#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธรธรณ์ พันธ์แก่น
1.นางสาว สุพัตตรา ดวงเด่น
2 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา เมืองกันทร์
1.เด็กชาย วรเวช แก้วมะ
1.นาย สุริยา นนทา
3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ภูกระจาน
1.เด็กชาย อนุภัทร์ สิมนาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
4 โรงเรียนบ้านขุนหาญ น้ำตกห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ก้องภพ ชัยวงศ์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
5 โรงเรียนบ้านพยอม น้ำตกห้วยจันทน์
1.เด็กชาย พิพัฒน์ แก้วลอย
1.นาย คมสันต์ สีทะ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม