#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ สีดา
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วหล้า
3.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ พาวงษ์
1.นางสาว ศรันณ์พร อุ่นศรี
2.นางสาว ศศิธร ชัยภักดี
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย อธิศักดิ์ บุญโสม
2.เด็กชาย วิทยา ไชยเชษฐ
3.เด็กชาย สิทธิโรจน์ กล้าเกิด
1.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
2.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทิพย์บุญศรี
2.เด็กชาย ศราวุฒิ พันธ์งาม
3.เด็กชาย ชาคริต ศิริบูรณ์
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ เศษศรี
1.นางสาว มะลิวัลย์ ชนะศรี
5 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ คำโสภา
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
41.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง วรัชยา ราชโยธา
1.นาง โสรดา บูรพา
7 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ มะลิต้น
1.นาง จิรัฐติกาล สุขหนองโป่ง
8 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง น้ำฟ้า รักเกียรติยศ
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
9 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
52.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย สิทธิพล พวงทอง
1.นาง โสรดา บูรพา
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ปิยะ ทสาร
2.เด็กหญิง บุญยนุช สิงห์ซอม
3.เด็กหญิง จิราภา ไชยเชษฐ์
4.เด็กหญิง อดิภา พื้นพรม
5.เด็กชาย กีรเชษฐ์ พิมพา
6.เด็กชาย พีรศักดิ์ โคตรชมพู
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
3.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ แพนนไธสง
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ พลขันธ์
3.เด็กชาย นพกร มูลา
4.เด็กชาย อัมรินทร์ อุอินทร์
5.เด็กชาย จารุกิตต์ รุ่งเรือง
6.เด็กชาย ฐิติศักดิ์ ผ่องภิรมย์
1.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
3.นางสาว กิตติยา หันแถลง
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กรัณยภาส เคนโสภา
2.เด็กชาย จตุรวิทย์ วังกะชา
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย วสัน ชิกะกุล
2.เด็กหญิง ปารัญญา อุปสุข
3.เด็กหญิง ณิชา เจียนโพธิ์
4.เด็กชาย อนันต์ แก้วเคนมา
5.เด็กชาย อดิเทพ สานุสันต์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ โตนวน
2.เด็กหญิง นันทิชา ลาเลิศ
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง จรรยา คำศรี
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย จีรภัทร พันธู์แพง
2.เด็กชาย มงคล อาสม
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นางสาว ปราณี นาคนวล
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สายปัญญา
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ชมคำ
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง งามพร วงษ์ษา
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย อดิศร ตลับกลาง
2.เด็กหญิง มัณฑิตา เสนาน้อย
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นางสาว เพ็ญประภา ทองแสน
18 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ศศิการณ์ ตาลหอม
2.เด็กหญิง สุพรรษา ชนะพล
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นางสาว เพ็ญประภา ทองแสน
19 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง ชนิดาภา นนทะวงค์
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ เจริญสุข
3.เด็กหญิง มาริตา สีดาจันทร์
1.นางสาว ลินดา กาทอง
2.นางสาว สุพรรณี สมงาม
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
77.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ คำแพง
2.เด็กหญิง สายเพ็ชร ประจญ
3.เด็กชาย มังกร วงศ์พรม
1.นาย รชยุตม์ สุขชาติ
2.นาง อรุณ สุขชาติ
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ชนนิภา บานที
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก พูนชัย
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
2.นาย ไผท คงศรีลา
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย ทินภัทร โลหา
2.เด็กหญิง ศิริขวัญ ดวงแก้ว
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
23 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย กริช องอาจ
2.เด็กหญิง กัญญาวีร์ องอาจ
3.เด็กหญิง ปณิตสรา มีใจ
1.นาง อนงค์ ปรารมย์
2.นางสาว อาภากร ชุมณี
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย วัฒนา พละศักดิ์
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ ไชยบุญมา
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
25 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง สุธิดา กงล้อม
2.เด็กหญิง พรปรียา คำวงษา
1.นาย วิชัย ทองแกะ
2.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
26 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ บุญเกิด
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
27 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง พิชญาพา พอกสนิท
1.นาง สมคิด สังวัง
28 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา จันทราทิพย์
1.นางสาว จินดารัตน์ อ่อนทรวง
29 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง จิรภัทร์ เกินเกริก
1.นางสาว พิไลวรรณ วิชัยคำ
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ณัฐพล เต็มพิมาย
1.นาง จิรัฐติกา สุขหนองโป่ง
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุตาภัทร จันทร์หอม
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
32 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
33 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
68.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย สันติสุข มาทอง
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
34 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
66.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ภาสินี วะราโร
1.นางสาว ศิริรัตน์ กล้าขยัน
35 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
56.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง มลิวัลย์ มีเงิน
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
36 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
54.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง วรัญญา เผื่อแผ่
1.นาง โสรดา บูรพา
37 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ธาริณี มณีนิล
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
38 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุรีรัตน์ ยิ่งชาติ
1.นาง ไมตรี คมใส
39 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
66.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กหญิง อินทิพร อุดม
1.นาง สำรวย ประจันทร์
40 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
76.20
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปานปรีดา ศรีบุญมี
1.นาง นวนสี ทองปั้น
41 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
71.80
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จิรนันท์ สุวรรณเนาว์
1.นาง โสรดา บูรพา
42 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
71.60
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ปนัดดา ทองบุตร
1.นาย ผิว พรมทา
43 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง อินทิรา บุญอินทร์
2.เด็กหญิง พิรุนพร กังวาลย์
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
44 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ นัยนิตย์
2.เด็กหญิง พัชราภา เทพตาแสง
1.นาย ผิว พรมทา
45 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ กันยา
2.เด็กหญิง สิริกานดา ช่วยแสง
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
2.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
46 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ผริดา บัวเตย
2.เด็กหญิง จิรวรรณ เทนสุนา
1.นาย ผิว พรมทา
47 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ณัทธิมา เนตรใส
2.เด็กหญิง ธีริศรา วงค์ละคร
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
2.นาง นวนสี ทองปั้น
48 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง ปวีณธิดา ถวิลบุญ
2.เด็กชาย พลาธร บัวเงิน
3.เด็กหญิง กาญจนา สันทาลุนัย
1.นาง ไพรินทร์ หวังดี
2.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
49 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง มณียา พรมพิมาร
2.นางสาว ศิริวรรณ ไผ่เลี้ยง
3.นางสาว กานดา อ่อนนา
1.นาง ลดาวัลย์ ดอกดวง
2.นาง รัตนดา บัวต้น
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนกร พุฒซ้อน
2.เด็กชาย ณัฐพล โนนกัลยา
3.เด็กชาย ชนะ สารภาพ
4.เด็กชาย ชายชาญ สิงห์ซ้อม
5.เด็กชาย ณัฐยศ พรมน้อย
6.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไกรศรี
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาย จินดา ศรีรวัฒน์
3.นาง วิภาวัลย์ มะปรางค์ก่ำ
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เขียวอ่อน
2.เด็กชาย ศิวัฒน์ สายปัญญา
3.เด็กชาย ภควัต สายทองคำ
4.เด็กชาย ศุภกร กงแก้ว
5.เด็กชาย ภูริช ท้องห้อง
6.เด็กชาย อรรคพล กันยา
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นาง อรุณ สุขชาติ
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย กิตติภณ เมฆไทยสงค์
2.เด็กชาย ณัฐพล โพธิถู
3.เด็กชาย ณัฐพล ดวงดาว
4.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ดวงน้อย
5.เด็กชาย เปรม ธรรมรักษา
6.เด็กชาย สิริภัทร สมบุรณ์ชัย
7.เด็กชาย อนุวัตร สาระพล
8.เด็กหญิง พรรณิตา สีหาบุตร
9.เด็กหญิง เพชนกาวรรณ ประสิทธิ์
10.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ดวนใหญ่
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
3.นาย สุรพร ศรีสะอาด
53 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
1.นางสาว ปริญดา จันทร์ค้ำ
54 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชุมณี
1.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
55 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
65.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สิรษา ชุ่มเย็น
2.เด็กหญิง วาสนา ทัดเทียม
3.เด็กหญิง อริษา ประพันธ์
1.นาย ตฤณ ทีงาม
2.นาย สถาปณะ มาทอง
56 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พลอยชมพู สุปติ
2.เด็กหญิง รสสุคนธ์ อินทร์ชูวงศ์
3.เด็กหญิง สุธินันท์ โพธิ์ทา
1.นาง ภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง
57 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ณัชกานต์ สุริยะ
2.เด็กหญิง สุภัสสรา สีด้วง
3.เด็กหญิง ศิริวรรณ ขันแก้ว
1.นางสาว อาริตา ปิ่นสุวรรณ
58 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย ภัทรภณ เกษแก้ว
2.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ ศรีสุข
3.เด็กหญิง เพียงพร พรมโลก
1.นาย เทพไพบูลย์ ทองทำ
2.นาย นิคม อินทร์งาม
59 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง มนต์นภา ใสยา
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุ่ยหนู
3.เด็กชาย อาทิตย์ แก้วรักษา
1.ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ ทรงประโคน
2.นางสาว สุวณี ภูมิลี
60 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ภัณฑิลา ศิมาทอน
2.เด็กหญิง ดาราทิป ตาทุวัน
3.เด็กหญิง พัชริดา บุตรดาพงษ์
1.นางสาว ศิริรัตน์ กล้าขยัน
2.นางสาว มะลิสา พลกูล
61 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง พันธิตรา เรืองศิริ
2.เด็กหญิง ปภาวดี สระชัย
3.เด็กหญิง กนกวรรณ เข็มพันธ์
1.นาง สุธนี พิศดู
2.นาย คงศักดิ์ พิศดู
62 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ กงแก้ว
2.เด็กหญิง สุริษา สมหวัง
3.เด็กหญิง สุวรรณนี สมหวัง
1.นางสาว ผ่องศรี จูมสิมมา
2.นางสาว รัตน์ลดา บุตดาลี
63 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย วัชรินทร์ สายสิงห์
2.เด็กชาย มินทดา หงส์คำ
3.เด็กหญิง จารุมน ก้อนทอง
1.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
2.นางสาว อนิลธิตา ศรีเมือง
64 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
89.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ชลันดา พโยม
2.เด็กหญิง ยอดเงิน ทองบัว
3.เด็กหญิง สุนิสา เดียวสันเทียะ
1.นางสาว มะลิสา พลกูล
2.นางสาว ศิริรัตน์ กล้าขยัน
65 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย วัชระ ผาแก้ว
2.เด็กหญิง อชิตะ ก้อนทอง
3.เด็กหญิง สุวรรณี พรมรักษ์
1.นาย ชัยพร อ่องละออ
2.นางสาว สุธาแก้ว คามะทิตย์
66 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย วิทวัส ทองสังข์
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ เจริญสุุข
1.นาย วิชญวิสิฐญ์ สมเพชร
2.นาย เกรียงไกร ตฤณานนทกุล
67 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย เอกรินทร์ ยาเคน
2.เด็กชาย สัมฤทธิ์ กงแก้ว
1.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
2.นางสาว สุธาแก้ว คามะทิตย์
68 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ประสิทธิ์
2.เด็กชาย วุฒิไกร แก้วมงคล
1.นาย ตฤณ ทีงาม
2.นาย สถาปณะ มาทอง
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง บุษราคัม พิมาร
2.เด็กหญิง สุพิชชา ชุมสิทธิ์
3.เด็กหญิง ปัญจพร ประครอง
1.นาง โสรดา บูรพา
2.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
73.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ติ่งแสง
2.เด็กหญิง จิดาภา พลภัย
3.เด็กหญิง วัชราภรณ์ วงศ์ศาเลิศ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ศรุตา โคสัย
2.เด็กหญิง วนิสา ปรียานภาพงษ์
3.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ พิมชัย
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
2.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง พัชรี บุญปก
2.เด็กหญิง สุนันทา ศิริคำ
3.เด็กหญิง รัญชิดา คำภา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย สิทธิชัย นัยเนตร
2.เด็กหญิง ภานุมาศ ตามบุญ
3.เด็กหญิง อนันดารัตน์ ก้อนทอง
1.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ อนันต์
2.เด็กหญิง เบญญาภา ทองลือ
3.เด็กหญิง ปนัดดา แก่นกุหลาบ
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง โสรดา บูรพา
75 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
62.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย เสฎฐวุฒิ กันยา
2.เด็กหญิง พิมกรธนารีย์ ประจญ
3.เด็กหญิง สุณิชา การะเกษ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
76 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ โคสา
3.เด็กชาย ภควัต บริจันทร์
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
77 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
66.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง นภาลัย ผาสีดา
1.นาย พุทธิชัย พานิช
78 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา กินรา
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
79 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
52.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย จิรพัฒน์ ทองสาย
1.นาง หัทยา ลือกำลัง
80 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สีดา
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
81 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
52.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง อุษามณี อินธิเดช
1.นาย พุทธิชัย พานิช
82 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
43.00
22
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ปิยะธิดา พิทักษา
1.นาง สายฝน อุ่นจิต
83 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ชัญญา บุลา
1.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
84 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
65.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วารินทิพย์ ทองแดง
2.เด็กหญิง มยุรี พิมะกร
1.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
85 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
62.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แบบอย่าง
2.เด็กหญิง นวพร ภูมลี
1.นาย พุทธิชัย พานิช
86 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อังคณา โสสว่าง
2.เด็กหญิง วาสิตา ศรีเอิบ
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
87 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
61.50
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย จิรเดช หงส์ทอง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไกรศรี
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
2.นาย ธนากร โยธิคาร์
88 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กชาย อัครภัทร์ บุญสร้อย
1.นางสาว สร้อยทิพย์ เลิศศรี
89 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย เฉลิมชัย โคบุตร
1.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
90 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
48.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย ชัชฎาภรณ์ ไชยขันตรี
1.นางสาว แพรทอง จิตอ่อน
91 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ปภัสสร ไกยะฝ่าย
1.นาง กัญภร แถวไธสง
92 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย สมศักดิ์ ฟองแก้ว
1.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
93 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
46.00
20
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร พยารัตน์
1.นาง วราสินี ประวาฬ
94 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง แก้วชฎาพร เช่นรัมย์
1.นาง กัญภร แถวไธสง
95 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
16.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พัชริดา นัยเนตร
1.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
96 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธาดาพงษ์ มาลาศรี
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
97 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย ทรงวุฒิ ธนูศิลป์
2.เด็กหญิง อลิตา โสดาโคตร
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นางสาว สุดาวรรณ ปรารมย์
98 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สมุทร วรรทวี
2.เด็กหญิง ฐิติมา เสนาภักดิ์
1.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
2.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ชุติมา มาศกุล
2.เด็กหญิง ธัญญานุช สุราวรรณ
3.เด็กหญิง ชญาดา บุญจันทร์
4.เด็กหญิง ณัฐณิชา เฉลิมสุข
5.เด็กหญิง สุพิชญา บุญโสม
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ทัศนีย์ สีดา
2.เด็กหญิง เนตรมาดา เขมรทอง
3.เด็กหญิง เพ็ญฤดี ทองกลีบ
4.เด็กหญิง ณัฐชา คำโสภา
5.เด็กหญิง ศิริพร เพิ่มพร
1.นางสาว ประธานพร รักชาติ
2.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
82.66
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นลิญญา ลี้พล
2.เด็กหญิง อนัญญา ทัดเทียม
3.เด็กหญิง ฐิติภา หาญชนะ
4.เด็กหญิง จันจุฑามาศ ตั้งมั่น
5.เด็กหญิง เบ็ญญทิพย์ นิลเพ็รช
1.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
2.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
78.30
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ มณีวงษ์
2.เด็กหญิง สิริรัตน์ สอนศรี
3.เด็กหญิง พรทิพย์ เรียนรอบกิจ
4.เด็กหญิง พรนภัส ผิวขาว
5.เด็กหญิง จุฬารัตน์ นามวงษา
1.นางสาว วราภรณ์ โพธิ์ศรี
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง
2.เด็กหญิง วันวิสา บุญนำ
3.เด็กหญิง สุทธิดา เสนาภักดิ์
4.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา
5.เด็กหญิง ดารารัตน์ ปอทอง
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย ณัฐพัชร ภูชมชวน
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา อ่อนศรี
3.เด็กหญิง มณิการ์ หอมรส
4.เด็กชาย สุติพัฒน์ สุวรรณชาติ
5.เด็กชาย เมธัส สุทธวงษ์
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
2.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ดนัย พรมมา
2.เด็กหญิง จันทรทมา บุตรราช
3.เด็กหญิง พิชญธิดา คำพันชนะ
4.เด็กหญิง นีรชา โอภาตะวงศ์
5.เด็กหญิง กนกวรรณ เข็มพันธ์
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
2.นาง สุธนี พิศดู
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ทัศพล ชันษา
2.เด็กหญิง ศรินทรา ไชยบุญทัน
3.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ จุลพล
4.เด็กหญิง ณิชาภัทร วงษ์แก้ว
5.เด็กหญิง สุวนันท์ หินลิลา
1.นาง บุญสิตา พิมาทัย
2.นาย เพชร ธนที
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย กฤษณะ แก้วเนตร
2.เด็กชาย สุธี เจริญทัศน์
3.เด็กชาย ณัฐพล บุญอุ้ย
4.เด็กชาย อนุพงศ์ มาทอง
5.เด็กชาย อดิเทพ มาทอง
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง มนต์ธิดา คมใส
2.เด็กหญิง วิไลพร กุลศิริ
3.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย นามปัญญา
4.เด็กหญิง เพ็ญนภา ปัสราษฎร์
5.เด็กหญิง นริศรา ตาทุวัน
1.นาย โกศล ป้องกัน
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เพชรกาวรรณ ประสิทธิ์
2.เด็กชาย รัชชานนท์ ปานเหลา
3.เด็กหญิง วรรณวิษา ที่บ้านธาตุ
4.เด็กหญิง พิมชนก ไม้น้อย
5.เด็กหญิง กัณฐิกา วิลัย
6.เด็กหญิง อัครมณี ทาคำห่อ
7.เด็กหญิง วรรณิดา ภูมิริมนาก
8.เด็กชาย ณัฐพงศ์ กุลศิริ
9.เด็กชาย อดิศร ติลับกลาง
10.เด็กชาย ธนพนธ์ ตัวสง่า
11.เด็กหญิง จิณห์วรา คำโสภา
12.เด็กชาย กิตติ คูณสุข
13.เด็กชาย ธนวัฒน์ มากมูล
14.เด็กชาย ศุภรัตน์ เมาลีชาติ
15.เด็กชาย ณัฐพงศ์ ตัวสง่า
16.เด็กชาย พัชรพล อธิพงษ์
17.เด็กหญิง อริศรา พาวงศ์
18.เด็กหญิง พิมพิกา พันวิลัย
19.เด็กชาย หัสดิน สิทธินนท์
1.นางสาว สมถวิล เหลี่ยมทอง
2.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
3.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
4.นาย สุรพร ศรีสะอาด
5.นางสาว ปราณี นาคนวล
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สุภานันท์ บุญจูง
2.เด็กหญิง พิกุลแก้ว สิงห์ทอง
3.เด็กหญิง รัตติกา ทองมันปู
4.เด็กหญิง นิภาพร ตั้งมั่น
5.เด็กหญิง วรัญญา อัตพงษ์
6.เด็กชาย อาริย มากสิงห์
7.เด็กชาย จักรพงษ์ สีโทน
8.เด็กชาย รัชชานนท์ ละเลิศ
9.เด็กชาย กรวิชญ์ จุลหอม
10.เด็กหญิง พัชรีภรณ์ คำเตือน
11.เด็กชาย พัฒนพงษ์ ผิวขาว
12.เด็กชาย อริยะ มากสิงห์
13.เด็กชาย วีรพงศ์ เสนาน้อย
14.เด็กชาย จักรพงษ์ อุดมรัตน์
15.เด็กชาย ประวันวิทย์ โทวาท
16.เด็กชาย ธนวัฒน์ อภัยศิลา
17.เด็กชาย อนุภัทร ภูการ
18.เด็กชาย สุรพัศ ทันวงษา
19.เด็กหญิง อุมาพร ภูริมนาค
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นางสาว สมถวิล เหลี่ยมทอง
3.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
4.นาย สุรพร ศรีสะอาด
5.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กรรติมา ปลื้มหอม
1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย อนุชา อุบบาลี
1.นางสาว ณพัฐอร คำแสน
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ชลธิชา วงษา
1.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปริญา หงษ์ษา
1.นาย สุรพร ศรีสะอาด
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย วรินทร ประเสริฐ
2.เด็กหญิง กัลยา บุตรคูณ
1.นาย วัชรินทร์ บุญเพชร
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง วรารัตน์ ระนา
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ไชยะเกิด
1.นางสาว พิไลวรรณ วิชัยคำ
2.นาง ประไพพิศ ถิระโคตร
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา มั่นชาติ
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
74.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย วัชรากร วงศ์พิลา
2.เด็กหญิง รุจิรา รักไทย
1.นาย สมคิด ลุนบุดดา
2.นาย วิชญวิสิฐญ์ สมเพชร
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย สิทธิพล แป้นน้อย
2.เด็กหญิง อาร์รีญา หอมจันทร์
1.นาย ไตรภพ อุไรโคตร
2.นาง กาญจนา วิสิฐฎ์พรอักษร
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปริญญารัตน์ โสนาง
2.เด็กชาย อนันต์ ปานวันนะ
1.นางสาว พิไลวรรณ วิชัยคำ
2.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
121 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อนุชัย อยู่คง
2.เด็กชาย อนันต์ เบ็ญจศักดิ์
3.เด็กชาย อนุชิต โคบุตร
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
122 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย ธนันท์ชัย ก้านเกตุ
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ สุนะวัง
3.เด็กชาย อนุวัฒน์ วงชาลี
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
123 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย นันทิพัฒน์ พลชัย
2.เด็กชาย วรรณชัย ตั้งมั่น
3.เด็กชาย ไกรวิชญ์ ระแสนพรหม
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
2.นาย สถาปณะ มาทอง
124 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
70.57
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย สิทธินนท์ โพธิพันธ์
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ภูแล่นเปลือย
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง งามพร วงษ์ษา
125 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
40.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย สุภกิตติ์ มีมุ้ย
2.เด็กชาย ศรัณภัทรย์ ภายอุ้ม
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
2.นาย ใหม่ ปรีเปรม
126 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
81.30
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย วีระชัย กันยา
2.เด็กชาย ธีระวัฒน์ วังชัย
1.นาย ถนัด ดำพะธิก
127 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
65.83
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย สิทธิพงษ์ ไชยขันตรี
2.เด็กชาย อิสระ ประอางค์
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
2.นาย นฤพล เชื้อทอง
128 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย รุ่งเรือง ศรีลาวงศ์
2.เด็กชาย กนกพล กันเทพา
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ เพื่อบุญมาก
1.นาย พุทธิชัย พานิช
2.ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ ทรงประโคน
129 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ปารวัตร โพธิ์เศษ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ โคสา
1.นาย รชยุตม์ สุขชาติ
2.นาย สัมฤทธิ์ คำภา
130 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนภูมิ สุดคำภา
2.เด็กชาย เอกพัน จันทรโท
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาง สุณิสา บุญดี
131 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
65.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ฉัตรพล สุขพันธ์
2.เด็กชาย รัฐภูมิ ผิวอ่อน
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
2.นาง พรพรรณ์ คุณภาที
132 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
133 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร จุลแดง
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
134 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย วรเทพ กินรา
1.นางสาว สมฤดี เกยมาศ
135 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง อรัญญา พาโยพัด
1.นาง พรพรรณ์ คุณภาที
136 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ฤทธิยา
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
74.00
27
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กัลย์นิษฐา อุดหนุน
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
73.00
28
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย อาทิตย์ กิ่งเกษ
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สุนิสา มีสง่า
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จริยา โคสา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ปริชาติ สุทธวงษ์
1.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริกานดา สว่างเวียง
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นิชานันท์ เมาลิชาติ
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
71.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ธิติมา จัตุรัส
1.นาง จรรยา คำศรี
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
70.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง บุษยมาศ ประสงค์
1.นางสาว หทัยภัทร ประวิสุทธิ์
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง จิราภา ผลาผล
1.นาย วิชญวิสิฐญ์ สมเพชร
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
64.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง วิชิดา ลาพันธุ์
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ พุทธะ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
151 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปิยะรัตน์ ทองวร
1.นางสาว ดารณี วงศ์เจริญ
152 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย วิชา ผิวหอม
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
153 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ พันมะลิ
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
154 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ปริศนา ชะมา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
155 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ธนาคม ศิรินัย
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
156 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย นันทศักดิ์ วังชัย
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
157 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จารุวรรณ คำศรี
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
158 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ มะหมัดเหม
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
159 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุปราณี พันมะลี
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
160 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สุทธาทิพย์ ประสงค์
2.เด็กหญิง กนกพิชญ์ แก้วกล้า
3.เด็กหญิง สิตานัน แตะต้อง
4.เด็กหญิง ณัฐชยาภรณ์ ประสงค์
5.เด็กหญิง ภาวินี ไชยสาร
1.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
2.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
3.นาง หัทยา ลือกำลัง
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง จีรนันท์ กันยาวงค์
1.นางสาว รุ่งฤดี สายสิม
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ เศษศรี
2.เด็กหญิง ธิติมา เสนาน้อย
1.นางสาว ลินดา กาทอง
2.นางสาว มะลิวัลย์ ชนะศรี
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สุวพิชญ์ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ อุ่นอก
1.นางสาว วรรณภา ใจดี
2.นางสาว หทัยภัทร ประวิสุทธิ์
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เอมิกา บัวคำ
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ม่วงมนตรี
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2.นาย ชูเกียรติ บุญเชิญ
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง อมรสิริ เขียวค้า
2.เด็กหญิง กานต์ติมา เงินดี
1.นาง สุณิสา บุญดี
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง เกวลี พรมสุข
2.เด็กหญิง ญาณิศา แพไธสง
1.นางสาว ลินดา กาทอง
2.นางสาว สุพรรณี สมงาม
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ธีรเดช สินศิริ
2.เด็กหญิง น้ำฟ้า สราคำ
1.นาย ชูเกียรติ บุญเชิญ
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ภิชาญ ไชยโคตร
1.นาย สามารถ วันศรี
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สิริชัย บุญจันทร์
2.เด็กชาย ประวันวิทย์ กิ่งสีดา
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ กาไสย์
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
83.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เพชมณี วันชาติ
2.เด็กหญิง กุลนิดา ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง พัณณิตา ธรรมรักษา
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นาย วุฒินันท์ นิยม
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สันทานุลัย
2.เด็กหญิง สุจิตรา ปิตตาฝ้าย
3.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ พิมลมณีกุล
1.นางสาว แพรทอง จิตอ่อน
2.นาย วิชญวิสิฐญ์ สมเพชร
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ ไกรศรี
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศิริบูรณ์
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เกษแก้ว
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
78.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ณัฐพร ลาอำ
2.เด็กหญิง ล่มฟ้า บุตรงาม
3.เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีรักษา
1.นาย สนอง ใจทน
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สุมิตรา สายชม
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ติจะนา
3.เด็กหญิง พรทิพา ชมหมี
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นาย ชูเกียรติ บุญเชิญ
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สุปัญญา จันทร์หอม
2.เด็กชาย ธนศักดิ์ แก่นพุทรา
3.เด็กชาย รัฐพล สิงห์บุญตา
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
177 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กหญิง ปวีณา อินทะจักร์
1.นาย เดชา พรมมาสุข
178 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กหญิง ลัดดาวรรณ ทองบุตร
1.นาย เดชา พรมมาสุข
179 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พลภัย
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
180 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประสมศรี
1.นาง นฤมล ศรีทา
181 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ณัฐพล เต็มพิมาย
1.นาง จิรัฐติกาล สุขหนองโป่ง
182 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย กฤษณะ แก้วใจ
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
183 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ขวัญชัย สุนันท์
1.นาย ศิริชัย คุณสิม
184 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย อัมรินทร์ สมพงษ์
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
185 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ พนาลัย
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
186 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ประกายมุก ศรีหาบุตร
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
187 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง เบญจพร กกเปือย
1.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจนาพัน
188 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง อรสา ทองลอย
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
189 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง นิภาภรณ์ ลาพันธุ์
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
190 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ธนัญญา วงษ์พานิชย์
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
191 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง นัฐนิชา ลาพันธ์
1.นาง จิรัฐติกาล สุขหนองโป่ง
192 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ระพีพงษ์ สิงประเสริฐ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
193 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.40
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นางสาว กานต์ธิดา เพชชะนะ
1.นาง รัตนดา บัวต้น
194 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.30
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ลีลาวดี มะลิต้น
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง ปางทิพย์ นาลอย
2.เด็กหญิง วนิดา อินกรัด
3.เด็กหญิง อรสินี แซ่ฮ้อ
4.เด็กชาย พงศธร สีหานาม
5.เด็กชาย กฤตนัน ดอกดวง
1.นาย มานพ ประเสริฐ
2.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
196 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศิริพล กันยา
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
197 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย ธันวา เต็มดวง
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
198 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ อินยม
1.นาย พีรัช วันทา
199 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง สุวรรณษา ตียะศักดานนท์
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
200 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ สายแสง
1.นาง นฤมล ศรีทา
201 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
202 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ชาลิณี มั่นหมาย
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
203 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย วรกิตติ์ ไชยเกล้า
2.เด็กชาย คชาชัยโชค เทียบพระ
3.เด็กชาย รัฐพงษ์ สมหวัง
4.เด็กชาย อาทิตย์ อภัยศิลา
5.เด็กหญิง จงรักษ์ แม่นสุข
1.นาย สามารถ วันศรี
2.นาย ทอน แบบอย่าง
3.นาย พีรัช วันทา
204 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ธนพนธ์ ดาวัลย์
2.เด็กชาย วรรณธัช แจ่มฟ้า
3.เด็กชาย ธนาวัฒน์ กิระหัส
1.นาง ณัฐรินี ยาตรา
2.นาง ดวงตา บุญเหลี่ยม
205 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กนกวรรณ เพชรศิลา
2.เด็กหญิง ปลายฟ้า กิ่งมาลา
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ ไขคำ
1.นาง สุเอ พงษาปาน
2.นาง พรรณี แก้วบุตรดี
206 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
73.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ธันย์ชนก คำภา
2.เด็กหญิง วิจิตรา ประสงค์
3.เด็กหญิง อพินญาดา คำจุล
1.นางสาว อุไรวรรณ ปางสุข
2.นางสาว วรรณภา ใจดี
207 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ธนพร อ่อนจันทร์
2.เด็กหญิง สุธีธิดา เสาร์ผัด
3.เด็กหญิง วรรณภา เมฆสันเทียะ
1.นาง จรรยา คำศรี
2.นาง อรพรรณ โคสัย
208 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
73.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธัญณิชา คำศรี
2.เด็กหญิง พรรณนารายณ์ ไกรศรี
3.เด็กชาย ศตวรรษ ทัดเทียม
1.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
2.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
209 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
72.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง รัชนี ไผ่เลี้ยง
2.เด็กหญิง ภูวสา คมใส
3.เด็กหญิง ธนัชพร รักษาพล
1.นาง กชพรรณ ศรไชย
2.นางสาว ทิพย์สุดา สายไทย
210 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย กฤษฏา เมษาดี
1.นาย ธาตวัน กุลบุญญา
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ปิยนุช เป้ยแย้ม
2.เด็กหญิง ฟาริดา สารีพันธ์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ คำผาย
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ บุญเกิ่ง
1.นางสาว รุ่งฤดี สายสิม
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ พงษ์สุระ
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
214 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ขวัญชัย จันทะไข่สร
1.นาย พีรัช วันทา
215 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุธินันท์ ยิ่งชาติ
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
216 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ปณิดา โพธ์สุวรรณ
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
217 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง พรชนก เพิ่มพร
2.เด็กหญิง วรรณภา ตาดำ
3.เด็กหญิง จินห์นิภา สุทธิสิน
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
2.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
218 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง จิตรานุช ศรชัย
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
219 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ดอกฝ้าย สุนันท์
1.นาง สายฝน อุ่นจิต
220 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ณัฐพล ผิวขาว
1.นาง นฤมล ศรีทา
221 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีทา
1.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
222 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
68.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง สุธิตา ทิพสุต
2.เด็กหญิง ปิยะนุช ภูผาดแล้
3.เด็กหญิง นรมน แจ่มเชื้อ
4.เด็กหญิง ชญานิศ ภูมิประพันธ์
5.เด็กหญิง ภัสราภรณ์ ชาวพรม
6.เด็กหญิง กมลนัทธ์ ไชยเกิด
7.เด็กหญิง ทิวาวัลย์ แจ่มเชื้อ
8.เด็กหญิง จิราภรณ์ มักคะสุด
9.เด็กหญิง ธิติญา จันทาอ่อน
10.เด็กหญิง พิมพ์ใจ วิจารณรงค์
1.นางสาว เมวิกา พงษาปาน
2.นาง อรทัย ภูมิประพันธ์
3.นาง อุไรวรรณ พงษาปาน
223 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง วารุณี อินวันนา
2.เด็กหญิง ต้นข้าว ยิ่งชาติ
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
224 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง รัชฎาพร วังศรีแก้ว
2.เด็กหญิง บุณยวีย์ มณีนิล
1.นาง พรประภัสสร์ ศรชัย
225 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง นิวาริน ประจญ
2.เด็กหญิง กัณฑิกา วงษ์ษา
1.นาง งามพร วงษ์ษา
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
226 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ระดวง
2.เด็กหญิง วัชรีพร เจริญสุข
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง ไมตรี คมใส
227 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
47.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุภาพร วิลามาศ
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ สอนจิตร
1.นาย บรรจง ยาตรา
228 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
45.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ กกกนฑา
2.เด็กหญิง ปภัสสัร ขุมทอง
1.นาย วีระชัย บุญนำ
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อภิรัตน์ วันทะวี
2.เด็กชาย สถาพร โมลิดา
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ไชยา บุญสาร
2.เด็กชาย ขจรศักดิ์ เนตรใส
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
231 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กชาย ภูรินทร์ แสนปาง
2.เด็กหญิง เปมิกา ฉายประดับ
3.เด็กชาย เมฆา บุตดาห์
4.เด็กชาย รัฐชานนท์ มาตมูล
5.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไชยโชติ
6.เด็กชาย วโรตน์ สนทยา
7.เด็กชาย วรัญญู สุวรรณ์
8.เด็กชาย วรรณทัช ลีเลิศ
9.เด็กหญิง พัทธนันท์ แสนแก้ว
1.นาย เดชา พรมมาสุข
232 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76.60
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง อนัญญา พิลาแดง
1.นางสาว จินดารัตน์ อ่อนทรวง
233 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75.10
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง อวิกา ไชยพล
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
234 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
85.50
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ พันธิมาศ
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
235 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง เขมวิกา ด่วนตะคุ
1.นาย สมยศ รัชตะวรรณ
236 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
51.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา กลิ่นพยอม
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
237 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
37.00
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร พานพบ
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
238 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
69.50
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ปรานิตา กองแก้ว
1.นางสาว สุดาวรรณ ปรารมย์
239 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
59.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สุธิมา ไชยโคตร
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
240 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ปัณณพร วันศรี
1.นาง ไมตรี คมใส
241 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ จูมสิมมา
1.นาย วิชัย สาสาย
242 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
72.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุดาวรรณ มาทอง
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
243 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
66.46
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จารุวรรณ ตั้งมั่น
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
244 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ปรเมศวร์ ชินบุตร
2.เด็กชาย วงศกร วรรณวงศ์
1.นาย นฤพล เชื้อทอง
2.นาย ใหม่ ปรีเปรม
245 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย คณนาถ โลหา
2.เด็กชาย ศิริปัญญา โคสัย
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง บุญตา ระนา
2.เด็กหญิง ธัญญาพร สิมมา
3.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ คำสีมา
4.เด็กหญิง อริศรา เหลาสิงห์
5.เด็กหญิง อัจฉลาพร ไผ่เลี้ยง
6.เด็กหญิง อัมพิกา ติจะนา
7.เด็กหญิง สีทอง อินทรีย์
8.เด็กหญิง วริศรา ศรีเอิบ
9.เด็กหญิง พัชรินทร์ แจ่มเชื้อ
10.เด็กหญิง น้ำฝน คบทองหลาง
1.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
2.นาง กชพรรณ ศรไชย
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ชลทิศ ผลัดศรี
2.เด็กหญิง กวิสรา ครองยุติ
3.เด็กชาย ปิยณัฐ สันเที๊ยะ
4.เด็กหญิง กัลยากร พรมมา
5.เด็กหญิง นารีรัตน์ นรเพ็ชร
6.เด็กหญิง สุทธิรักษ์ สิทธิสุข
7.เด็กหญิง ศศินภา อุทัยศรี
8.เด็กชาย พีรวัส บัวแก้ว
9.เด็กชาย ภตวัต บุญมา
10.เด็กชาย รัตนพล ห้องครบุรี
1.นางสาว ณพัฐอร คำแสน
2.นาย เอก ศรีละกะบุตร
3.นาย สุพจน์ สิงห์กลาง
248 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย พีรภาส จันทร์โท
2.เด็กชาย นันทวัมน์ ริทองปราบ
1.นาย ไผท คงศรีลา
2.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
249 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ทินกร ตั้งมั่น
2.เด็กชาย จักรชัย ตั้งมั่น
1.นาย ตฤณ ทีงาม
2.นาย สถาปณะ มาทอง
250 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย อานนท์ มีสมศักดิ์
2.เด็กหญิง ณัชณิชา เทเสนา
3.เด็กหญิง สุชานันท์ มิ่งขวัญ
1.นาง บุญสิตา พิมาทัย
2.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
251 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
59.00
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง นันท์นภัส บุตรพรม
2.เด็กหญิง ภาวินี บุญประเคน
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
2.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
252 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
58.00
20
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ชลิตา อินทร์อนันต์
2.เด็กหญิง สิริวัณ สายปัญญา
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
253 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ พานพบ
2.เด็กหญิง ชนัญธิดา มีมุ้ย
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2.นาง จุฑามาศ ทมไพร
254 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง อัญญาณี สีดา
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ พวงจำปา
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
2.นาง ผ่องพัน สิงห์โคตร
255 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
1.เด็กหญิง ภัทราวดี สนทยา
2.เด็กหญิง พัชรมณี ลำนานใสย
1.นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
256 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
74.00
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้วดี
2.เด็กหญิง เพชรภาวรรณ ประสิทธิ์
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2.นางสาว ปภัสสร บุญลา
257 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง วรรณภา วรรณขาม
2.เด็กหญิง สุธาศิณี เสาคำ
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
2.นาง รัฐพร สุระภา
258 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
67.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กุสุมา ร่วมทรัพย์
1.นางสาว ปภัสสร บุญลา
259 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
63.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิราพัชร ชมคำ
1.นาย วิชัย สุทาศรี
260 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
60.00
25
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พัชรธิดา ใสเนตร
1.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
261 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง เกษสุดา แสงกล้า
1.นาย วิชัย สุทาศรี
262 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง อภิภาวดี เวฬุวัลเนา
1.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
263 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง มาริสา บัวจันทร์
1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
264 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง นิภาพร สีดารักษ์
1.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
265 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จุไรวรรณ คำมาโฮม
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
266 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
77.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ อุ่นอ่อน
1.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
267 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ภูวนัย หงษ์คำ
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
268 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
74.60
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พลอยไพริน เพชรก้อน
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
269 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง บุตรสราคำ ประจำถิ่น
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
270 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิราพร วิเศษ
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
271 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ตรีวิภา โคตรศรี
1.นางสาว ชญาณิณ เปี่ยมอักโข
272 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
46.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง จีณนันท์ มั่นปี
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
273 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
45.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพชรดี
1.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
274 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปิยะพร ภูมิพัฒน์
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
275 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
77.50
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง อุมากร สีบัวคำ
2.เด็กหญิง สุพรรณษาสิริ ใจมั่น
1.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
2.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
276 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
76.00
23
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง วันสิริ ผลรัตนา
2.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ศรัทธา
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
2.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
277 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
74.50
26
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ชนรดี ศรีแก้ว
2.เด็กหญิง จรรยาพร สายปัญญา
1.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
2.นาย ปัญญา ผะเดิม
278 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พิมลภา สานนท์
2.เด็กชาย โกเมนทร์ เทนสุนา
1.นาย นิติภูมิ บุญพา
279 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง หยดน้ำ กงแก้ว
2.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยสุข
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
280 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ทินกฤต แก่นสีดา
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
281 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
65.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ธาวิน ตาลหอม
1.นางสาว ปราณี นาคนวล
282 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
61.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ หนองบัว
1.นาง บุญสิตา พิมาทัย
283 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
67.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย ภูมิบดินทร์ สืบมา
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
284 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
66.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ฐิติกานต์ ผลบุญ
1.นาง เบญจมาศ อ่อนสาร
285 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
60.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง กัฐฑิญาภรณ์ สุปินะ
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม