#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น พนมดงรัก
1.เด็กหญิง ภัณฑิยา วงศ์กระโซ่
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
2 โรงเรียนบ้านพยอม น้ำตกห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ยศกรณ์ วงษ์มณี
1.นาย คมสันต์ สีทะ
3 โรงเรียนบ้านขุนหาญ น้ำตกห้วยจันทน์
1.เด็กชาย วิริทธิ์พล ปัญญา
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม