คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสาวมยุรี สารีบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายธนบูลย์ รุญเจริญ รักษาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสาวนุชนาฎ ดวงมาลา รักษาผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
6 นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข รักษาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
7 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
8 นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
9 นางสาวมยุรี สารีบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
10 นายลมัย พวงเพ็ชร ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
11 นายชุติ เจริญศรีเมือง ประธานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
12 นายสมยศ ภูสิงห์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
13 นายวิมล มูลสาร ประธานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
14 นายพิชิต ศิริชนะ ประธานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
15 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ประธานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
16 นายวิทวัส รัตโน ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทร์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
17 นายปรีชา ทองอินทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
18 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
19 นายธีรเดช บุญเนตร ประธานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
20 นายธนบูลย์ รุญเจริญ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
21 นางสาวนุชนาฎ ดวงมาลา รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
22 นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
23 นางพัชรี สามารถ นักวิชาการศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
24 นางธัญรดา บุญโต นักวิชาการศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
25 นางธนิทอร หอมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
26 นางจิรวรรธิ์ ยังใจ นักวิชาการศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
27 นางพรญ์มณี วิชัยกุล เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
28 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
29 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
30 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
31 นายทองคำ รักษาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ประธานกรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
32 นางสุจิตรา ภูมิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
33 นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก กรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
34 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก กรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
35 นายสหราช บุญไทย ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
36 นางมัจฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
37 นายสมรักษ์ พรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา ประธานกรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
38 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธานกรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
39 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
40 นายทองหล่อ สิงห์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
41 นายสาน แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
42 นายประพัฒน์ รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
43 นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
44 นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมฯ ประธานกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
45 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) รองประธานกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
46 นายปราโมทย์ โคตพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
47 นายวัชระ จันทร์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
48 นางจิตรา กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
49 นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
50 นางสาวกัญชพร เครือคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
51 นายเพชร วงพรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธานกรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
52 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
53 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
54 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
55 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
56 นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
57 นายชาญ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
58 นายพิชิต ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธานกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
59 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมฯ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
60 นายวรุฒม์ มั่นจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
61 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
62 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินฯ กรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
63 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
64 นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
65 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
66 นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
67 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธานกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
68 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
69 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
70 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
71 นางสุมาลี แก้วโมกข์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
72 นายเนติวัฒน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชาสามัคคี กรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
73 นายอัศวิน เกษสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
74 นายวินัย พิมาทัย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
75 นายสมัย ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ประธานกรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
76 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว รองประธานกรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
77 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
78 นายประกอบเกียรติ ไชยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
79 นางสาวมยุรี สารีบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
80 นายมานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
81 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
82 นายทวี ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
83 นางมาริษา พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
84 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
85 นายทินกร มณีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
86 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
87 นายอัครินทร์  ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
88 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
89 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะยอม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
90 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
91 นายอุทัย สร้อยสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่น กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
92 นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
93 นายโผน ธรรมทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
94 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธานกรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
95 นายชุติ เจริญศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
96 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
97 นายปิยะ การะเกด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
98 นายจินดา ศรีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
99 นายวชิระ ฉวีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำตื้อฯ กรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
100 นายรังสฤษฏ์ บุตรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
101 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการและเลขานุการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
102 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธานกรรมการการศึกษาปฐมวัย
103 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 กรรมการการศึกษาปฐมวัย
104 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการการศึกษาปฐมวัย
105 นายเกียรติคุณ สืบหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรานฯ ประธานกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
106 นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงฯ รองประธานกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
107 นายโกศรี พันธ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
108 นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ กรรมการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
109 นางดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง(ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
110 นายทวี พรมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง(กล) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
111 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
112 นางรุ่งนภา หลักเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
113 นางปรมาภรณ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
114 นางสาวปิยะพร ทำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
115 นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
116 นางสุกัญญา จำปาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
117 นางทิพาพร ศรีลามล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
118 นางลำไพร หล้าศรี ครูโรงเรียนบ้านอาราง รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
119 นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
120 นางสาวนวพร ขันทอง ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
121 นางอันฉลา ศรีสุข ครูธุรการโรงเรียนบ้านจอกฯ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
122 นางรุ่งฤทัย คงศรีลา ครูธุรการโรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย กรรมการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
123 นางสาวกิตติภรณ์ โทศก ครูธุรการโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
124 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
125 นายศุภนัฏฐ์ ผลดี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อฯ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
126 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ ดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
127 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการดูแลระบบเว็บไซต์และเอกสารในระบบการแข่งขัน
128 นายพลกฤต บุตรอุดม นักประชาสัมพันธ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่าย ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
129 ว่าที่ร.ต.อมร ศรีอนันต์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่าย ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
130 นางวิชุดาภรณ์ อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการคณะกรรมการฝ่าย ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
131 นางพรญ์มณี วิชัยกุล เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการคณะกรรมการฝ่าย ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
132 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฝ่าย ถ่ายภาพกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
133 นายศรีปราชญ์ วงศ์แก้ว รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
134 นางตันหยง กิ่งบรรเทา รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
135 นางศุภนันท์ เส้นคราม นักวิชาการพัสดุ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
136 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
137 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
138 นางจิรวรรธิ์ ยังใจ นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
139 นางศุภาวรรณ ยงกุล นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
140 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
141 นายบัวผัน กุลบุตร ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
142 นางสิริเกษม พรหมศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
143 นางพรรณปวีย์ สาระพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
144 นางพิสมัย ทองโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
145 นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
146 นางสาวฐิติกานต์ กันตรง ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
147 นางสาวคนึงนิจ บัวศรียอด ครูโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
148 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
149 นางสาวอุไรวรรณ สิงห์ทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
150 นางสาวอนัญญา หอมคำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
151 นางสาวภัทธา วรรณพฤษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
152 นางสาวพรรณวดี พละศักดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
153 นายรัชพล ลาพันธ์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านผือ
154 นายอภิรมย์ ลิพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
155 นางพงษ์ลดา จักขุพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
156 นางเกตน์นิภา ภูมิโยธา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
157 นางอาภรณ์ เถาว์โท ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
158 นางสาวภาวิณี ทรัพยาคม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
159 นายวิทูลย์ บุญชม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
160 นายสมบูรณ์ เครือหอม นักการภารโรงโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
161 นายถาวร พิบูลย์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
162 นางพิสมัย ศรีโสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
163 นางกมล ชูกลิ่น ครู โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
164 นางธัญญาภรณ์ บรูณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
165 นางสาวชุติณัชชา ขจรวุฒิจรเดช ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
166 นางศุภรัตน์ สมบัติ ธุรการโรงเรียนบ้านสามเส้า คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
167 นายวสันต์ สืบมา ธุรการโรงเรียนบ้านแดง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
168 นาย คำพงษ์ แทนหอม ธุรการโรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
169 นางสาวสุพรรณ ลาพรหมมา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนแดง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
170 นางสาว สมพร คำลอย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
171 นายภูริณัฐฎ์ เนียมพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนสูง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
172 นางสาวละอองดาว ใจกลัด ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนสูง (กล.) คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
173 นางกัลยาวรรณ ไชยปัญญา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโนนสูง (กล.) คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
174 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย ผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์บริหารจัดการการแข่งขัน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
175 นายวิชาญ พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์บริหารจัดการการแข่งขัน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
176 นายศุภนัฏฐ์ ผลดี โรงเรียนโนนคําตื้อจตุราษฎร์วิทยา ผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์บริหารจัดการการแข่งขัน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม