สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
ตัดซ้ำกรรมการ
1 ภาษาไทย 19 463 533 553 87 87
2 คณิตศาสตร์ 19 367 454 500 107 82
3 วิทยาศาสตร์ 15 194 358 488 83 83
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 209 387 863 84 76
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 83 173 388 44 38
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15 300 418 484 45 28
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 319 391 696 279 88
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 26 80 185 42 22
9 ภาษาต่างประเทศ 13 167 215 222 55 55
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 83 190 388 57 53
11 คอมพิวเตอร์ 12 118 222 237 59 51
12 หุ่นยนต์ 8 11 22 33 29 13
13 การงานอาชีพ 18 129 257 414 81 74
14 ปฐมวัย 2 60 120 180 20 20
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 17 65 77 89 50 27
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 25 45 50 10 5
17 เรียนรวม - ศิลปะ 21 107 119 138 57 32
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 105 198 284 55 42
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 10 29 41 84 51 14
รวมทั้งหมด 287 2,860 4,300 6,276 1,295 832

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม