#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย เสกศรัณย์ ทองจันทร์
2.เด็กชาย นนทวัฒน์ บุญเชิญ
3.เด็กชาย วรกิตติ์ ปราบมาตย์
1.นางสาว อรทัย สร้อยผาบ
2.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย อดิเทพ อ่างสุวรรณ
2.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมสิทธิ์
3.เด็กชาย อนุวัฒน์ ฉายารัตน์
1.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
2.นาย สมจิต จันทร์เกษ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วรวิทย์ โคตรชัยยา
2.เด็กชาย พงศกร ตะริวงศ์
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาย สันติเวช พลแสน
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ โจมสติ
2.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ปัทมะ
3.เด็กหญิง นิภาพร เขียวอ่อน
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
5 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
61.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ รองทอง
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
59.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง กันทิชา เทศมาศ
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
37.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อนิรุตน์ ทีฑะนาม
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
8 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สรไกร
1.นางสาว วาสนา บุญพา
9 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ชนาภา โคตรชัย
1.นาย เสถียร ขันตรี
10 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
58.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ศ๊รณา คำรัตน์
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ชนิดาภา ประเสริฐ
2.เด็กชาย ฐิติกร พรมสา
3.เด็กชาย ยศกร คันสอน
4.เด็กชาย ธีรพงษ์ คำรัตน์
5.เด็กชาย เจษฎากร ปิ่นงาม
6.เด็กชาย วรรณธกรณ์ อินอนัน
1.นาย วุฒิชัย สายโน
2.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
3.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
68.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ศุภกิตต์ คำภา
2.เด็กชาย พัชรพล งามแสง
3.เด็กชาย ภูวดล บุญอุ้ย
4.เด็กชาย ปองคุณ ลาพรหมมา
5.เด็กชาย ธนภัทร สุทธิสิน
6.เด็กชาย นิติพัฒน์ บุตตรี
1.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
2.นาย บรรยาย หงษาล้วน
13 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วัลนิภา พลชัย
2.เด็กหญิง ปวีณา ทองคำผุย
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
69.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ฉัตรชัย ทองเฟื้อง
2.เด็กชาย นิรวิทธ์ นนท์ตา
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ธัญรัตน์ ออมชมภู
2.เด็กหญิง ธารใส ชำนิวัฒน์
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง พัชรี กุลธิ
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เสาวพันธ์
1.นางสาว เพ็ญพิมล จันทร์งาม
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง หทัยชนก พานถม
2.เด็กหญิง พาขวัญ โสชะดา
1.นางสาว วิลาสินี ศิริรัตน์
2.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
18 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สิริวดี อินทร์ชื่น
2.เด็กชาย นฤเบศ ศาลางาม
1.นางสาว วาสนา บุญพา
2.นางสาว อรอุมา อนันต์
19 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง ปวิดา จำปาแก้ว
2.เด็กหญิง อรัญญา วัฒราช
3.เด็กหญิง ชนม์นิภา น้อยสนธิ์
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง ลลิดา สิงห์โจม
2.เด็กหญิง ณัฐวรรณ มีศรี
3.เด็กชาย รังสิมันต์ แก้วประเสริฐ
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
2.นาย ไพรัช มีสิทธิ์
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง รุ่งฤดี สีกะชา
2.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2.นาง อรชร ยิ้มเกิด
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง สุชญา โสดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีนวล
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นางสาว ศิวนาถ โสศรีสุข
23 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ไปแดน
2.เด็กหญิง ปารีณา บุญใหญ่
3.เด็กหญิง กฤษฎาภรณ์ ทองด้วง
1.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
2.นางสาว ศรีสุรางค์ ผ่องศิริ
24 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง กุสุมา สุกอ้วน
1.นาง จิราพร แพงยา
25 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง กัญจนพร พิมพ์บูลย์
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
26 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
70.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ์ ทิพสมบัติ
1.นาง สุดา ถุงจันทร์
27 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ปาลินี มุละชาติ
1.นาง สมร ทองใบ
28 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง มัทณียา สิมมาทอง
1.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
29 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ระโส
1.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วรรณชัย โชติเจริญ
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วันเพ็ญ พรมยม
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
32 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย เอกภักดิ์ รัตนะ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
33 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
65.00
24
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง จรรยพร เพ็ชรดี
1.นาย เสถียร ขันตรี
34 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
64.00
25
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา สู้สงคราม
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
35 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง สุชญา โสดาจันทร์
1.นาง นันทพร เสนสม
36 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อลิสรา ศรีบุญเรือง
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
37 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
75.80
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ จะเยืองรัมย์
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
38 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
49.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง ณัชชา ทาระวัน
2.เด็กหญิง กวิตา นามวงษ์
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นาย สวัสดิ์ สามสี
39 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
49.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง กุลสินี พรมดี
2.เด็กหญิง พัชรมล แพงแก้ว
1.นาย บรรยาย หงษาล้วน
2.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
40 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
49.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง พรนภา ไชยขันตรี
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา สุภาพพงษ์
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
41 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปณิตา ยศศิริ
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยพิมพ์
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
42 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จันจิราวรรณ ริปูเปือง
2.เด็กหญิง พัทธีรา ชนะวงศ์
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นางสาว วนิดา มะลัย
43 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง มาริษา วรเกตุ
2.เด็กหญิง สุัญญา แก้วสว่าง
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
2.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
68.50
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย เศรษฐพงษ์ เพชรแก้ว
2.เด็กชาย ธีรภัทร สีดา
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปัตวงษ์
4.เด็กหญิง สิรภัทร พรมประดิษฐ์
5.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ หงอินทร์
6.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญศรัทธา
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
2.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
60.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ปรมินทร์ ศิริ
2.เด็กชาย สรศักดิ์ รัตนะวัน
3.เด็กชาย ภานุ ลุนภูเขียว
4.เด็กชาย ธีรัช ใจแจ้ง
5.เด็กชาย อนุภัทร อนุสุวรรณ
6.เด็กชาย บรรณาศักดิ์ เห็นสม
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นางสาว รวีวรรณ เหล่าเรือน
3.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
46 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จันจิรา แสนศรี
2.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
3.เด็กหญิง สุพัตรา สุริวงษ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
47 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
33.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย วิศวะ คำภิหนู
2.เด็กชาย อมรเทพ รัตนะ
3.เด็กชาย ชาคริส แก้วภักดี
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
48 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย เฉลิมชัย บัวหอม
2.เด็กหญิง พรนภัส บุญประวัติ
3.เด็กหญิง พิมพิศา พงษ์เกษ
1.นาง พรทิพา สุทนต์
2.นาย กรกฎ ณ อุบล
49 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
63.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ปภัสสร เชตะวัน
2.เด็กหญิง อารียา งามสนิท
3.เด็กชาย มงคล จุลทรรศน์
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
2.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
50 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
63.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย กรวิชญ์ คงนิล
2.เด็กชาย พิทวัส ทองยิ้ม
3.เด็กชาย ศิริราช ทองไสล
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นางสาว คณัสนันท์ นามวงษ์
51 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จิราพัชร ศรีผ่องใส
2.เด็กหญิง นันทิยา นาคินี
3.เด็กหญิง ปัทมา บุญมาทน
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
52 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ทำดี
2.เด็กหญิง อภัสรา ปอทอง
3.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทาคำสุข
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
53 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง นุศรา เวียงคำ
2.เด็กหญิง ศลิสา นวนจันทร์
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ บัวศรี
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
54 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง อรฤทัย คล่องแคล่ว
2.เด็กหญิง ปรียาดา บุตรทะ
3.เด็กหญิง สุมลรัตน์ คำจันทร์
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
55 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
2.เด็กหญิง ลัฐิกา โยกันยา
3.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ พันธ์กิ่งทิพย์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง จิรภิญญา บัวลอย
2.เด็กหญิง กัลยา เชื้อบัณฑิต
3.เด็กหญิง สุชาดา ยอดสิงห์
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง บัวคำ บุญเรืองศรี
2.เด็กหญิง จิรญา ยวนขันธ์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ ตรวจมรรคา
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นางสาว ทัศยา รองทอง
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง กมลชนก ศรีวิรัตน์
2.เด็กหญิง กุลธิดา บุญคำ
3.เด็กหญิง ศรัณรัตน์ บัวหลาย
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
2.นางสาว วิลาสินี ศิริรัตน์
59 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง น้ำเพ็ชร ตีเงิน
2.เด็กหญิง กิตติยากร เสนคำสอน
3.เด็กหญิง ชลิตา คำสนอง
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
60 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
58.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ศศิพรรณ เสนคราม
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
61 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
52.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
62 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
47.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ธีระศักดิ์ วงษ์แสวง
1.นางสาว ดวงหทัย วงศ์แก้ว
63 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
53.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง นันทิยา ขืมจันทร์
1.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
64 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
50.00
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย วชิรเมธี บุญประเคน
1.นาย เสถียร ขันตรี
65 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
49.00
20
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ณภัทร บุตรดา
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
66 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง เยาวเรศ สาเสนา
1.นาย สุพัฒน์ โจระสา
67 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
50.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ศุภมาส มุ่งทุ่งกลาง
2.เด็กหญิง นัฐธิดา พูลงาม
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
2.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
68 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย เสกสรรค์ เสนคำสอน
1.นาง สุนิตา นันเสนา
69 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง จิรัชญา บุญเกลี้ยง
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
70 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
36.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สุขศรี
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
71 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุนิษา อุริวงค์
1.นาง สุนิตา นันเสนา
72 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญเรือน บุญมาทน
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
73 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
54.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย ธนวัต ออมชมภู
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
74 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
16.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
75 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ผ่านพินิจ
1.นาย สุพัฒน์ โจระสา
76 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ดวงกมล อุรัญ
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
77 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง อรวรรณ สระเกษ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองมะยาง
1.นาย เสถียร ขันตรี
78 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ภัทรชัย เก่งมนตรี
2.เด็กหญิง สุพิชา ไสวงาม
1.นางสาว ลลิตา เพ็งธรรม
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาทิตยา หงษาล้วน
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ พงษ์เดช
2.เด็กหญิง ณัฐกมล ลาลุน
3.เด็กหญิง วรกมล ไชยสนาม
4.เด็กหญิง ณัฐรดา ศิริบูรณ์
5.เด็กหญิง กิตติมา พรมดี
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
2.นาง สุภัคตรา วรรณจู
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง กัญญานัฐ นามวงษ์
2.เด็กหญิง เอื้องฟ้า ลาธุลี
3.เด็กหญิง ไอรดา รุณพงษ์
4.เด็กหญิง นริณญา มะลิโส
5.เด็กหญิง พิมรดา อุทัย
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
2.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.66
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ณัฐวรา ผลาผล
2.เด็กหญิง ณัฐวิภา ผลาผล
3.เด็กหญิง สไบทิพย์ ดาวจันทร์
4.เด็กหญิง นวพร สว่างงาม
5.เด็กหญิง ชลธิชา มาสี
1.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
2.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
81.66
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ ทองอร่าม
2.เด็กหญิง นัทติยา ชุ่มแจ่ม
3.เด็กหญิง รุ่งฤดี กองแก้ว
4.เด็กหญิง สิรภัทร วันศรี
5.เด็กหญิง อมรรัตน์ บุญสุวรรณ
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ชลนิภา คำจันทร์
2.เด็กหญิง วาสนา อาจดวงดี
3.เด็กหญิง จิลลาภัทร จันทร์โท
4.เด็กหญิง พรณภา สาบาน
5.เด็กชาย จิรวัฒน์ พากเพียร
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ นามะโร
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ศิรินู
3.เด็กหญิง วริษสา โสดามรรค
4.เด็กหญิง พีรนันท์ สนิท
5.เด็กหญิง ธีรดา วันทนา
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
2.นาย อุทิศ จันทร์เขียว
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สรัลพร สุครีพ
2.เด็กหญิง สุทธิดา คำสันกอง
3.เด็กหญิง มณีทรัพย์ บุญเกลี้ยง
4.เด็กชาย พุฒิพงษ์ รัตนะตะคุ
5.เด็กชาย เทพพร สุจิโพธิ์
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง วรัญญา จันทร์โนนแซง
1.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย สิทธิพร อุดมพันธ์
1.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง เสาวิภา วินทะชัย
1.นางสาว รวีวรรณ เหล่าเรือน
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง พิชชาภรณ์ จันทะสน
1.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ประกาศิต จองลน
2.เด็กหญิง ทรรษิกาน มณีวัน
1.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
2.นาง สุปราณี พิทักษ์
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา จิบจันทร์
2.เด็กชาย สรวิศ อุดมสุข
1.นาย เสถียร ขันตรี
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ นิตินาทวรพจน์
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ บุดดีภักตร์
1.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
2.นาง สุปราณี พิทักษ์
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี ศรีบุรี
2.เด็กชาย เพชรโชติ จอมภู
1.นาย เสถียร ขันตรี
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ กลับใจ
2.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ทินกร คันทา
2.เด็กหญิง กาญจนธัช ชนะวงษ์
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
96 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย พรศักดิ์ ศรีบุรี
2.เด็กหญิง วิจิตรา ศิริบุญ
3.เด็กหญิง พุธิตา โกศล
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
97 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย จิรานุวัฒน์ สุวรรณ์
2.เด็กชาย จิราพัชร จีนะเจริญ
3.เด็กชาย อาณกร ทองขาว
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
98 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง สิริประภา ใจดี
2.เด็กหญิง รำไพมณี ฉายารัตน์
3.เด็กหญิง พิมลพรรณ สมเพราะ
1.นาง สุพรรษา ประสพสุขเกษม
2.นางสาว อภิญญา โคตรสาลี
99 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
49.57
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สรวิชญ์ รัตนะ
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ คล่องแคล่ว
1.นาย สมาน บุญรักษา
100 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย กิตติกร บุญโฮม
2.เด็กชาย พงศกร พิศงาม
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาย ธีวรา พุทธรักษา
101 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
78.26
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย วีรภัทร ศรีสุราช
2.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
102 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
73.16
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง กาญจน์ติมา วงค์คำชิน
2.เด็กชาย นครินทร์ กลิ่นพยอม
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.นาย ธนาวิทย์ พาลา
103 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ศกลภัทร อุทธา
2.เด็กชาย ธีระวัฒน์ พรมด้วง
3.เด็กชาย กฤษฎา สังขมาลัย
1.นาง สุพรรษา ประสพสุขเกษม
2.นางสาว เพ็ญพิมล จันทร์งาม
104 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ นามกาสา
2.เด็กชาย ภาณุลักษ์ สุภาวรรณ์
3.เด็กชาย หยี เต่าทอง
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
2.นาย สมจิต จันทร์เกษ
105 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย จักรพรรดิ์ ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย ณัฐนัน สุวรรณ
3.เด็กชาย เดชฤทธฺิ์ ชาภักดิ์ดี
1.นาย อภิสิทธิ์ สารภาพ
106 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย วัชระ จุลทัศน์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วสง่า
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นางสาว ศิวนาถ โสศรีสุข
107 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สระสาง
2.เด็กชาย กวินทรา ศรีภา
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นางสาว โชติรส กะริโส
108 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย นครินทร์ กลิ่นพยอม
2.เด็กหญิง รุ่งฤดี จันทพลาบูรณ์
3.เด็กหญิง สิริลักษณ์ ตีเงิน
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นางสาว วิไลลักษณ์ สายสมบัติ
109 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย นันทพงษ์ กิตติโรจน์พันธ์ุ
2.เด็กชาย ก้องภพ เต่าทอง
3.เด็กชาย ศักดา มีศรี
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
2.นาย ไพรัช มีสิทธิ์
110 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ปิยวัช พลวาปี
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
111 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง อรนิศา อินทรศร
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
112 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง อรัญญา ศรีสมบูรณ์
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
113 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
67.00
28
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ศุกลวัตร เสนคำสอน
1.นาง สุนิตา นันเสนา
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
86.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง สุธีมนต์ วงษ์วิลา
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
84.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง โซเฟีย ออเซ่
1.นางสาว ณภัทร คชพันธ์
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
76.00
25
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อภิญญา ธรรมรักษ์
1.นาย เฉลิมพล สระ
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา กลีบพรมราช
1.นาย เฉลิมพล สระ
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย พงศกร โพธิ์ขาว
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย สุรนนท์ จันทร์ทาแจ่ม
1.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย กิตตินัย ศรีบุญเรือง
1.นาย เฉลิมพล สระ
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ประจญ
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
72.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย บรรพต พวงจำปา
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
59.00
24
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ณัฐวดี พวงยอด
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค เดือนเพ็ง
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ณัฏฐชาติ จัน
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ หวังกำกลาง
1.นาย เฉลิมพล สระ
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ผิวไสยา
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ชำนิวัตร
1.นาย เฉลิมพล สระ
130 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย ณัฐวิศิษย์ ศรศรี
1.นาง อรอุมา สุขเสน
131 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง วรัทยา หอมจันทร์
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ปวริศ จันทรง
1.นาย เฉลิมพล สระ
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง ประภาพร สมสิงห์
2.เด็กหญิง พลอยตะวัน ยิ่งชาติ
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นาย ธีรภัทร คำสุมาลี
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
66.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กฤชณัฐลดา คำรัตน์
2.เด็กหญิง อรุณี สร้อยทอง
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
2.นางสาว แสงอรุณ อักโข
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สิริวรรณ คำแก้ว
2.เด็กหญิง เกตุมณี บุญพา
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
79.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ปุณชรัสมิ์ อินทรธรรม
2.เด็กหญิง ปิ่นจำปา กรีสวาสดิ์
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
2.นาง สุภัคตรา วรรณจู
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
65.00
27
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง สุจินดา ทองมาก
2.เด็กหญิง กุลยา กาเมือง
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ช่อตะวัน จันทร
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
86.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง อรวรรยา ไชยโคตร
2.เด็กหญิง ลักษมี งอมสงัด
3.เด็กหญิง ทัศนีย์ ศิลาเพชร
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
82.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐธิพร จุลหอม
2.เด็กชาย วรชัย สรไกร
3.เด็กหญิง สุณัฏฏ์ฐา เพิ่มเติมจิตร
1.นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
75.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ทิวาพร สระสาง
2.เด็กหญิง ยุวธิดา ศรีใหม่
3.เด็กหญิง สุชานาถ พรมรักษา
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
2.นางสาว แสงอรุณ อักโข
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธนโชติ ไกรดวง
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ จูมครอง
3.เด็กชาย ธนาวุฒิ กุลมาศ
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นวลอนันต์
2.เด็กหญิง ชลลดา มาอ่อน
3.เด็กหญิง ฐานิดา บุญพิม
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
74.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง อภิชญา สารกอง
2.เด็กหญิง ศิรภัสสร เซ็งประโคน
3.เด็กหญิง เกวราภรณ์ อุดมพันธ์
1.นาง นันทพร เสนสม
2.นาง ปาณปรียา โอษฐ์นภาพร
145 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง นริสรา สามสี
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
146 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ประภาวรรณ์ ก่ำเกลี้ยง
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
147 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง อริสรา ภูมิลักษ์
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
148 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยมพวงแก้ว
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
149 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง กานต์สิริ บุดดา
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
150 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ศักดา จุลทัศน์
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
151 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย กันตพัชภ์ ดีเสมอ
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
152 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
153 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธิมากร พุทธานี
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
154 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ สุนาวัง
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
155 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ศุภกร ขจรเพชร
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
156 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ณัฐวรา ผลาผล
1.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
157 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง รัชนีกร ศรีทอง
1.นางสาว รุจิษยา สิทธิมณี
158 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง มณฑิตา รูปสม
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
159 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ศิริประภา สีชมพู
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
160 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ชลธิชา การะพัฒน์
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
161 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง นุชรัช แววโคกสูง
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
162 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ภูวดล เงินยวง
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
163 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย อภินันท์ กันวิเศษ
1.นางสาว สุบัน พรมลี
164 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย จันทร์ มณีวงค์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
165 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ภาสวัฒน์ บัวลบ
1.นางสาว วนิดา มะลัย
166 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ โพธิ์สุวรรณ
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
167 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง น้ำฝน ศรีทะ
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
168 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ปณิดา กันไชยชาติ
1.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
169 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
170 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ญัฐฐา นิวาส
1.นางสาว วนิดา มะลัย
171 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย สุธีกานต์ ดิษฐประสพ
2.เด็กชาย ณัฐกร ตุ่งพิลา
3.เด็กหญิง พิชญาพร ชาวะหา
1.นางสาว ทองลัน ลาธุลี
2.นางสาว นฤมล นิรังกูล
172 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อภิชิต อ่ำคง
2.เด็กหญิง รัตนาพร จำปาอ่อน
3.เด็กหญิง ปิยนุช โยคะสันต์
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
2.นาง ศิริรัตน์ วงศ์บุดดี
173 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
71.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ญาณิสา สมสิงห์
2.เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ นามนาง
3.เด็กหญิง ชุติมา แสงทอง
1.นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
2.นาย เกียรติศักดิ์ บัวเขียว
174 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ขนิษฐา พรใส
2.เด็กหญิง ศศิวิมล พิมพาวัตร
3.เด็กหญิง ขวัญสิริ นามะโร
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
2.นาง ศิริรัตน์ วงศ์บุดดี
175 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ภัณฑิรา พันธนู
2.เด็กหญิง สุรินทร์ดา มูลกิจ
3.เด็กหญิง ธันย์ชยา ปัสสาจันทร์
1.นาง เรณู แก้วคำรอด
2.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
176 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
69.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ คล่องแคล่ว
2.เด็กชาย สรวิทย์พิยากร ประจญ
3.เด็กหญิง นิชนันท์ คำปวง
1.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง มณฑกานต์ เขตคำ
1.นาย เฉลิมพล สระ
178 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ไกรพจน์ ปิ่นแก้ว
1.นางสาว ศุภจักร ศรีถาการ
179 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ปุณณิศา บุญมา
1.นางสาว วนิดา มะลัย
180 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง ศรันยา ทองยืน
1.นางสาว รุจิษยา สิทธิมณี
181 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กรรณิกา จันโท
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
182 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย เอกราช บุญลา
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
183 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย พิยะวัฒน์ พรมสกุล
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
184 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
62.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ชณิสรา คำเลิศ
2.เด็กหญิง จิดาภา พรมจันทร์
3.เด็กชาย ชนะชัย พิมพาวัตร
4.เด็กหญิง นปภา นิวงษา
5.เด็กชาย นพดล ด้วงทอง
6.เด็กหญิง ปภัสสร ศรศรี
7.เด็กชาย กิตติภพ ทองโรจน์
8.เด็กหญิง ปิยธิดา สมภาวะ
9.เด็กชาย คุณพัฒน์ สีดี
10.เด็กหญิง ศุภรัตน์ งามผล
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
3.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
185 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง สุชญา โสดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ศรีแก้ว
1.นาง นันทพร เสนสม
2.นาง ปาณปรียา โอษฐ์นภาพร
186 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรภัทร กันเทพา
2.เด็กหญิง ลลนา กิ่นมณี
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
2.นาย อภินันท์ มังตะการ
187 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง อรัญญา วัฒราช
2.เด็กหญิง ชนม์นิภา น้อยสนธิ์
1.นาย ธีรภัทร คำสุมาลี
2.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
188 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
49.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สิริยา กุรัตน์
2.เด็กหญิง พัฒน์นรี เวทย์ปัญญา
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นาย ระฟ้า มูลสาร
189 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
36.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ภานุมาส กมลพรรณ์
2.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ถูระวรณ์
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
190 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ กลับใจ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ดวงนิล
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปัญญาเดช สว่างเนตร
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
192 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
79.25
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ภาพิมล รัตนะ
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
193 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
73.25
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อรัญวิชญ์ คำศรี
1.นาง จิราพร แพงยา
194 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
80.50
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย เอกราช บุญลา
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
195 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
80.00
19
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง พรรณพร กุกไชย
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
196 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง กนิษฐา นามนาง
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
197 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
56.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง กันย์สุดา สุระเสน
1.นางสาว รุจิษยา สิทธิมณี
198 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
52.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อุรัสยา รวงทอง
1.นาง จิราพร แพงยา
199 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
44.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ชนัญธิดา เพ็ชรอินทร์
1.นาย นายพสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
200 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
56.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ กันทวงศ์
1.นางสาว อรทัย สร้อยผาบ
201 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
52.00
21
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง สุภาพร รัตนะวัน
1.นางสาว รุจิษยา สิทธิมณี
202 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
44.00
25
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย อาทิตย์ ทั่งทอง
1.นาย บรรยาย หงษาล้วน
203 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
66.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ณัฐกิตต์ แสนเยีย
2.เด็กชาย ธนทัตน์ สมสิงห์
1.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
2.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
204 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย วุฒิชัย บุดสี
2.เด็กชาย ปริญญา ปะตินังเต
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.นาย ธีรภัทร คำสุมาลี
205 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญสร้อย
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ พิศงาม
3.เด็กหญิง ศรสวรรค์ พาพิลา
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นาง อุลัยพร จำเริญ
206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนโชติ วิสางาม
2.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
3.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิระภาค
5.เด็กชาย อนุชา เวียงคำ
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
207 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อินทิรา โสระบรรค์
2.เด็กชาย กมลชัย โคตรตาแสง
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
208 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
57.00
21
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ปภาพร คันศร
2.เด็กหญิง ณัฐวิภา อนุสินธุ์
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
209 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
54.00
24
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ชมพูนุช ศรีจันทร์สอน
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สีราช
1.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
2.นางสาว นฤมล นิรังกูล
210 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อริสา ยศศิริ
2.เด็กหญิง วัชราพร ไชยดรุณ
1.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
211 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
73.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ชไมพร วิชาชัย
2.เด็กหญิง กัลญาดา คำสนอง
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
212 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
70.00
25
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขนิษฐา ภูอุทา
2.เด็กชาย นราวิชญ์ พิมพ์ปัตน์
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นาย ธีวรา พุทธรักษา
213 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
68.00
27
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง กนิษามณี กลีบจำปา
2.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชาติเชื้อ
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2.นาย สมอาจ มะโนชาติ
214 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ปัญญา สีดาแก้ว
2.เด็กหญิง ประภัสสร กำวัน
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
2.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
215 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
67.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จันจิรา คำจันทร์
2.เด็กหญิง นภาวัลย์ นิวาท
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
216 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย พัชรพล สุวรรณศิลป์
2.เด็กชาย ศรายุทธ ดอมไธสง
1.นางสาว ปริญญาภรณ์ วโรรส
2.นางสาว ยลดา กงแก้ว
217 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
65.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ภัทธิดา มาตศรี
1.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
218 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
61.00
24
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง วรรณวิสา แสงคำดี
1.นางสาว นงค์นุช ไพฑูรย์
219 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
60.00
25
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง เสาวนีย์ กงล้อม
1.นาง รัตยาพร บุญพา
220 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สุกัลยา คำกระจาย
1.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
221 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ธัญญา ยอดทรัพย์
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
222 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
61.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
223 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
81.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง อารียา มุดระดาษ
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
224 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
80.00
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย พิทวัส เวียงนนท์
1.นางสาว พุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์
225 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สกาวเดือน สิงหาเวช
1.นาง สังวาน บัวส่อง
226 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
74.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ณภัทร แก้วจินดา
1.นาง พรทิพา สุทนต์
227 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
81.60
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วีรดา ขวัญบุญจันทร์
1.นาง สังวาน บัวส่อง
228 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
74.60
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศิริ
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
229 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง พิชญธิดา วันพุฒ
1.นาง พรทิพา สุทนต์
230 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
231 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง รุ่งธิวรรณ โสภาจันทร์
1.นางสาว วนิดา มะลัย
232 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อดิเทพ วงศ์เมือง
2.เด็กชาย สุริยา วิชาชัย
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
233 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
78.50
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย แดเนียล เกร็น มาร์คัส
2.เด็กชาย เกริกฤทธิ์ พันธ์ุลี
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
234 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
77.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ภูริชญา แถมวงศ์
2.เด็กหญิง ฐิติยากร ดิลกลาภ
1.นางสาว นงค์นุช ไพฑูรย์
2.นาย ทศพล ขันทอง
235 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สรวิศ บุญโฮม
2.เด็กชาย อุดมศักดิ์ นิสกุล
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
236 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย รวิภาส บุญเพ็ง
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
237 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ปณิตา ศรีพุทธา
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
238 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
64.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีโครต
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
239 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
60.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ภวรัญชนก อร่ามเรือง
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม