#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ดวงศรี
2.เด็กชาย นราธร แก้วกล้า
3.เด็กชาย ธนรชตะ บุญชำนิ
1.นาง สรรพร บุญทะจิตร
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย กิตติธร ลิลัน
2.เด็กชาย ธัชพล พลพันธ์
3.เด็กชาย ธนากร พากเพียร
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย นรินทร์เทพ คำหาญ
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศรีแก่
3.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ภูลายยาว
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย เอกพล จันทร์พรม
2.เด็กชาย กฤษฎา คำนึง
3.เด็กชาย ฤทธิศักดิ์ จำปา
1.นาง รัชดา บุญโต
2.นางสาว อุไรรักษ์ พาลา
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ธีรวุฒิ ใสแก้ว
2.เด็กชาย นครินทร์ วงษ์เศษ
3.เด็กชาย ธีรยุทธ นามอนุ
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
6 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ทักษอร ศาลางาม
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธ์ิ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง สิริลักษณ์ พิมพ์สาร
1.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
8 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
61.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง โสภิดา โชติรัตน์
1.นางสาว สมปอง มงคล
9 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณภัทร ศรีสะอาด
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
10 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย อดิศร ผิวทอง
1.นาง สุระภี สัตยากุล
11 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ จิบจันทร์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง พรหมภัสสร พิมาทัย
2.เด็กหญิง ศิริประภา น้ำจั่น
3.เด็กหญิง ชนิดาภา สุชาติ
4.เด็กหญิง มนทิรา ศรีเสนาะ
5.เด็กหญิง มณีรัตน์ สัตพันธ์
6.เด็กหญิง ดมิสา แก้วฤาษี
1.นาย ประยงค์ คำดี
2.นาง ภัทรียา มีโค
3.นางสาว เพ็ญจันทร์ ศิริชนะ
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย สมปอง มนตรี
2.เด็กชาย นิติศาสตร์ อรุณเรือง
3.เด็กชาย อนุวัตร ยะทาน
4.เด็กชาย ศักดิ์ดา บัวจันทร์
5.เด็กชาย อนาคิน สุวรรณเสาร์
6.เด็กชาย ศุภกร บัวทอง
1.นาย สุระพิด เถาว์คำ
2.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ไชยมงคล มวลพรม
2.เด็กชาย อภิเทพ จามะรีย์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ บุญเลี้ยง
2.เด็กชาย พนากร นาคงาม
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐรัตน์ จันทร์นาม
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรีย์ อิ่มอ้วน
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นางสาว วลัยลักษณ์ ลิลัน
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ฐิติกา ศรีวงศ์
2.เด็กหญิง อรวรา คงทรัพย์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย พรชัย สวัสดี
2.เด็กชาย นนทวัฒน์ จรเด็จ
3.เด็กชาย ไพศาล สุพรรณ
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย สมรัก สมหวัง
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ สุขหนุน
2.เด็กชาย ตะวัน วรรณศรี
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
20 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย จักรพงศ์ หมั่นนางรอง
2.เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์ พรมมา
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ทุมวงษ์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จุลหอม
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
22 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ อุธาธร
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
23 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง ปาริตา แทนครบุรี
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
24 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ กงล้อม
1.นาง ลำไพ เหล็กกล้า
25 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาวดี ขานชัย
1.นาง พูลศิริ ชินชัย
26 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง อภิชญา บุญจันทร์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
27 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ปณิดา ละออใส
1.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
28 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วรรณิษา เสาร์แพง
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
29 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
69.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เครือพันธ์
1.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง ณัฐติยา ฉลาดศรี
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
31 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุชานาฏ ชุ่มใจ
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
32 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
60.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ จิบจันทร์
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
33 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
56.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ลัดดาวัลน์ เทียมคำ
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
34 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาสังข์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
35 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง เบญจมาศ ใจเครือ
1.นาง วิภาสิริ พรมตวง
36 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กัญญานัฐ ดาวจันทร์
1.นางสาว สุชีรา แสนรังค์
37 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
74.40
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กิ่งทอง บึงไกร
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
38 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
49.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จินตภา สุขเสน
2.เด็กหญิง นิรัญรัก หมากจันทร์
1.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
2.นาง ประกาย มุ่งหมาย
39 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง จิรนันท์ บุญแสง
2.เด็กหญิง ภัทราพร มานุช
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
40 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ธนาเดช โคสารคุณ
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ จันทร์ทง
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
41 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร เทียงแก้ว
2.เด็กหญิง รุจาภา สุจันทร์
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ ปฏิธันยธรณ์
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นาง กานต์พิชชา กินรา
42 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภูริพัฒน์ มหิทธิหัสดี
2.เด็กชาย กฤษณพงศ์ แสงงาม
3.เด็กชาย ชุมพล เกษมณีย์
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นาง กานต์พิชชา กินรา
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วรรพชา บัวจันทร์
2.เด็กชาย วุฒิพงษ์ ธานี
3.เด็กชาย ปฏิภาณ ปัดถา
4.เด็กชาย นาวิน หงษ์ลอย
5.เด็กชาย ภานุวัฒน์ วงษ์นิล
6.เด็กชาย ธนชาต รวกกลอย
1.นาย สุระพิด เถาว์คำ
2.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
44 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย วีระชัย ใหม่คำมิ
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
45 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ยุภารัตน์ สมแจง
1.นาย ปรีดา โมรานิล
46 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทร์ทัย
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คานเครือ
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
2.นาง ไพลิน ทีงาม
47 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
35.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สำนวน
2.เด็กหญิง ปุณภา ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง พฤกษา แสงทอง
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
2.นาย ทวีเดช สุระชาติ
48 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
28.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สุพรรจนภพ
2.เด็กหญิง รุ่งนภา พลทวี
3.เด็กชาย ศักดา วิลาวัลย์
1.นาง วรุณรัตน์ บุญเริ่ม
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
49 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
66.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปาริตา คืนผล
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย รัตนเสร็จ
3.เด็กหญิง สุวิสา ใยเม้า
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง นิตยา สระแก้ว
50 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง พัชราพร เพ็ชรินทร์
2.เด็กหญิง ปานไพลิน กุมรัมย์
3.เด็กหญิง ชาลิสา โชคนัติ
1.นาง วรุณรัตน์ บุญเริ่ม
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
51 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จีรนันท์ ยาแดง
2.เด็กหญิง สุมินตรา เเก้วมูล
3.เด็กหญิง ปาริชาติ ขานทรัพย์
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
52 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย จักกฤษ ถี่กระโทก
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คานเครือ
3.เด็กหญิง สุวรรณี ลายคราม
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
2.นาง ไพลิน ทีงาม
53 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ยุทธชัย ชมภู
2.เด็กชาย กรวิชญ์ อุทา
3.เด็กชาย ปิยทัศน์ มาเรือน
1.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
54 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ศรีแพงมล
2.เด็กชาย กฤษฎาวุธ กุลมาต
3.เด็กหญิง พรธวัล พุทธเสน
1.นาง สมถวิล ป้องกัน
2.นางสาว สุพิศ คำแคว้น
55 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ศักดินันท์ ศรีธรราษฎร์
2.เด็กหญิง กันติยา จันทร์แจ้ง
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
2.นางสาว วนิดา เกษี
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ลลิตา เชื้อลิ้นฟ้า
2.เด็กหญิง เทวี จันทง
3.เด็กหญิง อรนิชชา สุขธูป
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กฤษณพงศ์ แสงงาม
2.เด็กหญิง จินตนา เกษี
3.เด็กหญิง บุณยาพร เนื้อไม้หอม
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ไพลิน ทีงาม
58 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สมหมาย ภูมิลักษณ์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
59 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ชนากานต์ ไพเตี้ย
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
60 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ออยธนพัฒน์ ม้าวเมืองคำ
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
61 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
59.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ลูกสีดา
1.นาง สมจิตร เงินบำรุง
62 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
58.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ญานันธร ทรงกลด
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธ์ิ
63 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย พัชรพล ปัญญาคม
1.นาง บุษบา แก้วมูล
64 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐวรา คูณแก้ว
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
65 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อภิญญาวรรณ พงษ์พันธ์
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
66 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญญาดา ครองชัย
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
67 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สิริโสภา แอนโก
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
68 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง สุวารี ยามดี
1.นาย ศิริ ศิรินัย
69 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
40.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ธีรดนย์ อยู่เจริญ
2.เด็กชาย ชัยภูมิพัฒน์ สารติ
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
70 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
15.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุพรรณี แสงเนตร
2.เด็กหญิง ปาริฉัตรต์ แก่นแก้ว
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
2.นางสาว รสนาภรณ์ แข่งขัน
71 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง นิศาชล ตาลหอม
2.เด็กหญิง กนกวรรณ วงศ์คำจันทร์
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
2.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
72 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เขมิกา บุญมาก
2.เด็กหญิง เพชรอรุณ อ้อมชมภู
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
2.นางสาว รสนาภรณ์ แข่งขัน
73 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนภัทร มณีรัตน์
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
74 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ญาณวัฒน์ บุญแสง
1.นาย สมัคร เขียวนิล
75 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
44.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ปริญญาวัตร ดาวไสย์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
76 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ฐิติมา ทวีวงษ์
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
77 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
48.00
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง กฤติกา เสาะแสวง
1.นาง อุษา เถินหิตย์
78 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
40.00
22
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง จรรยารัตน์ พิทักษ์
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
79 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
18.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กมลชนก จันทบ
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
80 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
16.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.นาย นัธทวัฒน์ คล้ายอุดม
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
81 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
8.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
82 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง แองเจอร์ลิน่า ลากิ้น
2.เด็กชาย พีรภัทร หะทัยทาระ
1.นางสาว ปุณณดา ชะนะนิน
2.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
83 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย โกมินทร์ ชูซือแพง
2.เด็กหญิง อรวรา ตีเงิน
1.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ยอดชุม
2.เด็กหญิง วรณัน ขาวฟอง
3.เด็กหญิง ชญาดา สิมะวัฒนะ
4.เด็กหญิง ศิริกานดา นามวิชา
5.เด็กหญิง วนิดา สาระบุตร
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
2.นางสาว ฐาปนี ศรีปัตเนตร
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กนกพิชญ์ ไชยสิทธิ์
2.เด็กหญิง ปภัสสร มาตราช
3.เด็กหญิง วาสนา ช้อยสามนาค
4.เด็กหญิง ปัญญารัตน์ ส้มหวาน
5.เด็กหญิง วาสิตา สว่าง
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
2.นางสาว เกวลี ศรีญา
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ประรวีย์ บุษบรรณ
2.เด็กหญิง จีระนันท์ ห้วยหงษ์ทอง
3.เด็กหญิง ปิยะนุช ขุนยารัตน์
4.เด็กหญิง สุนันทา พรมลี
5.เด็กชาย จักรภัทร ดาวจันทร์
1.นาง อรัญญา รักพรม
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
78.33
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง กนกอร พวงแก้ว
2.เด็กหญิง กัลยากร แก้วกันหา
3.เด็กหญิง ปวันรัตน์ สามารถ
4.เด็กหญิง พัชรพร วงศ์เสนา
5.เด็กหญิง เมธาพร จามะรีย์
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
2.นางสาว เกวลี ศรีญา
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุภาวดี ทะทอง
2.เด็กหญิง ทิพวรรณ กล้าหาญ
3.เด็กชาย อนุพร สัตพันธ์
4.เด็กหญิง จีรนันท์ กันไชยชาติ
5.เด็กหญิง รุจิรา เครือพันธ์
1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
2.นางสาว สมปอง มงคล
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย สิงหราช วิเศษสังข์
2.เด็กหญิง สุกัญญา แก้วกัณหา
3.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ยอดแก่น
4.เด็กชาย เตชพล สิงห์กรานต์
5.เด็กหญิง ชวัลรัตน์ เพชรดี
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
2.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ อุบัวบล
2.เด็กหญิง สุทธิลักษณ์ หลักบุญ
3.เด็กหญิง ฟาริดา คณะนา
4.เด็กหญิง ดารินทร์ สันทอง
5.เด็กหญิง บุญยนุช สิงห์กรานต์
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
2.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อชิต พรรณลา
2.เด็กหญิง ปวีณ์กร มีผล
3.เด็กหญิง พรพิมล รุ่งเรือง
4.เด็กหญิง อารยา อยู่เจริญ
5.เด็กชาย ภูวนันท์ บุญส่ง
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง จิราพร วันเพ็ญ
2.เด็กชาย ปวริศ จันทร์หอม
3.เด็กชาย ธีรดนัย บุญชิต
4.เด็กหญิง ปัติมากรณ์ คำมุงคุณ
5.เด็กหญิง กมลวรรณ กล่อมตน
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
2.นาง สิษฐิพร พิทักษา
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อารียา วามะเกษ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง สุพรรณี โพธิ์ร่มไทร
1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ ศิริชนะ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย สิทธิโชค ใจจริม
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ภัคจีรา สารภี
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย นพมนัส อุดมนา
2.เด็กหญิง ปวันรัตน์ จิตจันทร์
1.นาง กัลชนา ดวงสา
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย พงศกร อัตวิชา
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ทะนงค์
1.นาง ราตรี การะเกษ
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย เชิดชัย จิตต์อ่อน
2.เด็กหญิง พรพิมล รุ่งเรือง
1.นาง กัลชนา ดวงสา
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ดวงนรชน ลาหนองแคน
2.เด็กหญิง ชญานิน แก่นแก้ว
1.นาง ราตรี การะเกษ
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภูวดล อินธิเดช
2.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แถบมูล
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุดใจ
1.นาย เดชา สามารถ
2.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
104 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย จักริน ทนุดำ
2.เด็กชาย วายุ จันทะสุข
3.เด็กชาย สุรพัส พลเมือง
1.นาง จรรยา อินตา
2.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
105 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย พงศธร จำปาทิพย์
2.เด็กชาย ณัฐพล แก้วบุดดา
3.เด็กหญิง อุมาวดี อินทร์งาม
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
106 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กชาย กุลเดช มิตรจังหรีด
2.เด็กชาย อนันต์ วงคำคูณ
3.เด็กชาย กิติศักดิ์ ดวงสา
1.นาง สรรพร บุญทะจิตร
107 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
71.86
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ เจริญทัศน์
2.เด็กชาย กิตติพิชญ์ หาผล
1.นาย รณชิต คำศรี
2.นาย สมัคร เขียวนิล
108 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
64.70
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย สรัล คณะพันธ์
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก กล่อมตน
1.นาง สนิดา โกศล
109 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
68.81
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ตะวัน บุญสร้อย
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา โกศล
1.นาง สนิดา โกศล
110 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
66.05
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณัฐชนน สีสอน
2.เด็กชาย สุถนัย จันไทย
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
111 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย วีรภาพ แพงคำ
2.เด็กชาย โอวิทย์ จามะรีย์
3.เด็กชาย อภิรัตน์ มีกุล
1.นาง จันจิรา สมหวัง
2.นางสาว นุสสรี คำพันธ์
112 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย ราชพฤกษ์ นวลหอม
2.เด็กชาย วัชระพงษ์ พะวา
3.เด็กหญิง วิณัฐตา ดาวใส
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
2.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
113 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นัฏฐวัฒม์ เครือพันธ์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
114 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย อธิวัฒน์ รัตนโสภา
2.เด็กชาย พีรธัช แก้วบุญมาก
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
115 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
66.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ดนุพล โภคสาร
2.เด็กชาย นัฏฐวัฒน์ เครือพันธ์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว วลัยลักษณ์ ลิลัน
116 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง รัตนา ิอินทรโชติ
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
117 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วิภาวดี องอาจ
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
118 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง พรชนิษฐ์ พรมฆ้อง
1.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
119 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนภัทร แวทเชอร์
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
120 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
69.00
26
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อดิศร แพงเพ็ชร
1.นาย สมัคร เขีนวนิล
121 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เพชรรัตน์ ผิวอ่อน
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
122 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วชรพล อินทรสุขศรี
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
79.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง กานดา เสาร์แพง
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
77.00
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง อัยวรินทร์ โทวาท
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง กัญญรัตน์ ท้าวมา
1.นาย ประวิทย์ เพียรชอบ
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง สุนิษา พันแก่น
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง อนันตญา คันทะจันทร์
1.นาง วิชชุมา กะริโส
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนิกกุล หทัยทาระ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุพรรษา โพธิ์พันธ์
1.นาง วราพร พันธ์โภคา
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง สุพรรษา หัสดง
1.นาง วิชชุมา กะริโส
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นลินธารา สาเกษ
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
59.00
24
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง ภรณีนิภา บุญเลี้ยง
1.นางสาว จันทิมา ศรีด้วง
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง ธนัธพร ทามณี
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
67.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ ไกรสุข
1.นาง วิชชุมา กะริโส
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
63.00
24
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง ศศินา เทียมขุนทด
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กชาย สุรสีห์ เพียเพ็ง
1.นาง วิชชุมา กะริโส
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย เลิศชาย เหมือนสวัสดิ์
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
138 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ทศพร อุโมง
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
139 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง วรรณิสา กาเพ็ง
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
140 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย กิตติวัฒน์ ธรรมาวัติ
1.นาง ภรนภา สาสังข์
141 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย พิชชากร โยธี
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นิศามณี แพงทรัพย์
2.เด็กหญิง ชฎาพร ศิริชนะ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
68.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย เชาวลิต นามสอาด
2.เด็กหญิง อันนา จันทร์แรม
1.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
2.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ โกยทา
2.เด็กหญิง วรรณนภา แก้วคุ้ม
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
2.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยะธิดา จามะรีย์
2.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
2.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
66.00
26
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง ณัฐศุภา ตีเงิน
2.เด็กชาย ปิยทัศน์ มาเรือน
1.นางสาว กฤษณา ชูรัตน์
2.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง กัณฐิกา ผิวอ่อน
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ณัฐิวุฒิ จามะรีย์
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อติมา ศรีเสนา
2.เด็กหญิง นลินธารา สาเกษ
3.เด็กหญิง กานต์สินี ลิพันธ์
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุพัตรา แหมสูงเนิน
2.เด็กหญิง สุพรรณษา สยามเยี่ยม
3.เด็กชาย อมรเทพ ทองทิพย์
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง ละออง คำศรี
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐธิดาพร มงคลแก้ว
2.เด็กหญิง ปวันรัตน์ อุทาธร
3.เด็กชาย สุพกร แก้วหาญ
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
2.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง พิชญา ไชยทอง
2.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลาพรมมา
3.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
1.นาง ประยูร สายเสมา
2.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
81.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ธนโชติ ทามณี
2.เด็กชาย อนุพนธ์ ชาลีหอม
3.เด็กชาย กฤติเดช คุณลือชา
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
2.นาง อุษา เถินหิตย์
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอุมา แขนทอง
2.เด็กชาย ภานุมาศ จัมปโสม
3.เด็กชาย จินตนา เกษี
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาย ดุสิต แก้วมูล
155 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ศักรินทร์ กุลบุตรดี
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวอ่อน
156 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทองจุล
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
157 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
69.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พิพัฒน์ อุโมงค์
1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
158 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย กัณประทีป ศรีปัตเนตร
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
159 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย หิรัญย์ แก้วคำชาติ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
160 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาดา สาธรณ์
1.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
161 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง นิพาดา ยศศิริิ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
162 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ดรุณี บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
163 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อนุสรา ผิวอ่อน
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
164 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา คงถิ่นฐาน
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
165 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
65.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง พิกุลทอง สระแก้ว
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
166 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อินธิเดช
1.นางสาว สมปอง มงคล
167 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.นางสาว มัณฑนา ประดาจิตร
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
168 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วาริศรา บงค์บุตร
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
169 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นุชชุดา แก้วมูล
2.เด็กหญิง ฐิติภา มวลพรหม
3.เด็กหญิง ฐิติมล มวลพรหม
4.เด็กหญิง มณีรัตน์ ใจหาญ
5.เด็กหญิง จรัสแสง กาสา
6.เด็กหญิง กัลยรัตน์ เกษจันทร์
7.เด็กหญิง จิรัชญา อารีย์
8.เด็กหญิง นารีรัตน์ กุลพิมาย
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
2.นาง วัชราภรณ์ บุญชิต
170 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย วัฒิพงค์ โกศล
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ เสาะใส
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทร์หอม
4.เด็กชาย สิทธิชัย อินทะพันธ์
5.เด็กชาย ธิติพันธุ์ ดวงจันทร์
1.นางสาว อรดี ผาปรางค์
2.นางสาว เฟื่องฟ้า งามสง่า
171 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย สงกรานต์ แก้วเมืองกลาง
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
172 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ กงล้อม
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวอ่อน
173 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย วราเทพ ทองเนตร
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวอ่อน
174 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วายุ เอี่ยมสืบนุ่ม
1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
175 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง สายฝน ตีเงิน
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
176 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปื่นสุดา พาลรอง
1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
177 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา ซีซา
1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย วัฒพล ทองอ้ม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
95.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย อนุภัทร์ สิมนาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย กฤษฏา กงล้อม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
181 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
72.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง ชนิภรณ์ เชื้อทอง
2.เด็กหญิง ณภัทร วงศ์ชาลี
3.เด็กหญิง สิริกัญญา นามทอง
1.นางสาว ทิพาพร บุญชิด
2.นาง สุดใจ บุญเลิศ
182 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
71.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ ดวงสา
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ เนื้อแก้ว
3.เด็กหญิง พิมพ์ชญา ไกรยา
1.นางสาว จันทิพย์ โพธิสาร
2.นางสาว ยุวดี วิลานันท์
183 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
71.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุลิตา จันทร์พรม
2.เด็กหญิง วรัญญา คืนผล
3.เด็กหญิง อภิญญา ทองคำ
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
184 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กาญจนา อุปชิต
2.เด็กหญิง ปาณิสรา พรมจร
3.เด็กหญิง รุจิราพร อารีย์
1.นาง วนิดา คำดี
2.นาง อาภรณ์ เถาว์โท
185 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ตวงทิพย์ พรหมอ่อน
2.เด็กหญิง กิ่งหลิว ปัญญาธีรวงศ์
3.เด็กหญิง นนธิดา มาพิทักษ์
1.นางสาว จันทิพย์ โพธิสาร
2.นางสาว ศิวาพร ทาทอง
186 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
65.00
26
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง ชลิตา นามสอาด
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา แก้วสง่า
3.เด็กชาย ธวัชชัย เกษมะณีย์
1.นางสาว วริศราภรณ์ เสาร์เวียง
2.นางสาว ขวัญฤดี โพธิ์ชัย
187 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วิภาวดี องอาจ
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
188 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อธิติยา จิบจันทร์
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวอ่อน
189 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นพรัตน์ คงมาก
1.นางสาว สมปอง มงคล
190 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง จันจิรา บุญเลี้ยง
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
191 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นฤมล ศรีกุล
1.นางสาว สมปอง มงคล
192 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ณัฐกานต์ ไชยโชติ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
193 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วรรณิสา นกต่อ
2.เด็กหญิง นันฑิตา บุญมานพ
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ ลิวัน
4.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
5.เด็กหญิง สุภัสสรา มณีนิล
6.เด็กหญิง ภัทรรินทร์ ศรีสุข
7.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ชินวงศ์
8.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ
9.เด็กหญิง ภาวดี สาลี
10.เด็กหญิง สุจิตตรา ไชยชาติ
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
194 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง กิติมา มงคลพันธ์
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ สุขทวี
1.นาย ปรีดา โมรานิล
2.นาง ดวงสมร เกษรพุด
195 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง วิชชุลดา ชนะศรี
2.เด็กหญิง ขนิษฐา คูณชัย
1.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
2.นาง สุระภี สัตยากุล
196 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ชัยธวัช จั่วจันทึก
2.เด็กชาย ราเชนท์ บุญศรัทธา
1.นาย กิตติ คนรู้
197 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
54.00
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เศรษฐพงศ์ แสนโคตร
2.เด็กหญิง อรดี ลายคราม
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
2.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
198 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
52.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง รัชนีกร มิตถา
2.เด็กหญิง สุพาวดี อินทร์งาม
1.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
2.นางสาว อุมาพร ศรีพรม
199 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปิยาดา อุ่นคำ
2.เด็กหญิง วรรณภา ธรรมนิยม
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วชรพล อินทรสุขศรี
2.เด็กชาย สิทธินนท์ พรหมชาติ
1.นางสาว วนิดา เกษี
201 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.60
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิชุดา นะวะคำ
1.นาง สุพรรณิการ์ มงคล
202 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.30
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กหญิง อรจิรา เรืองหงษา
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
203 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ขึ้นทรัพย์
1.นาย เวียง ครองชัย
204 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อรจิรา กันเทพา
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
205 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย จิรโชติ คูณทรัพย์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
206 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
50.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง รุจิรา สุขประสงค์
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
207 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
56.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง นิราวรรณ เพิ่มผล
1.นาง จันจิรา สมหวัง
208 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
49.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญชิษฐา คูณทัน
1.นางสาว สมปอง มงคล
209 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
48.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง กรีทิพย์ แก้วเมืองกลาง
1.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
210 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
60.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ สุขเกิด
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
211 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
50.00
23
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ส่องสีโรจน์
1.นางสาว นุสสรี คำพันธ์
212 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
40.00
26
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง ศดานันท์ โกศล
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
213 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
95.20
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย พลพนัส เงินดี
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
214 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
51.20
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง พรฐิมา จูมครอง
1.นาย วัชระพงษ์ พุ่มทอง
215 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ดวงเดือน
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
216 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ แจ่มแจ้ง
2.เด็กชาย นวพล สีหาทัพ
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธ์ิ
2.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
217 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
71.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พาณิชยกรณ์ มณฑา
2.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำปาขีด
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย ธนัญชัย ปามุทา
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อินทิรา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง วนัชพร กุลบุตรดี
3.เด็กหญิง เบญจวรรณ จันทร์หอม
4.เด็กหญิง ประภาวรินทร์ ครองยุติ
5.เด็กหญิง ประภารัศดิ์ ครองยุติ
6.เด็กหญิง บัณฑิตา เพ็งจันทร์
7.เด็กหญิง อนิตตา จันทร์หอม
8.เด็กหญิง นริศรา สุขชาติ
9.เด็กหญิง ศดานันท์ คูหา
10.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จิรัมย์
1.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
2.นาง ประกาย มุ่งหมาย
3.นาง วรรณี ศิรินัย
219 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง บุษราคัม โพธิ์คำ
2.เด็กหญิง อมรรัคน์ สัตธรรม
3.เด็กหญิง วันวิสา ชนะภัย
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
220 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรณิชา ภูแท่งแก้ว
2.เด็กหญิง ศิริรัรัตน์ ศรีพูล
3.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
2.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
221 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ นิลธรณ์
2.เด็กหญิง ชลิตา สุชาติ
3.เด็กหญิง อรวิมล คืนผล
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
222 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ธนาภา ประชาราษฎร์
2.เด็กหญิง กัญญาพัชร ฟักแฟง
3.เด็กหญิง จิราพรรณ แก้วจินดา
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
2.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเทพ
223 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง โสภา โกศล
2.เด็กหญิง จันทิมา บุตรสุวรรณ
3.เด็กหญิง สายรุ้ง กงล้อม
1.นาง ยุพิน มูลมิน
2.นาง รัชดา บุญโต
224 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
56.00
22
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ สัตพันธ์
2.เด็กหญิง กัณฐิกา ไชยภา
1.นางสาว สมปอง มงคล
2.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
225 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุภาพร แจ่มเจิง
2.เด็กหญิง ภัทราพร มานุช
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
226 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย เสาวณิชย์ ศรีโพธิ์
2.เด็กชาย สุรเดช วารินทร์
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
2.นาย วัชระพงษ์ พุ่มทอง
227 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
69.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญชลิตา บัวจันทร์
2.เด็กชาย นันทวุฒิ สถาวร
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
228 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กานต์มณี ครองยุติ
2.เด็กหญิง พัชรี จันพูล
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
229 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย สุกนต์ธี เสนใส
2.เด็กหญิง กมลชนก สาเกษ
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
2.นาย วิทูลย์ บุญชม
230 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วทันยา เครือชัย
2.เด็กหญิง พัชนิตา จันทร์เพ็ง
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
2.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
231 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
72.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง นันทิชา แก้วมูล
2.เด็กหญิง ภิลาชลักษ์ กลิ่นพยอม
1.นาง พิมลวัลย์ สายทอง
232 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนากร เครือชัย
2.เด็กชาย ธราเทพ ครองชัย
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
2.นาง กานต์พิชชา กินรา
233 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
73.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง จีราพร ด้วงพล
2.เด็กหญิง ปนัดดา ดาวไสย์
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
234 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
72.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แจ่มสงค์
2.เด็กชาย ชัยณรงค์ ยาเลิศ
1.นาง ยุพิน มูลมิน
2.นาง รัชดา บุญโต
235 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง แพรวา จันทัย
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
236 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง มัณฑนา เครือหอม
1.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
237 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย พงศธร บุญเสน
1.นางสาว ขวัญฤทัย จันทร์โท
238 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วราพร ไกยชาติ
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
239 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
24.00
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย กิตติมงคลชัย สุระชาติ
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
240 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
82.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ชลิตา แก้วกัญญา
1.นางสาว อุมาพร ศรีพรม
241 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
73.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย วิทยานุวัฒน์ ศรีวงษ์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
242 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
72.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ภูริชญา แทนเครือ
1.นางสาว เจริญศรี ย่อมพันธ์
243 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา ซีชา
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
244 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เดื่อดิน
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
245 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พิชญาภา เสาร์แพง
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
246 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ฉันท์สินี กุศรี
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
247 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
61.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศศิวิมล พรรณศรี
1.นาง ภรนภา สาสังข์
248 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
60.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว
1.นางสาว นฤมล พงษ์พยุหะ
249 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย นิธิทัศน์ สมพงษ์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
250 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ดวงภักดี
1.นางสาว นฤมล พงษ์พยุหะ
251 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
73.50
28
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ คืนทรัพย์
2.เด็กหญิง จิระนันท์ สามารถ
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
252 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
253 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ธีรภัทร พรมเคน
2.เด็กหญิง มานิดา มูลคม
1.นางสาว อุไรรักษ์ พาลา
2.นางสาว สุพิศ คำแคว้น
254 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
69.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1.เด็กหญิง นภาพร ยุบุญ
2.เด็กหญิง พิมนภาพร จันประสิทธิ์
1.นาง ประไพศรี สุขพอดี
2.นาง สุพี ตาลหอม
255 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
2.เด็กหญิง สุพิชญา ร่มเงา
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
256 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วิริยุทธ คานทรัพย์
2.เด็กหญิง ปาริชาต ขานทรัพย์
3.เด็กชาย ศิริมงคล ปะคอนี
4.เด็กชาย ณัฐนนท์ สุชาติ
5.เด็กหญิง ลัทธวิตรา ธรรมมา
6.เด็กหญิง จีรรันท์ ยาแดง
7.เด็กชาย ธนกร คูณทรัพย์
8.เด็กชาย ชัชวาลย์ กล้าหาญ
9.เด็กชาย รัฐศาสตร์ จันประสิทธิ์
10.เด็กชาย วัชรพล พลแก้ว
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
3.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
257 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ทิฌากร แสนมุดดา
2.เด็กชาย อนุสร ดวงหอม
3.เด็กชาย ชวิน โชติรัตน์
4.เด็กชาย ธนกร คูณทรัพย์
5.เด็กชาย กัมปนาท ชำนาญเวช
6.เด็กชาย อภิเชษฐ์ อินธิเดช
7.เด็กชาย นัฐพล เครือชัย
8.เด็กชาย ปิยณัฐ หมื่นขัน
9.เด็กชาย รัฐภูมิ ทองละมุล
10.เด็กชาย วันเชัย อินทะพันธ์
1.นางสาว สุดาพร พิลาศรี
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
3.นางสาว สมปอง มงคล
258 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
68.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย เอกพล ชัยสนอง
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
259 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
66.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ตรัยรัตน์ ออมชมพู
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธ์ิ
260 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ใจเครือ
1.นาง พิมลวัลย์ สายทอง
261 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
64.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อิสรีย์ พะวา
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
262 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
60.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สายธาร ผิวอ่อน
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
263 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุวนันท์ พึ่งพิง
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
264 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง กิ่งกานต์ คณะนา
1.นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
265 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย อภิชาติ ใยเมือง
1.นาง จันจิรา สมหวัง
266 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
60.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา บุตรธะนา
1.นาง วิไลลักษณ์ ผ่องราศรี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม