#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ศรีรัตนะ
1.เด็กชาย อุ้มบุญ วงค์เมือง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เบญจลักษ์
1.เด็กชาย สุทธิกานต์ อำภะรัตน์
1.นาย ไชยา ดวงแก้ว
3 โรงเรียนบ้านพยอม น้ำตกห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง รัตติกาล ระงับภัย
1.นาย คมสันต์ สีทะ
4 โรงเรียนบ้านขุนหาญ น้ำตกห้วยจันทน์
1.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม