1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1 นางอรทัย กองสิน ครูโรงเรียนบ้านปะทาย รองประธาน
2 นางวิภาสิริ พรมตวง ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) กรรมการ
3 นางรัตนา วะรงค์ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
4 นางสาวจริยา คำจุล ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
5 นางสุนันทนา สุทธิประภา ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการและเลขานุการ
2 0008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1 นางเนตรนภา แถมวัน ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว ประธาน
2 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก รองประธาน
3 นางสาวประไพจิตร พื้นผา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสาวรุจิษยา สิทธมณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางปิยะมาศ ผ่านพินิจ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นางกนกรัตน์ สายสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ ประธาน
2 นางกรรณิการ์ คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง รองประธาน
3 นางวิลาวัณย์ ร่มรื่น ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางอัจฉริยา คุณมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด กรรมการและเลขานุการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นางณรัญชน์ภัส. ดาลัยรัชชาธัญสิริ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธาน
2 นางสุภาพร บุญไทย ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ รองประธาน
3 นายจิรภัทร ทีฆายุพรรค ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางสุติมา บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
5 นางรวิภา ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 นางประกาย มุ่งหมาย ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
2 นางวิลาวัลย์ พันธ์ยงค์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางสุมาลี ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ
4 นางสาวมาลี สลัดทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
6 0036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1 นางสาวมะลิวัลย์ ชนะศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
2 นางสาวศิรินภา ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางสาวละออ งามฉวี ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
4 นางละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1 นางสาวธัญธิตา บุญมารอง ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
2 นางสาววิชุดา คุมมินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด กรรมการ
3 นางจินตนา บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางสาวเอมมิกา บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
5 นางภัทรนันท์ ดำลี ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1 นายนายพิพิธธน บุราคร ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก รองประธาน
2 นางคณิศรา ภู่ไหม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
3 นายกิติ ประชัน ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
4 นางปวริศา พิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการ
5 นางสุชิน พิเศษสุนทร ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นางสมคิด วงศ์แหวน ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธาน
2 นางสาวธันยพร แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 นายสัญญา พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
4 นางวิไล บุญชู ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1 นางมบุรี จันทวี ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ รองประธาน
3 นางรัตนา พิมพร ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการ
4 นายพงศ์ธร ทองใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการ
5 นางสาคร พรมสุข ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการและเลขานุการ
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
2 นางศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
3 นางสมลักษณ์ วรรณเวช ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
4 นางสาวสมพร วรรณจู ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางบัวทิพย์ เรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการและเลขานุการ
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นางสาวบุษกร ลาวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองทา รองประธาน
2 นางสมจิตต์ ตุนา ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
3 นางสาวกาญจณภัช เย็นใจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ กรรมการ
4 นางวิราภรณ์ แก่นสาร ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
5 นางสาวกันตินันท์ เคารพ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1 นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นางสาวเสาวนีย์ เจริญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธาน
3 นางสมควร กลมพันธ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
4 นางพนิดา แสงใส ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
5 นางสาวชิดกมล บุญไสย์ ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
14 0762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1 นางจุไรรัตน์ ไชยมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ประธาน
2 นายกำพล ยิ้มเกิด ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
3 นางสาวปรียานุช เกสรสร้อย ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
4 นายนนทนัตถ์ งามเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางสาวพัชธนัญ บุตรอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
15 0763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1 นางพรรณปวีย์ สาระพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นางสาว ธัญยพร งามแสง ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
3 นางสาวสุนารี พิมศร ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
4 นางสมจิตร ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการ
5 นางสาวเข็มมาลา บุตรดาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
16 0764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1 นางณิชรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางดารณี กองสิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางสาวจิราวรรณ ลาธุลี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองคับคา กรรมการและเลขานุการ
17 0787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1 นางมะณี ชัยสอน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
2 นางสาวตรีทิพ บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
3 นางสาวเฟื่องฟ้า ศรีชมภู ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการและเลขานุการ
18 0788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1 นางอาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางไพรวัลย์ ตั้งมั่น ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาวจิรนันท์ ตั้งมั่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางเดือนเพ็ญ แก้วกอง ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
5 นางสาวเมธกานต์ มีคุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
19 0823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1 นางสุภาพร ขันตี ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
2 นางสาวขนิษฐา พรหมชาติ ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
3 นางสาวจุฑารัตน์ ดวงอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
4 นางสาวจินดารัตน์ อ่อนทรวง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นายมนตรี พรมโสภา ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
3 นางสาววราภรณ์ สุดาชาติ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
4 นายประดิษฐ์ มีดี ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
5 นางสาวรัตนา ชูชื่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ ประธาน
2 นายคณาธิป สุขโรจนภูวดล ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นางกาญจนา ปุ้งโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางชุติมา แสวงผล ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นายสิริศักดิ์ แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นางนิภาภรณ์ ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
2 นายธีรภัทร สมัครพงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
4 นางทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางสาวนันท์นภัส สุพงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูทอง ประธาน
2 นางน้ำผึ้ง เขียวนิล ครูโรงเรียนบ้านตูม รองประธาน
3 นายวิชัย สุทาศรี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นายวีระชัย แท่นศิลา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรรัตน์ อรุณเรือง ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการและเลขานุการ
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ ประธาน
2 นายจิตรกร ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย รองประธาน
3 นายธายุกร แผลงฤทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น กรรมการ
4 นางสาววิยะดา รักษาศิริ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
5 นายสันติ ตาอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นายวัฒนา จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิวาลัย ประธาน
2 นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง รองประธาน
3 นางสาวกรวิมล บุญศรัทธา ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นายสิทธิกร พิมอักษร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางกัญภร แถวไธสง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
6 นางสาวสิริมานล์ สอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
7 นางสาวกรวิมล บุญศรัทธา ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
8 นางสิริมานล์ สอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
9 นางสาววิภาดา คูหา ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการและเลขานุการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง ประธาน
2 นางสาวแพรทอง จิตอ่อน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
3 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
4 นางสุพีชา เสมียนรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
5 นางสาวภัทรวดี อุทัยกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
6 นางกานต์พิชชา กินรา ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
7 นางกานต์พิชชา กินรา ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 นายสมปอง ชินตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ประธาน
2 นางสาวราตรี คงมาก ครูโรงเรียนบ้านตูม รองประธาน
3 นายทินกร งามแสง ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการ
4 นายวิษณุ จังอินทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
5 นางธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา ประธาน
2 นายวุฒิพงษ์ แทนคำ ครูโรงเรียนบ้านซำ รองประธาน
3 นางสาววันวิสา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
4 นางสาวทิวาพร พิญญพงษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ
5 นางจารุวรรณ แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา ประธาน
2 นายวุฒิพงษ์ แทนคำ ครูโรงเรียนบ้านซำ รองประธาน
3 นางสาวทิวาพร เผ่าภูรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ
4 นางสาววันวิสา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
5 นางจารุวรรณ แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ รองประธาน
3 นางชุตินันท์ นางวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
4 นายจำลอง รัตพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
5 นางสาวธัญญารัตน์ พลฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น กรรมการและเลขานุการ
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ รองประธาน
3 นายจำลอง รัตพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
4 นางชุตินันท์ นางวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นางสาวธัญญารัตน์ พลฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น กรรมการและเลขานุการ
13 0789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1 นายภานุวัฒน์ บุญแซม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นายสุนทร ทองนาล ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง รองประธาน
3 นางสาวจามจุรี ไชยผา ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
4 นางสุพรรณิการ์ นันทสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นางสุพรรณิการ์ นันทสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
6 นางสาวปนัดดา อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
7 นางสาวยุวดี ฤาษี ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
8 นางสาวจามจุรี ไชยผา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
9 นายถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
14 0790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1 นายภานุวัฒน์ บุญแซม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นายสุนทร ทองนาล ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง รองประธาน
3 นางสาวยุวดี ฤาษี ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
4 นางสาวจามจุรี ไชยผา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
5 นางสาวปนัดดา อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
6 นายถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
7 นางสุพรรณิการ์ นันท์สิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
15 0791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางสุกัญญา มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นายกิติศักดิ์ ภักดิ์ใส ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวกฤษณา คำชัย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
5 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
16 0792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางสุกัญญา มะโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางสาวกฤษณา คำชัย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
4 นายกิติศักดิ์ ภักดิ์ใส ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
17 0820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1 นายมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นางสมพร ประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธาน
3 นายแผน โสดาโคตร ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
4 นางสาวสุปราณี หาญจิต พนักงานราชการโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาภรณ์ ศรีสุระ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
18 0821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นางสาวศิริพันธ์ พากเพียร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธาน
3 นางสาวจิราวัลย์ รักชาติ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
4 นางสาววรรณิภา พิมาทัย ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
5 นางกิตติญา ภัยวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
19 0822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นางจำปา สมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย รองประธาน
3 นาง กิตติญา ภัยวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางจุรีรัตน์ จงจรูญเกียรติ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางสาวมนฤดี สาระพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง ประธาน
2 นางสาวภาณิชา อัมภรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธาน
3 นางสาวสุพิศ ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
4 นางสาวปรีชญา คูณชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นายศุภณัฐ โพธิ์ดี ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
6 นางสมถวิล ป้องกัน ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
7 นางสาวเพียงดาว ชินวงษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
8 นางสาวนุริญญา สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
9 นางปิยวดี กองหล้า ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายสนิท จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ประธาน
2 นางไมตรี คมใส ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ รองประธาน
3 นายอรัญ วรรณพฤกษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
4 นางสาวทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
5 นางพิชญา บุดดีเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
6 นางสาวทัศนีย์ คมใสย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
7 นายบัญญัติ ลาภบุญ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
8 นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
9 นางวรกันยา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
10 นางสนิดา โกศล ครูโรงเรียนมหาราช 2 กรรมการและเลขานุการ
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นายโชติธนินธร นาคาธร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธาน
2 นายสิทธิพงษ์ กาณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน รองประธาน
3 นายกวีลักษ์ คำแพงจีน ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นายวิชญวิสิฐญ์ สมเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
5 นางสาวสุพัฒรา ปานเหลา ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน ประธาน
2 นางนภาภรณ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวเบญจวรรณ์ ขันตี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
4 นางนิตตรา แถวประโคน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
5 นายตฤณ ทีงาม ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการและเลขานุการ
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1 นายผดุง ชาติดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ประธาน
2 นายรังสรรค์ เพ็งธรรม ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง รองประธาน
3 นายศุภจักร ศรีถาการ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางณัฏฐวริน เวียงนนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
5 นางสาวสมัย สะใบ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1 นางไพลิน ทีงาม ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางจิตรตะนา บุปผาพรหม ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นางสาวเบญจภรณ์ บุญทศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
4 นางสาววิภาภรณ์ มะโนธรรม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นายรชยุตม์ สุขชาติ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการและเลขานุการ
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1 นางอุทัยวรรณ มณีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธาน
2 นางสาวกฤตยา สาสังข์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก รองประธาน
3 นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางสาวรัตน์ลดา บุดดาลี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
5 นางสาวอลิสา สกุลพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1 นางสาวจิตรพร สมสร้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างคูณวิทยา ประธาน
2 นางศิริรัตน์ ยงทวี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) รองประธาน
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัลยา อัมภรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาวิตรี รังกระโทก ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1 นางสุพัตรา จันทะวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธาน
2 นายสมัชญ์พล ท่อนทองมีสุข ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ รองประธาน
3 นางเบญจพร สุริสาร ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการ
4 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นายธนชัย อุ่นอ้วน ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการและเลขานุการ
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายทวี สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธาน
2 นางศิรยา ไสว ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง รองประธาน
3 นายทรงเดช ชิดดี ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย ครูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย กรรมการ
5 นางขวัญเมือง ชมคำ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการและเลขานุการ
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1 นางอัญชลี เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านสดำ ประธาน
2 นายทัศนพงษ์ โคพะนา ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ รองประธาน
3 นายอธิวัฒน์ แรงเริง ครูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย กรรมการ
4 นายสมจิต สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กรรมการ
5 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1 ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ ทรงประโคน ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ประธาน
2 นางบัวรื่น พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก รองประธาน
3 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นายชาญณรงค์ มีฤทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
5 นายคุปติพงษ์ ศรีอ่อน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1 นายพจน์ สำโรง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน ประธาน
2 นายปรัตถกร รักพรม ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) รองประธาน
3 นายสุรศักดิ์ ปราบเสียง ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
4 นายจีระศักดิ์ ยาโน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางสาวญาณิศา บุญตาโลก ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการและเลขานุการ
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายศักดา สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านสดำ ประธาน
2 นายภาณุวัฒน์ นาคำรอด ครูโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ รองประธาน
3 นางสาวสุชาดา พละโย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
4 นายวีระพงษ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
5 นางนวลจันทร์ เดชพิมลพร ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการและเลขานุการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1 นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ประธาน
2 นายปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) รองประธาน
3 นายเจษฎาภรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
4 นายพนมพร นันทสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1 นายพิพัฒน์ ้เฌอร์กิจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
2 นายประวิตร์ ตระกูลวิทยนันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
3 นายอำนาจ แก้วหานาม ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
4 นางเสงี่ยม เฟื่องบุญ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายสายัณห์ มีโค ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นายอภิสิทธิ์ สังข์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
3 นายธิติพล เกษรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
4 นายสมร บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางสาวสุภาวรรณ โสตแก้ว ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
2 สิบเอกจินตหรา อุปสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางวรรดี แก้วกัณหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางภัทรียา มีโค ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
5 นางไพบูรณ์ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นางสาวสุชีรา แสนรังค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
2 นางสาวพรฤทัย ราชภักดี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
3 นางอุดมลักษณ์ ศรีธีรานนท์ ครูโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ กรรมการ
4 นายกรวิทย์ ทองแปลง ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
5 นายเจษฎาภรณ์ สุพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
2 นางปิยวดี กองหล้า ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นางหทัยทิพย์ เตชะสุข ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
4 นางสาวสุชีรา แสนรังค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
5 นางสาวพรฤทัย ราชภักดี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก ประธาน
2 นางฐิภาภรณ์ ทาระบุตร ครูโรงเรียนบ้านซำเบ็ง กรรมการ
3 นายมลศักดิ์ หลักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
4 นางวรรณี กาละพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
5 นางสาวจำรัส ตั้งมั่น ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการและเลขานุการ
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายเสนีย์ ทะหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางสาววราณี จงกลกลาง ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นายธีรภัทร คำสุมาลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
4 นางสาวภัทรวดี บุญทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
5 นางพิไลภรณ์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1 นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายอำนาจ แก้วหานาม ครูโรงเรียนบ้านซำ รองประธาน
3 นายวีระพงษ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
4 นายจันทร์ทร ปัญญาวัน ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
5 นางพรทิพา วาลตะคุ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการและเลขานุการ
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1 นางเพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ประธาน
2 นางคนึงนิจ ธรรมจักร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
3 นางลำดวน อ่อนทรวง ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1 นายรัชพงศ์ บุญลอด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธาน
2 นายถาวร ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการ
3 นางสาวพูนสุข ปัญญาวัน ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสาวดารณี สีสาลี ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการและเลขานุการ
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นางเพลินพิศ ทานะมัย ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) กรรมการ
3 นางวนัสนันท์ การินทร์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางขวัญพัฒน์ ขันทอง ครูโรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) กรรมการ
5 นางอุมาริน ศรีอุดร ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางกำไลวรรณ หอมจะบก ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด ประธาน
2 นายปัฐพงษ์ ขอจงสุข ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางอุมาริน ศรีอุดร ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
4 นางนฤมล คำทวี ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการและเลขานุการ
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นางฐิภสภรณ์ ทาระบุตร ครูโรงเรียนบ้านซำเบ็ง ประธาน
2 นางนงลักษณ์ รัตนา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางกาญจนา วิสิฎฐ์พรอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
4 นางสาวสกาวเดือน ขาวสลับ ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
5 นางลัดดาวัลย์ ผิวอ่อน ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นางวนิดา อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
2 นางสาววิภาวรรณ จำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางพันธ์ลักษณ์ ประวงค์ศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ
4 นางสาวภัคธินันท์ คำมุงคุล ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
5 นางธิพ์นัฐย์ชา หัสดี ครูโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา กรรมการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นางสาวธัญรดา ประเสริฐชาติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นางสาวขมาพร ขจรเพชร ครูโรงเรียนบ้านกันจด กรรมการ
4 นางภัทรียา มีโค ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
5 นางประกาย เกษแก้ว ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการและเลขานุการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นายวีระ ชนะราวี ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ประธาน
2 นางชุติภัค นามทองใบ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
3 สิบเอกหญิงจินตหรา อุปสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางสาวพัทธนันท์ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
5 นางอนงค์ ปรารมย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1 นายบุญญาต ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย ประธาน
2 นายณัฐวุฒิ ลายทอง ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
3 นางไพบูรณ์ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
4 นางลิธานันท์ คำโท ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1 นายผจญ พี่งปาน ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
2 นางสาววราณี จงกลกลาง ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางอนงค์ ปรารมย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นางธาวินี ประทุมวงค์ ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการ
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1 นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประธาน
2 นางวิไล บุญชู ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นางพรประภัสศร์ ศรชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
4 นางกมลขัณฑ์ ดวงจำปา ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นางสาวชระริน พันธ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1 นายอิศรา เถาว์โท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางหัทญานี สารบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
3 นางลักษมี เบ้าทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
4 นายธนสิทธิ์ สงโสด ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
5 นางโยทะกา รักโสภา ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นายพิชิต ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน รองประธาน
3 นายเทิดศักดิ์ ยงทวี ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
4 นายธนัญชัย ปามุทา ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
5 นางสาวฐิติพร จำมี ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
6 นางอนงค์ สายแวว ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
7 นางแสนสุดี เทศะบำรุง ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
8 นายอาหร่าม พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
9 นายปัญญา เบิกบาน ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว ประธาน
2 นายวรุฒน์ มั่นจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รองประธาน
3 นายประวัติดี วรรณภูงา ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
4 นางหัทยา ลือกำลัง ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นายบรรหาร เมาลี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
6 นางทศมาส สำโรง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
7 นางสุชิน พิเศษสุนทร ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
8 นายประกาศิต ชูเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
9 นางรุจิรา สถิตสุข ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 0816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายกิตติวัฒน์ ทองศรี ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
3 นายโสภณ คำลีมัด ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
4 นายฉัตรชาย รินวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
6 0817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายโสภณ คำลีมัด ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นายฉัตรชาย รินวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นายกิตติวัฒน์ ทองศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
5 นายศักดิ์สิทธิ์ ไชโยธา ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
7 0818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นายบุญรอด ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
3 นายวีระศักดิ์ นันทะสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
8 0819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นายบุญรอด ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
3 นายวีระศักดิ์ นันทะสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 นางสาวสุภาณีย์ ตุ้มคง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง ประธาน
2 นางสาวปฏิญญา สารโท ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
3 นางสาวไพรจิตร จำปาคำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการและเลขานุการ
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นายทินกร มณีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก ประธาน
2 นายไพศาล ศรีสุระ ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นายวรพิษณุณาญ์ บุญช่วย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายธีระพจน์ ทองสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
3 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ประธาน
2 นายเฉลิมพล สระ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
3 นางสาวสุพิชา ประกอบกิจ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นายธวัชชัย กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นายฎิธิการ สาอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
3 นายประวิทย์ ผิวโชติ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นางสาวยุพิน ผาสุข ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการและเลขานุการ
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระโยง ประธาน
2 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
3 นายนพรัตน์ เงาศรี ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการและเลขานุการ
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นายนพรัตน์ เงาศรี ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการและเลขานุการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นางสาวมลฤดี สมหนองหาร ครูโรงเรียนบ้านจานบัว ประธาน
2 นางสาวสุพิชา ประกอบกิจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางสาวณัฐยา ปราสาททอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประธาน
2 นายบัญญัติ ศรีไทย ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
3 นางสาวปฏิญญา สารโท ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการ
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา ประธาน
2 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 นางสาวไพรจิตร จำปาคำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการและเลขานุการ
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1 นายฎิธิการ สาอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก ประธาน
2 นางสาวสุภาณีย์ ตุ้มคง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นายเฉลิมพล สระ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นายทินกร มณีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก ประธาน
2 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 นายประวิทย์ ผิวโชติ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
3 นายสนอง ใจทน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการและเลขานุการ
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระโยง ประธาน
2 นายธวัชชัย กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
3 นายวรพิษณุณาญ์ บุญช่วย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
7 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
8 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
9 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
10 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
7 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
8 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
9 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
10 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
5 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
6 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
7 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
8 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
9 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
10 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
6 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
7 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
8 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
9 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
10 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
5 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
6 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
7 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
8 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
9 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
10 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
7 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
8 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
9 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
10 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
4 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
6 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
7 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
8 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
9 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
10 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
4 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
7 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
8 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
9 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
10 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
5 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
7 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
8 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
9 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
10 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
7 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
8 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
9 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
10 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
4 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
5 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
6 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
7 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
8 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
9 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
10 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
5 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
6 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
7 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
8 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
9 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
10 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
7 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
8 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
5 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
6 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
7 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
8 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
9 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
5 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
6 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
7 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
8 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
7 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
8 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
9 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
10 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
6 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
7 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
8 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
9 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
10 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
4 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
6 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
7 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
8 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
9 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
10 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธาน
2 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
4 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
5 นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธาน
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการและเลขานุการ
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายสิทธิชัย พงษ์สิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ประธาน
2 นายผาสุข สุนทมาลา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นายประมวล เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นายพิทักษ์ ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการ
5 นางสาวขนิษฐา พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการและเลขานุการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายถนอม สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว ประธาน
2 นายอิทธิฤทธิ์ โสภา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นายจักรกฤษณ์ เทียมจิตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
4 นางจำเนียร ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการและเลขานุการ
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายบุญชอบ อรุณรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
2 นางสาวนิภารัตน์ กล้าใจ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นางเบญจลักษณ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางรุจิรา สถิตสุข ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางอัมพร สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายโผน ธรรมทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย ประธาน
2 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
3 นางณัฐิยา ชาลี ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
4 นางพวงแก้ว พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
5 นางศิราภรณ์ พานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายศักดิ์ดา ปิตตาลาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก ประธาน
2 นางสาวฐิตินันท์ กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
3 นายจักรกฤษณ์ เทียมจิตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
4 นางวัลลิยา ไกรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางสาวกวิตา วงษ์พานิช ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
2 นางอัมพร สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
3 นางสริตา พิสิษฐ์แก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
4 นายนุทัศน์ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
2 นายฤทธิบูรณ์ ผิวทน ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นายสมชาย ปิ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางทักษิณา สร้อยมาลุน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางวารุณี ปุกจิตร ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายสนอง สิงห์ซอม ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
2 นายบัวผัน กุลบุตร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
3 นายประกาศิต สัมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธาน
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายเดชา พรมมาสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด กรรมการ
4 นางจิรฉัตร อำไพ ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
5 นายธีระวัฒน์ อินทะพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นางจิรฉัตร อำไพ ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
3 นายธีระวัฒน์ อินทะพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
4 นางณัชชา นิลเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
5 นางสาวอรพิน ชาพะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นางลิธานันท์ คำโท ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ประธาน
2 นายชนินทร์ เชื้อสอน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางสาวณัฐริยา จันทร์ทัย ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 Mr.Ambi Nesto ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
5 นางสาวบุษบา เสาแก่น ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการและเลขานุการ
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายสมศักดิ์ เบญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว ประธาน
2 นางอารยา บุญโฮม ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
4 นางวิรงรอง สอนสระน้อย ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นางสาวปวีณา ธรรมรส ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการและเลขานุการ
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด ประธาน
2 นางสาวธนัชภรณ์ บุตรสี ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นายอินทวา นันทสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
4 นางสาวประวีณา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
5 นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายธนวัฒน์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
2 นายอานุเทพ กิ่งสกุล ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
3 นางฐิมญกรรณ พิมพร ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการ
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางศศิลักษณ์ ธิเดช ครูโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ ประธาน
2 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
3 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางสาวจินตนา สิงห์เชื้อ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นางสาวสุรีย์ โพธิสาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางสาวฐิตินันท์ กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
2 นางกิตติยา กะทิศาสตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
3 นางผ่องพรรณ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นางอุ่นใจ จิดาการเจริญ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางฐิตินันท์ กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
2 นายสมชาย ปิ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
3 นางผ่องพรรณ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นางกิตติยา กะพิศาสตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธาน
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
5 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการและเลขานุการ
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
51 0793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธาน
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1 นายสุริยา โมคเบ็ญ ครูโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นางสาวกฤษณา ศรีกะชา ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี รองประธาน
3 นางสริตา พิสิฐแก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
4 นางสาวเนตรชนก สังเกตกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
5 นางสาววโรชา เฉลิมวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการและเลขานุการ
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1 นางศุภาวีร์ อดทน ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา ประธาน
2 นางสังวาล วารสุข พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1 นางศุภาวีร์ อดทน ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา ประธาน
2 นางสาววโรชา เฉลิมวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางสาวกฤษณา ศรีกะชา ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางสริดา พิสิฐแก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
6 นางสริดา พิสิฐแก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
7 นางสาวเนตรชนก สังเกตกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการและเลขานุการ
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางผ่องศรี วรรณทวี ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) รองประธาน
3 นางสุกานดา ชุ่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
4 นางสาวสาธิตา ดวงเด่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางผ่องศรี วรรณทวี ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) รองประธาน
3 นางสุกานดา ชุ่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
4 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1 นางโสภา พวงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางสาวสุชานาถ ธรรมวันนา ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นางสาวจินตนา หยิบยก ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นางสาวลำใย กั้วพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการ
5 นางวิณิตกุล สุเมธิวิทย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 นางสาวสุชานาถ ธรรมวันนา ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางวิณิตกุล สุเมธิวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
3 นางสาวลำใย กั้วพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการและเลขานุการ
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1 นายสรวิศิษฎ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก ประธาน
2 นางผ่องศรี วรรณทวี ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) รองประธาน
3 นางสาวจินตนา หยิบยก ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางสาวสาธิตา ดวงเด่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางผ่องศรี วรรณทวี ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) รองประธาน
3 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางสาวสาธิตา ดวงเด่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1 นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นางสาวขนิษฐา แสงหิรัญ ครูโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ รองประธาน
3 สิบเอกศักรินทร์ ดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
4 นางสาวอรพิน ซาพะวงษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางสาวพจนี พิมพ์ชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
2 0795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางพชญา เฌอร์กิจ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน รองประธาน
3 นางสาวสุบัน พรมลี ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
4 นายมีดี ศรีเลิศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
5 นางสาววิภาพรรณ เนตรอนงค์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
3 0796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1 นางสงกรานต์ สารเฉวตร์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธาน
2 นางหัทญาณี สารบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ รองประธาน
3 นางสาวช่อตะวัน กลมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายระฟ้า มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวณัฏฐพร สุวรรณธาดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการและเลขานุการ
4 0800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1 นางจันจิรา พรมสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ ประธาน
2 นางสาวมลฤดี พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านปุน รองประธาน
3 นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีรักษา ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางสาวนุชจรัตน์ ดาลัย ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการและเลขานุการ
5 0801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นางสาวภาวดี แอ่งสุข ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
3 นางสาวนิรัชดา เหลาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
4 นางสาวภัทรภร พานแก้ว ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
5 นางสาวศิรินญา คำภาปัตน์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ
6 0802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1 นางสาววิยะดา บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ประธาน
2 นางกันต์ญภัทร คณานิตย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว รองประธาน
3 นางสาวนิดา มะลัย ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางกนกวรรณ สีสันต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
5 นางฉัตรวิไล ดอกพวง ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
7 0803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1 นางระพีพรรณ ทิพมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก ประธาน
2 นางสาวพิชชาภรณ์ คณะนา ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) รองประธาน
3 นางสาวสุจินดา ชาติเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
4 นางสาวจริยาภรณ์ โทศก ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
5 นางณัธชา นิลเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
8 0810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1 นายวิทยา วงค์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นายนิติภูมิ บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ รองประธาน
3 นางสาวณัฐณิชา เคารพ ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
4 นางนาถตยา ภูรักษาไชย ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านตายู กรรมการและเลขานุการ
9 0811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1 นายพีรัช วันทา ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น ประธาน
2 นางสาวพินิจนันท์ แก้วมูล ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา รองประธาน
3 นางสาริณี คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
4 นางสาววลัยพร เกษอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางจิตราวดี หมื่นสุข ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
10 0812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1 นางสาวมยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประธาน
2 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว รองประธาน
3 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
4 นายมานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กรรมการ
5 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการและเลขานุการ
11 0813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1 นายสมัย ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ประธาน
2 นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รองประธาน
3 นายพิชญาพงษ์ พันธ์จันทร์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
4 นางสาวสุภาวดี สิงห์คูณ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
5 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
12 0814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง ประธาน
2 นางณัฐริณี ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านด่าน รองประธาน
3 นายสัมฤทธิ์ คำภา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นายพยุงศักดิ์ มีปัญญา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
5 นายสมศักดิ์ วงศ์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
6 นายประยูร กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
7 นายบุญฤทธิ์ คำศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
8 ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
9 นายสมจิตต์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
10 นายไพมณี สุระเสน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
11 นายไสว วงศ์บา ครูโรงเรียนบ้านตายู กรรมการ
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1 นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด ประธาน
2 นายอภิชาติ ชินวงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
3 นายสุรศํกดิ์ วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
4 นายคมกฤช เกษศิริโยธิน ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
5 นายโกวิทย์ มีศรี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
6 นายเฉลิมพล รักษาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
7 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
8 นายประยงค์ คำดี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
9 นายสีวรา บึงไกร ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
10 ว่าที่ร้อยโทสมเชื้อ ยอดสิงห์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1 นายจินดา ศรีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง ประธาน
2 นายบรรจง ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางวัชรา ท้าวด่อน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวรัชนี ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นายวิชัย สุทาศรี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นางสาวปุณยนุช ลึกลาภ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางวรรณภา ทางามทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นางสาววรรณรา พงษ์สิน ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
3 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
4 นางจินตนา นุริตานนท์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
5 นางนิตยาพร พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการและเลขานุการ
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1 นายกิตติศักดิ์ คำภูเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นางนุชจรี ศรีวิไลย์ ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
3 นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นางโกสุม รีเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นายวิชัย สาสาย ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นางสาวเตือนใจ ศรีระเริญ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นางธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1 นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
2 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางเกษตะนา ศรีวรบุญ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
5 นางสาวสุกัลยา แสนสภา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการและเลขานุการ
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1 นางสุรีย์รัตน์ ส่วงเมา ครูโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางปารียา แก้วธรรม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
5 นางสุปราณี พิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นางนวลจันทร์ เดชพิมลพร ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
3 นายสมาน มูลศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางสุนีย์ กมลมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1 นายวิชาญ พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นายนิรุตต์ แสวงนาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
3 นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
4 นางสาวมาลัย พวงพิลา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางเพ็ญสิริ นนทะศรี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย ประธาน
2 นางสาวปิยธิดา อำภาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
3 นางสาวโสภา วันทะวงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
5 นางสาววิลาสินี ศิริรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการและเลขานุการ
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นางฉัตรวิรุณ บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 สิบเอกเกียรติศักดิ์ พลนำ ครูโรงเรียนอรจันทร์วิทยา กรรมการ
3 นางสาววิไล อัมพรศรี ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
4 นายถาวร ยี่สุ่น ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการและเลขานุการ
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1 นางสาววนิดา เกษี ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นายคงชัย ประจันตะเสน ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการ
3 นายอรรถพล น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
5 นางสาวสังวาลย์ นามแดง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนสำโรง กรรมการและเลขานุการ
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นายปราโมช ไพรบึง ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางสาวนาฏยา ดาวแก้ว ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
3 นายปัญญา ผะเดิม ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
4 นายอรรถสิทธิ์ อำนวย ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
5 นางสุกัญญา มาตราวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการและเลขานุการ
6 0020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธาน
2 นางสาววาสนา บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
3 นายสถาปณะ มาทอง ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
4 นางสาวมาลัย พวงพิลา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางสาวศิริพร โกมลวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
7 0021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1 นายสิทธินันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสาวชลัญอินทร์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางสาวณิชย์ชนันท์ วะรงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นายอรรถพล น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายถาวร ยี่สุ่น ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายอภินันท์ มังตะการ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนคูณ กรรมการและเลขานุการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1 นายศุภณัฏฐ์ ผลดี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธาน
3 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
4 นางสุรีรัตน์ อุ่นจิตร ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
5 นางสาวณัฐพร สุรบุตร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1 นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรมมินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นายทวี โสมชม ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
3 นายอัฐวัฒน์ โคสารคุณ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
4 นายไพรัช อุดมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นางนิภาพร ส่งเสริม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นายวิชาญ พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก รองประธาน
3 นายอรรถพล สืบบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นายปัญญา ผะเดิม ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
5 นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการและเลขานุการ
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1 นายอรรถสิทธิ์ อำนวย ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ประธาน
2 นางสาวศิริประภา แก้วคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
3 นายภูรี สว่างวงษ์ ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
4 นางสาววนิดา เกษี ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางสาวอำพร เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
3 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นางสาววนิดา เกษี ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นางสาวกฤติยา คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
3 นายชัยวัฒน์ เงาศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
3 0250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายกฤติเดช แย้มทรัพย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
3 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
4 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
5 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการและเลขานุการ
4 0251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
3 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
5 นางนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
3 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
4 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
5 นางนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายชัยวัฒน์ เงาศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4 นายวุฒิไกร จูมสิมมา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นายธนภัทร ศรีโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ประธาน
2 นางยุวดี โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
3 นางจิตสุดา เสมอศรี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
4 นางสุทธิรัตน์ หายโศรก ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
5 นายปัญญา เบิกบาน ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นายสัสดี สีผาลา ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการ
3 นายทองจันทร์ บุตรแต้ม ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
4 นายนพพล ศรีบ้านโพน ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางลัดดา สุขรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1 นายเสวก วิริยะบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินวิทยา ประธาน
2 นางสาวสมบัติทิพย์ คำเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
3 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1 นายประมวล ศรีธีรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธาน
2 นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
3 นางสาวอลิสา สกุลพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
5 สิบเอกเกียรติศักดิ์ พลนำ ครูโรงเรียนอรจันทร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1 นางพิสมัย ศรีโสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางนิฤมล วรรณคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
3 นางบังอร ไชยช่วย ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นางฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1 นายไพจิตร สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ประธาน
2 นางประยอม คำหงษา ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
3 นางสาวรุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางศิริกัลยา พื้นอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการและเลขานุการ
7 0018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1 นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นางสาวนฤมล นัยทอง ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
3 นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
4 นางธาวินี ประทุมวงค์ ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการ
5 นายวสันต์ คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
8 0019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1 นายกฤษฎา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ ประธาน
2 นางนฤมิตร ถันทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางอภิรมย์ ธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นางยุวดี วรรณทอง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นางสาวสังวาล ชาวสำราญ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางสาวอลิสา สกุลพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางประยงค์ ร่วมจิตร ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
5 นายไพฑูรย์ สายพิน ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการและเลขานุการ
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง ประธาน
2 นายอรัณ ทิพมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นายจักรพงษ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นายฉัตรพันธ์ แก้วเหลา ครูธุรการโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการและเลขานุการ
11 0026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1 นางอรัญญา รักพรหม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางศิริรัตน์ ยงทวี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
3 นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางสนทนา บุญกัณหา ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
12 0027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1 นางอรัญญา รักพรหม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางศิริรัตน์ ยงทวี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
3 นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร วิเชษฎฐพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
5 นางสนทนา บุญกัณหา ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางประครอง บรรพชาติ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางสมลักษณ์ วรรณเวช ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
4 นางรังษีทอน ชินชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
5 นางประเนียน จุลวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ ประธาน
2 นางวิไลลักษณ์ ผ่องราศรี ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
3 นางสาวนิธิกานต์ กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการ
4 นางสาวประไพภรณ์ ปัญญา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
5 นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกราม กรรมการและเลขานุการ
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1 นางนงลักษณ์ ไทยสะเทือน ครูโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นางยุพินทอง จันทร์ถา ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
3 นางรำไพ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
4 นางอรพิน บัวแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1 นายเสกสรรค์ สามศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นางอุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางวชิราภรณ์ บุญเชิญ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางพันธ์ุมาลี ป้องคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ประธาน
2 นางรำไพ ประวัน ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสำราญ คำพิราช ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางรวิภา ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
5 นางสำราญ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการและเลขานุการ
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1 นางกุหลาบ พวงมะลิ ครูโรงเรียนบ้านหนองผือ ประธาน
2 นางดวงเพ็ญ รูปสวย ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
3 นางรำไพ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
4 นางอุ่นเรือน บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นางอรนุช สามารถ ครูโรงเรียนบ้านกราม ประธาน
2 นางสาวสมปอง ศรีปัตเนตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางทิพรัตน์ วงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
4 นางอรอนงค์ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ
5 นางอรทัย ภูมิประพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
6 นางนิตยา ไชยกุฉิน ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
7 นางสาวดาว รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
8 นางทัชชกร ศุภกุลธนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
9 นางสุวธิดา พวงมะลิ ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการ
10 นายนพดล อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นางมาณวิกา บุญรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง ประธาน
2 นางนิตยา จำปา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นางสุดใจ บุญเลิศ ครูโรงเรียนมหาราช 2 กรรมการ
4 นางสาวกัญญา ทองเหลือ ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
5 นางดวงจิตร วังทอง ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
6 นางสาวชนัญชิดา สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
7 นางศิริรัตน์ วงค์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
8 นางแพรวพรรณ ผะเดิม ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
9 นางอารียา โคตรพันธ์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
10 นางพนมพร สำลี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
15.เรียนรวม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นายสุพรรณ เลิศมณเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางสาวอาภัสรียา วงษาเคน ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายวิศิษฏ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางอัจฉริยา คุณมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด กรรมการ
5 นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการและเลขานุการ
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางเชาวณี อินวันนา ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นางนาทยา ดำลี ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
4 นางวรรณี บัวแย้ม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางสาวสำอาง ศรีทองธรรม ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นางอรทัย คำแสนราช ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
3 นางสาวยุพดี พันธ์เพ็ง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5 นางพะเยาว์ อินวันนา ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการและเลขานุการ
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 นางสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางสุวิมล เผ่าพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
3 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
4 นางสาวตรีวิไล พงษ์ลุน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
5 นางสาวยุพิน มีผลกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นางสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางสุวิมล เผ่าพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
3 นางสาวตรีวิไล พงษ์ลุน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
4 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
5 นางสาวยุพิน มีผลกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
2 นางสาวยุพิน มีผลกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ
3 นางสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางสาวตรีวิไล พงษ์ลุน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
5 นางสุวิมล เผ่าพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1 นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
3 นางสาวอุบล รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางอุรา กรมพะไมย ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นางสาววิรัญรัฎฌา รัตโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
3 นางสาวอุบล รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางอุรา กรมพะไมย ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางเชาวณี อินวันนา ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นางสำอาง ศรีทองธรรม ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางวรรณี บัวแย้ม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางนาทยา ดำลี ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
6 นางอรทัย กองสิน ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการและเลขานุการ
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางเชาวณี อินวันนา ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นางสำอาง ศรีทองธรรม ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางนาทยา ดำลี ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
5 นางวรรณี บัวแย้ม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
6 นางอรทัย กองสิน ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการและเลขานุการ
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16.เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายผดุง ชาติดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ประธาน
2 นางสาวพูนสุข ปัญญาวัน ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางลำใพร บุญแซม ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
4 นางวิบูลศรี ศรีระเริญ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
5 นางวรรดี แก้วกัณหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายผดุง ชาติดร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ประธาน
2 นางวิบูลศรี ศรีระเริญ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นางสาวพูนสุข ปัญญาวัน ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางลำใพร บุญแซม ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
5 นางวรรดี แก้วกัณหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
17.เรียนรวม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ประธาน
2 นายนพรัตน์ เงาศรี ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
3 นายสมบูรณ์ สุมะนา ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นายสนอง ใจทน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางคณิศร มาดีตีระเทวาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
6 นางสาวณัฐยา ปราสาททอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นางคณิศร มาดีตีระเทวาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
2 นายสมบูรณ์ สุมะนา ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
3 นายสนอง ใจทน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสาวณัฐยา ปราสาททอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นางสาวทิพวรรณ พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
3 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นายธีระพจน์ ทองสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
5 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการและเลขานุการ
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ประธาน
2 นายนพรัตน์ เงาศรี ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
3 นายสมบูรณ์ สุมะนา ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
4 นายสนอง ใจทน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางคณิศร มาดีตีระเทวาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
6 นางสาวณัฐยา ปราสาททอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายธีระพจน์ ทองสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
3 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางสาวทิพวรรณ พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
5 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการและเลขานุการ
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายสมบูรณ์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
2 นายอภิชาติ หนองทา ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการ
3 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
4 นางสาวหัทยา โคตะมา ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
2 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 นางสาวทิพวรรณ พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
4 นายธีระพจน์ ทองสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
5 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการและเลขานุการ
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นายคณพศ ขำผา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นายอภิรักษ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ประธาน
2 นางสีดา พุ่มโพธิ์งาม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
3 นายคณพศ ขำผา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายเสมือน วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู ประธาน
2 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นางอิ่นอ้อย บุษบงก์ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
4 นางเขมมิกา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางรัชดาภรณ์ สุจารี ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางสาวดารณี สีสารี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
3 นางสมพรทิพย์ ศิริโท ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการและเลขานุการ
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นางสาวดารณี สีสารี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
3 นางสมพรทิพย์ ศิริโท ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการและเลขานุการ
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายไพฑูรย์ พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอ ประธาน
2 นายมนัสศักดิ์ ขาวสลับ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
3 นางกรรณิการ์ มั่นชาติ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวสาธิตา ดวงเด่น ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นายคำพงษ์ แทนหอม ครูธุรการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
18.เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายธนภัทร ศรีโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ประธาน
2 นางฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
3 นางอุบลรัตน์ กาญจนเสน ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
4 นางอมร กมล ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางสายสิน เพชรดา ครูโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการและเลขานุการ
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นางสุกานดา ใจแข็ง ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางสาวนภสร ท่วงที ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางประยอม คำหงษา ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
5 นางทัศนาพร แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นางประยอม คำหงษา ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
3 นางสาวนภสร ทวงที ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสุกานดา ใจแข็ง ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นางทัศนาพร แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางจินดา แก้วธรรม ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
2 นายชัยณรงค์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
3 นายสมชาย กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางบุญส่ง สีน้อย ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางจิตสุดา เสมอศรี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
4 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร วิเชฏฐพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการและเลขานุการ
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางบุญเรือน จันทร์พลงาม ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางกรรณิกา กาญจนพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นางสุนันท์ โมหา ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
4 นางทองสา ทำนุ ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางสาวถนอมนวล พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายพีรวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ ประธาน
2 นางสาวมณีวรรณ ศรวิชัย ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายสุชาติ คู่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
4 นางพนิตตา จันมา ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
5 นายอรรถพล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายพีรวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ ประธาน
2 นางเพ็ญประภา จันทรา ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางสาวมณีวรรณ ศรวิชัย ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายสุชาติ คู่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
5 นางพนิตตา จันมา ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
6 นายอรรถพล สุรวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา ประธาน
2 นางวิชุดา นันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
3 ดร.อภิรมย์ ลิพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายจรัส ทานะมัย ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายลำปาง ค่ำคูณ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
3 นายสมเดช แสงอรุณ ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา กรรมการ
4 นางณัฏฐกัญญา มักผล ครูโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการและเลขานุการ
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 นายประวิตร ตระกูลวิทยานัน ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางสาวฟาริดา ไชยวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
3 นายสิทธิพงษ์ วอทอง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางสาวสุภาวดี ชูผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางปภาพินน์ จันมนตรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางสาวสุภาวดี ชูผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นายสิทธิพงษ์ วอทอง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางสาวฟาริดา ไชยวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
5 นางปภาพินน์ จันมนตรี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
19.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1 นายธนวัฒน์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายไกรวิทย์ ปะกิริโย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
3 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายนิวัฒน์ กำลังงาม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายวัฒนา แม่นทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1 นายนัติกรณ์ นนทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธาน
2 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายอุ่นใจ จิดาการเจริญ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายคมสันต์ สีทะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
5 นายสุวิทย์ พากเพียร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1 นายธนวัฒน์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายไกรวิทย์ ปะกิริโย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
3 นายนิวัฒน์ กำลังงาม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นายวัฒนา แม่นทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1 นายนัติกรณ์ นนทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธาน
2 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายคมสันต์ สีทะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
4 นางทิพวัลย์ นางวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
5 นายสุวิทย์ พากเพียร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1 นายธนวัฒน์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายนิวัฒน์ กำลังงาม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายไกรวิทย์ ปะกิริโย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
4 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นายวัฒนา แม่นทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1 นายนัติกรณ์ นนทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธาน
2 นายคมสันต์ สีทะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
3 นายอุ่นใจ จิดาการเจริญ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
5 นายสุวิทย์ พากเพียร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1 นายธนวัฒน์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายนิวัฒน์ กำลังงาม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายไกรวิทย์ ปะกิริโย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
4 นายประกาศิต สมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นายวัฒนา แม่นทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1 นายนัติกรณ์ นนทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธาน
2 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
3 นายอุ่นใจ จิดาการเจริญ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายคมสันต์ สีทะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
5 นายสุวิทย์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1 นายอุทัย สร้อยสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ประธาน
2 นายอุ่นใจ จิดาการเจริญ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายคมสันต์ สีทะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
4 นายสุวิทย์ พากเพียร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
5 นายนัติกรณ์ นนทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการและเลขานุการ
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1 นายอุทัย สร้อยสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ประธาน
2 นายนัติกรณ์ นนทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
3 นายอุ่นใจ จิดาการเจริญ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายคมสันต์ สีทะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพยอม กรรมการ
5 นายสุวิทย์ พากเพียร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
6 นายสุวิทย์ พากเพียร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม