#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ทิรอดรัมย์
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สุขพันธ์
3.เด็กชาย ธนธรณ์ บุญเฟรือง
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
2.นาย สมหมาย พาบุตร
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย สุรเกียรติ สุขจิตร
2.เด็กชาย จิรายุ ไสว
3.เด็กชาย วัชรพงษ์ ไสว
1.นาง เชาวณี อินวันนา
2.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย จิราธิป มีศรี
2.เด็กชาย รุ่งตะวัน บุญเฟรือง
3.เด็กชาย จิรายุ ดวงมณี
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บุญมาก
2.เด็กหญิง ธันย์ชนก พิมมาศ
3.เด็กหญิง วชิราภรณ์ มาตตี
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ปิยะพล อบคำ
2.เด็กหญิง ปิยาอร พลชัย
3.เด็กชาย วีรชน ริพิมพ์
1.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
2.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปรียานุช ไชยทอง
1.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
7 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง สิวินีย์ บุญเฟรือง
1.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
8 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุพิชญา บุญทร
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
9 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วราพร กิตติกา
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
10 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ลลิตา แสงแก้ว
1.นาย อดุลย์สิริ ินรภาร
11 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ณัฐญาดา เงาะเศษ
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ ศรีมาลา
3.เด็กชาย กฤจานุพงษ์ พูลไทย
4.เด็กชาย จิรนนท์ แสงทอง
5.เด็กชาย อลงกรณ์ หนูทิพย์
6.เด็กชาย สิปปกรณ์ วรรณสิทธิ์
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย เบญจพล ระดาพงษ์
2.เด็กชาย นพเก้า ดวงไชย
3.เด็กชาย ศุภชัย ประโลม
4.เด็กชาย ธิรวัฒน์ ในกระโทก
5.เด็กชาย คณนันท์ บุญไทร
6.เด็กชาย นิธิทัช น้อยศรี
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
2.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
3.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
14 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง เศรณิกา ศรีวรรณะ
2.เด็กหญิง รัชนี ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง ฐานิตา อุปสุข
4.เด็กหญิง ครองขวัญ ตาสี
5.เด็กหญิง โมนิดา สาริมา
6.เด็กชาย ทักษดนย์ พิลาตัน
1.นางสาว อภัสรา พิมมาศ
2.นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
3.นางสาว วาสนา วาศรี
15 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง วิรดา เสน่หา
3.เด็กหญิง ศศิวิรตา พานจันทร์
4.เด็กหญิง อรณิช บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง ภัทรพร สายจันทร์
6.เด็กหญิง ปนัดดา แสงสุวรรณ์
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
2.นางสาว สุปราณี จันทร์เปรียง
3.นางสาว ศิริรัตน์ พานจันทร์
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปิยธิดา น้ำนวล
2.เด็กหญิง จรรยพร หิมวันต์
1.นาง ปณิดา ทันนา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ไชยทอง
2.เด็กหญิง ณิชา วงษ์หารัตน์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
18 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย อภิชาติ ฤทธิศาสตร์
2.เด็กหญิง นลินี อินวันนา
3.เด็กหญิง อภิชญา คณาญาติ
1.นางสาว ธนพร พิลัย
2.นาง กัญญา พิทยานันท์
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ภคนันท์ สมปัญญา
2.เด็กหญิง เปรมฤดี นาคทอง
1.นางสาว พัทญา ทองลือ
2.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
20 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ณัฎฐากร แก้วดี
2.เด็กหญิง วราภรณ์ วรรณทวี
1.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
2.นางสาว สุภาวดี ชูผล
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ธนากร ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ จันดี
1.นาย จักรกริช บุญลี
2.นาย จักรวรรดิ ไชยชนะ
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ศิลา ทินรัมย์
2.เด็กชาย วัชรพล แทนคำ
1.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
23 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย ก้องภพ ล้อมพรพิพัฒน์
2.เด็กชาย เบญจามินทร์ วุฒิกาญจน์
3.เด็กชาย ภัทราวุธ ทองละมุล
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว ณัฐรุจา สมนึก
24 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง เสาวภา จันทสน
2.เด็กหญิง สุธาทิพย์ อุปสุข
3.เด็กหญิง ปสุดา พุ่มพวง
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นางสาว จรรยา กันยาพงศ์
25 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง อรัญญา บุญล้อม
2.เด็กหญิง ภัทราพร บัญชา
3.เด็กหญิง เสาวลักษ์ นวลป้อง
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
26 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญปิยภัทรสร
2.เด็กหญิง กฤษณะสุวรรณ นิลเพชร
3.เด็กชาย ชัยธวัช เนตรมุข
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว จิราภรณ์ วงค์พิทักษ์
27 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กฤตภาส บุญโกฎิ์
2.เด็กหญิง บุษย์พรรณ แสงมงกฎ
1.นาง ปณิดา ทันนา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย วสันต์ พานจันทร์
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ บัวผัน
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นาย มีดี ศรีเลิศ
29 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เกตน์นิภา หล้าอุดม
2.เด็กหญิง ณัฎฐนิชา หนูเสริม
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
2.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
30 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย จัสติน เวอร์มูแรน
2.เด็กชาย นพรัตน์ โพธิ์อุดม
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาย นลธวัช เนียมจันทร์
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ วรรณอุบล
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
32 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ออมทรัพย์ พิมมาศ
1.นางสาว อรุณ พันธ์บุปผา
33 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เบญจา เลารุจิราสกุล
1.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
34 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง บุญญดา มุ่งหมาย
1.นาง พิสมัย ศรีโสด
35 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
36 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ปุณยนุช สุขพิมาย
1.นางสาว พิมลรัตน์ โทแก้ว
37 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วิภาดา น้ำนวล
2.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
3.เด็กหญิง รัตน์มณี น้ำกรอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง จตุพร นรเนตร
38 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ สะอาด
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
39 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
72.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บริบูรณ์
1.นางสาว จุฑามาศ แสงทอง
40 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฐยาน์ ดวงแก้ว
1.นาง กมล ชูกลิ่น
41 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ พันแก่น
2.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
42 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ชิดชนก สารพล
2.เด็กหญิง อรณิชา บุญเฟรือง
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
2.นาย สำเนียง ทองแย้ม
43 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ศิรประภา พงษ์วัน
2.เด็กชาย ภัทรพล ใจซื่อ
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
44 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ศรีสวรรค์
3.เด็กหญิง พิพ์วิภา สร้อยทอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง จตุพร นรเนตร
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
78.50
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปานชนก พรมน้ำ
2.เด็กหญิง อรพินธ์ บุตรสัมฤทธิ์
3.เด็กชาย ภาสวิชญ์ น้ำนวล
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สงพิมพ์
5.เด็กชาย กฤษฎา แก้วจันทร์
6.เด็กหญิง จุฑามาศ บุศขาว
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ปชาบดี เรือนรอบ
2.เด็กชาย ธีรพงษ์ สอดศรี
3.เด็กชาย พลาธิป สุศรี
4.เด็กชาย ภวัต สิงหชาติ
5.เด็กชาย ขวัญชัย ดวงบุปผา
6.เด็กชาย สามกษัตริย์ ลุกลาม
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
47 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง ชนานันท์ นวลแย้ม
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ โคตภักดี
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
2.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
48 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศรีสุดา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง กัญญานี น้ำนวล
3.เด็กหญิง นาริสา จำนงค์
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
2.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไชยทอง
2.เด็กหญิง ชมพูนุท บุญตา
3.เด็กหญิง ขัติญาภรณ์ ธิวัน
4.เด็กหญิง ธัญชนก ยอดเทียนธรรม
5.เด็กหญิง ชไมพร บุญวุฒิ
6.เด็กหญิง เกษสินี อุ่นแก้ว
7.เด็กหญิง อนุธิดา พันธ์มะลี
8.เด็กหญิง จารุวรรณ ปรือปรัก
9.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
10.เด็กชาย ขวัญชัย ล่องหน
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
2.นาย เกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
3.นาง ปุณยนุช ลึกลาภ
50 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
51 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปิยาพัชร ธิศาจารย์
1.นางสาว เกษรา สัญญา
52 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ เชื้อหอม
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
53 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พงศธร น้ำกรอง
1.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
54 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ พิเคราะห์
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
55 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ปิใจคำ
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
56 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กฤษกร น้ำนวล
2.เด็กหญิง คีตภัทร แถวเถื่อนทอง
3.เด็กชาย ภูมิภัทร ราภรณ์พิจิตร
1.นาง ประเสริฐพร เจนประโคน
57 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
68.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย วรเมธ บุญเฟรือง
2.เด็กชาย กรณ์ดนัย ตาสี
3.เด็กหญิง นัยนา อุ่นแก้ว
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
58 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ สมนึก
2.เด็กหญิง สิรินญา สุนทร
3.เด็กหญิง จิตอาภา วิลา
1.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
2.นาย นพดล หรรษา
59 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
2.เด็กหญิง อภัสธิชานันท์ บุญมาก
3.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ชายเพชร
1.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
2.นางสาว อวยพร พานจันทร์
60 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง วรนิษฐา เสาแก่น
2.เด็กหญิง อัญชลี อายุวงศ์
3.เด็กหญิง พนธกร ศิลาชัย
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
61 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
2.เด็กหญิง ลักษิกา คำลอย
3.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำลอย
1.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
2.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
62 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ศุภรัตน์ หนูแก้ว
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วิเชียรดี
3.เด็กชาย อดิศร แซงราชา
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
63 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ธนพล แสงสนธิ
2.เด็กหญิง ศุภาวดี แก้วลอย
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สมนึก
1.นาง วรกันยา แก้วกลม
2.นาย คำพงษ์ แทนหอม
64 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง เกณิกา ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง จิตรลดา ไชยสุวรรณ
1.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
2.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
65 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง อณุธิดา ดวงมณี
1.นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ศุภานันต์ ธานี
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ คำลอย
3.เด็กหญิง เต็มสิริ ไชยสุวรรณ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กวิสรา ดอกบัว
2.เด็กหญิง ธัญญพรรษ ค้ำใบ
3.เด็กหญิง นิศามน แสงสุวรรณ
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นาง สุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ศศิธร สินศิริ
2.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
3.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นาง สมบูรณ์ บุตกร
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชลิดา สมจันทร์
2.เด็กหญิง สุนิสา ประหม่า
3.เด็กหญิง แก้วมณี จันร์หงษา
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
70 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พวงมะลิ
1.นาง ณัฐมาลี มิ่งขวัญ
71 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ธนากร จันทะแดง
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
72 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา มั่งจีน
3.เด็กหญิง วรัญญา ไพรจันดา
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
73 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง จีรนันท์ ยอดดวงใจ
2.เด็กหญิง สุนิสา มุ่งหมาย
3.เด็กหญิง สิริตา มุ่งหมาย
1.นางสาว อนัญชนา ถุงจันทร์
2.นางสาว สุภาวดี บุญลี
74 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
58.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง สโรชา แถบหอม
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
75 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
58.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ณัฏฐนิชา พินิจผล
1.นางสาว มณีรัตน์ มุ่งมาตร
76 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
47.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ เทียมทัน
1.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
77 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา ศิลาเลิศ
1.นางสาว จุฑามาศ แสงทอง
78 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย เมธี ศรีวงศ์
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
79 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
52.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง รักษา แก้วธรรม
1.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ
80 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธเนศ น้ำนวล
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
81 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ดวงตะวัน ดวงพล
2.เด็กหญิง ทักขิณา มะปรางค์
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
82 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
45.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทรงภพ พงษ์วัน
2.เด็กชาย วริษฐ์ แก้วกัณหา
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
83 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
25.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง เหมือนฝัน บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นักใจธรรม
1.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
84 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนาตย์ เมืองกลม
2.เด็กชาย สาธิน เนียมพันธ์
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
85 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กิตติภพ แก่นพรหมมา
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
86 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ภูรีณัฏฐ์ แทนคำ
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
87 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
44.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ภูมินทร์ แผ่นทอง
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
88 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สถาปนา คำมี
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
89 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง พรรธิภา ขันคำ
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
90 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
56.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย วิชาชัย ไชยนรา
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
91 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
12.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย มงคลช่ัย สติปัญ
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
92 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
4.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ธัญชนก ยอดเทียนธรรม
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
93 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย องอาจ พวงแก้ว
2.เด็กหญิง โสภิดา อนุลีจันทร์
1.นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์หัวโทน
2.นาง จิตฤทัย ผงล่ำ
94 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย สหศักดิ์ ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง เนตรศรา มุ่งมาตย์
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ชลดา เมาลี
2.เด็กหญิง ณิชาภา แย้มจันฉาย
3.เด็กหญิง กมลชนก นิลดำ
4.เด็กหญิง จันทกานต์ มณีวรรณ
5.เด็กหญิง ณัฐชยา มณฑาทิพย์
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ดวงใจ
2.เด็กหญิง สิรินภา ชมภูน้อย
3.เด็กชาย นนทิยุธ ทโนแสน
4.เด็กชาย ธีรภัทร ปักปิ่น
5.เด็กหญิง วรัทยา สุพรรณ์
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นางสาว อารีรัตน์ ิพิมพร
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
90.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง เกษรินทร์ อุตมะ
2.เด็กหญิง นัชชนันท์ สิงหชาติ
3.เด็กหญิง พรชนก ขันทวี
4.เด็กหญิง วชิรญาณ์ แข็งขัน
5.เด็กหญิง รัตนาวดี จ้ำหนองโพธิ์
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
86.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย อชิตพล มณีแพง
2.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
3.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
4.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
5.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภาสันต์
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง นันทิชา มะปราง
2.เด็กชาย ณัฐกรณ์ เล็งสุวรณ
3.เด็กชาย พิพัฒน์ ดวงพล
4.เด็กหญิง สุพิชฌา มะปราง
5.เด็กหญิง อภิสรา สุนทะมาตย์
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
2.เด็กชาย กนาง ระงับภัย
3.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พินองรัมย์
4.เด็กหญิง จิรนันท์ อุรา
5.เด็กหญิง พลอยภัทรา ฮวดสำราญ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
2.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ภริดา ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง จิรัชญา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง วลัยลักษ์ จันทสนธ์
4.เด็กหญิง ชนิกานต์ ขุนอ่อน
5.เด็กหญิง สุภานัน มีวงษ์
1.นางสาว สมพร คำลอย
2.นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย ภานุ นิสัยดี
2.เด็กชาย จิรายุ ไสว
3.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุญเฟรือง
4.เด็กชาย ธาวิน กลิ่นกล้า
5.เด็กชาย มาร์วิน ไชยสุวรรณ
1.นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
2.นาย ภูริณัฐฏ์ เนียมพันธ์
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ บุญเฟรือง
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ณัฐวราพร โคตภักดี
1.นาง จารุนันท์ ชูอาวุธ
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ธิดา สาโรจน์
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิติมา วงค์รักษา
1.นาง พิสมัย นันทร
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เขมิกา พิมษร
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ธนกรณ์ แถบหอม
2.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง เยาวภา เดชบุญ
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
61.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง นวรัตน์ สีดาชาติ
2.เด็กชาย รวีโรจน์ มุ่งมาตย์
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.50
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย ชัยณุวัตร ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ชาลิสา นันทสิงห์
1.นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กวิน ชินวงศ์
2.เด็กหญิง ศิริวิมล น้ำกรอง
1.นางสาว อภิญญา นิกรณ์
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ชาลิษา โพธิสาร
2.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ทัตชญา บุญวัง
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ปรัชญา สุดประเสริฐ
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ เนียนแนบ
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปลายฟ้า นวลแย้ม
2.เด็กหญิง ปลายฝน นวลแย้ม
3.เด็กหญิง วรัญญา ยุวะบุตร
4.เด็กหญิง จามจุรี จันทิมา
5.เด็กหญิง ปพิชญา อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง ฑิฆัมพร โชคชัย
7.เด็กหญิง ภัทรวดี วิยะ
8.เด็กหญิง สุนันตา ดอกจันทร์
9.เด็กหญิง สุนิดา จั่นหมาก
10.เด็กหญิง ชนิตร์นันท์ เชี่ยงฉิน
1.นางสาว วลัยพร เกษอินทร์
2.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
3.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
115 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย วีรพล เมืองจันทร์
2.เด็กหญิง ครองขวัญ ตาสี
3.เด็กชาย กฤษดา ธัญญะเชียงพิณ
1.นาง วัชราภรณ์ ขันเงิน
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
116 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย สท้าน เทศแก้ว
2.เด็กชาย ธีรภัทร ธรรมจันทร์
3.เด็กชาย ศรัณยู บุญทอง
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
117 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง รัชนีกร ผิวดำ
2.เด็กชาย วรากรณ์ กุยรัมย์
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สุขพันธ์
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
2.นางสาว โสภา ใจหวัง
118 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย อนัตพงษ์ บุญยงค์
2.เด็กชาย แสงอาทิตย์ แพงงาม
3.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
1.นางสาว ละออง บุญมาก
2.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
119 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
81.82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย จิรภัทร บุญเฟรือง
2.เด็กชาย ศุภฤกษ์ แถวประโคน
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
120 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
40.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย สมศักดิ์ แก้วธรรม
2.เด็กชาย ศิริพงษ์ สหารัตน์
1.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
121 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
68.54
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ปณิธาน พรหมประดิษฐ์
2.เด็กชาย คมกริช แก้วพิลา
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นาย สมุห์ สาคร
122 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
61.27
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย วิวิศน์ ผการัตน์
2.เด็กชาย ธนากร บุญเฟรือง
1.นาง ณัฐฐาวดี บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
123 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย บรรณศร ไชยทอง
2.เด็กชาย ปิยะทัศน์ ไชยทอง
3.เด็กชาย นฐกร อุปสุข
1.นาย นัฐพล สุขพันธ์
2.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
124 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย จักรกฤช พรหมแก้ว
2.เด็กชาย ธนกฤต คำหมาย
3.เด็กชาย วรวุฒิ จันหอม
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
2.นางสาว ละออง บุญมาก
125 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ หอมหวาน
2.เด็กชาย ธีรพัท กิริยา
3.เด็กชาย สุวิจักษณ์ รุ่งคำ
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
126 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ทวีศีลป์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย เดชนรินทร์ นิลสุข
1.นาย ศิริศักดิ์ ถาวรกุล
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
127 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ทินวุฒิ เชื้อหอม
2.เด็กชาย พีรวัส ไชยสิทธิ์
1.นาง อำนวย ชนะผล
2.นางสาว ละออง บุญมาก
128 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
67.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ บุญรวม
2.เด็กชาย ศิวกร ครู่วิรัตน์
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
2.นาย อุเทน มะโนชาติ
129 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย ศรายุทธ สุระดนัย
2.เด็กชาย วิทยา วรรณทอง
3.เด็กชาย ก้องภพ พาราศรี
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
130 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ปุญญาวัฒน์ เสน่หา
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ สังภักดี
3.เด็กชาย ณัธวุฒิ ภิกุล
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
2.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
131 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย รณชัย บุญเฟรือง
2.เด็กชาย อติชาติ สุรินทร์
3.เด็กชาย ภาสกร บุญทอง
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
132 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย พีรพล เพชรใสดี
2.เด็กชาย ศราวุธ ทองสาย
3.เด็กหญิง วิจิตรา เหล่าแค
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์หัวโทน
133 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย เทพประทาน หนองม่วง
2.เด็กชาย นพกฤษ คำโพธิ์
3.เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุนะเค้า
1.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
134 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง สุธาสินี สอดแก้ว
2.เด็กหญิง จันทรา นิลดำ
3.เด็กหญิง วรรณิษา ยังพลอยเจริญ
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย อะเด็น สมัครพงศ์
135 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์
1.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
136 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ภคพล จันทร์อุทัย
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
137 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย พิชชญาณ โต๊ะงาม
1.นางสาว ละออง บุญมาก
138 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ชัยพิพัฒน์ จิราวัฒน์ธน
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
139 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง วาลิสา ชูกลิ่น
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
140 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
68.00
27
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ธาวิน ทองปลูก
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
141 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ศุภชัย วงค์ภักดี
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
142 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ธีระพล มาตรา
2.เด็กชาย กัมปนาท แสงจันทร์
3.เด็กชาย วรนราธิป ชาชุมวงค์
1.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
2.นาย ปัญญาพร พิมมาศ
143 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ พรมน้ำ
2.เด็กชาย จิรกิตติ์ พลคำ
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เนียนแนบ
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นาง จตุพร นรเนตร
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ภริดา อุ่นแก้ว
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
91.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย อลงกรณ์ พ่วงต่าย
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
82.00
19
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อุ่นแก้ว
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุล
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วิมลทิพย์ สหารัตน์
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย บารมี อ่อนเนียม
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.นางสาว ธิติมา อ้อมชาติ
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย สุภชา สินศิริ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ปาริตา อุ่นแก้ว
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
67.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ชูจิตร
1.นางสาว อรุณ พันธ์บุปผา
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
59.00
24
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ บุญครอง
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ เชื้อหอม
1.นางสาว สิริยากร อันทะนิล
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
65.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง สิริภัทร สินศิริ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงษ์พิทักษ์
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย อนุชา พันธ์นา
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พรรำไพ กับรัมย์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
160 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นางสาว สมพร คำลอย
161 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย อภิชาติ เดชบุญ
1.นาย กิตติพงษ์ ทัดประไพ
162 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย วุฒิชัย เอี่ยมอ่ำ
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
163 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ เด็ดดวง
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
164 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย กุมภา ไชยชนะ
1.นาง กมล ชูกลิ่น
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พีรเดช อายุวงศ์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
75.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง วีรดา ใหทอง
2.เด็กหญิง กัญญพัชร วรรณทอง
1.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
2.นางสาว เกศริน จอมคำ
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
74.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วรรณิดา โพธิ์มูล
2.เด็กชาย อนัตชัย ใจมล
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
67.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชาลิสา ดงอุทิศ
2.เด็กหญิง ฐิติกรณ์ โสนะชัย
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นาย ศิริศักดิ์ ถาวรกุล
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
76.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วาสินี หงอสนาม
2.เด็กหญิง วริศรา คำมีแก่น
1.นางสาว มณีรัตน์ มุ่งมาตร
2.นางสาว ขันธิญา บุญเฟรือง
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
69.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ชฎาพร สุดา
2.เด็กหญิง อรณี นาคทอง
1.นางสาว เกศริน จอมคำ
2.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
67.00
25
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง จุฬลำภา นพเก้า
2.เด็กหญิง สิริกัญรัตน์ ชูคำ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ ดวงเนตร
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธัญจิรา ลาพรหมมา
2.เด็กหญิง ธัญญา ไวยศิลป์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ประภัสสร ระเมาะอา
2.เด็กหญิง อภิสรา ศรีวัย
3.เด็กชาย ธีรเดช สุดวิลัย
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
2.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
80.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ภัทรนันท์ ทองคำบุตร
2.เด็กหญิง ชนิดา เงินมา
3.เด็กหญิง ธัญพิชชา แก้วกัณหา
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
71.00
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย ธีรภัทร บัวสร
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ บุญชิต
3.เด็กหญิง นวพร พาประจง
1.นาง รัตนา วะรงค์
2.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง เหมรัตน์ สุดวิลัย
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา อันทะนิล
3.เด็กหญิง รัชนีกร ผิวดำ
1.นางสาว โสภา ใจหวัง
2.นาย อุเทน มะโนชาติ
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พาณิดา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ภาสุรีย์ แก้วธรรม
3.เด็กชาย ศิริพงษ์ บุญเฟรือง
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พุฒินันท์ สมนึก
2.เด็กชาย นพอนันต์ น้ำกรอง
3.เด็กชาย ธนบัตร ดีโสม
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย วาที ทัพรัตน์
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ ไทยสิทธิ์
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ คำประสงค์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
2.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
181 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย บริภัทร วงศ์เกียรติกำจร
1.นาย วสันต์ เทาศิริ
182 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง ณัฎฐนิชา หนูเสริม
1.นางสาว ทัศนียา กมลมาลย์
183 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง อัญชิสา บุญเฟรือง
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
184 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ เจริญศรีเมือง
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
185 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย อนันดา ชูชาติ
1.นางสาว สุภาวรรณ พิทัศน์
186 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ พลคำ
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
187 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ธีรภัทร อ้อมชาติ
2.เด็กชาย ฐิติ บุญศรี
3.เด็กชาย ทวีชัย สุขสังข์
4.เด็กชาย ส่งศักดิ์ สามศรี
5.เด็กชาย กอบศักดิ์ ไชยทอง
6.เด็กชาย ณัฎฐภัทร สะดำปี
7.เด็กหญิง ชัญญานุช สกุลรัง
8.เด็กชาย วีรภัทร สะใบ
9.เด็กชาย ชุติเดช น้ำนวล
10.เด็กชาย อึ้งเจริญ บุญลอด
11.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ขวัญเมือง
12.เด็กหญิง วีณารัตน์ บุญเหลือ
13.เด็กหญิง เปมิกา ติณณภพโชตินันท์
14.เด็กชาย อภิศักดิ์ อังคพนมไพร
15.เด็กหญิง รุ่งนภา ทวีศักดิ์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นางสาว พัทญา ทองลือ
3.นาง สุติมา บุญเฟรือง
4.นาง ณัชชา นิลเพชร
188 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยสุวรรณ
1.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
189 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ทรงพล นิมนต์
1.นาย สัตยรักษ์ เทศกูล
190 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐภัทร พานจันทร์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
191 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย รชต ตาลวิลาศ
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
192 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ธนโชติ ใสกระจ่าง
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
193 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
194 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง เกษรินทร์ อุตมะ
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
195 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เทียมจิตร
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
196 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ณัฐฐินี ศิริวัฒนกุล
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
197 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76.50
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง มุกลดา มุ่งดี
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
198 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย คเชนทร์ สรรพสุข
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
199 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ขัติญาภรณ์ ธิวัน
1.นาย ประสิทธิ์ สิมพร
200 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง จันทิมา บุญน้อย
2.เด็กหญิง ณัฐิดา พิษพงศ์
3.เด็กหญิง นิภาพรรณ ไชยสุวรรณ
4.เด็กหญิง ศลิลทิพย์ คำลอย
5.เด็กหญิง พิมพ์พร คำลอย
6.เด็กชาย พีระพัฒน์ ไชยสุวรรณ
7.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ชูจิตร
8.เด็กชาย ณัฐพล พิษพงศ์
9.เด็กชาย จันทกร ประนมศรี
10.เด็กชาย สมชาย สุวรรณทา
11.เด็กหญิง สุนิตา ป้องดู่
12.เด็กหญิง อรปภา ไชยสุวรรณ
13.เด็กชาย จักรกฤษณ์ ไชยสุวรรณ
14.เด็กหญิง อชิรญา อุ่นแก้ว
15.เด็กชาย ธีรพัฒน์ พรมรินทร์
16.เด็กหญิง ชนานันท์ เครื่องรัมย์
17.เด็กชาย สังข์สุวรรณ วะโนปะ
18.เด็กชาย ปชาบดี เรือนรอบ
19.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยสุวรรณ
20.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
21.เด็กหญิง ปัญญาพร โคตรชาลี
22.เด็กหญิง เกณิกา ไชยสุวรรณ
23.เด็กหญิง กาญจนา แก้วลอย
24.เด็กหญิง นัชชา ลุกลาม
25.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
26.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
27.เด็กชาย ออมสิน พิมมาศ
28.เด็กหญิง ธนาวดี ทาตาสุข
29.เด็กชาย ภวัต สิงหชาติ
30.เด็กหญิง จิตรลดา ไชยสุวรรณ
31.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำลอย
32.เด็กชาย กิตติวัฒน์ ปิ่นหอม
33.เด็กหญิง มุกลดา มุ่งดี
34.เด็กชาย ธนโชติ ใสกระจ่าง
35.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
36.เด็กชาย ศุภชัย คำลอย
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
3.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
4.นางสาว อรุณ พันธ์บุปผา
5.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
6.นางสาว ปภานัน อุปสุข
7.นางสาว ณัฐวิภา โพธิกุดสัย
8.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
201 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
2.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงศ์
3.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงศ์
4.เด็กหญิง ภทรพรรณ ถาสกุล
5.เด็กหญิง พรญาณี เพ็งแจ่ม
6.เด็กหญิง มัชฌิมา ทับทอง
7.เด็กหญิง ณภัทร พิศโสระ
8.เด็กหญิง กันญากร ถุงจันทร์
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เที่ยงตะวัน นันทะสิงห์
2.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
3.เด็กหญิง ธนิดา เดชสุภา
4.เด็กหญิง สุชาดา อ่อนนวล
5.เด็กหญิง เกวลิน บุญรอด
6.เด็กหญิง นุชนาฏ หวังผล
7.เด็กหญิง สุทธิดา นิลเพชร
8.เด็กหญิง กันติชา สารพงศ์
9.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุน
10.เด็กหญิง พัชริดา เนียมพันธ์
11.เด็กหญิง ธีมาพร แสงอรุณ
12.เด็กหญิง ธิติมา วงค์รักษา
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นาย ลำพอง วรรณทอง
3.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
4.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
96.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศรีลาวรรณ นพพันธ์
2.เด็กหญิง สุรัมภา ไชยทอง
3.เด็กหญิง จิราภา เนื่องพา
4.เด็กหญิง รัญชนา สุขจันทร์
5.เด็กหญิง ชาลิสา แถบหอม
6.เด็กหญิง ภัคจิรา วงค์รักษา
7.เด็กหญิง ศิริรัตน์ รุ่งคำ
8.เด็กหญิง พัขริดา จะโนรัตน์
9.เด็กชาย ภควัต ประมูลชาติ
10.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
11.เด็กชาย ณัฐดนัย น้ำนวล
12.เด็กชาย วันชัย ไชยทอง
13.เด็กชาย วรุตม์ นิลพัฒน์
14.เด็กชาย พิณกวี งามรูป
15.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ไชยทอง
16.เด็กหญิง ญาณิศา สาหะ
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นาย ลำพอง วรรณทอง
3.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
4.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
5.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
204 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ สังภักดี
2.เด็กชาย นพกฤษ คำโพธิ์
3.เด็กชาย สิทธิชัย บัวส่อง
4.เด็กชาย ธันวา แถบหอม
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พิกุล
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
205 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ฐิรวัตร บุญทอง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
206 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ธีรภัทร โพธิสาร
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
207 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ศิรศักดิ์ ทิมะวงศ์
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
208 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยาคำ
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
209 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นาย สัตยรักษ์ เทศกูล
210 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ธัญชนก ยอดเทียนธรรม
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
211 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ทงทะลาย
2.เด็กชาย อภิชาติ กองบุญลือ
3.เด็กหญิง อโนมา ชนะพันธ์
1.นางสาว วิไล จันทร์เปรียง
2.นางสาว ประไพรวรรณ วรรณทอง
212 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ วรรณทอง
2.เด็กชาย อัครพัชร์ มงคลแก้วธนาคุณ
3.เด็กหญิง พงศ์พัชรา แสงเพ็ง
1.นางสาว สุพัฒตรา กงล้อม
2.นางสาว ลินดา มะลิหอม
213 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ธนภัทร พุ่มพวง
2.เด็กชาย กรภักดิ์ แสนไชยวงศ์
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญครอง
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นางสาว วิยดา ฉันทไชย
214 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธัญรัตน์ นิลทอง
2.เด็กหญิง ญานิภา เหิมมา
3.เด็กหญิง สิรินทรา โสดแก้ว
1.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
2.นางสาว สุดารัตน์ คัมภิรานนท์
215 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง นภัสนันท์ พาลี
2.เด็กหญิง กานต์ณดา แก้วธรรม
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แสงสุวรรณ
1.นาง สมเพียร วรรณทอง
2.นางสาว อวยพร พานจันทร์
216 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง พรญาณี ไชยทอง
2.เด็กหญิง เบญญาภา นาขัว
3.เด็กหญิง ปวิชญา เนตรมุข
1.นาง ชนาพร ลาคำ
2.นาง รุ่งราวรรณ ศรีชาดา
217 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ กุลบุตร
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ดวงดีกมลทัศน์
2.เด็กหญิง ศวิตา คูณภาค
3.เด็กหญิง จารีย์ อาจภักดี
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นิเวศน์ บุญขาว
2.เด็กหญิง ญาณิศา สาหะ
3.เด็กหญิง เมธาวินี เจียงวงค์
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นางสาว ศิรประภา ไพรพนา
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ชไมพร บุญวุฒิ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พรรำไพ กับรัมย์
1.ว่าที่ร้อยโท นคร ชิดชม
222 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พลรบ ทองขาว
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
223 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปริศนา วงค์ครรณ์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
224 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง สุพิชฌาชย์ ศรีวังพล
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
225 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นาง ไพจิตร นครชัย
226 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย วงศกร พานจันทร์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
227 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ปิติภัทร ไชยทอง
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
228 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พรสุดา บุตรมณี
2.เด็กหญิง ธนิสร สีโสดา
3.เด็กหญิง นิตยา พรมน้ำ
4.เด็กหญิง ชลิตา สามสี
5.เด็กหญิง วิไลวรรณ สมนึก
6.เด็กหญิง กุสุมา บรรลือทรัพย์
7.เด็กหญิง กนกวรรณ กะตะศิลา
8.เด็กหญิง วรรณวิสา ท่อนทองแดง
9.เด็กหญิง ปนัดดา ตาลสันเทียะ
10.เด็กหญิง สุนันทา อุ่นแก้ว
1.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
3.นาย สุพิน สอดแก้ว
229 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุกัญญา สิงห์ซอม
2.เด็กหญิง ปานชนก พรมน้ำ
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
230 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พวงผกา อินโบราณ
2.เด็กหญิง พระจันทร์ เกิดกล้า
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
231 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงค์
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
1.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
232 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย เกียงไกร วรรณทอง
2.เด็กชาย พงศ์ภัค อุ่นแก้ว
1.นาย อัครชัย แก้วดี
2.นาย กิตติกานต์ จิตสง่า
233 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ปิ่นมุกดา กางร่มกลาง
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
234 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย สุรพศ นนท์ตานอก
1.นางสาว ณัฐรุจา สมนึก
235 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
86.50
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
236 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ศุภชัย คำลอย
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
237 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ถึงแสง
1.นาง วรา ศรีบุญเรือง
238 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
55.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง พิมพ์รภัทร พิมมาศ
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
239 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
50.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง เขมรัตน์ ทรัพย์ลาภ
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
240 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กมลฉัตร แถบหอม
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
241 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง นันท์ธิดา วงค์แหวน
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
242 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
55.00
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ อุปสุข
1.นางสาว อารีรัตน์ พิมพร
243 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
91.20
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ดาวริน พิทักษ์
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
244 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ บัญชา
2.เด็กชาย ณภัทร บุญทัน
1.นาย นพดล หรรษา
2.นาย ตะวัน จันทร์เที่ยง
245 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ตุลพัฒน์ เพ็ญเสนาะ
2.เด็กชาย รชต ไสว
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย สมสกุล อุปสุข
2.เด็กชาย ปุณวิชญ เขม้นเขตการ
3.เด็กชาย ณัฐพล พะวัง
4.เด็กชาย ธีรวัฒน์ พะวัง
5.เด็กชาย ชินวัตร ศรีมงคล
6.เด็กชาย เดชมงคล ไสว
7.เด็กชาย สิริมงคล นรสิงห์
8.เด็กชาย ดนุพร สุพงษ์
9.เด็กชาย เพชรรัตน์ สายจันทร์
10.เด็กชาย ขวัญชนก จูมสวัสดิ์
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
3.นางสาว อารีรัตน์ ิพิมพร
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วนิดา ทองละมุล
2.เด็กหญิง ชลธิชา ทันธิมา
3.เด็กหญิง วัลยา ทองแพรว
4.เด็กหญิง นิศามณี แสงสุวรรณ
5.เด็กชาย ศุภนัฐ นิลทอง
6.เด็กหญิง ประกายเพชร สุดแก้ว
7.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เขจรเนตร
8.เด็กหญิง สิทธิพร ศรีวงค์
9.เด็กหญิง ณัฐวรา บุญยง
10.เด็กหญิง จันทกานต์ อิ่มสมบัติ
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
3.นาง จตุพร นรเนตร
248 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย วินสตัน ไชยทอง
2.เด็กหญิง ประภัสสร อุปสุข
3.เด็กหญิง จิราพัชร วงศ์ชัย
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นาง ณัชชา นิลเพชร
249 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ญาณภัทร กันยา
2.เด็กหญิง วริศรา นิลภา
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ โพธิ์ทอง
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
2.นางสาว กาญจนา นาคยอง
250 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง สุภัชญา ไชยทอง
2.เด็กหญิง ภัคจิรา บุญปัญญา
3.เด็กหญิง กนกวรรณ พิลาดี
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
251 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง พรพิมล ระมินโท
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ วิทา
3.เด็กหญิง วรกาญจน์ เชียงจันทร์ดี
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง กาญจนา จันดี
252 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย สุรบดินทร์ นามเมือง
2.เด็กชาย ทินกฤต คำลอย
1.นางสาว ณัฐธิดา เรืองคำ
2.นางสาว วราภรณ์ สุดาชาติ
253 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
69.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศศิชา คูณภาค
2.เด็กหญิง ฐิญาดา แพงศรี
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
254 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย ถนอมวงศ์ ซื่อสัตย์
2.เด็กชาย เตวิช มากสกุล
1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
2.นางสาว ธนพร พิลัย
255 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีวงค์
2.เด็กชาย ธัชศกรณ์ ศรีมันตะ
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
256 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง ฟ้าใส ประดับทอง
2.เด็กหญิง บุญยาพร ก่ำจำปา
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
2.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
257 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ชินดนัย วรรณทอง
2.เด็กชาย ธเนศพล เสาแก่น
1.นาย ธวัชชัย อินวัน
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
258 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง นันธิดา ไชยทอง
2.เด็กหญิง วรัญญา สุภาพ
1.นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
2.นางสาว กรกันยา พันธ์แก่น
259 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ชมพูนุท บุญตา
2.เด็กหญิง อนุธิดา พันธ์มะลี
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง กาญจนา จันดี
260 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
72.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง พระจันทร์ เกิดกล้า
1.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ
261 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
71.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง เกศสุดา ประพงษ์
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
262 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
66.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง สิรินดา วงศ์พฤกษารัตน์
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
263 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภคพล บุญยง
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
264 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง เกษสินี อุ่นแก้ว
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
265 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ปิยพร ฝีปากเพราะ
1.นางสาว อรทัย บุญทอง
266 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง กาญจนา บุญทอง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
267 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ดวงแก้ว
1.นางสาว วนีภรณ์ สุขวงศ์
268 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงษ์พิทักษ์
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
269 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
91.40
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง นันชนันท์ สิงหชาติ
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
270 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
74.40
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธีมาพร แสงอรุณ
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
271 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ขัติญาภรณ์ ธิวัน
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
272 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย สุปวีร์ ดาวจันทร์
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
273 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
62.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ แผ่นทอง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
274 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ลักษมี ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ชลธิชา เงินมา
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว กัญพัชร์ ค้ำใบ
275 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
78.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
2.เด็กหญิง พิมพิศา บุญทอง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
2.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
276 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
75.00
25
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วรรณวิสา แสงทอง
2.เด็กหญิง สิริลักษ์ ไชยสุวรรณ
1.นางสาว สุภิชญา จันทะมั่น
2.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
277 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย รพีพัทร บุญเหลือ
2.เด็กหญิง อทิตยา ดงอุทิศ
1.นางสาว วลัยพร เกษอินทร์
2.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
278 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
60.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ชัยมงคล อุปสุข
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ปรือปรัก
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
2.นาง ณฐมน วรรณทองภูริช
279 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ญาณิศา ละมูล
2.เด็กหญิง กานต์ธิชา สุขสมบุตร
3.เด็กหญิง พิมพิศา คำเนตร
4.เด็กหญิง นุชริญา แทนคำ
5.เด็กหญิง จิรภัทร พลคำ
6.เด็กหญิง ปวรรัตน์ โพธิ์ขาว
7.เด็กหญิง สุพรรษา โสดามุข
8.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รักโสภา
9.เด็กหญิง นันธิดา แหวนวงค์
10.เด็กหญิง ศศิประภา ดอกพวง
1.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
2.นาง โยทะกา รักโสภา
3.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
280 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ขวัญพร แทนคำ
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
281 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สุรสีห์ คำใสย์
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
282 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ปณิรภัทร ชูชาติ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
283 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ชนสรณ์ แสนเรียน
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
284 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย วชิรพงษ์ พงศ์วัน
1.นางสาว เกวลี ไชยสุวรรณ
285 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
66.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กิตติมา พิมมาศ
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
286 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
62.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ จันคณา
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
287 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สุชานันท์ พันธ์มลี
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
288 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญเฟรือง
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
289 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
69.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง จิรวดี นวลแย้ม
1.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม