#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย วรเวช แก้วมะ
2.เด็กชาย สิรวิทย์ พันธ์ไชย
3.เด็กชาย อภิชัย โครตวงค์
1.นาย สุริยา นนทา
2.นาย นิวัฒน์ โคตา
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
60.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ปาลินี ทัดเทียม
2.เด็กหญิง วิริยา โพธิ์ยา
3.เด็กหญิง วัชราพร ฤทธิ์เดช
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย อัฑฒกร ไชยมาตย์
2.เด็กชาย ธีร์ธวัช สาลีซ์พงศ์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย สุขสันต์ เนียมมูล
2.เด็กชาย กฤษฎา สีหา
3.เด็กชาย อนุชา วาไชยะ
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ไอยวริญญาภรณ์ เกษแก้ว
1.นาง นิศากร เครือมา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ฐิติชญา กาวีระ
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
7 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
67.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณัฏฐกรณ์ มูลกลาง
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
8 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กมลพรรณ เพ็ชรอิน
1.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
9 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ โพธิพันธ์
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
10 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
54.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ปาณัสม์ แก้วพวง
1.นางสาว กมลชนก ประดับจันทร์
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธิติพันธ์ ขาวสลับ
2.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ประชุมชัย
3.เด็กชาย วัชรพงศื ทองวงค์
4.เด็กชาย สิทธิชัย พุฒพันธ์
5.เด็กชาย สิทธิพงษ์ ศรีเนตร
6.เด็กชาย กฤษณะ ทำเนาว์
1.นาย สัญชัย ปุณประวัติ
2.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
3.นาย เกียรติศักดิ์ บุญจริง
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย นพเก้า กิ่งก้าน
2.เด็กชาย มงคล ชูเชิด
3.เด็กชาย อาทิตย์ สมพงษ์
4.เด็กชาย อิทธิพล บุตรมี
5.เด็กชาย ภูมิภัทร กาลพัฒน์
6.เด็กหญิง สุภิสรา ปัดถา
1.นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
2.นางสาว จิตรพร สมสร้าง
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วัชโรดม ตุ้มคง
2.เด็กหญิง พิยดา โพธิพันธ์
3.เด็กหญิง ชฎาภา ศรีไพร
4.เด็กหญิง อนุวรรณ อินทะชาติ
5.เด็กหญิง ญาณิศา โทพันธ์
6.เด็กชาย วีระชัย ปี่แก้ว
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
3.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พิชิตพล คำหอมกุล
2.เด็กหญิง กุลภัสสร์ กิตติการอำพล
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย วีรยุทธ รังษี
2.เด็กชาย สิริโชติ คำพุ
1.นาย ภูรี สว่างวงษ์
2.นางสาว สุภาวรรณ โสตแก้ว
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กชาย ธนภู อินทร์โสภา
2.เด็กหญิง สมฤดี เสนไสย์
1.นาย อัฐวัฒน์ โคสารคุณ
17 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง วิชญาดา อยู่คง
2.เด็กหญิง อนุศรา โคสา
3.เด็กหญิง ปัญญพร ดอกเกษ
1.นาง วาสุกรี จันทร์หอม
2.นาง สิริรัชต์ ทวี
18 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง สุชาดา สังสัมฤทธิ์
2.เด็กหญิง จิตภินันท์ รุจิระชัยนันต์
3.เด็กหญิง พิชญธิดา สักขีนาดี
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
19 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อารยา หล้ามา
2.เด็กหญิง สิรินญา เพ็ชรดี
3.เด็กหญิง กมลวรรณ บุตรสมาน
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาง อำไพ บุญชาลี
20 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง แพนนารา โกศล
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ บัวทอง
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ธัญชนก อักโข
2.เด็กหญิง พัฐสุดา ทองยัง
1.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชฎาทิพย์ ประยศ
2.เด็กหญิง ศิรินราพร ทาวงษ์
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
23 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ศิริพัตร อุ่นเสมอ
2.เด็กชาย ธนกร เผ่าดวงดี
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
24 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา ภูมี
2.เด็กหญิง เยาวพา ชุมแสง
3.เด็กหญิง พิชย์นาฏ เพ็ชรดี
1.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
2.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
25 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง พัชราวดี ทะคำวงษ์
2.เด็กชาย นวพล จันประสิทธิ์
3.เด็กชาย นฤนาท อินทร์ประเสริฐ
1.นางสาว ศรีศิกัญศ์ญา ศรีสวัสดิ์
2.นาง จงลักษณ์ หลอมทอง
26 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ฤทธิ์บำรุง
2.เด็กหญิง จิราพร ยี่สุ่น
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ ลุยตัน
1.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
2.นาย ใหม่ สาสังข์
27 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ธฤตมน ทิมา
2.เด็กหญิง ศตพร สุรวิทย์
3.เด็กหญิง ศุภารัตน์ จันทะศิลา
1.นางสาว พหุรัตน์ โกสกุล
2.นาย ทวีศักดิ์ แก้วสว่าง
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ลลนา โกศล
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีพันธ์
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
29 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย เลิศมงคล เชื้ออุ่น
2.เด็กชาย ชลสิทธิ์ หิรัญอร
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
30 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีมูล
2.เด็กชาย จารุพัฒน์ พิมพ์พัฒน์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
31 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย กิตติภูมิ โพธิพันธ์
2.เด็กชาย ปริวัฒน์ ราชโสม
3.เด็กหญิง กันต์ฤทัย กันยามา
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
2.นางสาว แก่นณภา บุญกู่
32 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ดอกคำ
2.เด็กชาย อภินันท์ จรรยากร
3.เด็กหญิง อุษามณี ดอกดวง
1.นางสาว รัตนสุดาภรฌ์ บุตรโท
2.นาย ปัญญา อินองอาจสกุล
33 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ทนุธรรม ศรเพชร
2.เด็กชาย ธรรมนูญ เสนศร
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
34 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ศราณุพัฒฐ์ แสงสว่าง
2.เด็กชาย ธนภัทร พื้นผา
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
35 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง ลาวัลย์ พรพ่วง
2.เด็กหญิง วาสนา เคารพ
1.นาย อัฐวัฒน์ โคสารคุณ
36 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง จรรยาพร ศรชัย
1.นางสาว ปริยาภัทร ไชยสิน
37 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กุลธิดา ผ่านพินิจ
1.นาง สุพัตรา ศรีเมือง
38 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง พิชญา วาไชยะ
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
39 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง หทัยชนก เส้นสุข
1.นาง ณรัญชน์ภัส ดาลัยรัชชาธัญสิริ
40 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กหญิง รัตน์ชฎาพร ชาภูธร
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
41 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง ธารารัตน์ คมศรี
1.นาง บังอร เพริดพราว
42 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สระเงินสิงห์
1.นาง สุมาลี ละม่อม
43 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อภิญญา พละศักดิ์
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
44 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
63.00
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อัจจิมา ฮงทอง
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
45 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อรวรรณ ใบบาง
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
46 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
66.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ มีชัย
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
47 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ แสงสิงห์
1.นาง ธัญทิพย์ ธีระธนิตโรจน์
48 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กหญิง ดวงฤดี ทองคำมา
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
49 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
68.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฏฐ์ภัทร์ ระยับศรี
1.นางสาว พิชญนันท์ ผายบึงแก้ว
50 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง จิราพัชร เนียมมูล
1.นาง สุมาลี ละม่อม
51 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
85.40
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พัชราภา ไชยกาล
1.นางสาว พิชญนันท์ ผายบึงแก้ว
52 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง มาริษา ศรีนวล
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
53 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐพร นามโคตร
2.เด็กหญิง กุลภรณ์ คำหล้า
1.นาง วิไล บุญชู
2.นางสาว จารุวรรณ สะเดา
54 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง จิรัชญา แสวงผล
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ รัตนวัน
1.นาย สวาท บุตรวงค์
2.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
55 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ปลิตา โพธิพันธ์
2.เด็กหญิง ปาริชาติ เข็มทอง
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
56 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วิภาพร เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง สิริยากร เนียมมูล
1.นาง สุมาลี ละม่อม
57 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย กฤษณะ โทวาท
2.เด็กชาย ศราวุฒ คูณทัน
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
2.นาย พัฒนะ อรรคชัย
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
85.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ กายะชาติ
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ วันศรี
3.เด็กชาย ยุทธภูมิ ปิ่นเกษ
4.เด็กชาย ศาสตราวุธ เจริญพันํธ์
5.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญโสภณ
6.เด็กชาย ก้องภพ ผิวอ่อน
1.นาย นวพล คุณมานะ
2.นาย ประชา สว่างวงษ์
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง ศิริวิภา กุลมาศ
2.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ คำแดง
3.เด็กหญิง วัชราภรณ์ นวลแย้ม
4.เด็กหญิง รุ่งฟ้า ลิลัน
5.เด็กหญิง มลฑิตา คำแพงจีน
6.เด็กหญิง ธนภรณ์ ขันโท
1.นาย นิวัฒน์ โคตา
2.นาย สุริยา นนทา
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง วิธานี คงบุญมาก
2.เด็กหญิง ชาลิสา มาดาดาษ
3.เด็กหญิง พรบุณยา จารุมาศ
4.เด็กหญิง รัญชิดา จันทะโคต
5.เด็กหญิง ชญาภา นาสารีย์
6.เด็กหญิง ธนัญญา มะนัสโส
7.เด็กหญิง ญานิฐษา บุญเจริญ
8.เด็กชาย รัฐภูมิ ใยสูบ
9.เด็กหญิง ศุภัคสินี พื้นพรม
10.เด็กหญิง ธิภาพร จันทร์แก้ว
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
3.นาง ทัศนา สมสวย
61 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เกวลิน หงษ์คำ
2.เด็กชาย กฤษนัย วงค์ชา
3.เด็กหญิง อนุสรา เข็มทอง
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาง สุภาพร แก้วทอง
62 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง สุชญา หาบุดตะ
3.เด็กหญิง สุทธิดา เกษหงษ์
1.นาง รัชดาภรณ์ ศรีบาง
2.นางสาว จันทิมา สุวรรณสิงห์
63 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กชพรรณ สิงห์โห
2.เด็กหญิง สัตตบงกช รักพรม
3.เด็กชาย ปัณณทัต แก้วทอง
1.นาง ปิยนุช วงษ์แสวง
2.นางสาว วรลักษณ์ คันศร
64 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วรัญญา รัตพันธ์
2.เด็กหญิง ชนกวนัน ทองทิพย์
3.เด็กชาย ไพบูลย์ พละพันธ์
1.นางสาว พลอยไพลิน ลูกรัตน์
2.นาง เบญจพร สุริสาร
65 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
67.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
1.เด็กหญิง อนัญญา โทพันธ์
2.เด็กหญิง อุมากร บุญเลี้ยง
3.เด็กหญิง ภาวิณี ประภา
1.นาง อุบล รักพรม
2.นาย ปรัตถกร รักพรม
66 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ณัฏฐกฤตย์ สัญญาถนอมรัช
2.เด็กหญิง อักษราภัค อาจสำแดง
3.เด็กหญิง เพลงรักเกล้า รอดคำทุย
1.นางสาว วิไลภรณ์ ผุยพรม
2.นาง สาวิตรี รังกระโทก
67 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง ทิพย์วรา เรืองสวัสดิ์
2.เด็กหญิง ภิรดา คืดนอก
3.เด็กหญิง พรชิตา โยธร
1.นาย อรัญ วรรณพฤกษ์
68 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรัญญา โทพันธ์
2.เด็กหญิง ไพลิน เกษมะณี
3.เด็กชาย วันชัย วันประโคน
1.นาย ปิยวัฒน์ สลับศรี
2.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
69 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ โมระอรรถ
2.เด็กชาย ชนาธิป ยอดศรี
3.เด็กหญิง ธนิดา คุพันธ์
1.นาย โชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร
2.นาง สุพัตรา จันทะวงษ์
70 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พรปวีณ์ สารศรี
2.เด็กหญิง เอเวอร์ลีน พาล์ม
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศิริบูรณ์
1.นาง เบญจพร สุริสาร
2.นาง อนงค์นาฏ ธรรมรักษ์
71 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรณิชา ฤทธิพงษ์
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ปัทมะ
3.เด็กหญิง พรนภา โจมสติ
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
2.นาง เอมอร นนทา
72 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วรรณรดา ชมภู
2.เด็กหญิง ชยุดา คงทรัพย์
3.เด็กหญิง บัณฑิตา บู่สุวรรณ
1.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นางสาว วิมล ฉันไชย์
73 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สิริธิดา ชัยศรี
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ บ้านซอง
3.เด็กหญิง วริษฐา สุชาติ
1.นางสาว นงคราญ ป้องวิเศษ
2.นาง เพชราภรณ์ ทรงกลด
74 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
1.เด็กชาย เศรษฐภูมิ ดวงดาว
2.เด็กหญิง สุชานันท์ จิตอ่อน
1.นาง อุบล รักพรม
2.นาย ปรัตถกร รักพรม
75 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย กฤตมุข เพ็งทอง
2.เด็กชาย สิทธินันท์ โทคำเวช
1.นาย สมัย อดทน
2.นาย ตอง บุญทน
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง จิดาภา สุขโรจนภูวดล
2.เด็กหญิง ชฎารัตน์ อินทะชาติ
3.เด็กหญิง กัญญาณี สาลี
1.นางสาว วิมล ฉันไชย์
2.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณพรรษวรรณ ภูขันซ้าย
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา หนองหงอก
3.เด็กหญิง ฐิตติญา ศรีไหม
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กชาย จักรพงษ์ สะนัย
2.เด็กชาย วิษณุชัย คำแก้ว
3.เด็กหญิง พีรดา โพธิ์ขาว
1.นาง ภัทรวรินทร์ ท้าวมา
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พิมพ์ผกา นาสมรูป
2.เด็กหญิง อัจฉรา อุดมลาภ
3.เด็กหญิง ณัฐริดา นางวงค์
1.นางสาว ศศิรพร หาลาภ
2.นางสาว นงคราญ ป้องวิเศษ
80 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จิตสุภา วลุนธรรม
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
81 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง มนต์นภา วิเศษโวหาร
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
82 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิริญาน์ นามนาง
2.เด็กชาย จุลจักร กันไชยชาติ
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ เสนาภักดิ์
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นาง อารีย์ นิธิยานันท์
83 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นันทิชา ปูพะมูล
1.นางสาว วราภรณ์ สุธาวุธ
84 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ สุไชยชิต
1.นาง กัลยา วงศ์ชาลี
85 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
59.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย ดิลก นวลแย้ม
1.นาง เยาวมาลย์ ละเลิศ
86 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ภัทธณดา แสงคำ
1.นาง ลำดวน ครุธทัสสะ
87 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ์
1.นาย กิตติพงษ์ โอฬารวงศ์สกุล
88 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง กฤตพร ทองลือ
1.นางสาว สุฑามณี กุดประทาย
89 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนโชติ มาหา
1.นางสาว นิยม ขันศรี
90 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา ถาวร
1.นาง นงค์ แสงเดช
91 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ศิริจันทร์
2.เด็กหญิง ชีวาพร ขันทอง
1.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
92 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง เมฑาวี ช่วยสงค์
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ รูปคำ
1.นาง นงค์ แสงเดช
93 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นันทิชา ปูพะมูล
1.นางสาว ศิวาภรณ์ อำคาคูณ
94 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ณภ้ทร โบจรัส
1.นางสาว บัวเลียน บัวลา
95 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา สุปัตติ
1.ว่าที่ร้อยตรี ปริวัฒน์ จันทร์สมุด
96 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
97 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ปิ่นมนัส ตั้งมั่น
1.นาง ลำดวน ครุธทัสสะ
98 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
50.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ภานุพัฒน์ ทองใบ
1.ว่าที่ร้อยตรี ปริวัฒน์ จันทร์สมุด
99 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
34.00
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง สุธารัตน์ เนียมมูล
1.นาง นงค์ แสงเดช
100 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
6.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ประกาศิต ไชยคุณ
1.นางสาว นิยม ขันศรี
101 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กหญิง นภัสสร สังข์ภักดี
2.เด็กชาย ธนโชติ กิ่งบรรเทา
1.นาย บุญเกิด สุริพล
2.นาง ศิริลักษณ์ พรมจรรย์
102 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย บดินทร์ แสงงาม
2.เด็กหญิง วิชญาดา บำรุงผล
1.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
2.นาย ตอง บุญทน
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย รณกร รอดคำทุย
2.เด็กหญิง กัลยาณี ช่างดี
3.เด็กหญิง ฐิติวรดาภรณ์ ชุปวา
4.เด็กหญิง กัลย์กมล วะราบุตร
5.เด็กหญิง ณัฐกมล อดทน
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อธิชา สายสิงห์
2.เด็กหญิง กิตติยา เจตินัย
3.เด็กหญิง ปลายฝน ชนะค้า
4.เด็กหญิง กัลยวรรธํน์ คำสันกอง
5.เด็กหญิง วิชญาพร ศึกษา
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
93.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา สมภาวะ
2.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา รัตนะพันธ์
3.เด็กหญิง ญานภา ชนิดพันธ์
4.เด็กหญิง พนิดา โยธานันท์
5.เด็กหญิง นารีรัตน์ อัมพรัตน์
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กฤติญดา จันทร์ทาทอง
2.เด็กหญิง อนงค์นาถ ทองออน
3.เด็กหญิง พินีต์วัลย์ ติยโคตร
4.เด็กหญิง สรวิศา ลาวทอง
5.เด็กหญิง ธัญชิตา มวลพรม
1.นางสาว สิริสมปอง ศิริโท
2.นางสาว ลักษณพร ยางงาม
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พันธ์เพชร
2.เด็กชาย จีราวิชช์ ทัพพ์อภิโชติ
3.เด็กชาย วันชัยวัฒน์ พิมพ์ทราย
4.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ มาษาโสม
5.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ จอมนก
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง จิรภิญญา นามวงษ์
2.เด็กหญิง วรรณวิสา สมพงษ์
3.เด็กหญิง ปนัดดา กล้าหาญ
4.เด็กหญิง มิ่งขวัญ กองไตรศรี
5.เด็กหญิง วรรณวิภา กุลหอม
6.เด็กหญิง สุพัสตรา เข็มประโคน
7.เด็กหญิง วิภาดา คันทา
8.เด็กชาย ปฏิภาณ ศรีสุพรรณ
9.เด็กชาย ทวิชัย ค่ำจุ่น
10.เด็กชาย อดิศร ศรีมณี
11.เด็กชาย พิษนุ ภูนาเถร
12.เด็กชาย สิทธิพร หนูเตี้ย
13.เด็กชาย อนุวัฒน์ ลุกช้า
14.เด็กชาย สายธาร ครองเชื้อ
15.เด็กชาย สิทธิชัย ธรรมรักษ์
16.เด็กชาย มนัญชัย เสนปอภาร
17.เด็กชาย สุระวุฒิ กองไตรศรี
18.เด็กหญิง วรรณวิภา กุลหอม
19.เด็กหญิง นภาทอง จันทะศิลา
20.เด็กชาย สุระวุฒิ กองไตรศรี
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
2.นางสาว วิไล อัมพรศรี
3.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
4.นาง จุฬาพร หลักเพชร
5.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.นาย เทวพิทักษ์ จันทร์ดวง
1.นางสาว รัตนสุดาภรณ์ บุตรโท
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อนัญญา บุญเรืองศรี
1.นาง กาณญ์ฐิยา คำตัน
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อติกันต์ ว่องไว
2.เด็กหญิง กฤษณา บุญพริ้ง
1.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
2.นางสาว ทิพวรรณ หนองบัว
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
64.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ดลฤทธิ์ ไชยแสนทา
2.เด็กหญิง สุุภารัตน์ โทพันธ์
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
2.นาง ภาราดา สระสิงห์
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ภูภักดี
2.เด็กชาย ภูริภัทร ภูโท
1.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
2.นาง เรืองจรรยา พละศรี
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กัลยา ชโลธรวรกิจ
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีทาพักษ์
1.นางสาว สุปรียาณ์ บัวสด
2.นางสาว ยุวดี ฤาษี
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนโชติ ภูมิพล
2.เด็กหญิง ณัฐธิกาพร มัชฌิมา
1.นาย วรภัทร นราวงษ์
116 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กชาย ศิริชัย มูลคำ
2.เด็กหญิง ทิพวรรณ สิงห์แจ่ม
3.เด็กหญิง จำลองลักษณ์ กุลหอม
1.นาง วรรณี แสนลา
2.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
117 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ไชยพด พลรักษ์
2.เด็กชาย ณัฐวัตร์ ปู่พะบุญ
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2.นาย สวาท บุตรวงค์
118 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
55.25
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง อัจฉรา เชื้อสอน
2.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ชุมคำ
1.นาย อภิชาติ พละศักดิ์
2.นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
119 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
75.03
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย วรฤทธ์ นิลศรี
2.เด็กชาย พงศกร อินทร์พงษ์
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2.นาย สวาท บุตรวงค์
120 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
67.11
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กชาย ชัยมงคล เต็มจิตร
2.เด็กชาย ลัทธพล กาวัน
1.นาย ภานุวัฒน์ นาคำรอด
121 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง สุธาสินี แก่นสีดา
2.เด็กชาย รุ่งทิวา เกษรสร้อย
1.นาย ดวงตา บุญชาลี
2.นางสาว คชาภรณ์ หลักบุญ
122 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ สารพงษ์
2.เด็กหญิง ชลธิชา ชูสวัสดิ์
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
2.นาง อำไพ บุญชาลี
123 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อดิสร ไชยมูล
2.เด็กชาย ติณณพ ศรีแย้ม
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
124 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กชาย ภัทรดนัย ฝังนิล
2.เด็กหญิง กัลยา ธนู
1.นางสาว พนมพร มูลคำ
125 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กชาย เสถียร สังภักดี
1.นางสาว สุกัญญา บุตรวงค์
126 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ธนากร ทองสลับ
1.นางสาว รัตนสุดาภรฌ์ บุตรโท
127 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย มนตรี จัตตุราเพศ
1.นาง บังอร เพริดพราว
128 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อัญชลีวรรณ วรรณศรี
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
129 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
22
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ทาวะรัตน์
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
94.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ สุดภักดี
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
93.50
6
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ไบรณีย์ แอนน์โคป
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
80.00
21
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง พัชรี จำปา
1.นางสาว รัตนสุดาภรฌ์ บุตรโท
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วริศรา โกสุมภ์ศิริ
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณภัทร แก้วจันทร์
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง วิรัญชนา ขันโท
1.นาง บังอร เพริดพราว
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อทิตยา ธรรมเจริญ
1.นาง สุริยา บุญโสภา
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง ฟ้าประทาน ไกรศรี
1.นาง สมสุข ยินดี
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ กุลเกษ
1.นางสาว ลักษณพร ยางงาม
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
66.00
23
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง พรรณชนก มีกำปัง
1.นาง นิ่มนวล ใหญ่ยิ่ง
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
59.00
24
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ บัวลา
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง รัตนาพร ขุขันธ์เขต
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย ณัฐ นวลลออง
1.นาง สว่าง จูมเกตุ
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง จิตรานุช สิมมาวัน
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง นลนีย์ เหรียญทอง
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
145 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
1.เด็กชาย ธนวันต์ นางวงษ์
1.นางสาว อำไพ เคารพ
146 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ จันทร์ดวง
1.นาง เกษร วงษาบุตร
147 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง มนต์นภา กุลหอม
1.นางสาว ปัจรัตน์ แก่นกุหลาบ
148 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กชกร บุตรสมาน
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
79.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง สุภัสรา ทาบโลหะ
2.เด็กหญิง ณิชกานต์ เนียมมูล
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นางสาว แก่นณภา บุญกู่
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณฐมน คำริยา
2.เด็กหญิง กมลฉัตร กันหาริน
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
2.นาง สมคิด จำเริญสุข
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปาลิตา เพ็งธรรม
2.เด็กหญิง วิภวานี วรรณทวี
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
2.นาง สมคิด จำเริญสุข
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรัญญา เรืองฤทธิ์
2.เด็กหญิง นริศรา กอดแก้ว
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
75.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง วีรวรรณ มิ่งมูล
2.เด็กหญิง พรนภา พันพะมา
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
2.นางสาว วิไล อัมพรศรี
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง ปันนดา กล้าหาญ
2.เด็กชาย ทวิชัย ค่ำจุ่น
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
2.นางสาว วิไล อัมพรศรี
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
81.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ เกื้อกูล
2.เด็กหญิง กุลภัสสรณ์ บัวภา
3.เด็กหญิง มธุรดา สมิงรัมย์
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
2.นาง สุริยา บุญโสภา
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
77.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย ทวีชัย ดีสะตา
2.เด็กชาย เอกศิษฏ์ ครองเชื้อ
3.เด็กชาย ธีรวัช ทองทา
1.นางสาว วิไล อัมพรศรี
2.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ ชูสวัสดิ์
2.เด็กชาย ปฏิมากร บุญเริ่ม
3.เด็กชาย ธีระพัฒน์ ศรีทองธรรม
1.นาย สมัย อดทน
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย ปฏิภาณ ศรีสุพรรณ
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ ลุกช้า
3.เด็กชาย สิทธิกร กล้าหาญ
1.นาย ระพีพรรณ ทิพย์มาตย์
2.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
159 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ชลธิชา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
160 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
161 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ พวงกลับ
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
162 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
163 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นวพร พรมมาสุข
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
164 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ เรืองวุฒิโรจน์
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
165 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วัชชิราภรณ์ สายทอง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
166 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง มัณยาภา พละศักดิ์
1.นางสาว รัตนสุดาภรฌ์ บุตรโท
167 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรวรรณ แก้วคง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
168 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ธนวัต บุสะวะ
2.เด็กชาย ธีรภัทร มีชัย
3.เด็กชาย ลัทธพล ภักดีล้น
4.เด็กชาย วีรภัทร จำปาราช
5.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
7.เด็กชาย วิชญวิศิษฎ์ เปล่งปลั่ง
8.เด็กชาย สฤษฎ์พงศ์ ศรีคล้าย
9.เด็กชาย อธิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ
10.เด็กชาย เสฏฐพงศ์ แก้วเกิด
11.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
12.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
13.เด็กหญิง ชมพูนุช กุษาเดช
14.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
15.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
16.เด็กชาย ธนากร ประจญ
17.เด็กชาย กนวรรณ บุตรวงศ์
18.เด็กหญิง พรรณพัสสา ลมูลนวม
19.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำเรือง
20.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีวะรมย์
21.เด็กหญิง ฐิติกานต์ สายงาม
22.เด็กหญิง ฐิติมน ตีเงิน
23.เด็กหญิง นภัสสร พรรษาวนัส
24.เด็กหญิง ณัฐฐาพัทธ์ ศรีนวล
25.เด็กหญิง ทิพย์นราพร งามวิลัย
26.เด็กหญิง อาภาภัทร เมืองนาม
27.เด็กหญิง นาถนพิณ อารีย์
28.เด็กหญิง วิภาวี พิทักษ์
29.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีแสนยงค์
30.เด็กหญิง ชัญญา ไกรรักษ์
31.เด็กหญิง พนิดา โยธาพัทธ์
32.เด็กหญิง ธาราทิพย์ กันไชยชาติ
33.เด็กหญิง ปริยากร ภิรมพันธ์
34.เด็กหญิง กนกวลัย โจมปัญญา
35.เด็กหญิง วสุธา ประเสริฐศรี
36.เด็กหญิง จีรนันท์ อิ่มอ้วน
37.เด็กหญิง ปภาดา คูณโคตร์
38.เด็กหญิง ธนัชพร ภูติยา
39.เด็กหญิง กนกวรรณ พัศโน
40.เด็กหญิง จันทกานต์ ไชยเดช
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
3.นาง รัศมี ศิริชนะ
4.นางสาว ศิวาภรณ์ อำคาคูณ
5.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
6.นาย สมสิน บุญชู
7.นางสาว จารุวรรณ สะเดา
169 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ธนวัต บุสะวะ
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
170 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กชาย พีรณัฐ กันทวงศ์
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
171 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
172 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ แก่นสีดา
1.นาง วิชชุวรรณ โคตรสาลี
173 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย วรวุฒิ เมณฑ์กูล
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
174 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง ปริดา บุญเลี้ยง
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
175 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง อรญา ภาละกาล
1.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
176 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
177 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
71.50
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ธิติมา พละศักดิ์
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
178 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อารีดา โสภา
1.นางสาว ลักษณา มะลิงาม
179 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กหญิง ลภัสรดา ทองจันทร์
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
180 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
181 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย เอกนรินทร์ เสมอใจ
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
182 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.33
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
183 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง รัชนก สุขเจริญ
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
184 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชญานิน บุญประวัติ
2.เด็กหญิง กมลฉัตร กันหาริน
3.เด็กหญิง น้ำฟ้า อินบุญญา
4.เด็กหญิง รัตนาพร วารี
5.เด็กหญิง อารีรัตน์ เกษมสุข
6.เด็กหญิง ชญานันท์ ทิพย์สมบัติวงศ์
7.เด็กหญิง กัญชลิกา ดาราชู
8.เด็กหญิง ณภัทร กากะทุม
9.เด็กหญิง วรัญญาภรณ์ กาไสย์
10.เด็กหญิง ปพิชญา ลาสิงหาญ
11.เด็กหญิง ฑัณฑิกา พรมชา
12.เด็กหญิง อนันญา สัตนัน
13.เด็กหญิง อริสา เชื้อหอม
14.เด็กชาย ภูรินทร์ ภิบาลวงศ์
15.เด็กหญิง ศิริกัญญา สุริยวงศ์
16.เด็กหญิง ศุภากานต์ แซ่โซว์
17.เด็กหญิง กัญญาวีร์ สู่สุข
18.เด็กหญิง สุพิชญา ภูโคก
19.เด็กหญิง บุญสิตา กำเนิดสิงห์
20.เด็กหญิง เพชรชมพู รักชาติสกุลไทย
21.เด็กหญิง พรรณนารา ทองขาว
22.เด็กหญิง ภัณฑิลา วันทอง
23.เด็กหญิง ภัทรธิดา เพียรสมบัติ
24.เด็กหญิง ปวริศา นิยมชาติ
25.เด็กหญิง ณัฐกมล สิงห์ขันธ์
26.เด็กหญิง ขนบพร นีละมนต์
27.เด็กหญิง กมลวรรณ แก้วกลม
28.เด็กหญิง สุวภัทร คุณมาศ
29.เด็กหญิง ศศิมา เสริมศรี
30.เด็กหญิง เบญจมาศ สายเชื้อ
31.เด็กหญิง ปวีณ์กร ตีเงิน
32.เด็กหญิง นันทิกานต์ วิมาน
33.เด็กหญิง นภัทร เนียมมูล
34.เด็กหญิง ธิดารัตน์ วิบูลสิริพร
35.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ศรจิตร
36.เด็กหญิง ศศิพิมพ์ มาษาโสม
37.เด็กหญิง นันท์นภัส จันทะพันธ์
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณฐรัช เพ็ชรดี
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ศิริบูรณ์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ปุ้งโพธิ์
4.เด็กหญิง ชลรดา ราษี
5.เด็กหญิง กานต์ณิชา แพงสี
6.เด็กหญิง กนกวรรณ นนทบุตร
7.เด็กหญิง อลิซเบท ฮารดิ้ง
8.เด็กหญิง นภกมล โสดาโคตร
1.นาง สุกัญญา จำปาทิพย์
2.นาง ปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.นางสาว อารียา สีทน
2.เด็กหญิง ปนิดา พรมดี
3.เด็กหญิง จันจิรา ธานี
4.เด็กหญิง อรอุมา เขียวสวาง
5.เด็กหญิง สุภาวดี พาละ
6.เด็กหญิง ดารารัตน์ แซ่ภู
7.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สิบทิศ
8.เด็กหญิง ณัฐรุจา นราวงษ์
1.นางสาว วโรชา เฉลิมวงศ์
2.นาง สโรชิน เฉลิมสุข
3.นาง นิตยาลักษณ์ สืบหล้า
4.นาง สำราญ สืบหล้า
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ปฏิภาณ สลับศรี
2.เด็กหญิง สุวนันท์ สีหะวงค์
1.นาย พัฒนะ อรรคชัย
2.นาง กัลยา ขันติวงศ์
188 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กชาย อภิมุข บวกไธสง
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
189 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ศิริศักดิ์ คำเมืองคุณ
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
190 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ วาไชยะ
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
191 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุภาวิดา ส้มหวาน
1.นางสาว ลักษณา มะลิงาม
192 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา กันถะบุตร
1.Miss Genevieve Domase Manio
193 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ปวริศ หงษ์สา
2.เด็กชาย ธนโชติ ลาประวัติ
3.เด็กหญิง พิรยากร ทิพมาตย์
4.เด็กชาย พัทธดลย์ สุนทรพินิจ
5.เด็กหญิง รุ่งทิวา ภาราศรี
6.เด็กหญิง อารีดา โสภา
1.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
194 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย บรรพต วงษ์ใหญ่
2.เด็กชาย ธนพล อุ่นญาติ
3.เด็กชาย ศักรินทร์ สีด้วง
4.นาย ถิรพล เยอซอ
5.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันดี
1.นาย บุตรดี หนูพัด
2.นาย ธรรมนูญ ไกรจักร์
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
86.10
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย วรเวช แก้วมะ
1.นาย สุริยา นนทา
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
198 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ปณวรรธ ไชยโคตร
2.เด็กชาย เอกมล จันดากรณ์
3.เด็กชาย พรพิพัฒน์ ทำทวี
1.นาง ณัฐธยาน์ ธวัลพรธนโชติ
2.นาง พนมพร สำลี
199 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ธัญชนก อุตตะทูน
2.เด็กชาย ภูธิป ทนยิ่ง
3.เด็กชาย อาณาจักร นาดง
1.นางสาว พรนิภา คิดสำราญ
2.นางสาว ศิวิมล ทำแก้ว
200 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ญาศุมินทร์ รังสิยานนท์
2.เด็กหญิง นิชาภัทร ไชยโคตร
3.เด็กหญิง ณฐมน อาจสำแดง
1.นาง ปานมนัส บุญตาโลก
2.นางสาว ดาวประกาย ทาคำห่อ
201 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิชญาภา สายทอง
2.เด็กหญิง ศศิธร ไชยพิมูล
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ มั่นชาติ
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
2.นางสาว อุมาพร บุญจวบ
202 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง นิลภัทร สอนอ่อน
2.เด็กหญิง ปิยะดา อินทะพันธ์
3.เด็กหญิง ปภัสสรา โสภาภักดี
1.นางสาว แก่นณภา บุญกู่
2.นางสาว ณิชย์ชนันท์ วะรงค์
203 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
66.00
25
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชนพร เพ็งชัย
2.เด็กหญิง กิตติมาภรณ์ กันยวิมล
3.เด็กหญิง ปานรดา หาญรุ่งโรจน์
1.นางสาว เสาวภาคย์ เสนาะสวัสดิกุล
2.นาง สุกัญญา คัญไทร
204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย กันต์ดนัย ผ่านพินิจ
2.เด็กชาย ภูวรินทร์ ลุนคำ
3.เด็กหญิง นภัสสร แสงทอง
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
205 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
206 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
207 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วรรณวิสา วงศ์แจ้ง
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
208 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง วรรณพร ยอดสิงห์
1.นาง บังอร เพริดพราว
209 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วัชชิราภรณ์ สายทอง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
210 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กชาย กรวีร์ ไกรยะวงค์
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
211 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กชาย จิตรภูมิศักดิ์ แน่นอุดร
1.นาง จิตราภรณ์ พิมพ์แก้ว
212 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง เบญญาภา กล้าหาญ
2.เด็กหญิง กนกวรรณ สะเทือน
3.เด็กหญิง ยุภาพร ศรีมะณี
4.เด็กหญิง บัณฑิตา จันทมั่น
5.เด็กหญิง ณัฐิดา เคารพ
6.เด็กหญิง จารุวรรณ ไชยแก้ว
7.เด็กหญิง สุทธิกานต์ พร้อมพูน
8.เด็กหญิง พัชรินทร์ ศรีมะณี
9.เด็กหญิง อนัญพร ไชยรินทร์
10.เด็กหญิง สุพรรษา จำพันธ์
1.นางสาว วิไล อัมพรศรี
2.นาง นันทนา วันทา
3.นาง ระพีพรรณ ทิพมาตย์
213 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
64.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชชา ตะสน
2.เด็กหญิง ธัญชนก ตรีเหรา
3.เด็กหญิง ปิยวดี ศรีอุทุมพร
4.เด็กหญิง เพลินไพลิน ทางาม
5.เด็กหญิง มณีรัตน์ เรืองเดช
6.เด็กหญิง ธนิษฐา ภาษี
7.เด็กหญิง มัณฑนา ศรไชยญาติ
8.เด็กหญิง วริศร จิบจันทร์
9.เด็กหญิง พิชญา พรมเพ็ญ
10.เด็กหญิง กมลเนตร ทองยัง
1.นางสาว วนิดา ศรไชยญาติ
2.นางสาว กฤตชนก เตชะสิทธิ์
3.นางสาว จิตรพร สมสร้าง
214 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง จันทรัช จันทะลี
2.เด็กหญิง สุธาสินี กลิ่นมาลัย
3.เด็กหญิง ปภาวี อิ่นจีน
4.เด็กหญิง รวีวรรณ ก้านสี
5.เด็กหญิง รัชนีกร เกษรสร้อย
6.เด็กหญิง พุทธิดา ทะคำวงษ์
7.เด็กหญิง สุพิชฌา แก้วยงค์
8.เด็กหญิง พรอำภา ไชยวงค์
9.เด็กหญิง นัทธมน แก่นสาร
10.เด็กหญิง สุนิษา แก้วกลม
1.นางสาว อัจฉรียา พลนำ
2.นาง ปิยากร มาหา
3.นาง นันทิชา บุญรักษา
215 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ฐิติพงศ์ ชูวงศ์
2.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ จันทร์แดง
1.นาย สุรสิทธิ์ นาสารีย์
2.นาย ปัญญา อินองอาจสกุล
216 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ มีพันธ์
2.เด็กชาย วายุภักษ์ วงศ์เสน่ห์
1.นาย ติณณ์ พรคนึง
2.นาย ธนโชติ สวัสดิ์ทา
217 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
71.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กิตตินันท์ คำภาชีพ
2.เด็กหญิง วิลาศินี บุญชาติ
1.นาย เอกพงษ์ อินชื่น
2.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
218 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
58.00
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง พลอยชมพู โสวัน
2.เด็กหญิง วิชุดา บุญมาพันธ์
1.นาง จินดา พูลเพิ่ม
2.นาง ภาวินี เติมใจ
219 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
43.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง ฐานิดา คันทา
2.เด็กหญิง กัญธิญา เมาลิชาติ
1.นาย ไพฑูรย์ กันยา
220 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
36.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ ไชยะพันธ์
2.เด็กหญิง วราภรณ์ รสดี
1.นาย กันชิด สถิตสุข
2.นาย ปัญญา เบิกบาน
221 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อภิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
3.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
4.เด็กชาย ธนากร ประจญ
5.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
7.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
8.เด็กชาย ภูเบศ ศิริโชติสกล
9.เด็กชาย พีรพัฒน์ หินแก้ว
10.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
11.เด็กชาย สภาพร สร้อยสน
1.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
2.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
3.นาย ประกิจ น้อยสงวน
4.นาย ติณณ์ พรคนึง
222 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.40
8
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วรัญญา บุญกล้า
1.นางสาว สิริสมปอง ศิริโท
223 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
78.40
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กาญจนา ซายขาว
1.นาง หอมหวล สีสารี
224 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วิชยา สาริกา
1.นางสาว สิริสมปอง ศิริโท
225 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นันทิดา นิลขาว
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
226 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาง สุมาลี ละม่อม
227 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธีร์ธวัธ สาลีซ์พงศ์
1.นางสาว กัลยารัตน์ ทองลือ
228 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง พิมพ์รภัส พุฒพวง
1.นางสาว จริยา คำจุล
229 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
65.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กฤติยา พิศเพ็ง
1.นางสาว ทิพวรรณ หนองบัว
230 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
52.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ธีรยุทร จิตรอ่อน
1.นาง ดอกจาน แก้วพิกุล
231 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พรรยชญ์ สาระพันธ์
1.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
232 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง อินทุกร วิรักษา
1.นางสาว จริยา คำจุล
233 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
51.00
22
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง กุญชร ถิ่นสูง
1.นาง บังอร เพริดพราว
234 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
73.60
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง ปนัดดา ไกรศรี
1.นางสาว คชาภรณ์ หลักบุญ
235 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
60.80
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง กัลยา บูระพิน
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
236 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นนทนันท์ เรืองรัตน์
2.เด็กชาย ณัฏฐ์ชัย สายลาด
1.นาย ประมวล ศรีธีรานนท์
2.นาง อุทัยวรรณ มณีกุล
237 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ปฐมพงษ์ สวัสดิสุข
2.เด็กชาย กัณฑ์อเนก ภูผู้
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2.นาง สารภี วงค์บุดดี
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง อินทิรา จุนลไชยญกรณ์
2.เด็กหญิง ศรัญญาพรรณ สุชาติ
3.เด็กหญิง ศุภิสรา พะวา
4.เด็กหญิง กัญญ์วรา ทารมย์
5.เด็กหญิง ปัฐยาวัต ทรงกลด
6.เด็กหญิง ธันยาภา อารีย์
7.เด็กหญิง ศุภิสรา เพ็งธรรม
8.เด็กหญิง ลักษิกา เพ็ชรเอี่ยม
9.เด็กหญิง วิลาสินี จันทร์ตั้ง
10.เด็กหญิง อธิชนัน มรรคพิมพ์
1.นางสาว อนุธิดา สว่างวงษ์
2.นางสาว สุปรียาณ์ บัวสด
3.นางสาว ยุวดี ฤาษี
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง กัลยาณี ที่พัก
2.เด็กหญิง วศินี โคตรวงค์
3.เด็กหญิง เกวลิน แดงชาติ
4.เด็กหญิง นันทกานต์ นันทะนันท์
5.เด็กหญิง พัชรธิดา จารุมาศ
6.เด็กหญิง ณิลลดา ดรน้อยเยาว์
7.เด็กหญิง พรชนก ประนม
8.เด็กหญิง จิราพัชร บรรพตาธิ
9.เด็กหญิง รมย์ธีภา อ่อนเกษ
10.เด็กหญิง พัชรอาภา วังคะฮาต
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
3.นางสาว รัตนสุดาภรฌ์ บุตรโท
240 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย ฐิรวัฒน์ เกสรสร้อย
2.เด็กชาย แก้วศักดิ์สิทธิ์ สมแก้ว
1.นาย ดวงตา บุญชาลี
2.นาง ปิยากร มาหา
241 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย นิรุทธ์ สระเงินสิงห์
2.เด็กชาย ทัดภูมิ ลาพันธ์
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
2.นาง อำไพ บุญชาลี
242 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุตตะวงศ์
2.เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ ถุงทรัพย์
3.เด็กหญิง พรนภัส อนันต์สินชัย
1.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร
2.นางสาว วนิดา ศิริเศวตกุลวงศ์
243 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กมลวรรณ ศรีสุข
2.เด็กหญิง กริษฐา ขันที
3.เด็กหญิง ลภัสรดา กิ่นมณี
1.นาง สมพร ประสาร
2.นาง ทองใบ ทันนา
244 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง พรรณนิภา สารณา
2.เด็กหญิง วิยะดา อิ่มเต็ม
3.เด็กหญิง นันทมาศ กาสา
1.นาง ณิชกานต์ บางใบ
245 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง พิชญา อรรคชัย
2.เด็กหญิง สุพรรณี ศรีบุรี
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาย สัญชัย ปุณประวัติ
246 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ธัญสุดา บุตรสมาน
2.เด็กชาย ทองแท้ แก้วชะอุ่ม
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
247 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สายธาร สมีกลาง
2.เด็กหญิง ณัฐฑริกา คงยืน
1.นาง ปิยะมาศ ผ่านพินิจ
2.นาง วิไล บุญชู
248 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ โพธิวัน
2.เด็กหญิง ธนัชชา สุขอ้วน
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาง สุภาพร แก้วทอง
249 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วริศรา อินทะพันธ์
2.เด็กหญิง หทัยรัตน์ บัวจูม
1.นาง สุมาลี ละม่อม
250 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย นัฐกร โภคพันธ์
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ฤกษ์ดี
1.นางสาว คชาภรณ์ หลักบุญ
251 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ฉันฑิต จันทะวงษ์
2.เด็กชาย สรวิชญ์ เหล่าพงศ์เจริญ
1.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
252 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
78.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย บูรณ์พิภพ ตรีเหรา
2.เด็กชาย โสภณวิชญ์ บุญชิต
1.นางสาว มะลิวัลย์ ตรีเหรา
253 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
71.00
24
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ วงษเกษ
2.เด็กหญิง ชุติรดา โพธิชัย
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
254 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง สไบทิพย์ บุญพบ
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา หนูเตี้ย
1.นาย มาโนช ขำศรีบุศ
2.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
255 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย วศิน สืบสา
2.เด็กชาย สิรวิชญ์ ผาสุข
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
256 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง รุจิรา นราวงษ์
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี จันดีกุล
1.นาย อภิชาติ พละศักดิ์
2.นาง สุพัตรา พละศักดิ์
257 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชลธิชา บุญหวาน
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
258 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ศิริราช ประดับจันทร์
1.นาง เปรมปรีดิ์ ศรีเมือง
259 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
64.00
21
เหรียญทองแดง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ โลเชียงสาย
1.นางสาว คัทลียา โพธิ์พรหม
260 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อัยย์สวรรค์ สัมนา
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา
261 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ฉวี อินทะพันธ์
1.นาง นงค์ แสงเดช
262 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา คณะนา
1.นาง สงกรานต์ สารเฉวตร์
263 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา พรมมาแข้
1.นาย เสรี ชื้อชวาลกุล
264 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ภัทรวดี น้อยพลาย
1.นางสาว วราภรณ์ ศรีสมบัติ
265 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ธันยากานต์ หิรัญพรอริยกุล
1.นางสาว ดนุดา อุ่นเจริญ
266 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
96.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิมพ์พิชา วงษ์ใหญ่
1.นาย วุฒิชัย ละเลิศ
267 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย อภิชัย แก้วไพรวัน
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
268 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วีร์สุดา จริยศ
1.นางสาว ดนุดา อุ่นเจริญ
269 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พิมพ์วิภา โกศล
1.นาย เชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์
270 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย สิรดนัย รัตนสิน
1.นาย สุริยศักดิ์ เติมธินิจกุล
271 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.นาย สงกรานต์ แจ่มแจ้ง
1.นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
272 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา เทพอาษา
1.นางสาว ชุติมา วาปีทะ
273 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ชญานนท์ สมพร
2.เด็กชาย นนทพัทร์ อินทรสุขศรี
1.นางสาว ธัญชนิต ใสขาว
2.Miss Grace Sheila Garas
274 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ชัยศักดิ์ คำแสนราช
2.เด็กชาย พรศักดิ์ คำอาจ
1.นางสาว นุชจรัตน์ ดาลัย
2.นางสาว รัตนสุดาภรฌ์ บุตรโท
275 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย เตชินท์ อินทรีย์
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ กลัดหงิม
1.นางสาว พินิจนันท์ แก้วมูล
2.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
276 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุภาวัลย์ แก้ววงศ์ษา
2.เด็กหญิง อรัญญา พรมเสนา
1.นาง เกษร วงษาบุตร
2.นาง เอมอร นนทา
277 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อริชา เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง ณิศรา พละศักดิ์
1.นาง อำไพ บุญชาลี
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
278 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
71.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ฮานิล มาฮามุด ดีบาน
2.เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ เชคเนอร์
1.นาย สิงห์ ปัญญะชาติ
279 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ภัทรศยา เกตุตากแดด
2.เด็กหญิง อัญชัญ สุวรรณ
1.นางสาว พิมลลักษณ์ อำภาพันธ์
2.นาง สิริพัชรสุดา อินทจร
280 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย พิชัยภูษิต ขันที
2.เด็กหญิง ฐิศาภรณ์ กุลหอม
1.นางสาว กนกลักษณ์ ดวงศรี
2.นางสาว อรพรรณ ศรีเนตร
281 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา แซ่เล็ก
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา แซ่เล็ก
3.เด็กชาย ชัยฤทธิ์ พิมพ์สมาน
4.เด็กชาย วีรพงษ์ ศุภนามัย
5.เด็กหญิง ปัณพร จำปาเต็ม
6.เด็กหญิง ศิริรัตน์ สืบวงค์
7.เด็กหญิง สิริโสภา อินธิเดช
8.เด็กหญิง ชนกนันท์ เงาศรี
9.เด็กหญิง สุพนิตา ทองคำสุข
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย บุดดี หนูพัด
3.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
282 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย ธนิสร สาระจันทร์
2.เด็กชาย วรินทร ไคลคลา
3.เด็กชาย พชรพล อินปัญญา
4.เด็กชาย ภัทรนันท์ สารเขียว
5.เด็กชาย เอกพันธ์ ขันที
6.เด็กหญิง กวินทิพย์ คมใสย์
7.เด็กหญิง พนิดา สุวะชัย
8.เด็กหญิง ชยานันท์ แอกทอง
9.เด็กหญิง รัตนาวี ศรีน้อย
10.เด็กหญิง นิพาดา คมศรี
1.นาง พิมพ์ โหล่คำ
2.นาง อาวรณ์ ชมชื่น
3.นางสาว ชญาน์นันท์ กายชาติ
283 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย โยธิน ดวงสนิท
2.เด็กหญิง เบญจวรรณ วัญญะ
3.เด็กหญิง พิมพ์นภา แก่นจันทร์
4.เด็กหญิง สิราวรรณ ฮว่าง
5.เด็กชาย อนันต์ เชื้อสอน
6.เด็กชาย อาทิตย์ เกยทอง
7.เด็กหญิง กำไล พรมโสภา
8.เด็กหญิง ณัฐพร ศรีภูรัตน์
9.นางสาว ศิริขวัญ จันดีกุล
10.เด็กหญิง นุสรา หมิ่งแก้ว
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย บรรหาร เมาลี
3.นาง กันย์ชนา อินอักษร
284 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย ประเสริฐ สุขนันท์
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ คมใสย์
3.เด็กหญิง นรินทร์นิภา ขันที
4.เด็กชาย สกลวัฒน์ ยวนพันธ์
5.เด็กหญิง นิภาวรรณ กระมล
6.เด็กหญิง จุฑารัตน์ โสมกูล
7.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ สนจุ้ย
8.เด็กหญิง ศุภิสรา ใจทรง
9.เด็กชาย สุทธิพงษ์ เสาแพง
10.เด็กหญิง อรนุช ขันทอง
1.นาย เดชชาติ กมุทชาติ
2.นาย เจษฎาภรณ์ อาจหาญ
3.นางสาว กานติภัค คำใบ
285 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง กัลยา สมาคม
2.นางสาว ศิริขวัญ จันดีกุล
3.เด็กชาย อนันต์ เชื้อสอน
4.เด็กหญิง กมลชนก ตีเงิน
5.เด็กชาย อาทิตย์ เกยทอง
6.นาย อลงกรณ์ พัชราพินิจจัย
7.นางสาว อัญชลีกร พัชราพินิจจัย
8.นางสาว พลอยชมพู ศรีลาชัย
9.เด็กหญิง กัลยาณี ศรีพรม
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย อรัณ ทิพมาตย์
3.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
286 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พศิน แก้วจาระนัย
1.นาง ชวาลา ฤทธิสิทธิ์
287 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
63.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กชาย ภัทรปกรณ์ หอมจันทร์
1.นางสาว คัทลียา โพธิ์พรหม
288 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง พิจิตรา บัวงาม
1.นาง ภาวินี เติมใจ
289 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ปรเมศร์ บัวงาม
1.นาง จุรีรัตน์ จงจรูญเกียรติ
290 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
68.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
1.เด็กหญิง เกศินี โลมาศ
1.นางสาว คัทลียา โพธิ์พรหม
291 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ปัญญากร กิ่งทอง
1.นาง ภาวินี เติมใจ
292 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ วิไล
1.นาง อำไพ หลักบุญ
293 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง นิภาธร แก้วคำสอน
1.นาง วริวรรณ เป้งทอง
294 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
65.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง โสรยา ดัชถุยาวัตร
1.นางสาว สุนารี พิมศร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม