#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านขุนหาญ น้ำตกห้วยจันทน์
1.เด็กชาย นราธร ตองอบ
2.เด็กหญิง กนกวรรณ บุษผล
3.เด็กหญิง ภัคธีมา สุขเเสงสว่าง
4.เด็กหญิง สุพิชชา เคนบุญ
5.เด็กหญิง รุจาภา พันลำ
6.เด็กหญิง ภิรมณ์ญา โพธิ์กระสังข์
7.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
8.เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีสองเมือง
9.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
10.เด็กหญิง เวธิตา ทองวิจิตร
11.เด็กหญิง อังคนา ไวเเสน
12.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
13.เด็กหญิง ชาลิสา ทองละมุล
14.เด็กหญิง นัชฌา ศรีอุดม
15.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
16.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
17.เด็กชาย วิริทธิ์พล ปัญญา
18.เด็กชาย กิตติภพ ขวัญหอม
19.เด็กชาย จิรภัทร วิชัย
20.เด็กชาย ทินกร อนุพันธ์
21.เด็กชาย วรโชติ อุปสุข
22.เด็กชาย นครินทร์ คำสุนาง
23.เด็กชาย ก้องภพ ชัยวงค์
24.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
25.เด็กชาย สมรภูมิ โพธิสาร
26.เด็กหญิง ศุภมาศ สรรพศรี
27.เด็กชาย เอกอนันต์ พงษ์เสน่ห์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
2.นางสาว เข็มมาลา บุตรดาวงศ์
3.นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
4.นางสาว วาสนา ศรีกะชา
5.นางสาว วรัญญา นาคญวน
6.นาย จิระพันธ์ เพ็ญญะ
7.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม