#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ศรีรัตนะ
1.เด็กชาย อโนทัย วันทะวงค์
1.นาง รัตติยากรณ์ ใจเครือ
2 โรงเรียนบ้านพยอม น้ำตกห้วยจันทน์
1.เด็กชาย นำบุญ รังษี
1.นาย คมสันต์ สีทะ
3 โรงเรียนบ้านขุนหาญ น้ำตกห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ทินกร อนุพันธ์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม