#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านปุน ศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนากร ติงสะ
1.นางสาว โสภา วันทะวงค์
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เบญจลักษ์
1.เด็กชาย กฤษฎา พิริเกรง
1.นาย ไชยา ดวงแก้ว
4 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ภูกระจาน
1.เด็กชาย วัฒพล ทองอ้ม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม