญ
3.เด็กหญิง วรัชภรณ์ โปรดสูงเนิน
4.เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ วันเพ็ง
5.เด็กหญิง นันทิกานต์ วรเชษฐ
6.เด็กชาย ปภานล เอี่ยมสกุล
1.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
2.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
3.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
4.นาง เกษกนก ห่มเมือง
260 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง อัมราพร โกษทอง
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี ชื่นจันทร์
3.เด็กหญิง กิติญา ภูการ
4.เด็กหญิง วิมลสิริ เชื้อดี
5.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
6.เด็กหญิง เมษยา คชแพทย์
7.เด็กหญิง สุธิดา ฤทธิเดช
8.เด็กหญิง ปุณยาพร เที่ยงธรรม
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
3.นาง ทิพาพร ศรีลามล
4.นาง นิภาพร ส่งเสริม
261 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง สุจิรดา ห่อทรัพย์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงสุวรรณ์
3.เด็กหญิง พริศร อำนวย
4.เด็กหญิง นันทิกานต์ วรเชษฐ
5.เด็กหญิง ภัทราภา ห่อทรัพย์
6.เด็กหญิง อนัญญา แผ่พันธ์
1.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
2.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
3.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
4.นางสาว นัชชา สารคุณ
262 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
90.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง เนตรนภา คำมา
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชัยวงษา
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา จรรยา
4.เด็กหญิง เย็นฤดี นันทะเสน
5.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ปทุมมาศ
6.เด็กหญิง พัชพิชชาพร เมียดตะแก
7.เด็กหญิง ปิยนันท์ ทองมนต์
1.นางสาว สาธิตา ดวงเด่น
2.นางสาว วิภาภรณ์ มะโนธรรม
3.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
4.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
5.นางสาว พิชชาอร สามสี
263 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย กรัณฑา กาลพัฒน์
2.เด็กชาย สิรสิทธิ์ สงคราม
3.เด็กชาย ศรายุทธ รุ่งแสง
4.เด็กชาย ธนภัทร เจียนงาม
5.เด็กชาย นพดล สำเนียงเพราะ
1.นางสาว สุปรานี หาญจิต
2.นาย ปราชญา หลักบุญ
264 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญทะสิม
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
265 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ธนธรณ์ ร่วมทรัพย์
1.นางสาว อติกานต์ วรรณา
266 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย แสงเพชร พันธ์คำ
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
267 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย วสันติ์ ไชยวรรณ
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
268 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง นรีรัตน์ เรื่อเรือง
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
269 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ณัฐกมล ทองเหลือ
1.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
270 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ไพรวัลย์ แก้วใส
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
271 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ฐิยาพัทท์ เที่ยงธรรม
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
272 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วรากร ยาดี
2.เด็กชาย แมน เรื่อเรือง
3.เด็กชาย อัธพล พรมภักดิ์
4.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
5.เด็กชาย พงศ์พลิน ดวงใจ
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาย ธีรวุฒิ แก้วคะตา
3.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
273 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ศราวุฒิ บุตรโพธิ์
2.เด็กชาย ศักรินทร์ ควรสุข
3.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
4.เด็กชาย พชรพล กิจเจริญ
5.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
274 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อุ้มบุญ วงค์เมือง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
275 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ธนากร ติงสะ
1.นางสาว โสภา วันทะวงค์
276 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
277 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
74.80
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ธรธรณ์ พันธ์แก่น
1.นางสาว สุพัตตรา ดวงเด่น
278 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
279 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ชินวัตร มีกุล
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
280 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อโนทัย วันทะวงค์
1.นาง รัตติยากรณ์ ใจเครือ
281 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อรรถนนท์ มะปรางค์
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
282 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย กิติพงษ์ วิงวัน
2.เด็กชาย พันธนา ปลาวาฬ
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อุสาหะ
4.เด็กชาย วาคิม สีอ่อน
5.เด็กชาย ธีรพงศ์ พันธ์คำ
6.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุสาหะ
7.เด็กชาย พีรพงศ์ คุณสิม
8.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
9.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
10.เด็กหญิง กาญจนา อุสุ
11.เด็กชาย เจริญ แนบเนียม
12.เด็กชาย เอกพล เบ้าทอง
13.เด็กชาย ธนากร ละครศรี
14.เด็กหญิง สุนิทรา แนบเนียม
15.เด็กหญิง สุพัตรา ลาวเมือง
16.เด็กหญิง พลอยผกา เเนบเนียม
17.เด็กหญิง สุพิชญา ทองด้วง
18.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
19.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ส่วงเมา
20.เด็กหญิง สุวรรณา ลาวเมือง
21.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
22.เด็กหญิง กาญจนา ราดมะโน
23.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
24.เด็กหญิง ชลิตา ทองด้วง
25.เด็กหญิง ปิยวรรณ นาคี
26.เด็กหญิง สุธิดา เสนาพรม
27.เด็กหญิง สาริกา ศรีอ่อน
28.เด็กหญิง วรรณิศา แนบเนียม
29.เด็กหญิง พัชราพร ลาวเมือง
30.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
1.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
2.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
3.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
4.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
5.นางสาว ราตรี คงมาก
6.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
7.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
283 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ปวีณา นาประจัด
2.เด็กหญิง ปทุมพร พุ่มอยู่
3.เด็กหญิง นริญญา นิสัยดี
1.นางสาว รุจจิราภรณ์ ติงสะ
2.นาง อำคา สร้อยสุวรรณ์
284 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
76.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง สุธินันท์ ลือชา
2.เด็กหญิง พัชจิรา การกระสัง
3.เด็กหญิง ฐิตินันท์ ยอยอด
1.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
2.นางสาว พิชญธิดา กัลยาเลิศ
285 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
73.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย จารุวัตร ยะลา
2.เด็กหญิง ชุติกานต์ ร่วมทรัพย์
3.เด็กชาย อนุศร สีฟ้า
1.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
2.นางสาว ดาวนภา นางวงค์
286 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วรเชษฐ
2.เด็กหญิง กนกพร สุภาพ
3.เด็กหญิง อาฐิติยา ภาระเวช
1.นางสาว หัสญา เชิดชู
2.นาง อำคา สร้อยสุวรรณ์
287 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พิชญ์ชฎาพร สิมศรี
2.เด็กหญิง กาญจนา มนตรี
3.เด็กชาย พีรดนย์ เมืองคู่
1.นาง ณัฐศิมาภรณ์ ชัยกวงชา
2.นาง มยุรี จันทร์ป้อง
288 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
67.00
24
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง นลินดา นางวงค์
2.เด็กหญิง ภัทรวดี แก่นแก้ว
3.เด็กหญิง ภาวิณี พาพร
1.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
2.นาง ณัชฐฌา บุญจริง
289 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง สุวนันท์ ทองดี
2.เด็กหญิง กัลยากร มีกุล
3.เด็กหญิง จรรยาพร สงโสด
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธิติยากร พรมชาติ
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
291 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สารพงษ์
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
292 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย สุริยา มิ่งขวัญ
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
293 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง กานดา ทารา
1.นาย บุญมี ข้างน้อย
294 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัญญาภัค อุสาหะ
1.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
295 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง จีรนันท์ กล้าแข็ง
2.เด็กหญิง วรัทยา บุตรดีวงศ์
3.เด็กหญิง พัณณิตา ชัยนุรัตน์
1.นาง อัญชนา บุญสุข
2.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
296 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง สาลิณี วรจักร์
2.เด็กหญิง ปนิดา บุตรยากลัด
3.เด็กชาย พีรพล นางวงษ์
1.นางสาว เยาวเรศ กายะชาติ
2.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
297 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
298 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง อภิญญา ตุลาการ
1.นาง ประกายแก้ว สุขขรี่
299 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ยงศิลป์ มะลิวงศ์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
300 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ เรืองศรี
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
301 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง นัฐชนัญญา งามนวล
2.เด็กหญิง จิตตา ใจเรือง
3.เด็กหญิง กัญญาวีร์ บุญกอง
4.เด็กหญิง อมลณัฐ ศรีสุข
5.เด็กหญิง นิศาชล ฤทธิราช
6.เด็กหญิง พนิตนันท์ วะภา
7.เด็กหญิง ขวัญจิรา วังทอง
8.เด็กหญิง กมลชนก พิรักษา
9.เด็กหญิง วัชรียา ทองกล่ำ
10.เด็กหญิง วรรณภา นาล้วน
1.นางสาว อติกานต์ วรรณา
2.นางสาว ดาวนภา นางวงค์
3.นางสาว นิภาพร พวงมาเทศ
302 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
65.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง กชกร พิมพ์กันหา
2.เด็กหญิง บุปผา รักษาชีพ
3.เด็กหญิง นิชานันท์ พรมภักดิ์
4.เด็กหญิง วริยา คำแก้ว
5.เด็กหญิง รักษิณา ชวนกลาง
6.เด็กหญิง ปาริสา แสงเสน
7.เด็กชาย ลัทธพล หล้าพา
8.เด็กหญิง สิรินทรา คำมา
9.เด็กชาย อาทิตย์ ศรีชัยมูล
10.เด็กหญิง เปรมฤดี ทองบัณฑิต
1.นาย ณัฐภูมิ แก้วพูล
2.นาย วีระ บุตรงาม
3.นาย จีรศักดิ์ ยาโน
303 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อภิเดช เยาวนิช
2.เด็กชาย สราวุธ โยธา
3.เด็กชาย กัณฑพงศ์ หงษ์ศรี
4.เด็กชาย กิตติพงษ์ ต้นทอง
5.เด็กชาย พุฒิพงษ์ มงคลแก้ว
6.เด็กชาย อนันตสิทธิ์ แซ่บู๊
7.เด็กชาย ธวัช โพธิ์ศรี
8.เด็กชาย ธวัชชัย ดีล้วน
9.เด็กชาย สุรสิทธิ์ เปรียบเทียบ
10.เด็กชาย วุฒิชัย ทองแสน
1.นาย เฉลิมชัย แสงห้าว
2.นาย ปฏิภาณ พิมาทัย
3.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
304 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นันทรัตน์ บุญร่วม
2.เด็กหญิง รัตติกานต์ พิมพ์พา
1.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
305 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง พัณณิตา คชแพทย์
2.เด็กหญิง ปลายรุ้ง หอมทรง
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
306 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
69.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง รุ่งนภา ยวนเชย
2.เด็กหญิง อริสรา วะภา
1.นาง นภัสชล พูลศรี
307 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ กำสุข
2.เด็กหญิง วชิรญา วอทอง
1.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
308 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
41.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
2.เด็กหญิง ปวิตรา พันธ์คำ
1.นาย ภูผา เค้างิ้ว
2.นาย ประกาศิต สมภาวะ
309 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย สายชล เค่ามั่น
2.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ปั้นทอง
1.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
2.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
310 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
50.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อนิวัฒน์ คำเหลือ
2.เด็กชาย วิชิต ศรีนาค
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว ชาทินี สลีอ่อน
311 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อนุสรณ์ แนบเนียม
2.เด็กชาย ชาติกล้า กันศัตรู
3.เด็กชาย อานนท์ กาทอง
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง กัญญา อุสาย
312 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.70
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง บุณญาภรณ์ รุ่งแสง
1.นาง ประครอง บรรพชาติ
313 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วรัญญา เรื่อเรือง
1.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
314 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โยธา
1.นาง บังอร ไชยช่วย
315 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ธนาชัย แก่นแก้ว
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
316 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นันทฉัตร ติงสะ
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
317 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย พงศภัค ศิริจันดา
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
318 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
63.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ศุพัตสร คุณแก้ว
1.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว
319 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง พชรมน แสนสุข
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
320 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
58.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง กมลวรรณ พลขันธ์
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
321 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง พัชราพร สายทอง
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
322 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ผกายวัลย์ นิลเพ็ชร
1.นางสาว จารุดา พรหมมานนท์
323 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
61.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง วรัญญา ร่วมทรัพย์
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
324 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
81.60
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุนีรัตน์ วิงวัน
1.นาง อรชร คำศรี
325 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะโนชาติ
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
326 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
57.60
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ผาณิตนิภา ใสปาน
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
327 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ณัฐพล สายสนอง
2.เด็กชาย ธนากร เกษก้าน
1.นาง จิราพร สีดา
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
328 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วิชิตชัย ทองด้วง
2.เด็กชาย วงศกร ทองด้วง
1.นาย ณัฐพัชร หารไชย
2.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วันริสา เรื่อเรือง
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ลาวเมือง
3.เด็กหญิง โชติกา เรื่อเรือง
4.เด็กหญิง ธิติมา แนบเนียม
5.เด็กหญิง สกาวเดือน ไต่ไม้งาม
6.เด็กหญิง อนุธิดา ต้นเกษ
7.เด็กหญิง ณัฏฐนิชา แนบเนียม
8.เด็กหญิง อนุศรา ดาบส
9.เด็กหญิง ดาริณี จันทรักษา
10.เด็กหญิง ชลธิชา จิตนอก
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
3.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง ศศิวรรณ ชูจิตต์
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ แก้วพวง
3.เด็กหญิง กนกวรรณ วรภาพ
4.เด็กหญิง ศศิธร สุขวงษ์
5.เด็กหญิง ณัฐธิดา ทองคำ
6.เด็กหญิง นภัสสร อุ่นเรือน
7.เด็กหญิง พัชรินทร์ สิงห์ทอง
8.เด็กหญิง ศิริวรรณ ชูจิตต์
9.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ รัตนอุทัย
10.เด็กหญิง สวิตตา ศิโล
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาย ประสิทธิ์ สายเสน
3.นางสาว นันธิดา มูลจัด
331 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เพ็ญสิริ พันธ์คำ
2.เด็กหญิง พัชรี แนบเนียม
3.เด็กหญิง ณัฐพร กิ่งก้าน
1.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
332 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง อนันตญา สาระพงษ์
2.เด็กหญิง เข็มนิตย์ ศรภักดิ์
3.เด็กหญิง บุผา ศรีกะชา
1.นางสาว ทิวาพร พิญญพงษ์
333 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กุลนิภา มะตูม
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ มะตูม
3.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ศรีอ่อน
1.นางสาว นภสร ท่วงที
2.นาง วัชรา ท้าวด่อน
334 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง คันธรัตน์ ล้อมเกษ
2.เด็กหญิง สุภัสสรา บุญใจ
1.นาง ลำไพ บุญราช
2.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
335 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
73.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง กัณฐิกา แก้วทอง
2.เด็กหญิง พิรญาณ์ จิตวงษ์
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
2.นาย บุญมี ข้างน้อย
336 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
66.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง อริสรา แน่นอุดร
2.เด็กหญิง ชนิสรา นิสัย
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
2.นาง สุกัญญา ใยแสง
337 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทศะบำรุง
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ ประทุมวงค์
1.นางสาว สายสุดา คุ้มกระโทก
338 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง เกสรา โพธิ์สาชัย
2.เด็กหญิง อรอนงค์ ทนที
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
2.นาย บุญมี ข้างน้อย
339 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
66.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ กันศัตรู
2.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
1.นาง อรชร คำศรี
2.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
340 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง จิราลักษณ์ อัฐแป
2.เด็กหญิง กฤษติกานต์ ศรีสะอาด
1.นาย สุเทพ จันทเขต
2.นาง สุนันทา ตังสุข
341 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ปวริศา เกษาชาติ
2.เด็กชาย ธนากร เบ็ญมาศ
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
342 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ญาณวรุตม์ เยื่อไม้
2.เด็กหญิง ปาลิตา อินทะ
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
343 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ประกายดาว ตาชั่ง
2.เด็กชาย เจษฎางค์ ธูปเทียน
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
2.นางสาว วรรณภา บุญแสน
344 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
2.เด็กชาย ศุภชัย อุสาหะ
1.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
2.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
345 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วรรณิภา ปิ่นทอง
2.เด็กหญิง สุกัญญา บุญเลี้ยง
1.นาย มนตรี พรมโสภา
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
346 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นภสร จันทะศรี
1.นางสาว ธีริศรา ยาสี
347 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย กีรติกร สาระสุข
1.นางสาว ภัทรวดี อุทัยกรณ์
348 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง พรปวีณ์ คมมนต์
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
349 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ใจเรือง
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
350 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ภูมินทร์ ม้าเฒ่า
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
351 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย สมรรถชัย พะวงษ์
1.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
352 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ภัคพล ทิพย์สิงห์
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
4.เด็กหญิง พิชญาภา จันนทรมานนท์
5.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
6.เด็กหญิง นารีนาฏ บัวจันทร์
7.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
8.เด็กหญิง สุภาพร ไชยนาม
9.เด็กหญิง สุภาพร สัมพันธ์
10.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แจ่มเพ็ง
11.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
12.เด็กชาย นรุดาชัยม์ เพิ่มผล
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
3.นางสาว สุปรานี หาญจิต
4.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
353 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นพจิรา ย่อมมี
1.นางสาว กัลยา พลจันทึก
354 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ศุภานันท์ ห่อทรัพย์
1.นางสาว พัชรี สีเหลือง
355 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ชนนินทร์ อาการ
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
356 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ณัฐวรา บัวลา
1.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
357 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ปภาดา หงษ์ทอง
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
358 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กาญจนา วงษ์เสน่หา
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
359 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
88.40
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง นงนภสร แสงเหลือง
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
360 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
85.60
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อัครพนธ์ เชื้อพันธ์
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
361 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ไชยธงรัตน์
1.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
362 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อาทิชา แนบเนียม
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
363 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
63.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง รวิพร คูณผล
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
364 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ณัฐกมล ทองเหลือ
1.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
365 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
66.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ขวัญพร สมเสนา
1.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
366 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ผิวอ่อน
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
367 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ฉัตรสุดา วะภา
2.เด็กหญิง ภัทรวดี ลครลำ
1.นางสาว จารุดา พรหมมานนท์
2.นางสาว กัลยา พลจันทึก
368 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
79.50
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธัญชนก บุญโกมล
2.เด็กหญิง ปัญญาพร อัศวรเดช
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
2.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
369 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
76.50
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ขวัญรัตน์ ใจเรือง
2.เด็กชาย ธีรังกูร สุนันท์
1.นางสาว รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา
2.นางสาว นฤมล เขียวดี
370 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย นิติภูมิ เนาวรัตน์
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ สุขสำราญ
1.นางสาว นฤมล เขียวดี
2.นางสาว รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา
371 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ปิยธิดา ธรรมา
2.เด็กหญิง มนฑิตา ขันอาสา
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นาย วิษณุ ไชยะนา
372 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตูม
1.นาย ธนะชัย ลีลาส
2.นาย ธีรภัทร บุญโกมล
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
2.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
373 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย เอกริน คำไพ
2.เด็กหญิง นันทิชา หลอมทอง
3.เด็กชาย วีรภัทร สุจริต
4.เด็กชาย ศตวรรษ บุญหวาน
5.เด็กชาย สพล เรื่่อเรือง
6.เด็กหญิง ละอองดาว ไต่ไม้งาม
7.เด็กหญิง สกาวเดือน ไต่ไม้งาม
8.เด็กหญิง วิภา เรืองศรี
9.เด็กหญิง วิไลวรรณ บัวรัตน์
10.เด็กชาย ชนม์นิภา แก้วคำ
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
2.นาย ณัฐพัชร หารไชย
3.นาย อานันท์ จันทศิลา
374 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กชาย อติเทพ รุ่งเรือง
2.เด็กชาย ธานุวัฒน์ รัตนะ
3.เด็กชาย ภูริภัทร จันทลัด
4.เด็กหญิง กนกวรรณ ขันวงษ์
5.เด็กหญิง สุนิตา ทนทาน
6.เด็กหญิง ชนินาถ แทนพันธ์
7.เด็กหญิง แพรไหม โพธิ์อุดม
8.เด็กหญิง สิริญามณี โพธิ์อุดม
9.เด็กหญิง พิชามญช์ ไก่แก้ว
10.เด็กชาย ทักษิณ ดมอุ่นดี
1.นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
2.นางสาว รสสุคนธ์ จูงกลาง
3.นางสาว เริงฤดี มีราคา
375 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วีรวัฒน์ จันทร์ศิลป์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง วีระนุช ศรีหาบุตร
376 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
69.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย จักรกฤษ ทาวังราช
1.นางสาว ภัทราวดี เบ็ญมาศ
377 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กนกวรรณ พิงพวย
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
378 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กุลนิดา รินทอง
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
379 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ฐิติพร บุตรสมศรี
1.นางสาว ภัทราวดี เบ็ญมาศ
380 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
71.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วัชระพงษ์ กรรมกร
1.นางสาว ภัทรวดี อุทัยกรณ์
381 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง นิยตา พันธ์แก่น
1.นาง กิตติญา ภัยวงค์
382 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วรชิต ละครศรี
1.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
383 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
67.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย วรเมธ ใสนาม
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
384 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง สุภัทรจิรา สภาวร
1.นาง สุกัญญา ใยแสง
385 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กฤติกา จันทา
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม