#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ศรีรัตนะ
1.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) เบญจลักษ์
1.นาย ชัยวัฒน์ สีสาลี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น เมืองกันทร์
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
4 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ภูกระจาน
1.เด็กชาย กฤษฏา กงล้อม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม