#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตูม ศรีรัตนะ
1.เด็กชาย กิติพงษ์ วิงวัน
2.เด็กชาย พันธนา ปลาวาฬ
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อุสาหะ
4.เด็กชาย วาคิม สีอ่อน
5.เด็กชาย ธีรพงศ์ พันธ์คำ
6.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุสาหะ
7.เด็กชาย พีรพงศ์ คุณสิม
8.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
9.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
10.เด็กหญิง กาญจนา อุสุ
11.เด็กชาย เจริญ แนบเนียม
12.เด็กชาย เอกพล เบ้าทอง
13.เด็กชาย ธนากร ละครศรี
14.เด็กหญิง สุนิทรา แนบเนียม
15.เด็กหญิง สุพัตรา ลาวเมือง
16.เด็กหญิง พลอยผกา เเนบเนียม
17.เด็กหญิง สุพิชญา ทองด้วง
18.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
19.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ส่วงเมา
20.เด็กหญิง สุวรรณา ลาวเมือง
21.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
22.เด็กหญิง กาญจนา ราดมะโน
23.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
24.เด็กหญิง ชลิตา ทองด้วง
25.เด็กหญิง ปิยวรรณ นาคี
26.เด็กหญิง สุธิดา เสนาพรม
27.เด็กหญิง สาริกา ศรีอ่อน
28.เด็กหญิง วรรณิศา แนบเนียม
29.เด็กหญิง พัชราพร ลาวเมือง
30.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
1.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
2.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
3.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
4.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
5.นางสาว ราตรี คงมาก
6.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
7.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม