#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ทนุธรรม สุขจิตร
2.เด็กชาย พัสกร โครตวงศ์สาลี
3.เด็กชาย ชญานนท์ ชินบุปผา
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นางสาว สุจิตร อ่อนทรวง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย เกริกก้อง มูลแก้ว
2.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ มั่นชาติ
3.เด็กชาย ทินภัทร มีเงิน
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย แสงชัย ทองแท้
2.เด็กหญิง ศิรินภา พรมอ่อน
3.เด็กหญิง รัตนา ผลงาม
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
2.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ แสงทอง
2.เด็กหญิง พัชริฎา แจ่มกลาง
1.นาย ถาวร ยี่สุ่น
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
65.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ชไมพร ปรารภ
2.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โมระอรรถ
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ ป้องป้าน
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นาย ป้อง นามบุตร
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ศลักษณ์ สิมมา
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ดิอินทร์
3.เด็กชาย ณัฐพล แก้วใส
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาง มานิดา ชิดดี
7 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง รสิตา บุญสีกูล
1.นาง อัษฎา ปุ่นโพธิ์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เกิดศรีเล็ก
1.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
9 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง กัญญ์วรา ชนะชัย
1.นาง วัชรภรณ์ ผาปรางค์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย จิรภัทร ประสงค์
1.นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์
11 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุจิรา วันยอด
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
12 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เรืองเดช
1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ดีอย่างหวาย
2.เด็กชาย รัญชกรณ์ สุมนต์
3.เด็กชาย อัมรินทร์ หวลคนึง
4.เด็กหญิง ธิดา เนียมมูล
5.เด็กชาย ธนากร สีวะโสภา
6.เด็กหญิง สุพรรษา พวงพั่ว
1.นาย ทวีวัฒน์ สุพล
2.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
3.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย สิงหา บริสุทธิ์
2.เด็กชาย วัชรพงษ์ นาคยอง
3.เด็กชาย อนุวรรตน์ สุภัตราภรรณ์
4.เด็กชาย ภานุพงค์ คำทรัพย์
5.เด็กชาย ธีระพร นาคยิ้ม
6.เด็กชาย ธีระพัฒน์ พิมเสน
1.นางสาว ศิราณี ยืนหาญ
2.นาง จริยานุช แอกทอง
15 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง กัลยา ถือเครือ
2.เด็กหญิง วิรัญชนา บัวรินทร์
3.เด็กหญิง อดิศา สอดศรี
4.เด็กหญิง ปวรรัตน์ ยาเคน
5.เด็กหญิง วรกานต์ มิ่งเมือง
6.เด็กหญิง กมลรัตน์ นาคยอง
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
3.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
16 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย สุพจน์ น้ำยอง
2.เด็กหญิง ภิมลรัตน์ บุญเหลือ
3.เด็กหญิง รัตนา นาคใหญ่
4.เด็กหญิง สิริยากร นาคคำ
5.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ นาคยอง
6.เด็กหญิง ณัฐธิกานต์ เต็มจิตร
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
3.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
17 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย นันทวุฒ กายชาติ
2.เด็กหญิง สิริพา จันทร์ประสิทธิ์
3.เด็กหญิง ดวงฤทัย มั่นเสริม
4.เด็กหญิง ครองขวัญ สัตะพันธ์
5.เด็กหญิง อุไรวรรณ วรรณศรี
6.เด็กหญิง ณัฐธิชา โยตะสิงห์
1.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
2.นางสาว กนกอร คูณทรัพย์
3.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วชิรญา มูลคำ
2.เด็กชาย ธิติวุฒิ กายะชาติ
3.นาย ธนากร ใจคง
4.นางสาว กัญชพร มูลคำ
5.เด็กหญิง ปานวาด ครองเมือง
1.นาง พชญา เฌอร์กิจ
2.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
19 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง กมลฉัตร กุลศิริ
2.เด็กหญิง ฉัตรชนก พัดทาบ
3.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ นะวะคำ
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
2.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
20 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง พิมพ์สุดา แก้วคำ
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ไชยสิทธิ์
3.เด็กชาย ธีรเดช สักกุณี
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
21 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สุวนัน ทองแกะ
2.เด็กหญิง จันทร์ธิดา ศรีหาบุตร
3.เด็กหญิง มณทิตา ยอมพันธ์
1.นาง วาสิณี เห็มวัง
2.นาย สำเริง เห็มวัง
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย จักรพงษ์ ป้องนางชัย
2.เด็กชาย จรูญโรจน์ นวนแย้ม
1.นางสาว วัลวลี สิตพงษ์
2.นางสาว รัตนา มาโพธิ์
23 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อนันตะญา อัตพงษ์
2.เด็กหญิง ปภัทสรณ์ กุมภวงค์
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ภนิดา ขุนพงษ์
2.เด็กหญิง อริสา แก้วกอง
1.นางสาว วัลวลี สิตพงษ์
2.นางสาว รัตนา มาโพธิ์
25 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ธิดาวรรณ ครองพันธ์
2.เด็กหญิง ศิริเวชย์ พักตรานนท์
3.เด็กหญิง กานต์สินี ครองเมือง
1.นางสาว วันดี คำแสนราช
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
26 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง อภิชญา สิงหนสาย
2.เด็กหญิง กนิษฐา เอี่ยมสะอาด
3.เด็กหญิง ชุติมา อรรคบุตร
1.นาง พชญา เฌอร์กิจ
2.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
27 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ชนัดดา แตะต้อง
2.เด็กหญิง สุนิทา เมาหวล
3.เด็กหญิง วิชิตา แก้วยงค์
1.นาย นาวิทย์ ภูมาพันธ์
2.นาง จันทราภรณ์ ภูมาพันธ์
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย กิตติชัย กงซุย
2.เด็กหญิง อินฟ้า กิ่งแก้ว
1.นาย อรรถพล สืบบุญ
2.นาง มานิดา ชิดดี
29 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นรพร ปานประชาติ
2.เด็กหญิง ปวิชญาดา เนียมกลิ่น
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาง พชญา เฌอร์กิจ
30 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย เจษฎา อ่อนทรวง
2.เด็กหญิง ณัฏฐาวดี ศรีลาชัย
1.นาย ถาวร ยี่สุ่น
31 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ปิยาพัชร เจดีย์
2.เด็กหญิง ณภัทรา วิลา
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
32 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง พนิดา พรหมมะ
1.นาง บรรจง พิลาภา
33 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร์ ประชา
1.นาง ลำดวน อ่อนทรวง
34 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง วรัญญา ขรรค์แก้ว
1.นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
35 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา สลับศรี
1.นาง ปิยะนุช วันศรี
36 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สุนันท์ ส้มหวาน
1.นางสาว สวนิต บุญลี
37 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ศิรามณี แสนสุข
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
38 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง มณีวรรณ ทองมะณี
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
39 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อ่อนทรวง
1.นาง สนิท อาจกล้า
40 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง เอมิการ์ นวลแย้ม
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
41 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.นางสาว ภานุพันธ์ ของอ่อน
1.นาง อรทัย กองสิน
42 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง อธิษฐาน ศิลป์ประกอบ
1.นางสาว อทิตยา พันธ์แก่น
43 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณภัทร เทียนเพ็ชร
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
44 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง สุกัญญา บัวชม
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
45 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ปนิดา สมเพชร
1.นาง ราตรี หงษ์จุมพล
46 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
67.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง จิตรกัญญา อาจภักดี
1.นางสาว สวนิต บุญลี
47 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
92.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง กณิกา โภคพันธ์
1.นาง สมควร กลมพันธ์
48 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
85.60
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วราภรณ์ ตั้งมั่น
1.นาง บังอร เพ็งเพา
49 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
73.80
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รัตนาวดี แสงจันทร์
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
50 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุพิชชา ผามะณี
2.เด็กหญิง ปนัดดา วันเจริญ
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
51 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
49.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ชลธิชา แสงกล้า
2.เด็กหญิง สุนิสา จักรไชย
1.นางสาว สวนิต บุญลี
2.นาง สุบิน ชื่นชาย
52 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
49.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง อัมพร ศิลาคำ
2.เด็กหญิง รวิภา วันศรี
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาย ธีรภัทร สมัครพงศ์
53 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง เพชรลดา เทียนคูณ
2.เด็กหญิง รุ่งรัตน์ดา คำทรัพย์
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว สวนิต บุญลี
54 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
60.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ณัฐริยา วรรณทวี
2.เด็กชาย ศุภโชค สาดตรา
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
2.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
55 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.นางสาว เมทินี ร่วมสุข
2.นางสาว พลอยลัดดา เต่าลอย
3.นางสาว น้ำฝน เขาทอง
1.นาง จันทราภรณ์ ภูมาพันธ์
2.นาย นาวิทย์ ภูมาพันธ์
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อรจิรา พรมแดง
2.เด็กหญิง ชุติมา วันสุข
3.เด็กหญิง พิชชาพร หิงทอง
4.เด็กหญิง สุภิชชา จันทร
5.เด็กหญิง ธนพร ยินธนานนท์
6.เด็กหญิง อชิรญาณ์ พวงพันธ์
1.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
2.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
3.นาย สุธร อัตพงษ์
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
1.เด็กชาย สุทธิภัทร นครชัย
2.เด็กชาย วัชรวีร์ เศษฐศรี
3.เด็กหญิง วนัชพร บุญทอง
4.เด็กหญิง จิดาภา เสาร์หงษ์
5.เด็กหญิง ภัทรธิดา สว่างภพ
6.เด็กชาย นันทพงศ์ ประชัน
1.ร้อยตำรวจตรี สังเวียน แสนแสง
58 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ ไชยศรีษะ
2.เด็กหญิง ศิริญาภา ปานประชาติ
3.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีลาคำ
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นาง นันท์นภัทร ประพานศรี
59 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง อารยา ศิลาคำ
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ ลานตวน
3.เด็กหญิง ทิพวรรณ บรรพชาติ
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
60 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา สัตะพันธ์
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
61 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช นิเดชชัย
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
62 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย อานุภาพ ขาวพรวน
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
63 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย ณัฏฐวุฒิ พรหมบุตร
2.นางสาว มลัยภรณ์ เปล่งปลั่ง
3.เด็กหญิง อริยา คงวาร
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
2.นาง ลัดดา บุษภาค
64 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ โภคพันธ์
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เกิดเทศ
3.เด็กหญิง ฐิติกานต์ บุษย์ศรีเจริญ
1.นาง วิไลวรรณ หอนตะคุ
65 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ลลาณา กำลังดี
2.เด็กหญิง กุลยา จันดีสี
3.เด็กชาย วิษณุสรรค์ ศรีจันทร์
1.นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
2.นาย สมจิต ชาภักดี
66 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
62.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ดาวนภา กาญจนะชาติ
2.เด็กหญิง นริศรา คำบุญเบ้า
3.เด็กชาย รัตนากร คุ้มแก้ว
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
67 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย จตุพร กาญจนะชาติ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ หมายมั่น
3.เด็กหญิง อัมพิกา ดาราศาสตร์
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาย ศตนันท์ พันสีเงิน
68 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ปภัสสร บุตรมณี
2.เด็กชาย ปริญญา กายะชาติ
3.เด็กหญิง กัสศุมา สารศาสตร์
1.นางสาว ทัศนีย์ คมใสย์
2.นาง วาสนา ริตตา
69 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง บัณฑิตา สายไชยสาน
2.เด็กชาย คุณานนท์ หนสาย
3.เด็กชาย เอกพล ไชยสิทธิ์
1.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง ปิยะนุช วันศรี
70 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง บุญนำ อักษรศรี
1.นาง สุจิตร นามบุตร
71 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ณัฐภัทร กาญจนะชาติ
2.เด็กชาย ธนโชติ หวลคนึง
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาย คณพศ ขำผา
72 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ก้องเกียรติ รัตนวรรณ
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
73 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ปัญจาวุฒิน์ คืนผล
2.เด็กชาย ธนากร คืนผล
1.นาง วาสนา ริตตา
2.นาย ภัทราวุฒิ วันศรี
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ลดาวัลย์ กุมภวงค์
2.เด็กหญิง ศิริรัตน์ กาญจนะชาติ
3.เด็กหญิง ไพริน กาญจนะชาติ
1.นางสาว เสาวนีย์ เจริญรักษ์
2.นาง สุพรรณิการ์ นันทสิงห์
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรพรต วิลา
2.เด็กหญิง กุลธิดา คืนผล
3.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาตรง
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นาย นพดล อุตรักษ์
76 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ปิยะวดี ชาลี
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
77 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย อภิชาติ เรืองคำ
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
78 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
62.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง วิชญาพร ศิลาคำ
1.นางสาว ฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์
79 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
45.00
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย กันตวิชญ์ สมเพ็ชร
1.นาง ละอองจิตร ศรีมันตะ
80 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
42.00
20
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ทิวาวรรณ หวนคะนึง
1.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
81 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
54.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง พริมรตา เขียนบุตร
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
82 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
54.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง กัลยากร เกตุทอง
1.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
83 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
38.00
24
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย วันทรงชัย หวลคนึง
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
84 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ นาคชัย
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
85 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง จริยา วาระสิทธิ์
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
86 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
60.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง เบญจลักษ์ ไชยขันตี
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
87 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
20.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย วัชรพล ธงพันธ์
2.เด็กหญิง ชลธิชา บุญเหลือ
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
2.นาย ธายุกร แผลงฤทธิ์
88 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
65.50
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐวดี ผิวนวล
2.เด็กหญิง จิราภา กุลวุฒิ
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
2.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
89 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สุมิตรา นาคใหญ่
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
90 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง เกศรา พรมภักดี
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
91 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
74.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย เสกสม คุมมินทร์
1.นางสาว ฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์
92 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย กิติวุฒิ นาคเขียว
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
93 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย จิรณัฎฐ์ โมระอรรถ์
1.นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
94 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
58.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ภาคภูมิ ชมพู
1.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
95 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นิตย์ชฎา นาคยิ้ม
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
96 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
20.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐพล กองทอง
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
97 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
14.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย อานัติ ธนูทอง
1.นาย แผน โสดาโคตร
98 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ อรรคบุตร
2.เด็กหญิง ชลินดา ครองพันธ์
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
99 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง พุทธิดา อัตพงษ์
2.เด็กชาย วุฒินันท์ มั่นชาติ
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
100 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ชอบกล้า
2.เด็กชาย คมเพชร นามโคตร
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นางสาว ยุพิน อินทร์โสม
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิดา ลาพันธ์
2.เด็กหญิง ปิยธิดา บุตรดี
3.เด็กหญิง อัจฉริยาพร สีด้วง
4.เด็กชาย ภัครชัย ครองเชื้อ
5.เด็กหญิง จิรภาส แก้วสุด
1.นาย สมลักษณ์ รัตนพันธ์
2.นาง กันยารัตน์ จันทเสน
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ขวัญนภา กล้าหาญ
2.เด็กหญิง เอมิกา ศรีพิพัฒน์
3.เด็กหญิง ธนภรณ์ เนียมจิตร
4.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อใชย
5.เด็กชาย ณัฐชนน ไพรเตี้ย
1.นางสาว กรรณิการ์ จันบัวลา
2.นางสาว ศิริดานันท์ จูมสีมา
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
79.68
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ภัทรวี จันทร์เภา
2.เด็กหญิง รัชนีกร เทียนเพ็ชร
3.เด็กหญิง สุทธิกานต์ วันเจริญ
4.เด็กหญิง เกวลิน อินธิแสง
5.เด็กหญิง กิติยา งอมสงัด
1.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
2.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
73.66
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง บุญญาพร บุญสูง
2.เด็กหญิง จิรภิญญา สิตพงษ์
3.เด็กหญิง สุวารีย์ สารีย์
4.เด็กหญิง ปวิชญา แทนเครือ
5.เด็กหญิง วรรณวิสา ไชยชนะ
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ปิณิดา วันศรี
2.เด็กหญิง อัปสร วิลัย
3.เด็กหญิง สุพัชชา รักดวง
4.เด็กหญิง ศุทธินี หลวงเดช
5.เด็กหญิง สุนิสา รักดวง
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
2.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง สุพัณนิตา เที่ยงธรรม
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ ปรารภ
3.เด็กหญิง ลัลนาภรณ์ กันทะสุข
4.เด็กชาย ธนากร อักษรศรี
5.เด็กหญิง เชษฐธิดา กระพันพล
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
2.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ต่ายฤทัย วรรณพงษ์
2.เด็กหญิง วานิสสา ป้องคำสิงห์
3.เด็กหญิง อิติกานต์ อัตพงษ์
4.เด็กหญิง วรรณวิสา เลือดกระโทก
5.เด็กหญิง อรพิมล เท่าสิงห์
1.นาย เรวัติ ศรีนุเคราะห์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ผาสีดา
2.เด็กหญิง ลักษณา กล่อมจิตร
3.เด็กหญิง ชไมพร ศรีโยทา
4.เด็กหญิง รุ่งฤดี นาคชัย
5.เด็กหญิง นันทิชา ขันตี
1.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
2.นางสาว สวนิต บุญลี
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย สุรเดช แก่นจันทร์
2.เด็กชาย จารุเดช ขมหวาน
3.เด็กชาย อาทิตย์ พันแก่น
4.เด็กหญิง กุลรัตน์ ทิพย์สมบัติ
5.เด็กหญิง ธัญวารินทร์ วงษ์ภักดี
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กชาย เจษฎาพร บุญเหลือ
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
74.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ ยอดโพธิ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ปัณณิกา เรืองเดช
1.นางสาว วรรณวิภา ดำพะธิก
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรพล วิลา
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ภัทรนันท์ วันยอด
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ กาญจนะชาติ
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว ฐิติพร จำมี
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ธนภัทร กากแก้ว
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ จำปา
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว วันดี คำแสนราช
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
68.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ จารุสันต์
2.เด็กหญิง วิชาดา ยิ่งชาติ
1.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
2.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
67.00
20
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ณภัทร โภคพันธ์
2.เด็กหญิง พิชชาพร วันศรี
1.นาง นิตยา แก้วงามสอง
2.นาย มานะ อำภาพันธ์
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย กฤตพล มีพันธ์
2.เด็กหญิง ภัทธาริณี ปานประชาติ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย สิทธิพร วงษ์ภักดี
2.เด็กหญิง วราภรณ์ นามศรี
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
2.นางสาว เบญจภรณ์ บุญทศ
120 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ชลธร พงษ์อ่อน
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองแกะ
3.เด็กหญิง สุนิสา หวลคนึง
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
121 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สวรส ใสนาม
2.เด็กหญิง ธัญรดา หอยสังข์
3.เด็กหญิง พรชิตา งามแสน
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
122 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย วายุ ภิรมย์
2.เด็กชาย ชวกร แสงทับทิม
3.เด็กชาย ประวีร์ บุตรอุดม
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
123 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย อรุณพงศ์ แสนเรือง
2.เด็กชาย ราชันย์ องอาจ
3.เด็กหญิง วริยา ปะวันนา
1.นางสาว สิริเกศ หาญศรี
2.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
124 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
55.73
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กชาย นภสินธุ์ สุขจั่นผล
2.เด็กชาย ปัญญา ปราไตร
1.นาย สิริศักดิ์ แหวนวงษ์
125 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
40.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ปรีดากร บุญเย็น
2.เด็กชาย ปฏิพล แสงยศ
1.นาย ประกิต งามวิไล
2.นาง จิตสุดา เสมอศรี
126 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
69.68
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง กาญจนา สมาพงศ์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรมเทพ
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
2.นาย อุดม รัตนบุรี
127 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
63.51
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ปรีชา จันทร์ดี
2.เด็กชาย จิ ถาวร
1.นาย ประกิต งามวิไล
2.นาง จิตสุดา เสมอศรี
128 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย คัมภีร์ ถือศร
2.เด็กชาย สตยา ลาพันธ์
3.เด็กชาย ธีรวัฒน์ นาคชาติ
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
129 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ กลิ่นทอง
2.เด็กชาย ปิยะเดช หวนคนึง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
130 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ปิยนุช มาสา
2.เด็กหญิง จารุวรรณ เชื้อหอม
3.เด็กหญิง เอราวัณ คำพะทา
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
131 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ชนนท์ อัตพงษ์
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ สาระทะนง
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
132 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ดรัณภพ วันใส
2.เด็กชาย ศิริวัฒน์ ภู่แย้ม
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
133 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ มั่นเสริม
2.เด็กชาย จิตวิสุทธิ์ คำแก้ว
3.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ชนะบุญ
1.นาย ประเวสน์ พนมใสย์
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
134 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง จรรยาพร แทนเครือ
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
135 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย เจริญรุ่ง ถือศร
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
136 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ศุพิสรา เครือเนตร
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
137 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย วีรยุทธ แก้วธรรม
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
138 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กฤติกานต์ ถานทอง
1.นางสาว เกษรา นวนชื่น
139 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปรินดา ชาวสวน
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
140 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ศิรวิทย์ เชิดสูงเนิน
2.เด็กชาย วัชรพล สารทอง
3.เด็กหญิง พศิกา พันธุ์บุปผา
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
141 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ธนกร แสวงนาม
2.เด็กชาย จิรพัฒน์ พรมมาโฮม
3.เด็กชาย วีระวุฒิ ไชยปัดสา
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
92.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง เพชรณิชา พรมคุณ
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
83.00
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย บวร คงสม
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
75.00
26
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กชาย ธนวันต์ โภคพันธ์
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง สุพรรณี ประหม่า
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง กิตติยา อำคาคูณ
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง แพรวา ศรีบริบูรณ์
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ชลธิชา กันหาเรือง
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง รดามณี คำใส
1.นาง เพ็ญประภา ตั้งมั่น
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ญาณิสา บาอินทร์
1.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง วิมลทา ครองใจ
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
69.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สีใส
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
68.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง รสพร บรรลุ
1.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
154 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง สุพรรณี คล้ายจินดา
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
155 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย ศิวกร มีลาภ
1.นางสาว ทักษภร โสวัน
156 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ศราวุธ นิลแสง
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
157 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐพล ผาโท
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
158 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ธันวา เนียมเพชร
2.เด็กหญิง พิชชาพร นานวล
3.เด็กหญิง ลินดา เนียมจิตร
4.เด็กชาย นภดล ธนเทพวีระมนต์
5.เด็กชาย พัชรพล หวนคะนึง
6.เด็กชาย เอกสิทธิ์ โลหะลัก
7.เด็กหญิง ศิรภัสสร ศรีดาเลิศ
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
2.นางสาว ผจงจิต โทวาท
3.นาง ราตรี หงษ์จุมพล
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช คำโฮม
1.นาย อภิวัฒน์ บางใบ
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ธนัชชา เนียมกลิ่น
2.เด็กหญิง เจนจิรา นาคใหญ่
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
2.นาง นงคราญ จันทุมา
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย จิรายุ จันทมั่น
2.เด็กชาย พงศกร กาลตา
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
65.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง จิรภิญญา พันผา
2.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ รัตนะ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว พรรณวดี พละศักดิ์
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อรวรินทร์ โคสา
2.เด็กหญิง อรัญญา สุภาพ
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง พิมลวรรณ ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง อัญชลี ยิ่งชาติ
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นางสาว วรรณวิภา ดำพะธิก
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
72.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงทอง
2.เด็กหญิง นิภาพร คืนผล
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ปิยะดา พรหมชาติ
2.เด็กหญิง นภัสกร ทองมาก
1.นาย ทองดี ชืื่นตา
2.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ กายชาติ
2.เด็กหญิง พุทธิชา เครือชัย
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง อรอุมา ทองแกะ
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ปาลิตา เมาหวล
1.นางสาว สาลิณี ปราเวช
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
74.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย คชสิทธิ์ เสือสะเดา
2.เด็กชาย ระพีพัฒน์ รุ่งคำ
3.เด็กชาย เกริกไกร นวนคำ
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาง นิรันดร โภคพันธ์
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
72.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อดิศร ย่อมพันธ์
2.เด็กชาย ปาราเมศ มั่นพุด
3.เด็กชาย ธนานพ วงษ์กะสาร
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว พรรณวดี พละศักดิ์
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
73.00
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย พรหมเพชร หอมคำ
2.เด็กชาย ทองพิทักษ์ ยอดโพธิ์
3.เด็กชาย ปฐพี พันธ์ยา
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย จักรพงษ์ จันทร์บาง
2.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ยานศิริ
3.เด็กชาย ธีรพันธ์ เนียมเพชร
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
174 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กหญิง ภัณฑิยา วงศ์กระโซ่
1.นาง รจนา แก้วกำไร
175 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย กรพันธ์ นามวงษา
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
176 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
70.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กชาย วิทยากร มีพันธ์
1.นางสาว วราภรณ์ โตมร
177 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
65.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย มนัชการณ์ เทียบเปรียบ
1.นาย สมโภชน์ ยอดสิงห์
178 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ปรเมศร์ ละมูล
1.นางสาว ผจงจิต โทวาท
179 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ทองคำ
1.นาย เสงี่ยม หนูนวล
180 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง แพ็ทรินทร์ หาญพังงู
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
181 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง บุญฑริกา ค่ากลาง
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
182 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กาญจนา อ่อนทรวง
1.นาย สำเริง เห็มวัง
183 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
184 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธญัญพร บุญล้อม
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
185 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กหญิง สุณิสา ประกอบแก้ว
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
186 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ต้นนที สีเทา
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
187 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
188 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.66
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วรัทยา พงษ์สุระ
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
189 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ ภักพวง
2.เด็กชาย ชนะพล สิมหล้า
3.เด็กหญิง โชติกา หงษ์สุวรรณ์
4.เด็กหญิง พัชราวดี ไชยมะเริง
5.เด็กหญิง รัชฎา หะโท
6.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
7.เด็กหญิง วรรณวิไล ศรีสวย
8.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทองคำ
9.เด็กหญิง สุภคมัย จันเภา
10.เด็กหญิง จิราภรณ์ ยอดพูน
11.เด็กชาย อภิวัฒน์ ยอดโพธิ์
12.เด็กชาย ภูวดล เกษมสุข
13.เด็กหญิง เกศราภรณ์ มณีรัตน์
14.เด็กหญิง ขวัญนภา ยอดจารย์
15.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีสวย
16.เด็กหญิง พรรณิภา วรรณเจริญ
17.เด็กหญิง นิยามชล ทิพศร
18.เด็กหญิง ธารทิพย์ ศรีลาชัย
19.เด็กหญิง พัฒนา ซวงไซ
20.เด็กหญิง ศิริวรรณ วันพุฒ
21.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ยอดพูน
22.เด็กหญิง สุพันษา สังฆวุฒิ
23.เด็กหญิง ยุพิณ ปิยะมาต
24.เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ดาวเรือง
25.เด็กหญิง พิชญา แนบชิต
26.เด็กหญิง พิยดา แนบชิต
27.เด็กหญิง ชยาภรณ์ นวนกลิ่น
28.เด็กหญิง อรอุมา อินทองชู
29.เด็กหญิง อรรถวดี ทองบัว
30.เด็กชาย ธนากร คันธวัติ
31.เด็กชาย อลงกร เตอุตรวง
32.เด็กชาย วรเดช ศิลาคำ
33.เด็กหญิง พิสิฐพงศ์ ยอดโพธิ์
34.เด็กชาย ธนายุต วงษ์กะสาร
35.เด็กชาย รัตนตรัย ยอดสิงห์
36.เด็กชาย ปรเมศร์ ประสาร
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
3.นาย บัวผัน กุลบุตร
4.นางสาว อนัญญา หอมคำ
5.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
6.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
7.นางสาว คนึงนิจ บัวศรียอด
8.นางสาว ภัทธา วรรณพฤษ์
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย บูรพา นิโรรัมย์
2.เด็กชาย วิทวัฒน์ เจริญตาม
3.เด็กชาย ระภีพัฒน์ เมาหวล
4.เด็กชาย ประวิทย์ ลาดหนองขุ่น
5.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย ขุนทอง
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว พรรณวดี พละศักดิ์
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง ศิริวิมล เจริญสว่าง
2.เด็กชาย ชลสิทธิ์ ขันธวัตร
3.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ไชยนิล
4.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศรีสุชัย
5.เด็กชาย นนท์ยศ จันทิพย์
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
2.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
192 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย อดิเทพ ประยศ
1.นาง อารยา บุญโฮม
193 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย เบญจิมินทร์ เคอร์ซอร์
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
194 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย พีรภัทร กายะชาติ
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
195 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง มนต์ธานี ศรีชัย
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
196 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง สโรชา สามาจักร
1.นางสาว ธารทิพย์ แสวงวงศ์
197 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง อินทิรา มูลคำ
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
198 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
199 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.นาย กฤษฎ์ โต๊ะทอง
2.เด็กชาย วีรภาพ ครองเชื้อ
3.เด็กชาย จิณณพัต รัตพันธ์
4.เด็กชาย ทิวานนท์ โต๊ะทอง
5.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เมินดี
6.เด็กหญิง อัจฉราพรรณ ตอนสี
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
3.นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กหญิง ภัณฑิยา วงศ์กระโซ่
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
201 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ณัชชา วงมาเกษ
2.เด็กหญิง อนัญญา พรมบุตร
3.เด็กหญิง ชวัลนุช ถือผล
1.นางสาว วิพาดา พัดทาบ
2.นาง นิยม ภูโท
202 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง วรรณวิสา เทียนนิล
2.เด็กหญิง สุภัสสร พิมเสน
3.เด็กชาย ณัฐศักดิ์ สิถิระบุตร
1.นาง สังวาล วารสุข
2.นาง พัชรี ทองแม้น
203 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กชาย สิงหรัตน์ มีโคกกลาง
2.เด็กชาย ตุลา มะลิวัลย์
3.เด็กชาย วงศกร เนียมพันธ์
1.นาง เกศฎา สุขเสน
2.นาง ชนัญชิดา บุญสร้าง
204 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย ธนพงศ์ สารสาสตร์
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ศรีเสมอ
3.เด็กหญิง ชนิสรา ภูมิพัฒน์
1.นาง อิสรีย์ ชาวนา
2.นาง อักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
205 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา พิมสาย
2.เด็กหญิง จารุวรรณ จันทาธาตุ
3.เด็กชาย ศิรวิชญ์ ชูกำแพง
1.นางสาว กาญจนวรรณ สีหะวงษ์
2.นาง สังวาล วารสุข
206 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง ชโลธร ปุ่มแก้ว
2.เด็กหญิง สโรชา นาคด้วง
3.เด็กหญิง จันทร์ธิดา ถือผล
1.นาง เกศฎา สุขเสน
2.นาง ชนัญชิดา บุญสร้าง
207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
1.เด็กหญิง ชลธิชา บุญเหลือ
2.เด็กหญิง เกตสุนีย์ พลศักดิ์
3.เด็กหญิง อนามิกา ศิริวรรณ
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
2.นางสาว รัชนูญ มูลคำ
208 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ต้นนที สีเทา
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
209 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
210 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ศุทธินี หลวงเดช
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
211 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
71.50
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง กาญจนา เนียมจิตร
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
212 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
70.50
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง พัทธวี เรืองเดช
1.นางสาว ทักษภร โสวัน
213 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ภมรชัย เนียมจิตร
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
214 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
72.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย นราธิป พลชัย
1.นางสาว พรนภา องอาจ
215 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เกษี
2.เด็กชาย ธนพนธ์ เอี่ยมชื่น
1.นาง บุญส่ง ก่อแก้ว
216 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
63.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง สุธิดา เทนโสภา
2.เด็กหญิง อัฐภิญญา เทียนอ่อน
1.นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
217 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
60.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง สุชาดา เขตชุมแสง
2.เด็กหญิง นัฐธิตา เนียมจิตร์
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
2.นาย ทองดี ชื่นตา
218 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
49.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย โชคพิพัฒน์ ใหญ่เลิศ
2.เด็กชาย ติวานนท์ แก่นลา
1.นาย สุเพียบ นาคคำ
219 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
48.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ภาวินี ปะวันนา
2.เด็กหญิง กัลยา พวงลอย
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นาย สุธร อัตพงษ์
220 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
45.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ภูดินันท์ สมเพชร
2.เด็กชาย รัฐภูมิ กัลยา
1.นาย อุดม รัตนบุรี
2.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
221 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ธิอามาตย์
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ ไชยปัดสา
3.เด็กชาย ธีรเมธ บัวหยาด
1.นางสาว สุจิตร อ่อนทรวง
2.นาง สุจิตร นามบุตร
222 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ตะวัน ภูษา
2.เด็กชาย เฉลิมชัย พันธ์บุปผา
3.เด็กชาย กิตติภูมิ สุโกพันธ์
1.นาย สมจิต ชาภักดี
2.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
223 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.75
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ศรัณภัทร ปานประชาติ
1.นาง จินตนา นุริตานนท์
224 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83.25
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย กันทรากร สมสวย
1.นาง กันยารัตน์ จันทเสน
225 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.50
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ฟารีดา วันศรี
1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
226 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ไลลา แก้วดี
1.นางสาว อุบล รัตนะ
227 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ศิริญานันท์ เกษคำ
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
228 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง เจนจิรา เกษรราช
1.นางสาว อทิตยา พันธ์แก่น
229 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
59.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง จารุวรรณ อุทธาธรณ์
1.นาง รจิรา จิตรบรรจง
230 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
58.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย กิตตินันท์ บุญชาติ
1.นาง อัษฎา ปุ่นโพธิ์
231 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
55.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ญาณินี สีเหลือง
1.นาย วรรณสิงห์ ค่ำคูณ
232 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
74.50
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง กนกรัตน์ ตาศรี
1.นาง สุจิตร นามบุตร
233 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
61.50
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง อรัญญา ครองเมือง
1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
234 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
47.00
24
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธรภรณ์ สีแสง
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
235 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
68.80
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปวีณา นาคยอง
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
236 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
60.80
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย นรินทร์ นิลขันธ์
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
237 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
56.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ ครองพันธ์
1.นาง บังอร เพ็งเพา
238 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กชาย มงคล วิมาน
2.เด็กชาย บัณฑิต องอาจ
1.นาย บัญญัติ ลาภบุญ
2.นาย สมพล นุริตานนท์
239 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย พัชรพล แก้วสง่า
2.เด็กชาย ชาญชัย วงษ์มาเกษ
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาง มานิดา ชิดดี
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง แพรวา แก้วยงค์
2.เด็กหญิง วราภรณ์ มูลา
3.เด็กหญิง ขวัญรัตน์ แก้วไพรวัลย์
4.เด็กหญิง นริศรา ขันที
5.เด็กหญิง สุธาศิณี แก้วชะอุ่ม
6.เด็กหญิง นิภาวรรณ วันเจริญ
7.เด็กหญิง ศศิวิมล เขียวอ่อน
8.เด็กหญิง อาริษา ประเสริฐ
9.เด็กหญิง ศุกลภัทร เนียมมูล
10.เด็กหญิง บุญธิดา บาอินทร์
1.นาง มะณี ชัยสอน
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
3.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
241 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สุริยัน ฐานทอง
2.เด็กชาย สิงหา เนียมคำ
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
242 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย อัมรินทร์ จำพันธ์
2.เด็กชาย ปรัชญา เขตชุมแสง
3.เด็กชาย วุธิพงษ์ สุพันธ์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นางสาว วชิราภรณ์ แก้วกอง
243 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง แพรพลอย บุญเพิ่ม
2.เด็กหญิง จินตนา กองแก้ว
3.เด็กหญิง ดาราวรรณ ทำพันธ์
1.นาย แผน โสดาโคตร
2.นาย อภิวัฒน์ บางใบ
244 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง สุธาสินี สมาพงษ์
2.เด็กหญิง เบญญาภา เชื้อหอม
3.เด็กหญิง สิริวิลัย ถือผล
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นางสาว วชิราภรณ์ กองแก้ว
245 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง รัชนีกร นวนแย้ม
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย นวนแย้ม
3.เด็กหญิง ณัฐพร สัตพันธ์
1.นาย แผน โสดาโคตร
2.นาย อภิวัฒน์ บางใบ
246 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ปาลิตา พงษ์วัน
2.เด็กหญิง สุทธญาณ์ ย่อมพันธ์
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
2.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
247 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อ่วยกลาง
2.เด็กหญิง รัตนาวลี พลชัย
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
2.นาง พันทิพา ศรีสุข
248 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
59.00
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วริสา บุญมา
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ พิมพ์น้อย
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
2.นางสาว พนาลักษ์ ดวงดี
249 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย รุ่งอรุณ แก้วยงค์
2.เด็กชาย ภูบดินทร์ สารศาสตร
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
2.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
250 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ศรีสุวรรณสร เนียมกลิ่น
2.เด็กหญิง เกล้ารัตน์ บรรพชาติ
1.นาง บังอร เพ็งเพา
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
251 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วัชรี ศิลาคำ
2.เด็กหญิง จันทร์ทิรา ศรีหาบุตร
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
2.นางสาว พนาลักษ์ ดวงดี
252 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย กฤษกร นามอุทา
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก เมืองใหม่
1.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
2.นาง สุพรรณิการ์ นันทสิงห์
253 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
69.00
26
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ กายชาติ
2.เด็กชาย ชินพงษ์ กายะชาติ
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
2.นาง วชิราภรณ์ บุญเลี้ยง
254 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
67.00
28
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ศิวกร วงษ์ทอง
2.เด็กชาย ณัฐพล ปานประชาติ
1.นาง นันท์นภัทร ประพานศรี
2.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
255 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง พิชชาภรณ์ บุตรมั่น
2.เด็กหญิง สโรชา ยุวพรม
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
2.นาง วชิราภรณ์ บุญเลี้ยง
256 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
74.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย ธิติกร ปัททะพงษ์
2.เด็กชาย ภูวไนย เต่าลอย
1.นาง นันท์นภัทร ประพานศรี
2.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
257 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
69.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง สุนิสา ขันทะวัตร์
2.เด็กหญิง สุวิมล หวนคะนึง
1.นาย แผน โสดาโคตร
2.นาย อภิวัฒน์ บางใบ
258 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง อรพิมล สัตพันธ์
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
259 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง วริศรา กล้าหาญ
1.นาง ผ่องศรี ลาธุลี
260 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ศวิตา เนียมจิตร
1.นาย อภิวัฒน์ บางใบ
261 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ผกาวรรณ อ่อนทรวง
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
262 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย อนันตชัย สีดาน้อย
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
263 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย อนุพงศ์ กันไชยชาติ
1.นาย แผน โสดาโคตร
264 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง นปภา ชาวเกวียน
1.นางสาว ธารทิพย์ แสวงวงศ์
265 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง สิรามล เทียนอ่อน
1.นาง อณิษฐา ทองเพชร
266 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ณัฐฐาพร เมาลิชาติ
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
267 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ทักษพร สิงห์ซอม
1.นางสาว สุภัททา จุไร
268 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อรัญญา ชมบุญ
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
269 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง อนุธิดา เนียมพันธ์
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
270 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
93.20
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง จันทิมา กุมารสิทธิ์
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
271 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์ชัย
1.นาง พชญา เฌอร์กิจ
272 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
273 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง เขมจิรา แสงเพชร
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
274 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
55.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ปรเมศ วันยอด
1.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
275 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
49.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อภิสรา บุญสืบ
1.นาง พันทิพา ศรีสุข
276 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง นกมลวรรณ เนียมพันธ์
1.นาง นฤมนต์ ปูพะมูล
277 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ถิรวิทย์ นาคยอง
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
278 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง สุทธิตา พลแสน
2.เด็กหญิง ธนาภา ผลจันทร์
1.นางสาว กฤษณา ยอดเอื้อ
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
279 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุระกรณ์
2.เด็กชาย พชรพล ทองคำ
1.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
2.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
280 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ณัฎฐากร แก้วพิลา
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา เรืองเดช
1.นาง นฤมนต์ ปูพะมูล
2.นางสาว รุ่งฤดี ปูพะมูล
281 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
2.เด็กหญิง ณิชาพิมพ์ ทองบ่อ
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
282 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นิชานันท์ วงค์ฝ่ายแดง
2.เด็กหญิง อาริสา นิวาส
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
283 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง จิดาภา วันแพง
2.เด็กหญิง พัชรพร พาลี
1.นางสาว กฤษณา ยอดเอื้อ
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
284 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง พัชรดา อุ่นจิตร
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
285 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ วิเศษ
1.นางสาว วชิราภรณ์ แ
286 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
63.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย ศรัณย์รัชต์ วิเศษ
1.นางสาว วชิราภรณ์ แก้วกอง
287 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
60.50
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ชมพูนุช พันธ์เจริญ
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
288 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
60.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ทศพร ดาดวง
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
289 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง จิระวรรณ นวนคำ
1.นางสาว วชิราภรณ์ แก้วกอง
290 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง สโรชา สีภููงา
1.นาง มยุรี สมานพันธ์
291 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ธีริศรา แก้วกอง
1.นาง อัษฎา ปุ่นโพธิ์
292 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
62.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง วรธิดา หอมคำ
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม