#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กหญิง สุพพัตรา พันธุระ
2.เด็กหญิง สุวนันท์ เลิศศรี
3.เด็กหญิง ดวงฤทัย เพ็ชร์รัตน์
1.นางสาว วรรณา รับรอง
2.นางสาว สุภาวดี ทองสุข
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย ภากร ปันทอง
2.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ ใจซื่อ
3.เด็กชาย อชิระวัฒน์ อุ่นรัตน์
1.นางสาว ปวีณา ธรรมรส
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย บวรรัช รอดไพรี
2.เด็กชาย ศุภกริช จันทะสน
3.เด็กชาย ธนากร แหวนอาจ
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาย สำเริง สอนพูด
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย พัสกร โสดแก้ว
2.เด็กหญิง รัชฎาพร อุ่นแก้ว
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย สุชาครีย์ วันทอง
2.เด็กชาย ธีรนันท์ มนตรีวงษ์
3.เด็กชาย วีระภัทร ทองคำวัน
1.นาย สวิน สายจันทร์
2.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ คำโท
2.เด็กชาย อัศวิน คำโท
3.เด็กชาย อภิวิชญ์ สะใบ
1.นางสาว ละออ งามฉวี
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ จันทาบ
2.เด็กชาย ยุทธพิชัย สารบาล
3.เด็กชาย จตุรพร วงศ์พระราช
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง สุกัญญา นุ้ยดำ
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
9 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย อัฏฐากรณ์ พงษ์วัน
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
10 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
45.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ธนัชพร ศรแก้ว
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
11 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง นุชนพิน ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
12 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง จิตภา จันทร์รอง
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
13 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ไปรยา พิพัฒน์พิทยากุล
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย กรภัทร เทาศิริ
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ปัญญา
3.เด็กชาย สกลพัฒน์ มนทอง
4.เด็กหญิง พัชรี สมรัตน์
5.เด็กหญิง ปัณฑิตา โถทอง
6.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สมรัตน์
1.นาย สุริยงค์ สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
3.นาง ฐิมญกรรน พิมพร
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ณภัทร มณี
2.เด็กชาย พชรพล วันนุบล
3.เด็กชาย ชัยโรจน์ ดวงมณี
4.เด็กชาย วัชรพงษ์ บุษบา
5.เด็กชาย พีรวัฒน์ โสดแก้ว
6.เด็กชาย ธนาศักดิ์ ศิริวงษ์
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
2.นาง กิตรียา แสงแก้ว
3.นางสาว รภัสสรณ์ จันทร์เปรียง
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย พฤกษชาติ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย ธณบดี เถื่อนรอด
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ คิดรัมย์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ศิรยา ไสว
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ปวีกรณ์ เกษอินทร์
2.เด็กหญิง พิมพร กิวรัมย์
3.เด็กหญิง ดาราพร ในทอง
4.เด็กหญิง สุวิภา จันคณา
5.เด็กหญิง พรนภัส อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง ณิชา วงษ์พินิจ
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
3.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
19 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง สิวาพร โสดแก้ว
2.เด็กหญิง สุรภา มุสิกะพันธ์
3.เด็กหญิง อลิสา จินตนาพร
4.เด็กหญิง ณัฐติยา คำสิงห์
5.เด็กหญิง สิริวิมล นวลแสง
6.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
1.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
3.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง รัชฎาพร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ โพธิสาร
3.เด็กชาย ปฏิภาณ ประมูลชาติ
4.เด็กชาย ณัฐภาส วงเพ็ง
5.เด็กชาย อนันธวัฒน์ จันทร์เปรียง
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย อิทธิพล ศรีระเริญ
2.เด็กชาย อนุชา ศิริพงษ์
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง วนิดา กุลเกษ
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย บุญศิริ แสนสอาด
2.เด็กชาย นิติพัฒน์ สีดาชาติ
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
23 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
2.เด็กชาย ภัคดินัย พึ่งเมือง
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ไพบูรณ์ ไชยนะรา
2.เด็กชาย อนันธวัฒน์ จันทร์เปรียง
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
25 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง แก้วกัลยา ทองเปื่ยม
2.เด็กหญิง พิรดา จันทร์เปรียง
3.เด็กชาย พรสิทธิ์ สุดสังข์
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
2.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
26 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กนกวรรณ อาจภักดี
2.เด็กหญิง สโรชา โคสิตา
3.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สาลีกุล
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
27 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง กันยกร สุฤทธิ์
2.เด็กหญิง คณิศร เผื่อแผ่
1.นางสาว ขมาพร ขจรเพชร
2.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ภัทราวดี แก้วโมกข์
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย โทอุปชา
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
2.นาง จำปา สมรัตน์
29 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย วรวัฒน์ สุวรรณรัด
2.เด็กชาย ชานนท์ ยอดจงรัมย์
1.นางสาว รัชฎาภรณ์ มีฤทธิ์
2.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
30 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ชมโชค วันนุบล
2.เด็กชาย รังสรรค์ โพธิสาร
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง ลัดดา สุขรัตน์
31 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธนาดุล ประชุมวงศ์
2.เด็กชาย สหภพ โสดแก้ว
3.เด็กหญิง ปราณปรียา สมเพ็ชร
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
2.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
32 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
78.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ทัตพงษ์ จันเปรียง
2.เด็กชาย ธีรเมศ พรมภักดี
3.เด็กชาย ชัยสิทธิ์ นะรื่นรัมย์
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
33 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ ทองระมุน
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ สุขนิยม
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
34 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ คิดรัมย์
2.เด็กหญิง ญาณิศา คำมีวงค์
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง อรทัย อินวันนา
35 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐทิชา ปริทา
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
36 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ระงับภัย
2.เด็กหญิง จิตติมา ดอกสะบา
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา โคตมา
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
37 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย วัชชิราวุฒิ ชมอินทร์
2.เด็กชาย สิรภพ ไทยดี
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง อรทัย อินวันนา
38 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ภัทรจาริน โทรัตน์
2.เด็กหญิง จิราพัชร ยาคำ
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาง พรพิมล วงพินิจ
39 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง เกสรา จันเปรียง
2.เด็กหญิง สริญทิพย์ โคตรมงคล
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
40 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ชญาณิศ บุญเที่ยง
2.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
41 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง รัชณีวรรณ งามไชยสิริกุล
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
42 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง คณิศร เผื่อแผ่
1.นางสาว ขมาพร ขจรเพชร
43 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ พวงแก้ว
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
44 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง ปัทมพร ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
45 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง สุภัสสรา โนนไทย
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
46 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง ศิริพร จิตรโสม
1.นาง สุนันทนา สุทธิประภา
47 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จิรัฐิพร สายชุุมดี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
48 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ภัทราวดี ไชยปัญญา
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
49 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
64.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง นริศรา จันทร์เติม
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
50 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ณภัทรชนม์ ทองลมุล
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
51 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อุชุกร เครือแสง
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
52 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย พงศพัศ พงษ์วัลย์
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
53 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
54 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก จันทร์สุข
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
55 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
76.80
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สาลินี ธรรมใจ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
56 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง
2.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ มะปรางค์
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
57 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง วันดี ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง วรรณิดา ศรีวัย
1.นางสาว สุภารัตน์ ศรีวัย
2.นางสาว สุพรรษา สาหมาน
58 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณิรัชญา สุพงษ์
2.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ คามวัน
1.นาง รัตนา พิมพร
2.นาง อินทุอร ไชยนรา
59 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง สาริศา เสน่หา
2.เด็กหญิง รัชดาพร ศรีมงคล
3.เด็กหญิง อรกมล กระจับเงิน
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
60 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญธรรม
2.เด็กหญิง อุไรรัตน์ เปตุมัก
3.เด็กหญิง ธัญญานี จันดี
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
61 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง สุภาวดี บุญมี
2.เด็กหญิง นิตยา พินยศ
3.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สิทธิชล
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง พิชญาภา สมบัติ
2.เด็กหญิง ปวีณา เพชรสังหาร
3.เด็กหญิง กมลลักษณ์ อาจภักดี
4.เด็กหญิง ผกามาส ทองเต็ม
5.เด็กหญิง จิรัชญา โตประโคน
6.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
3.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
63 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สุกฤตา ปัญญาดี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
64 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง จันทรวิมล แก้วลอย
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
65 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง พิมมาดา สมเพ็ชร
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
66 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
29.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธนกร สัทธา
2.เด็กชาย วรพงษ์ จิตรโสม
3.เด็กชาย เศรษฐวุฒิ ดอกพวง
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
67 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
24.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย เมธา เสาว์จันทร์
2.เด็กหญิง พิไลพร หงษาธร
3.เด็กหญิง บุญสิตา วรรณทอง
1.นาง จันทรา พันธ์พระ
2.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
68 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
22.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ยงยุทธิ์ นามนุ
2.เด็กชาย ฉันทกร ศรีชัย
3.เด็กชาย ธนดล เชื้อช่างเหล็ก
1.นาง ศิรยา ไสว
2.นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
69 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง รุจิรา สินศิริ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญไชย
3.เด็กชาย รัชชานนท์ มิเล
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
70 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง พิราอร คำวัด
2.เด็กชาย ภูบดินทร์ อินดี
3.เด็กชาย ธนกร มีฤทธิ์
1.นาง ดวงเนตร พิมศร
2.นาง เนตรนภา แถมวัน
71 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย กฤษดาพร ภู่ภักดี
2.เด็กชาย กฤษณภูมิ ภู่ภักดี
3.เด็กหญิง อภิรดี มีวงศ์
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาง จันทรา พันธ์พระ
72 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย จตุพร อารีโชคชัย
2.เด็กหญิง เปรมฤทัย บุตรโท
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไสว
1.นางสาว วัชรา น้อยสงวน
2.นาย สวิน สายจันทร์
73 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ ราชวงค์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ คำลอย
3.เด็กหญิง แพรวาว วงศ์ภักดี
1.นางสาว ปวีณา ธรรมรส
2.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
74 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง พาทินธิดา พาที
2.เด็กหญิง มุกลัดดา จันทร์ทัย
3.เด็กหญิง สุธิดา ภูมิลำเนา
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
75 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
2.เด็กชาย ธีรวัต พลเมือง
3.เด็กหญิง อุษณียาภรณ์ พลเมือง
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
2.นาย ภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ
76 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ภัทรมน โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง พีลาวรรณ สุธัญสวรรค์
3.เด็กชาย พุทธิพงษ์ ศรีภักดิ์
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
2.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
77 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย เกษี
2.เด็กหญิง จิรวดี ปรีเปรม
3.เด็กหญิง ราชาวฎี บุญมา
1.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
2.นาย อำนาจ แก้วหานาม
78 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง สุภาษิตา สมเพชร
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
79 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง กาญจนา พานจันทร์
2.เด็กหญิง ชญานิศ คล้ายแก้ว
1.นางสาว พิชญสุดา ปรางศรี
80 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
2.เด็กชาย กิตติภูมิ อุ่นแก้ว
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
81 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง สุนิตา สิทธินาม
2.เด็กหญิง รัชนีกร อุ่นแก้ว
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
82 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อจิรวดี อินวันนา
2.เด็กหญิง กุลธิดา ฝางนอก
1.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
2.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชุลีพร นิมาลา
2.เด็กหญิง เอมพิกา สุดสังข์
3.เด็กหญิง ชลธิชา สุดสังข์
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
72.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย สรยุทธ พิลาดี
2.เด็กหญิง รัชดาพร ศรีมงคล
3.เด็กชาย ภูวเดช สิงหะชาติ
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
85 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย จักรี เอี่ยมเล
1.นางสาว ละออ งามฉวี
86 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง เกศกนก กลิ่นกลั่น
1.นางสาว รภัสสรณ์ จัทร์เปรียง
87 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง สุดาวรรณ สุดสายเนตร
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ชาพล
3.เด็กหญิง วิไลวรรณ อุ่นแก้ว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
88 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง จุลาสินี เทียนแดง
2.เด็กหญิง มะลิวัลย์ ศรีบัว
3.เด็กหญิง สุกัญญา สุดสังข์
1.นาง อิด วงค์พิทักษ์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
89 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ชินาธิป ศรีดาชาติ
1.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
90 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย คณาวุฒิ จันทะสนธ์
1.นาง สำลี สุรบุตร
91 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
52.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย อชิระ ศิลพร
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
92 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย กฤตพจน์ โพธิสาร
1.นาย จตุพล บุญทวี
93 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
71.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชนัญชิดา เรืองคำ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
94 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
58.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อัฐวุฒิ วันอุบล
1.นางสาว เกศสุริยงค์ วิชาดี
95 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย เกรียงไกร จอมจันทร์
1.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์
96 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
73.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศนิวาร จันทะสน
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
97 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย นพเก้า พยอมหอม
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
98 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ปภังกร สินสระ
2.เด็กหญิง ปีย์มนัส เพ็ชรรัตน์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล
99 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง วีระดา บุญทอง
2.เด็กหญิง พริมา ปันทอง
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
100 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
25.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ชยธร มีวงศ์
2.เด็กหญิง กวินธิดา สมรัตน์
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง ฐิมญกรรณ พิมพร
101 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย ธนกร สมรัตน์
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
102 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
68.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ธนโชติ นาคไธสง
1.นางสาว สัญญาพร ทองละมุล
103 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ธนพล โนนทัน
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
104 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พรกนก จันทร์ฤาชัย
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
105 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย มงคล อุ่นแก้ว
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
106 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
54.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วรโชติ อุปสุข
1.นางสาว วรัญญา นาคญวน
107 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
30.00
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ชานนท์ ยอดสง่า
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
108 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
28.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย กิตติพัฒน์ แก้วสง่า
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
109 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
22.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อรพิมล งอนสวรรค์
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
110 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย เอกรัตน์ ผาแก้ว
2.เด็กหญิง ปณิสรา เกษคำ
1.นางสาว ขมาพร ขจรเพชร
2.นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
111 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย วีระภัส ยิ่งยง
2.เด็กหญิง สิริวรรณ จันทร์เหลือง
1.นางสาว กุสุมา สุพรรณ์
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง วนัธพร ดีสุติน
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ธัญยาพร บังคม
4.เด็กหญิง นันทกาญ อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง นิชาดา ชาพล
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว กุสุมา อุ่นแก้ว
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ภาริดา อุปสุข
2.เด็กหญิง ฟ้าใส โพธิสาร
3.เด็กหญิง นิภาดา แก้วลอย
4.เด็กหญิง พัฒน์นรี จันทะสนธิ์
5.เด็กหญิง จิรายา โพธิสาร
1.นาง วรัทยา สุวรรณโค
2.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ปรัชญาณี ละออพงษ์
2.เด็กหญิง วรัทยา ทาโคตร
3.เด็กหญิง พรจิรัชยา อุ่นแก้ว
4.เด็กหญิง แก้วทิพย์ ไสว
5.เด็กหญิง นิชานันท์ อุ่นแก้ว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
83.33
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
2.เด็กหญิง บุษยากร เปียพรัด
3.เด็กหญิง ตวงรัตน์ อุณาพันธ์
4.เด็กหญิง มุกดา จันทิมาล
5.เด็กหญิง นิตธิดา โพธิสาร
1.นาง ชลิตา เอียงผา
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา จันทะสนธิ์
2.เด็กหญิง ธิชาดา จันทร์บาง
3.เด็กหญิง วาสินี เทาศิริ
4.เด็กหญิง สุธาสินี มาดายัง
5.เด็กชาย กนกพล พึ่งศรี
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง วรรณิสา กลางเภา
2.เด็กหญิง ทิพย์สุคนธ์ กุลเกตุ
3.เด็กหญิง พูนลาภ เพ็ชรล้วน
4.เด็กชาย ภูวเดช จันทร์เหลือง
5.เด็กชาย นราวิชญ์ กงศรี
1.นางสาว อรอนงค์ วงษ์ขันธ์
2.นางสาว ขนิษฐา จันทร์ดารา
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง พชรยาภรณ์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง วิภาพร กันมา
3.เด็กหญิง นภัสสร สุดสังข์
4.เด็กชาย ณัฐพล สุดสังข์
5.เด็กชาย พิจักษณ์ แก้วลอย
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง สุนิษา ทองละมุล
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา สุวรรณทา
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา พวงนาม
4.เด็กหญิง จารุภิตต์ พงษ์เสน่ห์
5.เด็กหญิง นัฐวรรณ จันทะพม
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
2.นางสาว เข็มมาลา บุตรดาวงศ์
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
2.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
3.เด็กหญิง สุจิตรา ทองละมุล
4.เด็กหญิง มณีทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กชาย นราธร ตองอบ
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย กิตปกรณ์ สมเพชร
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ฐิติกร สุริราช
1.นาง แสงเทียน สุขไสว
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทองระมุน
1.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย สิทธิพันธ์ เกษอินทร์
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย พนา วงศ์เสนา
2.เด็กหญิง สุชาวดี กล้าหาญ
1.นางสาว ขมาพร ขจรเพชร
2.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สินศิริ
2.เด็กชาย ภานุพงษ์ เสาแพง
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นางสาว กุสุมา พิมมาศ
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ปั่นทอง
2.เด็กหญิง ปนัดดา บุญจันทร์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นางสาว ปริญญาพร เพ็ชรรัตน์
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
91.50
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นัฐธิชา คณะรถ
2.เด็กชาย จิรพงศ์ หมั่นประดุง
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย สิโรดม ว่องไว
2.เด็กหญิง ชนาภา วิชาพูล
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
2.เด็กชาย ธีระเดช สุระมณี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุติพร สำลี
2.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ์
3.เด็กหญิง สุภาพร โพธิ์กระสังข์
4.เด็กหญิง สุพรรณนิภา สมบัติ
5.เด็กหญิง สุภาวดี โพธิสาร
6.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ก่อแก้ว
7.เด็กหญิง จิราภรณ์ งอยภูธร
8.เด็กหญิง พรวิษา พะโสม
9.เด็กหญิง สุรัสวดี สมพงษ์
10.เด็กหญิง พิกุลแก้ว ธะดาดิษ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฏ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
132 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย อัทธพล เเซ่อึ้ง
2.เด็กชาย ธนพล ยาคำ
3.เด็กหญิง รัตติกาล ศรีภักดิ์
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง สำลี สุรบุตร
133 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ประภัสสร ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ปาริชาติ คันธลักษณ์
3.เด็กหญิง ภัทรวดี เลิศศรี
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
134 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย เฉลิมชาติ ดวงวิจิตร
3.เด็กชาย กวีศักดิ์ คำพินิจ
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
135 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ชุ่มศรี
2.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ กันมา
3.เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีภักดิ์
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
2.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
136 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย นันทวัน นพเก้า
2.เด็กชาย จิรายุทธ บังคม
3.เด็กชาย นนทชัย นพเก้า
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นางสาว ปวีณา ธรรมรส
137 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ลัทธพล เกิดกุล
2.เด็กชาย ศุภสัณห์ ซึรัมย์
3.เด็กชาย สิฐิพงษ์ โคตรมงคล
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาย สำเริง สอนพูด
138 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
80.64
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย ธันวา จันทะสน
2.เด็กชาย สริพงศ์ จันคนา
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
139 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
61.61
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย พงศ์พล ภายอุ้ม
2.เด็กชาย นิรัตน์ ภายอุ่ม
1.นาง นิตตรา แถวประโคน
2.นางสาว อรทัย ใสแสง
140 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
64.50
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย ธวัชชัย บุญจูม
2.เด็กชาย ฉันทวัชร สมหวัง
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
141 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
62.51
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ปวริศ วัดรจันทร์
2.เด็กชาย วงศ์วิชญ์ กิ่งนอก
1.นาง นิตตรา แถวประโคน
2.นาย รังสันต์ แสงดี
142 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย สุริยา อุทา
2.เด็กชาย อิทธิพล กุนทัศน์
3.เด็กชาย อนุพงษ์ นามวัน
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาย สำเริง สอนพูด
143 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กชาย กิติกร ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง สุวนันท์ บุญมา
3.เด็กหญิง ชมพูนุช แก่นเกษ
1.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
2.นางสาว อุทัยวรรณ วงศ์เทพ
144 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย สุรชัย นพเก้า
2.เด็กชาย วรินทร สุภาพ
3.เด็กชาย ธีระศักดิ์ ทองกล่ำ
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
145 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จิตติกมนต์ จิตรโสม
2.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
2.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
146 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย ภูทอง ทองลอย
2.เด็กหญิง ปิยะภรณ์ ขาวพันธ์
3.เด็กหญิง อัจฉรา เหล่าหงษา
1.นางสาว วาสนา อินวันนา
2.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
147 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย ภูทอง ทองลอย
2.เด็กหญิง ปิยะภรณ์ ขาวพันธ์
3.เด็กหญิง อัจฉรา เหล่าหงษา
1.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
2.นางสาว วาสนา อินวันนา
148 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง ประภัสรา พระโกฎ
2.เด็กชาย ธนโชติ จิตรโสม
3.เด็กชาย สุภวัฒน์ แอ่งสุข
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
149 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย นพดล ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ธนากร สายทอง
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นาง ชุุติมณฑน์ สมใจ
150 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย วัชรพล จันเปรียง
2.เด็กชาย คริสโตเฟอร์ อาลิ อุปคำ
1.นางสาว พิชญสุดา ปรางศรี
151 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย กฤษฎา สร้างสวน
2.เด็กชาย ธนายุติ สร้างสวน
3.เด็กชาย สิทธิโชค หมอปะคำ
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
152 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ปิยะพร อุดมเดช
2.เด็กชาย พงศกร สร้อยสวัสดิ์
3.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ทองเต็ม
1.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
153 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ มนตรีวงษ์
2.เด็กชาย อภินันท์ ทองคำ
3.เด็กชาย ภัสกร ธรรมพร
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
154 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันคณา
2.เด็กชาย ธนกฤษ ปิ่นเกษ
3.เด็กชาย ประกฤษฎิ์ สุภาพ
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว ณัฏฐกัญญา มักผล
155 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
156 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง นิภาพร ดาวสิงห์
1.นาง วชิราภรณ์ สุตัญตั้งใจ
157 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.นางสาว หทัยรัตน์ จันทร์เปรียง
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
158 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง สุชาดา สายสุวรรณ
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
159 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ โพธิสาร
1.นาง สุนันท์ โมหา
160 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71.00
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง เจตสุภา ปริญาณ
1.นางสาว สุภาวดี สิงหชาติ
161 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง โสภิดา จันทร์เปรียง
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
93.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ทศพร
1.นางสาว กุสุมา อุ่นแก้ว
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
89.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย เตวิชรัตน์ สมเพชร
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ จินดาวัฒนกิจ
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง นพรัตน์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธีรภัทร ศิลาชัย
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง จันทราภา ทุมชะ
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
68.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร วงเพ็ง
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
59.00
24
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง เพชรา จันทรสนธ์
1.นาย อำนาจ แก้วหานาม
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ชนกวนันท์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง นภัสสร ขาวสอาด
1.นาย อิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ฐิติมา บุญโชติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
175 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วีเว พรทนา
1.นาย วินัย โพธิสาร
176 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
177 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง นงนภัส บุญเพ็ญ
1.นาง ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
178 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง สุภารัตน์ ดีสูงเนิน
1.นางสาว ปวีณา ธรรมรส
179 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
180 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ภานุพงษ์ ปรีเปรม
2.เด็กชาย สุริยนต์ เลาะหะมาน
3.เด็กชาย วีรพงศ์ ถินแดง
4.เด็กชาย พลากร ทองแสง
5.เด็กชาย ชานน ซื่อจริง
6.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ช้างขวัญยืน
7.เด็กชาย ทินกฤต ทองวิจิตร
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นางสาว อรทัย ใสแสง
3.นาง นิตตรา แถวประโคน
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง อัชริญา จันทร์ดี
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ชยากร ไชยกา
2.เด็กหญิง ศวิตา เตียกประโคน
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กหญิง ชณิดา ยอดจงรัมย์
2.เด็กชาย วีระพล ครองยุติ
1.นางสาว วาสนา อินวันนา
2.นางสาว ณัฏฐพร สุวรรณธาดา
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง พิมพ์นภา มั่งมี
2.เด็กหญิง สิริวิมล น้ำหวาน
1.นาง มนิฐพร อินวันนา
2.นางสาว รภัสสรณ์ จัทร์เปรียง
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ปัทมพร กินนะรี
2.เด็กหญิง ทัศณีย์ แน่นดี
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
74.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง อรทัย ชัยชาติ
2.เด็กหญิง ปริยาภัทร นิธิสิริภิญญา
1.นาง ชุุติมณฑน์ สมใจ
2.นางสาว จินตนา ใจมนต์
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
73.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กชาย นันทิพัฒน์ บุญมา
2.เด็กชาย อธิชา มูลคาย
1.นางสาว อุทัยรัตน์ ปรือปรัก
2.นาย ทองสุข กาฬปักษ์
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง อรระพิณ ไชยโชติ
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ โพธิสาร
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ราวิตรี สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง กมลลักษณ์ แร่กาสิน
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง บุษบา สารกอง
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จักรินทร์ ศิริเทศ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุพงษ์
2.เด็กชาย นันทรักษ์ หลักทอง
3.เด็กหญิง กุลฑิรา รวดเร็ว
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ดารีวรรณ์ สุธัญสวรรค์
2.เด็กหญิง สิริวัฒน์ หล้าศรี
3.เด็กชาย ภัทรพงษ์ ศรีทอง
1.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
2.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ธิติพร วันนุบล
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา โพธิสาร
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นาง ศรีไศล เกษกร
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
76.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธนพล พิลาดี
2.เด็กชาย ธีรเดช ศิริเทศ
3.เด็กชาย ณฐกร เอี่ยมแจ้งพันธ์
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย สิทธิชัย เทาศิริ
2.เด็กชาย เสฏฐวุฒิ คุ้มทอง
3.เด็กชาย เอกสิทธิ์ แก้วลอย
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาย อิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภชัย สุยะดา
2.เด็กชาย อภิรักษ์ ศักดิ์ศรีจันทร์
3.เด็กชาย จักรกฤษณ์ บู่แก้ว
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
198 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ฐิติกาล ไตรศรีธนาเลิศ
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
199 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ภคพร ปรีเปรม
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
200 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทองวิจิตร
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
201 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1.เด็กชาย สุชาครีย์ วันทอง
1.นาย วิสุทธิ์ เบ้าสองสี
202 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทองระมุน
2.เด็กชาย ปวริศ วัดรจันทร์
3.เด็กชาย วงศ์วิชญ์ กิ่งนอก
4.เด็กหญิง สุภาวรรณ ภักดี
5.เด็กหญิง ฐิดาภา ไตรศรีธนาเลิศ
6.เด็กหญิง ปาลิตา ภายอุ่ม
7.เด็กหญิง วิลาสินี เวียงคำ
8.เด็กหญิง ศิริมาพร เข็มใคร
9.เด็กหญิง อมราพร ทองละมุล
10.เด็กชาย สุรเเชษฐ์ ฮาดทักษ์วงษ์
11.เด็กชาย พรชัย ทองวิจิตร
12.เด็กชาย นิรัตน์ ภายอุ่ม
13.เด็กหญิง ปิยะดา คงดี
14.เด็กหญิง ศุภสุตา น้อยศรี
15.เด็กหญิง แก้วการณ์ สำราญสุข
16.เด็กหญิง พิมพ์สุจี ศรีระเริญ
17.เด็กชาย อัยการ ไตรศรี
18.เด็กหญิง ณัฐธิดา จงใจ
19.เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ ภายอุ้ม
20.เด็กหญิง ปานจันทร์ ปานทอง
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
3.นาย สันติ นรินทร์
4.นาง พรพิมล วงพินิจ
5.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
6.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
203 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
204 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
67.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย อโนชา มูลดับ
1.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
205 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย อนุชิต อุปสุก
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
206 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
207 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
1.นาง ลมเลือน โพธิสาร
208 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
209 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ศุภมาศ สรรพศรี
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
210 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
211 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.50
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
212 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง โชติกา ดวงบุปผา
2.เด็กหญิง กมลพรรณ จิตรโสม
3.เด็กชาย ณพรัตน์ ศรีระเริญ
4.เด็กหญิง นภัสวรรณ ศรีดาพันธ์
5.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตรมา
6.เด็กหญิง รัตติกาล โพธิสาร
7.เด็กหญิง นัชชา ถูกหมาย
8.เด็กหญิง ปวีณา บุตตะโยธี
9.เด็กหญิง มุกดา จันทิมาล
10.เด็กชาย สิรวิชญ์ สุดสังข์
11.เด็กชาย ธีรัตน์ ปลื้มใจ
12.เด็กชาย คมกฤต โพธิสาร
13.เด็กหญิง นิตธิดา โพธิสาร
14.เด็กชาย สันติสุข ทานประดุง
15.เด็กชาย สุรศักดิ์ พุทธภา
16.เด็กชาย สิริปกรณ์ หิรัณยกุลวณิช
17.เด็กชาย ธนกร แก้วลอย
18.เด็กหญิง ศิริประภา ศรีตระการ
19.เด็กหญิง รัชฏาภรณ์ สุดสังข์
20.เด็กหญิง นันทิยา สุดสังข์
21.เด็กหญิง ธนิญา เทาศิริ
22.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุดสังข์
23.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
24.เด็กหญิง พิชานันท์ สุดสังข์
25.เด็กหญิง อนุธิดา สะเดา
26.เด็กชาย พงศกร สร้อยสวัสดิ์
27.เด็กชาย วิวัฒน์ ปลื้มใจ
28.เด็กหญิง พชรธิดา วรจันทร์
29.เด็กหญิง ชนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
30.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติ
31.เด็กหญิง ฉันชนก โพธิสาร
32.เด็กชาย ชาตรีวิทย์ จิตรโสม
33.เด็กหญิง ตวงรัตน์ อุณาพันธ์
34.เด็กหญิง บุษยากร เปียพรัด
35.เด็กชาย พงษ์สุวัฒน์ บุญทน
36.เด็กหญิง พิมพ์สุดา บุญจูม
37.เด็กหญิง ชยานันท์ แก้วลอย
38.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
39.เด็กหญิง จิรัฐติกาล จุมพิต
40.เด็กหญิง พัชรี สุดสังข์
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
3.นาย สมภพ ผ่องราษี
4.นาง ชลิตา เอียงผา
5.นางสาว ศยามล สุดสังข์
6.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
7.นางสาว ขนิษฐา อินธิเดช
8.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
213 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
94.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง นัชฌา ศรีอุดม
2.เด็กหญิง รุจาภา พันลำ
3.เด็กหญิง ภิรมณ์ญา โพธิ์กระสังข์
4.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีสองเมือง
6.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
7.เด็กหญิง เวธิตา ทองวิจิตร
8.เด็กหญิง อังคณา ไวเเสน
9.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
10.เด็กหญิง ชาลิสา ทองละมุล
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
3.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
4.นาง นภัสร์ชนัญ ศรีภักดิ์
5.นางสาว บัวพรรณ แสวงวงค์
214 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย สุรชัย ผุยลัด
1.นางสาว ปวีณา ธรรมรส
215 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ธาวิน ตุละตะอาน
1.นาง จามรี พรหมทา
216 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บงบุตร
1.นาง ศิรยา ไสว
217 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กานต์สุชา อุ่นแก้ว
1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
218 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิชิตา จันทร์เปลียง
1.นาง วนิดา กุลเกษ
219 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ทองแสง
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
220 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง จีรวรรณ แวงวัน
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
93.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
87.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง รัตติกาล ระงับภัย
1.นาย คมสันต์ สีทะ
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
83.70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ก้องภพ ชัยวงศ์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
79.80
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย พิพัฒน์ แก้วลอย
1.นาย คมสันต์ สีทะ
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
91.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วิริทธิ์พล ปัญญา
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
88.60
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ยศกรณ์ วงษ์มณี
1.นาย คมสันต์ สีทะ
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
87.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ทินกร อนุพันธ์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย นำบุญ รังษี
1.นาย คมสันต์ สีทะ
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย นราธร ตองอบ
2.เด็กหญิง กนกวรรณ บุษผล
3.เด็กหญิง ภัคธีมา สุขเเสงสว่าง
4.เด็กหญิง สุพิชชา เคนบุญ
5.เด็กหญิง รุจาภา พันลำ
6.เด็กหญิง ภิรมณ์ญา โพธิ์กระสังข์
7.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
8.เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีสองเมือง
9.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
10.เด็กหญิง เวธิตา ทองวิจิตร
11.เด็กหญิง อังคนา ไวเเสน
12.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
13.เด็กหญิง ชาลิสา ทองละมุล
14.เด็กหญิง นัชฌา ศรีอุดม
15.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
16.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
17.เด็กชาย วิริทธิ์พล ปัญญา
18.เด็กชาย กิตติภพ ขวัญหอม
19.เด็กชาย จิรภัทร วิชัย
20.เด็กชาย ทินกร อนุพันธ์
21.เด็กชาย วรโชติ อุปสุข
22.เด็กชาย นครินทร์ คำสุนาง
23.เด็กชาย ก้องภพ ชัยวงค์
24.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
25.เด็กชาย สมรภูมิ โพธิสาร
26.เด็กหญิง ศุภมาศ สรรพศรี
27.เด็กชาย เอกอนันต์ พงษ์เสน่ห์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
2.นางสาว เข็มมาลา บุตรดาวงศ์
3.นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
4.นางสาว วาสนา ศรีกะชา
5.นางสาว วรัญญา นาคญวน
6.นาย จิระพันธ์ เพ็ญญะ
7.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
230 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ณิชกมล จันทสนธ์
2.เด็กหญิง รินรดา งอนสวรรค์
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ จอมหงษ์
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นาง ศรีไศล เกษกร
231 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง บุณยาพร โสภา
2.เด็กชาย กรกวิน วันนุบล
3.เด็กชาย ณฐวัฒน์ กาฬปักษ์
1.นาง อิด วงค์พิทักษ์
2.นาง ภัชราภรณ์ โพธิสาร
232 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย กนกพล พิลาดี
2.เด็กชาย กนกศักดิ์ สมรัตน์
3.เด็กหญิง กัญพรรธน์ อุดมพันธ์
1.นาง วาทินี ไกรรักษ์
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
233 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นันทมุนี มนตรี
2.เด็กหญิง วัชรียา ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง ญาณิศา นามพรม
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว วิพัฒน์ สะท้านไหว
234 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ณัฐธิชา สีดาพันธ์
2.เด็กชาย พัณณกร คำผง
3.เด็กชาย ปัทมพร จันทสนธิ์
1.นาง ภัชราภรณ์ โพธิสาร
2.นาง อิด วงค์พิทักษ์
235 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
77.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ อาจภักดี
2.เด็กหญิง รดากานต์ สมพงษ์
3.เด็กหญิง กชพร ทองเต็ม
1.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
2.นางสาว ขนิษฐา อินธิเดช
236 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง รัตนากร วงษ์วาส
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
237 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย พิรชัช ถูกหมาย
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
239 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ภราดร มากเหลือ
1.นางสาว รภัสสรณ์ จัทร์เปรียง
240 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย อนุพงษ์ ศรีจันทร์
2.เด็กหญิง ทิพย์เกษร แสนพันดร
3.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมาน
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
241 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
1.นาย สมชาย ปิ่นงาม
242 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
243 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
244 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย ศุภวัฒน์ นันทา
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
245 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย เกียรติภูมิ โพธิ์ทุ่ง
2.เด็กชาย สาละวิน สมปอง
3.เด็กชาย สุระชัย ลาคำ
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
6.เด็กหญิง สุทธิดา วังคีรี
7.เด็กหญิง บุญนิศา เทศราช
8.เด็กหญิง กีรติกา อุ่นแก้ว
9.เด็กหญิง สุรัชดาวรรณ อุ่นแก้ว
10.เด็กหญิง กัณพัตร จันทร์สง่า
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
2.นาง ลัดดาวัลย์ ผิวอ่อน
3.นาง รุ่งนภา จงใจ
246 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จุฑามณี บุญธรรม
2.เด็กหญิง จินตาพร รักษาผล
3.เด็กหญิง รวินันท์ ศรีภักดิ์
4.เด็กหญิง สาธิตา มังคละ
5.เด็กหญิง ทวิปิยา ทิพรส
6.เด็กหญิง วรัญญา เมฆคลี
7.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ มังคละ
8.เด็กหญิง พิรดา จันทร์เปรียง
9.เด็กหญิง แก้วกัลยา ทองเปี่ยม
10.เด็กชาย พรสิทธิ์ สุดสังข์
1.นางสาว เตือนใจ ศรีระเริญ
2.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
3.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
247 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง
2.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ มะปรางค์
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
248 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง พาฝัน โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง ชดานัน วงศ์สามารถ
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
249 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา เลิศศรี
2.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ บุญใหญ่
1.นาย สมคิด ศิริโท
2.นาย วิรัตน์ พิเศษสุนทร
250 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
62.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นัทติยา โคตมา
2.นางสาว ลักขณา กองค้า
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
251 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
41.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง มณฑิรา ไชยกา
2.เด็กหญิง สิราวรรณ ทรงกลด
1.นาย ชัยสิทธิ์ พวงมาลัย
2.นาย วีระ ชนะราวี
252 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
2.เด็กชาย ธนกร ยงเพชร
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
253 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ทิพปภา พันนา
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
254 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81.40
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา นวลแสง
1.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน
255 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
256 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
257 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุติพร สำลี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
258 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง ปราชญาวดี สุรภีย์
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
259 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
52.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง สุภัสสร ยาวรัมย์
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
260 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง วาสินี เทาศิริ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
261 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย อนุพงษ์ บุญลี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
262 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง พิมพ์สุจี ศรีระเริญ
1.นางสาว อรทัย ใสแสง
263 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
54.00
20
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง เอริกา พลดง
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
264 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย วีระศักดิ์ ศรีลาชัย
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
265 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.นางสาว ลักขณา กองค้า
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
266 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย ดุลยวัต เส็งมา
2.เด็กชาย ธนกฤต เชื้อพระคา
1.ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ จันทร์บัว
2.นางสาว สุภาวดี เลิศศรี
267 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ยาคำ
2.เด็กชาย สิงหรัตน์ ฉวีนวล
1.นาง นิตตรา แถวประโคน
2.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง บุษกร ทองละมุล
2.เด็กหญิง รุ่งรวิน สมรัตน์
3.เด็กหญิง ณัฎฐธิดา สุขเย็น
4.เด็กหญิง ศิรภัสสร สมรัตน์
5.เด็กหญิง ณัฐวัณย์ ประจัน
6.เด็กหญิง ปุญญิศา สมรัตน์
7.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มนตรีวงศ์
8.เด็กหญิง กชภัส สมรัตน์
9.เด็กหญิง กานต์พิชชา แก้วโมกข์
10.เด็กหญิง ฐิติมา พานสายตา
1.นาง ภัคภร เลิศศรี
2.นาง รัตนา พิมพร
3.นางสาว ธนิตา สมรัตน์
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง สัณห์สินี ใชยหาเทพ
2.เด็กหญิง ยุพารัตน์ รัตนพันธ์
3.เด็กหญิง รุ่งอรุณ ราษี
4.เด็กหญิง กัญญาวีร์ นาถาบำรุง
5.เด็กหญิง พรปวีร์ โพธิ์ขาว
6.เด็กหญิง ณัฐพร จิตรโสม
7.เด็กหญิง อธิชา บุญพร้อม
8.เด็กหญิง กชกร สุดสังข์
9.เด็กหญิง ธันยพร สุดสังข์
10.เด็กหญิง อารญา ปานทอง
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นาย ศักดา สวัสดี
270 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธีรเดช สุระมณี
2.นาย ธีรธวัช สิงห์คำป้อง
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
2.นางสาว เทวีพร สิทธิศรีจันทร์
271 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ชูคำ
2.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ พิลาดี
3.เด็กชาย นพเก้า สมเพ็ชร์
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
272 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ศดานนท์ วันเพ็ญ
2.เด็กหญิง พรจิตรา สะอาด
3.เด็กหญิง จิตติมา ดอกสะบา
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นาง ประคองศรี สวัสดี
273 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง ธัญสิริ ขวัญแจ้ง
2.เด็กหญิง ศุภานันท์ นวลแสง
3.เด็กหญิง พิมพ์นารา กุลเกษ
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นาย อาหร่าม พิมมาศ
274 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง ธัญสิริื ขวัญแจ้ง
2.เด็กหญิง ศุภานันท์ นวลแสง
3.เด็กหญิง พิมพ์นารา กุลเกษ
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นาย อาหร่าม พิมมาศ
275 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง เบ็ญจมาศ โพธิสาร
2.เด็กหญิง ธัญชนก งอนสวัน
3.เด็กหญิง วนัชพร จันทสนธิ์
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
2.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
276 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง อัจรา เพ็ชรัตน์
2.เด็กหญิง วิภากร บุญหนัก
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
277 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง นงนภัทร์ ชูกลิ่น
2.เด็กหญิง พิชราพร วงค์คำ
1.นางสาว ละออ งามฉวี
278 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ แต้มงาม
2.เด็กหญิง พิมพิศา มากนาสัก
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง ภัคภร เลิศศรี
279 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย บุญชัย วงศ์นิล
2.เด็กชาย จิณณวัตร์ ศิริเทศ
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
280 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย พสุนิต ดอกพอง
2.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
281 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย อัครพนธ์ อ่อนน้อม
2.เด็กชาย นันทกรณ์ พันธ์ศรี
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์
282 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ธนกร ตาสื่อ
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ อาจภักดี
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์
283 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ คำแน่น
2.เด็กชาย เจษฎา เกตุพรม
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล
284 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
68.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย นราธร มังคละ
2.เด็กชาย วรฤทธิ์ ทองละมุล
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
2.นาง ประคองศรี สวัสดี
285 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อัสรีย์ญา มังคละ
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
286 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
70.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง วริศรา สมเพ็ชร
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
287 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
64.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
288 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ธนากร เถื่อนรอด
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
289 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
71.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย จุลจักร แสนวันดี
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
290 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง สิริวิมล แก้วลอย
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
291 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
85.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ณราวุฒิ เกษคำ
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
292 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ มนตรีวงษ์
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
293 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วรกานต์ รอบคอบ
1.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
294 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
295 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
1.นาง ศิรยา ไสว
296 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
84.20
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง สุวิมล แสงนาค
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
297 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
70.60
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อันธิกา โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว รุ่งนภา รัตนวัน
298 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จินตหรา รวงทอง
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
299 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรินทร์ หมื่นศรีดา
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
300 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง อริสรา สุพงษ์
1.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
301 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย อนุชา ศิริพงษ์
1.นาง วนิดา กุลเกษ
302 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
1.นาง ศิรยา ไสว
303 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นันทิชา แสนสมบัติ
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
304 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณัฐพร สมรัตน์
2.เด็กหญิง กานดามณี สมรัตน์
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง ฐิมญกรรน พิมพร
305 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
79.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย พิพัฒน์ กุดกลาง
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พุมมาลา
1.นางสาว วรรณา รับรอง
2.นางสาว สุภาวดี ทองสุข
306 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
74.00
27
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวงาม
2.เด็กหญิง กชกร อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
2.นาง เนตรนภา แถมวัน
307 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย วัชริศ ศรีมงคล
2.เด็กหญิง สิรภัทร สุพงษ์
3.เด็กหญิง สุภารัตน์ สุพงษ์
4.เด็กหญิง เหมียว มนตรีวงษ์
5.เด็กหญิง บุญญิสา สุพงษ์
6.เด็กหญิง บุญยานุช สุพงษ์
7.เด็กชาย สัจจาวุฒิ สมรัตน์
8.เด็กชาย ศิรชัช เลิศศรี
9.เด็กชาย ทวีมงคล ไชยทิพย์
10.เด็กชาย จิรายุ เพ่งพิศ
1.นาย สมคิด ศิริโท
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
3.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
308 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ ในเรือน
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
309 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง อัจฉรา สมรัตน์
1.นาง จำปา สมรัตน์
310 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ปัญญวัต สมเพ็ชร
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
311 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ ศิริเทศ
1.นาง จำปา สมรัตน์
312 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย กฤษ ไชยนะรา
1.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
313 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
62.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ชาลิสา โพธิสาร
1.นาย จตุพล บุญทวี
314 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย เอกวัฒน์ บัวรัตน์
1.นางสาว นิศากร สัมพันธ์
315 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ มุกดา
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
316 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
68.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง พิมพ์ตะวัน มนตรีวงษ์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม