1. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
0811 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
2.เด็กหญิง ณิชาพิมพ์ ทองบ่อ
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
2. โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0336 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักรินทร์ กุลบุตรดี
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวอ่อน
3. โรงเรียนชนะใช้กิจการ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
92.40
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กณิกา โภคพันธ์
1.นาง สมควร กลมพันธ์
4. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
97.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ มะโนธรรม
2.เด็กหญิง ภาวดี บุตรชาติ
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
7. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0062 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สดุดี ทองดา
2.เด็กชาย ประวิทย์ คำมาโฮม
3.เด็กชาย วัชรพล สาระบูรณ์
4.เด็กชาย จิรวัฒน์ ใบปก
5.เด็กชาย ธีรนัย วระพุฒ
6.เด็กชาย เนรมิตร คำศรี
7.เด็กชาย ทรงชัย พวงพันธ์
8.เด็กชาย พงษ์ศิริ แก้ววงษา
1.นาย สีวรา บึงไกร
2.นาย ศุภณัฏฐ์ ผลดี
3.นาย จันทร์ทร ปัญญาวัน
8. โรงเรียนบ้านโนนสูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0274 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นางสาว สมพร คำลอย
0075 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
9. โรงเรียนบ้านกระเจา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัฏฐวัฒม์ เครือพันธ์
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
11. โรงเรียนบ้านกระทิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0101 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม
1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
0097 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิสา พิญญาณ
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
12. โรงเรียนบ้านกระบี่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
13. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
14. โรงเรียนบ้านกระเบา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0104 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พวงมะลิ
1.นาง ณัฐมาลี มิ่งขวัญ
15. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
16. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
17. โรงเรียนบ้านกระหวัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ญาณวรุตม์ เยื่อไม้
2.เด็กหญิง สุทธิตา จำปาใด
1.นาง สุรีรัตน์ อุ่นจิตร
2.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประกายแก้ว กงล้อม
2.เด็กหญิง พุทธิตา หลังคา
1.นาง สุรีรัตน์ อุ่นจิตร
2.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศกร คณนา
2.เด็กชาย ภานุกร มะณีจันทร์
3.เด็กหญิง อัญญาดา อินธิเดช
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
2.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
18. โรงเรียนบ้านกราม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทีปกร ไพรป่า
2.เด็กชาย อาทิตย์ พงค์วัน
3.เด็กชาย จิรภัทร ทิพเนตร
4.เด็กหญิง จิรัฐติกาล ศรสันต์
5.เด็กหญิง ธนพร ติงสะ
6.เด็กหญิง สุปาณี ปลงใจ
7.เด็กชาย กรทักษ์ โสภา
8.เด็กชาย กิตตินันท์ สัมพันธ์
9.เด็กชาย ต้นพิพัฒน์ ทันอินอาจ
10.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ จันทร์ขาว
11.เด็กหญิง นวรัตน์ ดวงแก้ว
12.เด็กชาย หัสดิน สิงห์คำ
13.เด็กหญิง วิรัลยุพา ไสยพันธ์
14.เด็กหญิง ประภัสรา สุพรรณ
15.เด็กหญิง นรินทิพย์ โสภา
16.เด็กชาย มติมนต์ สีเสมอใจ
17.เด็กชาย อภิวัฒน์ สุพรรณ
18.เด็กชาย เณติกรณ์ แหวนเพชร
19.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สามารถ
20.เด็กชาย ปฏิพัทธ์ สามารถ
1.นาย ไกรสร อนันต์
2.นาย กิตติศักดิ์ โคตรบุรี
3.นางสาว สุณิสา พิมภา
4.นางสาว จินตนา คำมีวงษ์
5.นางสาว ฐิติพร โพธิชัย
19. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
20. โรงเรียนบ้านกันจด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
21. โรงเรียนบ้านกันจาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
22. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0788 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ โพธิวัน
2.เด็กหญิง ธนัชชา สุขอ้วน
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาง สุภาพร แก้วทอง
0787 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญา อรรคชัย
2.เด็กหญิง สุพรรณี ศรีบุรี
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาย สัญชัย ปุณประวัติ
0316 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0338 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรวรรณ แก้วคง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
0337 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วัชชิราภรณ์ สายทอง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวลิน หงษ์คำ
2.เด็กชาย กฤษนัย วงค์ชา
3.เด็กหญิง อนุสรา เข็มทอง
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาง สุภาพร แก้วทอง
0404 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิภาณ สลับศรี
2.เด็กหญิง สุวนันท์ สีหะวงค์
1.นาย พัฒนะ อรรคชัย
2.นาง กัลยา ขันติวงศ์
0323 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ พวงกลับ
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0325 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นวพร พรมมาสุข
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0317 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0324 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
23. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0734 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุพงษ์ ศรีจันทร์
2.เด็กหญิง ทิพย์เกษร แสนพันดร
3.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สมาน
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
0048 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สาริศา เสน่หา
2.เด็กหญิง รัชดาพร ศรีมงคล
3.เด็กหญิง อรกมล กระจับเงิน
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
24. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0789 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญชัย วงศ์นิล
2.เด็กชาย จิณณวัตร์ ศิริเทศ
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุษกร ทองละมุล
2.เด็กหญิง รุ่งรวิน สมรัตน์
3.เด็กหญิง ณัฎฐธิดา สุขเย็น
4.เด็กหญิง ศิรภัสสร สมรัตน์
5.เด็กหญิง ณัฐวัณย์ ประจัน
6.เด็กหญิง ปุญญิศา สมรัตน์
7.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มนตรีวงศ์
8.เด็กหญิง กชภัส สมรัตน์
9.เด็กหญิง กานต์พิชชา แก้วโมกข์
10.เด็กหญิง ฐิติมา พานสายตา
1.นาง ภัคภร เลิศศรี
2.นาง รัตนา พิมพร
3.นางสาว ธนิตา สมรัตน์
25. โรงเรียนบ้านกันทรอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0818 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัชริศ ศรีมงคล
2.เด็กหญิง สิรภัทร สุพงษ์
3.เด็กหญิง สุภารัตน์ สุพงษ์
4.เด็กหญิง เหมียว มนตรีวงษ์
5.เด็กหญิง บุญญิสา สุพงษ์
6.เด็กหญิง บุญยานุช สุพงษ์
7.เด็กชาย สัจจาวุฒิ สมรัตน์
8.เด็กชาย ศิรชัช เลิศศรี
9.เด็กชาย ทวีมงคล ไชยทิพย์
10.เด็กชาย จิรายุ เพ่งพิศ
1.นาย สมคิด ศิริโท
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
3.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
26. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
27. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
28. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
29. โรงเรียนบ้านแก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
30. โรงเรียนบ้านขนาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
31. โรงเรียนบ้านขนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
32. โรงเรียนบ้านขนุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0233 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยวัช พลวาปี
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
33. โรงเรียนบ้านขะยูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิรวัฒน์ เกสรสร้อย
2.เด็กชาย แก้วศักดิ์สิทธิ์ สมแก้ว
1.นาย ดวงตา บุญชาลี
2.นาง ปิยากร มาหา
34. โรงเรียนบ้านขุนหาญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0656 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
87.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทินกร อนุพันธ์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
0658 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นราธร ตองอบ
2.เด็กหญิง กนกวรรณ บุษผล
3.เด็กหญิง ภัคธีมา สุขเเสงสว่าง
4.เด็กหญิง สุพิชชา เคนบุญ
5.เด็กหญิง รุจาภา พันลำ
6.เด็กหญิง ภิรมณ์ญา โพธิ์กระสังข์
7.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
8.เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีสองเมือง
9.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
10.เด็กหญิง เวธิตา ทองวิจิตร
11.เด็กหญิง อังคนา ไวเเสน
12.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
13.เด็กหญิง ชาลิสา ทองละมุล
14.เด็กหญิง นัชฌา ศรีอุดม
15.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
16.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
17.เด็กชาย วิริทธิ์พล ปัญญา
18.เด็กชาย กิตติภพ ขวัญหอม
19.เด็กชาย จิรภัทร วิชัย
20.เด็กชาย ทินกร อนุพันธ์
21.เด็กชาย วรโชติ อุปสุข
22.เด็กชาย นครินทร์ คำสุนาง
23.เด็กชาย ก้องภพ ชัยวงค์
24.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
25.เด็กชาย สมรภูมิ โพธิสาร
26.เด็กหญิง ศุภมาศ สรรพศรี
27.เด็กชาย เอกอนันต์ พงษ์เสน่ห์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
2.นางสาว เข็มมาลา บุตรดาวงศ์
3.นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
4.นางสาว วาสนา ศรีกะชา
5.นางสาว วรัญญา นาคญวน
6.นาย จิระพันธ์ เพ็ญญะ
7.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
91.80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิริทธิ์พล ปัญญา
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
2.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
3.เด็กหญิง สุจิตรา ทองละมุล
4.เด็กหญิง มณีทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กชาย นราธร ตองอบ
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
93.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
35. โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัญญาดา ครองชัย
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูวดล อินธิเดช
2.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
36. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
37. โรงเรียนบ้านคำกลาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
38. โรงเรียนบ้านคำสะอาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญญาพร พวงจำปา
2.เด็กหญิง อิมทิรา จันทร
3.เด็กหญิง พัชรากร รัตนวัน
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นางสาว สมคิด สืบสิมมา
39. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0792 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ผกาวรรณ อ่อนทรวง
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรพรต วิลา
2.เด็กหญิง กุลธิดา คืนผล
3.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาตรง
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นาย นพดล อุตรักษ์
0810 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิตา พลแสน
2.เด็กหญิง ธนาภา ผลจันทร์
1.นางสาว กฤษณา ยอดเอื้อ
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
40. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0755 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ธิอามาตย์
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ ไชยปัดสา
3.เด็กชาย ธีรเมธ บัวหยาด
1.นางสาว สุจิตร อ่อนทรวง
2.นาง สุจิตร นามบุตร
0243 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิรวิทย์ เชิดสูงเนิน
2.เด็กชาย วัชรพล สารทอง
3.เด็กหญิง พศิกา พันธุ์บุปผา
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
0250 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร แสวงนาม
2.เด็กชาย จิรพัฒน์ พรมมาโฮม
3.เด็กชาย วีระวุฒิ ไชยปัดสา
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
0757 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ตะวัน ภูษา
2.เด็กชาย เฉลิมชัย พันธ์บุปผา
3.เด็กชาย กิตติภูมิ สุโกพันธ์
1.นาย สมจิต ชาภักดี
2.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
41. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัสกร โสดแก้ว
2.เด็กหญิง รัชฎาพร อุ่นแก้ว
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
0013 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิวาพร โสดแก้ว
2.เด็กหญิง สุรภา มุสิกะพันธ์
3.เด็กหญิง อลิสา จินตนาพร
4.เด็กหญิง ณัฐติยา คำสิงห์
5.เด็กหญิง สิริวิมล นวลแสง
6.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
1.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
3.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
0240 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว หทัยรัตน์ จันทร์เปรียง
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
0025 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐทิชา ปริทา
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
0603 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บงบุตร
1.นาง ศิรยา ไสว
42. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
43. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
44. โรงเรียนบ้านจองกอ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0098 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาษิตา สมเพชร
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
45. โรงเรียนบ้านจะเนียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพปภา พันนา
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
0241 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาดา สายสุวรรณ
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
46. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ จูมสิมมา
1.นาย วิชัย สาสาย
0081 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
1.นางสาว ปริญดา จันทร์ค้ำ
47. โรงเรียนบ้านจานบัว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
48. โรงเรียนบ้านจานเลียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
49. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
50. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
51. โรงเรียนบ้านชำเขียน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
52. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
53. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
54. โรงเรียนบ้านชำม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0018 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลฉัตร กุลศิริ
2.เด็กหญิง ฉัตรชนก พัดทาบ
3.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ นะวะคำ
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
2.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
55. โรงเรียนบ้านซะวาซอ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
56. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
57. โรงเรียนบ้านซำตาโตง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรายุทธ สุระดนัย
2.เด็กชาย วิทยา วรรณทอง
3.เด็กชาย ก้องภพ พาราศรี
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
0231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพล เพชรใสดี
2.เด็กชาย ศราวุธ ทองสาย
3.เด็กหญิง วิจิตรา เหล่าแค
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์หัวโทน
0277 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ เด็ดดวง
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
58. โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
59. โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
60. โรงเรียนบ้านซำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
61. โรงเรียนบ้านดอนข่า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0128 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดวงตะวัน ดวงพล
2.เด็กหญิง ทักขิณา มะปรางค์
1.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
2.นางสาว ภัทรวดี บุญทอง
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิชา มะปราง
2.เด็กชาย ณัฐกรณ์ เล็งสุวรณ
3.เด็กชาย พิพัฒน์ ดวงพล
4.เด็กหญิง สุพิชฌา มะปราง
5.เด็กหญิง อภิสรา สุนทะมาตย์
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
62. โรงเรียนบ้านดอนเขียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
63. โรงเรียนบ้านด่าน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0276 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะรัตน์ ทองวร
1.นางสาว ดารณี วงศ์เจริญ
64. โรงเรียนบ้านดาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0108 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา มั่งจีน
3.เด็กหญิง วรัญญา ไพรจันดา
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
65. โรงเรียนบ้านดู่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0327 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติกาล ไตรศรีธนาเลิศ
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
0329 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภคพร ปรีเปรม
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทองวิจิตร
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
0345 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทองระมุน
2.เด็กชาย ปวริศ วัดรจันทร์
3.เด็กชาย วงศ์วิชญ์ กิ่งนอก
4.เด็กหญิง สุภาวรรณ ภักดี
5.เด็กหญิง ฐิดาภา ไตรศรีธนาเลิศ
6.เด็กหญิง ปาลิตา ภายอุ่ม
7.เด็กหญิง วิลาสินี เวียงคำ
8.เด็กหญิง ศิริมาพร เข็มใคร
9.เด็กหญิง อมราพร ทองละมุล
10.เด็กชาย สุรเเชษฐ์ ฮาดทักษ์วงษ์
11.เด็กชาย พรชัย ทองวิจิตร
12.เด็กชาย นิรัตน์ ภายอุ่ม
13.เด็กหญิง ปิยะดา คงดี
14.เด็กหญิง ศุภสุตา น้อยศรี
15.เด็กหญิง แก้วการณ์ สำราญสุข
16.เด็กหญิง พิมพ์สุจี ศรีระเริญ
17.เด็กชาย อัยการ ไตรศรี
18.เด็กหญิง ณัฐธิดา จงใจ
19.เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ ภายอุ้ม
20.เด็กหญิง ปานจันทร์ ปานทอง
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
3.นาย สันติ นรินทร์
4.นาง พรพิมล วงพินิจ
5.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
6.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
0287 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุพงษ์ ปรีเปรม
2.เด็กชาย สุริยนต์ เลาะหะมาน
3.เด็กชาย วีรพงศ์ ถินแดง
4.เด็กชาย พลากร ทองแสง
5.เด็กชาย ชานน ซื่อจริง
6.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ช้างขวัญยืน
7.เด็กชาย ทินกฤต ทองวิจิตร
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นางสาว อรทัย ใสแสง
3.นาง นิตตรา แถวประโคน
66. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
67. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณพร ยอดสิงห์
1.นาง บังอร เพริดพราว
68. โรงเรียนบ้านเดื่อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
69. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
70. โรงเรียนบ้านโดนอาว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ต่ายฤทัย วรรณพงษ์
2.เด็กหญิง วานิสสา ป้องคำสิงห์
3.เด็กหญิง อิติกานต์ อัตพงษ์
4.เด็กหญิง วรรณวิสา เลือดกระโทก
5.เด็กหญิง อรพิมล เท่าสิงห์
1.นาย เรวัติ ศรีนุเคราะห์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
0171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธร พงษ์อ่อน
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองแกะ
3.เด็กหญิง สุนิสา หวลคนึง
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิเทพ ประยศ
1.นาง อารยา บุญโฮม
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรวรินทร์ โคสา
2.เด็กหญิง อรัญญา สุภาพ
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
71. โรงเรียนบ้านตระกวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยวัตน์ แซ่เซียว
2.เด็กชาย ธวงษ์ พันธ์ชัย
3.เด็กชาย เสกสรร จันที่สุด
1.นางสาว วิริยา โยธา
72. โรงเรียนบ้านตระกาจ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0160 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยาณี ถันทอง
2.เด็กหญิง นันทปรีดา แก้วบุญตา
3.เด็กชาย ชัยทัต เอาะน้อย
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นางสาว นัชชา สารคุณ
73. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เมฑาวี ช่วยสงค์
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ รูปคำ
1.นาง นงค์ แสงเดช
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ฤทธิ์บำรุง
2.เด็กหญิง จิราพร ยี่สุ่น
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ ลุยตัน
1.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
2.นาย ใหม่ สาสังข์
0657 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรธิดา ภูมี
2.เด็กหญิง เยาวพา ชุมแสง
3.เด็กหญิง พิชย์นาฏ เพ็ชรดี
1.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
2.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุขสันต์ เนียมมูล
2.เด็กชาย กฤษฎา สีหา
3.เด็กชาย อนุชา วาไชยะ
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
0731 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาพร เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง สิริยากร เนียมมูล
1.นาง สุมาลี ละม่อม
74. โรงเรียนบ้านตาเครือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
75. โรงเรียนบ้านตาแท่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0280 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาคม ศิรินัย
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุษราคัม พิมาร
2.เด็กหญิง สุพิชชา ชุมสิทธิ์
3.เด็กหญิง ปัญจพร ประครอง
1.นาง โสรดา บูรพา
2.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
76. โรงเรียนบ้านตานวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
77. โรงเรียนบ้านตาแบน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
78. โรงเรียนบ้านตาปรก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
79. โรงเรียนบ้านตายู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
80. โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0652 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
95.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุภัทร์ สิมนาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
81. โรงเรียนบ้านตาเส็ด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
82. โรงเรียนบ้านตาหมื่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัครวิชญ์ วรพันธุ์
2.เด็กชาย ณัฐวัชต์ จันทกรณ์
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นาง เรไร รังใส
83. โรงเรียนบ้านตาเอก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0750 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
2.เด็กชาย ธนกร ยงเพชร
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
0175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย เฉลิมชาติ ดวงวิจิตร
3.เด็กชาย กวีศักดิ์ คำพินิจ
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภชัย สุยะดา
2.เด็กชาย อภิรักษ์ ศักดิ์ศรีจันทร์
3.เด็กชาย จักรกฤษณ์ บู่แก้ว
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0284 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0236 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
84. โรงเรียนบ้านตูม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0044 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
3.เด็กหญิง วิภาดา กิ่งก้าน
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
0014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โอเปิ้ล กิ่งก้าน
2.เด็กหญิง มยุรี ธงชัย
3.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
4.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
5.เด็กชาย อุดมศักดิ์ รอดภักดี
1.นางสาว วิรัญรัฏฌา รัตโน
2.นางสาว อำพร เวียงคำ
0659 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิติพงษ์ วิงวัน
2.เด็กชาย พันธนา ปลาวาฬ
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อุสาหะ
4.เด็กชาย วาคิม สีอ่อน
5.เด็กชาย ธีรพงศ์ พันธ์คำ
6.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุสาหะ
7.เด็กชาย พีรพงศ์ คุณสิม
8.เด็กชาย ชัยนันท์ กันศัตรู
9.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
10.เด็กหญิง กาญจนา อุสุ
11.เด็กชาย เจริญ แนบเนียม
12.เด็กชาย เอกพล เบ้าทอง
13.เด็กชาย ธนากร ละครศรี
14.เด็กหญิง สุนิทรา แนบเนียม
15.เด็กหญิง สุพัตรา ลาวเมือง
16.เด็กหญิง พลอยผกา เเนบเนียม
17.เด็กหญิง สุพิชญา ทองด้วง
18.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
19.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ส่วงเมา
20.เด็กหญิง สุวรรณา ลาวเมือง
21.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
22.เด็กหญิง กาญจนา ราดมะโน
23.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
24.เด็กหญิง ชลิตา ทองด้วง
25.เด็กหญิง ปิยวรรณ นาคี
26.เด็กหญิง สุธิดา เสนาพรม
27.เด็กหญิง สาริกา ศรีอ่อน
28.เด็กหญิง วรรณิศา แนบเนียม
29.เด็กหญิง พัชราพร ลาวเมือง
30.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
1.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
2.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
3.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
4.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
5.นางสาว ราตรี คงมาก
6.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
7.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
0643 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรากร ยาดี
2.เด็กชาย แมน เรื่อเรือง
3.เด็กชาย อัธพล พรมภักดิ์
4.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
5.เด็กชาย พงศ์พลิน ดวงใจ
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาย ธีรวุฒิ แก้วคะตา
3.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
0096 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
90.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วันเพ็ญ เบ้าทอง
2.เด็กหญิง ณัฐวดี ต้นเกษ
3.เด็กหญิง จรรยภร คุณแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรี หญิงสุกัลยา อัมภรัตน์
2.นางสาว ศิรินภา ชื่นตา
0094 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
2.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
3.เด็กหญิง รัตน์ติยา สิมศรี
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
2.นางสาว วิลาวัลย์ แก้วฤทธิ์
0377 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญโกมล
2.เด็กชาย ธนชัย ลีลาศ
3.เด็กชาย สุรพล ลำเฟือย
4.เด็กชาย บุญรุ่ง คุณสิม
5.เด็กชาย กิตตินันท์ เสนาพรม
6.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
7.เด็กหญิง วารุณี วรรณธรรม
8.เด็กหญิง กวินธิดา กันศัตรู
9.เด็กหญิง บงกช มะตูม
10.เด็กหญิง อุลัยลักษณ์ วงศ์ใส
1.นาง อุ่นใจ จิดาการเจริญ
2.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
3.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
0758 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุสรณ์ แนบเนียม
2.เด็กชาย ชาติกล้า กันศัตรู
3.เด็กชาย อานนท์ กาทอง
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง กัญญา อุสาย
0791 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภสร จันทะศรี
1.นางสาว ธีริศรา ยาสี
85. โรงเรียนบ้านโตนด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0026 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ไปแดน
2.เด็กหญิง ปารีณา บุญใหญ่
3.เด็กหญิง กฤษฎาภรณ์ ทองด้วง
1.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
2.นางสาว ศรีสุรางค์ ผ่องศิริ
86. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
87. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
88. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
89. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง
2.เด็กหญิง วันวิสา บุญนำ
3.เด็กหญิง สุทธิดา เสนาภักดิ์
4.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา
5.เด็กหญิง ดารารัตน์ ปอทอง
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยะ ทสาร
2.เด็กหญิง บุญยนุช สิงห์ซอม
3.เด็กหญิง จิราภา ไชยเชษฐ์
4.เด็กหญิง อดิภา พื้นพรม
5.เด็กชาย กีรเชษฐ์ พิมพา
6.เด็กชาย พีรศักดิ์ โคตรชมพู
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
3.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
0373 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ระพีพงษ์ สิงประเสริฐ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
90. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
91. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
92. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
93. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิมลทา ครองใจ
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรณี ประหม่า
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
94. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
95. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0127 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกอมร ดุสิตา
2.เด็กหญิง สิริวิมล พลขันธ์
1.นาง จารุณี กาวีระ
2.นางสาว ณัฐปภัสร์ สำนักนิตย์
96. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0239 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจริญรุ่ง ถือศร
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
97. โรงเรียนบ้านนาขนวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
98. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
99. โรงเรียนบ้านนารังกา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
100. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
101. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
102. โรงเรียนบ้านโนนแก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
103. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไชยพด พลรักษ์
2.เด็กชาย ณัฐวัตร์ ปู่พะบุญ
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2.นาย สวาท บุตรวงค์
104. โรงเรียนบ้านโนนคูณ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
105. โรงเรียนบ้านโนนงาม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
106. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
107. โรงเรียนบ้านโนนจิก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
108. โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
109. โรงเรียนบ้านโนนเปือย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
110. โรงเรียนบ้านโนนแฝก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
111. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัมรินทร์ สมพงษ์
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
112. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
113. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
114. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
115. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0282 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทศักดิ์ วังชัย
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
0167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชัย อยู่คง
2.เด็กชาย อนันต์ เบ็ญจศักดิ์
3.เด็กชาย อนุชิต โคบุตร
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
0237 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
116. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
117. โรงเรียนบ้านโนนสูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
118. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
119. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
120. โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
121. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
122. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
123. โรงเรียนบ้านบักดอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ บุญเฟรือง
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
0084 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ พิเคราะห์
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
124. โรงเรียนบ้านบึงมะลู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
125. โรงเรียนบ้านปะทาย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ภานุพันธ์ ของอ่อน
1.นาง อรทัย กองสิน
126. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
127. โรงเรียนบ้านปุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0249 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทกร แก้วกนก
1.นาย มหาราช สายเนตร
0348 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา อาการ
2.เด็กชาย ณัฐพล ทัดสา
3.เด็กชาย พชรพล กิจเจริญ
4.เด็กหญิง สุภาพร ไชยนาม
5.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
6.เด็กชาย ศักรินทร์ ควรสุข
7.เด็กชาย ภัคพล ทิพย์สิงห์
8.เด็กหญิง พิชญาภา จันนทรมานนท์
9.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
10.เด็กหญิง นารีนาฏ บัวจันทร์
11.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
12.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
13.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
14.เด็กชาย นรุตย์ชัย เพิ่มผล
15.เด็กหญิง นุจนาถ อ่อนตาม
16.เด็กหญิง วิภาวรรณ เพิ่มผล
17.เด็กหญิง สุริยาพร พรมชาติ
18.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศิริ
19.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
20.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
21.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
22.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทค้า
23.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
24.เด็กหญิง วรรณวิสา ยังกลาง
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
3.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
4.นาย คำมี ขันตีสาย
5.นาย มหาราช สายเนตร
6.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
7.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
8.นางสาว ปนิดา ทุมมา
0793 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัคพล ทิพย์สิงห์
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์ทอง
3.เด็กหญิง อรปรียา ถันทอง
4.เด็กหญิง พิชญาภา จันนทรมานนท์
5.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
6.เด็กหญิง นารีนาฏ บัวจันทร์
7.เด็กหญิง อรทัย บุญจันทร์
8.เด็กหญิง สุภาพร ไชยนาม
9.เด็กหญิง สุภาพร สัมพันธ์
10.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แจ่มเพ็ง
11.เด็กชาย ธนวัฒน์ ลาแพงศรี
12.เด็กชาย นรุดาชัยม์ เพิ่มผล
1.นาย ปราชญา หลักบุญ
2.นาย สุทัศน์ พินิจสอน
3.นางสาว สุปรานี หาญจิต
4.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
0109 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
2.เด็กชาย ธนพล แก้วสระแสน
3.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสารี
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
128. โรงเรียนบ้านผือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0400 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บูรพา นิโรรัมย์
2.เด็กชาย วิทวัฒน์ เจริญตาม
3.เด็กชาย ระภีพัฒน์ เมาหวล
4.เด็กชาย ประวิทย์ ลาดหนองขุ่น
5.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย ขุนทอง
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว พรรณวดี พละศักดิ์
129. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรัญชญา สถิตสุข
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
130. โรงเรียนบ้านพยอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0012 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวีกรณ์ เกษอินทร์
2.เด็กหญิง พิมพร กิวรัมย์
3.เด็กหญิง ดาราพร ในทอง
4.เด็กหญิง สุวิภา จันคณา
5.เด็กหญิง พรนภัส อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง ณิชา วงษ์พินิจ
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
3.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
131. โรงเรียนบ้านพรทิพย์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
132. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0820 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญพร แทนคำ
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
0816 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณิศา ละมูล
2.เด็กหญิง กานต์ธิชา สุขสมบุตร
3.เด็กหญิง พิมพิศา คำเนตร
4.เด็กหญิง นุชริญา แทนคำ
5.เด็กหญิง จิรภัทร พลคำ
6.เด็กหญิง ปวรรัตน์ โพธิ์ขาว
7.เด็กหญิง สุพรรษา โสดามุข
8.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รักโสภา
9.เด็กหญิง นันธิดา แหวนวงค์
10.เด็กหญิง ศศิประภา ดอกพวง
1.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
2.นาง โยทะกา รักโสภา
3.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
133. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
134. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ กำสุข
2.เด็กหญิง วชิรญา วอทอง
1.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
0004 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นัยพินิจ อินทร์ปอง
2.เด็กชาย ศราวุฒิ กวางลา
3.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ เลิศรู้
1.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
2.นาย พรหมพิสุทธิ์ เพิ่มบุญ
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ สายสินธ์ุ
2.เด็กหญิง บัณฑิตา วาสุพิณ
3.เด็กหญิง ดวงแก้ว ชูใจ
1.นาง จริยาวดี กาณวงศ์
2.นางสาว รุ่งนภา ติงสะ
0790 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประกายดาว ตาชั่ง
2.เด็กชาย เจษฎางค์ ธูปเทียน
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
2.นางสาว วรรณภา บุญแสน
135. โรงเรียนบ้านเพ็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
136. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะฉัตร อึ้งจุ้ย
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ วรรณทอง
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
137. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0775 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบ็ญจมาศ โพธิสาร
2.เด็กหญิง ธัญชนก งอนสวัน
3.เด็กหญิง วนัชพร จันทสนธิ์
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
2.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
0705 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิรชัช ถูกหมาย
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0019 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ อาจภักดี
2.เด็กหญิง สโรชา โคสิตา
3.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สาลีกุล
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
0275 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วีเว พรทนา
1.นาย วินัย โพธิสาร
0169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติพร สำลี
2.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ์
3.เด็กหญิง สุภาพร โพธิ์กระสังข์
4.เด็กหญิง สุพรรณนิภา สมบัติ
5.เด็กหญิง สุภาวดี โพธิสาร
6.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ ก่อแก้ว
7.เด็กหญิง จิราภรณ์ งอยภูธร
8.เด็กหญิง พรวิษา พะโสม
9.เด็กหญิง สุรัสวดี สมพงษ์
10.เด็กหญิง พิกุลแก้ว ธะดาดิษ
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฏ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
138. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0773 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรณิชา ภูแท่งแก้ว
2.เด็กหญิง ศิริรัรัตน์ ศรีพูล
3.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
2.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
139. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชไมพร บุญวุฒิ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
0070 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไชยทอง
2.เด็กหญิง ชมพูนุท บุญตา
3.เด็กหญิง ขัติญาภรณ์ ธิวัน
4.เด็กหญิง ธัญชนก ยอดเทียนธรรม
5.เด็กหญิง ชไมพร บุญวุฒิ
6.เด็กหญิง เกษสินี อุ่นแก้ว
7.เด็กหญิง อนุธิดา พันธ์มะลี
8.เด็กหญิง จารุวรรณ ปรือปรัก
9.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
10.เด็กชาย ขวัญชัย ล่องหน
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
2.นาย เกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
3.นาง ปุณยนุช ลึกลาภ
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา พันธ์นา
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
0242 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภชัย วงค์ภักดี
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริตา อุ่นแก้ว
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภริดา อุ่นแก้ว
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
140. โรงเรียนบ้านภูทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
141. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
142. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เศรษฐภูมิ ดวงดาว
2.เด็กหญิง สุชานันท์ จิตอ่อน
1.นาง อุบล รักพรม
2.นาย ปรัตถกร รักพรม
143. โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
144. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อินทิรา มูลคำ
1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
0067 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ ไชยศรีษะ
2.เด็กหญิง ศิริญาภา ปานประชาติ
3.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีลาคำ
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นาง นันท์นภัทร ประพานศรี
145. โรงเรียนบ้านระโยง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
146. โรงเรียนบ้านระหาร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปราชญาวดี สุรภีย์
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง
2.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ มะปรางค์
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
147. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา อ่อนทรวง
1.นาย สำเริง เห็มวัง
148. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
149. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
150. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
151. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพ็ชร
2.เด็กชาย ธนพัฒน์ ธรรมศรี
1.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
2.นางสาว สาธิตา ดวงเด่น
0314 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จีรภัทร เอี่ยมประโคน
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
0331 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มัญฑิตา บานแย้ม
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
0339 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ลุนคำ
2.เด็กหญิง สาริณี แปลงดี
3.เด็กหญิง อนุธิดา ประเสริฐชาติ
4.เด็กหญิง สิริกัญญา วะภา
5.เด็กหญิง ภคพร ยอดแสง
6.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
7.เด็กหญิง รัตติยา อาการ
8.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ นิวงษา
9.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จรเด็จ
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
2.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
3.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
0376 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องภพ พิพัฒปัณณวัฒน์
2.เด็กชาย ก้องภพ ชาญชำนิ
3.เด็กหญิง อรุณี วรจักร์
4.เด็กหญิง จิรริชยา บุตรสิงห์
5.เด็กหญิง กนกวรรณ พาลี
6.เด็กชาย เจตน์สฤษฏ์ ย่อแสง
7.เด็กชาย อนุภัทร วันทา
8.เด็กหญิง รุจิรา วรเชษฐ
1.นางสาว สาธิตา ดวงเด่น
2.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
3.นางสาว พิชชาอร สามสี
152. โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0071 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิธานี คงบุญมาก
2.เด็กหญิง ชาลิสา มาดาดาษ
3.เด็กหญิง พรบุณยา จารุมาศ
4.เด็กหญิง รัญชิดา จันทะโคต
5.เด็กหญิง ชญาภา นาสารีย์
6.เด็กหญิง ธนัญญา มะนัสโส
7.เด็กหญิง ญานิฐษา บุญเจริญ
8.เด็กชาย รัฐภูมิ ใยสูบ
9.เด็กหญิง ศุภัคสินี พื้นพรม
10.เด็กหญิง ธิภาพร จันทร์แก้ว
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
3.นาง ทัศนา สมสวย
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หทัยชนก เส้นสุข
1.นาง ณรัญชน์ภัส ดาลัยรัชชาธัญสิริ
153. โรงเรียนบ้านศิลาทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
154. โรงเรียนบ้านศิวาลัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0135 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณนิสา โคจรนา
2.เด็กชาย ยศกร ใจกัด
1.นางสาว กนกกาญจน์ เชื้อหอม
155. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
156. โรงเรียนบ้านสดำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
157. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิชัย สุนาอาจ
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย จงใจเทศ
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาง รัตนวรรณ จันทร์ถา
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สกุลเพชร บุญเลี้ยง
1.นาย พิพิธธน บุราคร
158. โรงเรียนบ้านสลับ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
159. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
0776 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนโชติ วิสางาม
2.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
3.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิระภาค
5.เด็กชาย อนุชา เวียงคำ
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง ระวีวรรณ เขตนิมิตร
0752 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญาเดช สว่างเนตร
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ช่อตะวัน จันทร
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
160. โรงเรียนบ้านสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0396 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อารียา สีทน
2.เด็กหญิง ปนิดา พรมดี
3.เด็กหญิง จันจิรา ธานี
4.เด็กหญิง อรอุมา เขียวสวาง
5.เด็กหญิง สุภาวดี พาละ
6.เด็กหญิง ดารารัตน์ แซ่ภู
7.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สิบทิศ
8.เด็กหญิง ณัฐรุจา นราวงษ์
1.นางสาว วโรชา เฉลิมวงศ์
2.นาง สโรชิน เฉลิมสุข
3.นาง นิตยาลักษณ์ สืบหล้า
4.นาง สำราญ สืบหล้า
0819 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยา สมาคม
2.นางสาว ศิริขวัญ จันดีกุล
3.เด็กชาย อนันต์ เชื้อสอน
4.เด็กหญิง กมลชนก ตีเงิน
5.เด็กชาย อาทิตย์ เกยทอง
6.นาย อลงกรณ์ พัชราพินิจจัย
7.นางสาว อัญชลีกร พัชราพินิจจัย
8.นางสาว พลอยชมพู ศรีลาชัย
9.เด็กหญิง กัลยาณี ศรีพรม
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย อรัณ ทิพมาตย์
3.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
0817 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โยธิน ดวงสนิท
2.เด็กหญิง เบญจวรรณ วัญญะ
3.เด็กหญิง พิมพ์นภา แก่นจันทร์
4.เด็กหญิง สิราวรรณ ฮว่าง
5.เด็กชาย อนันต์ เชื้อสอน
6.เด็กชาย อาทิตย์ เกยทอง
7.เด็กหญิง กำไล พรมโสภา
8.เด็กหญิง ณัฐพร ศรีภูรัตน์
9.นางสาว ศิริขวัญ จันดีกุล
10.เด็กหญิง นุสรา หมิ่งแก้ว
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย บรรหาร เมาลี
3.นาง กันย์ชนา อินอักษร
161. โรงเรียนบ้านสะพุง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุฒิ สายตั้ง
2.เด็กชาย สิทธิชัย อัครชาติ
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ไทยเจริญ
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
162. โรงเรียนบ้านสังเม็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
163. โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขนิษฐา พรใส
2.เด็กหญิง ศศิวิมล พิมพาวัตร
3.เด็กหญิง ขวัญสิริ นามะโร
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
2.นาง ศิริรัตน์ วงศ์บุดดี
164. โรงเรียนบ้านสามเส้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0801 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุมิตรา นาคใหญ่
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิตย์ชฎา นาคยิ้ม
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีวรรณ ทองมะณี
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
165. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0821 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนสรณ์ แสนเรียน
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
0704 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ กุลบุตร
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
0034 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาดา น้ำนวล
2.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
3.เด็กหญิง รัตน์มณี น้ำกรอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง จตุพร นรเนตร
0080 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยาพัชร ธิศาจารย์
1.นางสาว เกษรา สัญญา
0050 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ศรีสวรรค์
3.เด็กหญิง พิพ์วิภา สร้อยทอง
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง จตุพร นรเนตร
0068 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรีสุดา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง กัญญานี น้ำนวล
3.เด็กหญิง นาริสา จำนงค์
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
2.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
0395 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เที่ยงตะวัน นันทะสิงห์
2.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
3.เด็กหญิง ธนิดา เดชสุภา
4.เด็กหญิง สุชาดา อ่อนนวล
5.เด็กหญิง เกวลิน บุญรอด
6.เด็กหญิง นุชนาฏ หวังผล
7.เด็กหญิง สุทธิดา นิลเพชร
8.เด็กหญิง กันติชา สารพงศ์
9.เด็กหญิง อรทัย ทองละมุน
10.เด็กหญิง พัชริดา เนียมพันธ์
11.เด็กหญิง ธีมาพร แสงอรุณ
12.เด็กหญิง ธิติมา วงค์รักษา
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นาย ลำพอง วรรณทอง
3.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
4.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
0247 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ พรมน้ำ
2.เด็กชาย จิรกิตติ์ พลคำ
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เนียนแนบ
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นาง จตุพร นรเนตร
0739 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรสุดา บุตรมณี
2.เด็กหญิง ธนิสร สีโสดา
3.เด็กหญิง นิตยา พรมน้ำ
4.เด็กหญิง ชลิตา สามสี
5.เด็กหญิง วิไลวรรณ สมนึก
6.เด็กหญิง กุสุมา บรรลือทรัพย์
7.เด็กหญิง กนกวรรณ กะตะศิลา
8.เด็กหญิง วรรณวิสา ท่อนทองแดง
9.เด็กหญิง ปนัดดา ตาลสันเทียะ
10.เด็กหญิง สุนันทา อุ่นแก้ว
1.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
3.นาย สุพิน สอดแก้ว
0399 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
96.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรีลาวรรณ นพพันธ์
2.เด็กหญิง สุรัมภา ไชยทอง
3.เด็กหญิง จิราภา เนื่องพา
4.เด็กหญิง รัญชนา สุขจันทร์
5.เด็กหญิง ชาลิสา แถบหอม
6.เด็กหญิง ภัคจิรา วงค์รักษา
7.เด็กหญิง ศิริรัตน์ รุ่งคำ
8.เด็กหญิง พัขริดา จะโนรัตน์
9.เด็กชาย ภควัต ประมูลชาติ
10.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
11.เด็กชาย ณัฐดนัย น้ำนวล
12.เด็กชาย วันชัย ไชยทอง
13.เด็กชาย วรุตม์ นิลพัฒน์
14.เด็กชาย พิณกวี งามรูป
15.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ไชยทอง
16.เด็กหญิง ญาณิศา สาหะ
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นาย ลำพอง วรรณทอง
3.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
4.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
5.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
166. โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
167. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
168. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิตินันท์ แก้วพิกุล
2.เด็กหญิง พีรดา ไชยบำรุง
3.เด็กหญิง ชนาภา แท่นศรีลา
4.เด็กหญิง ศศิธร สายทอง
5.เด็กหญิง ศรสวรรค์ สายทอง
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
169. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชิดชัย จิตต์อ่อน
2.เด็กหญิง พรพิมล รุ่งเรือง
1.นาง กัลชนา ดวงสา
170. โรงเรียนบ้านหนองเก่า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
171. โรงเรียนบ้านหนองขนาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
172. โรงเรียนบ้านหนองคับคา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
173. โรงเรียนบ้านหนองคู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
174. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0822 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะนุช ไชยคุณ
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
0655 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สรวิชญ์ ไชยภักดี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐธนันท์ วงค์มาเกษ
1.นาง ภินันตรา กุลมี
0197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โสภิดา ภูคำไพร
2.เด็กหญิง ฐิติมา ศรีเสน
3.เด็กหญิง ธิดากานต์ พลไชย
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
2.นาง กานต์ติมา เวชกามา
0653 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชัยวัฒน์ สีสาลี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤติน บุญเพิ่ม
1.นาง ภินันตรา กุลมี
175. โรงเรียนบ้านหนองจิก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
176. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แพ็ทรินทร์ หาญพังงู
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
0283 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุธ นิลแสง
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
177. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
178. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
179. โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
180. โรงเรียนบ้านหนองทา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
181. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
182. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิพาพร นีระจักร์
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ กันยาสาย
3.เด็กหญิง ชัชชญา กระอาจน์
4.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ส่องสีโรจน์
5.เด็กหญิง สุภัสสร กาบก
6.เด็กหญิง อัจยุดา กงชื่อ
7.เด็กหญิง อริสา สานเสนา
8.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญบุตร
9.เด็กหญิง กุลจิรา จำปาเรือง
10.เด็กหญิง ตันหยง ไชยเกิด
1.นางสาว เนตรชนก สังเกตกิจ
2.นาง สุกัญญา มาตราวงค์
3.นางสาว นิตยา ทองแปลง
183. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรุตา นิ่มคุ้ม
2.เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ เสาร์คำ
3.เด็กหญิง ปวีญ์ธิดา มณีจันทร์
1.นาง ศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา
2.นาย ประกาศิต ชูเสน
184. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0341 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร อ้อมชาติ
2.เด็กชาย ฐิติ บุญศรี
3.เด็กชาย ทวีชัย สุขสังข์
4.เด็กชาย ส่งศักดิ์ สามศรี
5.เด็กชาย กอบศักดิ์ ไชยทอง
6.เด็กชาย ณัฎฐภัทร สะดำปี
7.เด็กหญิง ชัญญานุช สกุลรัง
8.เด็กชาย วีรภัทร สะใบ
9.เด็กชาย ชุติเดช น้ำนวล
10.เด็กชาย อึ้งเจริญ บุญลอด
11.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ขวัญเมือง
12.เด็กหญิง วีณารัตน์ บุญเหลือ
13.เด็กหญิง เปมิกา ติณณภพโชตินันท์
14.เด็กชาย อภิศักดิ์ อังคพนมไพร
15.เด็กหญิง รุ่งนภา ทวีศักดิ์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นางสาว พัทญา ทองลือ
3.นาง สุติมา บุญเฟรือง
4.นาง ณัชชา นิลเพชร
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภัชญา ไชยทอง
2.เด็กหญิง ภัคจิรา บุญปัญญา
3.เด็กหญิง กนกวรรณ พิลาดี
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
185. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0601 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จุฑาลักษณ์ รจนัย
2.เด็กชาย ไชยวัฒน์ จุลทัศน์
3.เด็กชาย พุฒิพงศ์ เสมามิ่ง
4.เด็กชาย ยุรนันท์ บรรเจิด
5.เด็กชาย วีระพงษ์ ชาลี
6.เด็กชาย อภิสิทธิ์ วรรณชัย
7.เด็กหญิง พนิดา พวงพรมมา
8.เด็กหญิง มลฤดี ศรีอินทร์
9.เด็กหญิง ศิริภัสสร โขงลำ
10.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
11.เด็กชาย กิตติภูมิ จันทร์โสม
12.เด็กชาย ธนพล บุญใหญ่
13.เด็กชาย อนุศักดิ์ สาระโพธิื
14.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทาทอง
15.เด็กหญิง พุทธิดา คำกิ่ง
16.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยเชษฐ
17.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ ลีลา
18.เด็กหญิง วรรณษา ช่างชัย
19.เด็กหญิง จุฑามาศ กงล้อม
20.เด็กหญิง นฤมล เลื่อนฤทธิ์
21.เด็กชาย เกรียงไกร จูมทอง
22.เด็กชาย ธนัญชัย สุโพธิ์
23.เด็กชาย นันทวัฒน์ ไชยเกิด
24.เด็กชาย ยุทธชัย ใจเครือ
25.เด็กชาย ราเมศวร์ คำศรี
26.เด็กชาย ศุทธิพัฒน์ เจือจาน
27.เด็กชาย สันติ ใจดี
28.เด็กหญิง ขนิษฐา มาระเนตร
29.เด็กหญิง ณัฐินันท์ เกษมสุข
30.เด็กหญิง ศรีสุดา ทุมแถว
31.เด็กหญิง อาริสา คำกิ่ง
32.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายตา
33.เด็กหญิง รัตธิยา โททอง
34.เด็กหญิง กุลปรียา คงสิน
35.เด็กหญิง พัชราภรณ์ บุญเพิ่ม
36.เด็กหญิง นันทิกานต์ บุตรดี
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
3.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
4.นาย มลศักดิ์ หลักดี
5.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
6.นาง สาริณี คำศรี
7.นาย สุชาติ ดวงมาลา
8.นางสาว ภัสชา ปะกิริโย
0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณธพรรณ บุญเจือ
2.เด็กหญิง แสงมณี หาญเชี่ยว
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
2.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
0375 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัตนพงษ์ ทาทอง
2.เด็กชาย คณานิต เจือทอง
3.เด็กชาย ธนพล คำศรี
4.เด็กชาย ปภาเทพ เพิ่มเติมจิต
5.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา กันภัย
6.เด็กหญิง ญาดา สุขสวาท
7.เด็กชาย จิรวัฒน์ กงแก้ว
8.เด็กหญิง ปารมี โททอง
9.เด็กชาย โยไทย ศรีรักษา
10.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา บุญนำ
11.เด็กหญิง สุกานดา นาสิงทอง
12.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุขศรี
13.เด็กหญิง จารุวรรณ บรรเทา
14.เด็กหญิง ณัฐกมล ก่ำเกลี้ยง
15.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ นามเวช
16.เด็กชาย กิตติพันธ์ จันทร์หอม
17.เด็กชาย ภพธรรม ผาปรางค์
18.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยคุณ
19.เด็กชาย จิระภัทร ทองสลับ
20.เด็กชาย อดิเทพ วันแก้ว
21.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คงสิน
22.เด็กหญิง อรจิรา สาลีพวง
23.เด็กหญิง นันทัชพร โสภาศรี
24.เด็กหญิง วชิรญาณ์ หมื่นสุข
25.เด็กหญิง จิรารัตน์ หารปราบ
26.เด็กหญิง พรนภัส งามทรัพย์
27.เด็กหญิง ธิฆัมพร วันทอง
28.เด็กหญิง เพ็ญนภา ใจดี
29.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมมาสุข
30.เด็กชาย ภัทรเดช สายสิงห์
31.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
32.เด็กหญิง ปิยะธิดา วิลุน
33.เด็กหญิง กรกนก ไชยคุณ
34.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
35.เด็กชาย ทรงวุฒิ เสมามิ่ง
36.เด็กหญิง นุชนารถ สลับศรี
37.เด็กชาย คุณาวุธ ผาปรางค์
38.เด็กชาย วีระชาติ ไชยคุณ
39.เด็กหญิง ญาณภัทร เสียงดี
40.เด็กหญิง พิมลรัตน์ โททอง
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
3.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
4.นาง นิฤมล วรรณคำ
5.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
6.นางสาว วิราภรณ์ อนันต์
7.นางสาว สุพิศ ทาทอง
8.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
186. โรงเรียนบ้านหนองบัว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
187. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
188. โรงเรียนบ้านหนองผือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูทอง ทองลอย
2.เด็กหญิง ปิยะภรณ์ ขาวพันธ์
3.เด็กหญิง อัจฉรา เหล่าหงษา
1.นางสาว วาสนา อินวันนา
2.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
189. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยนุช เป้ยแย้ม
2.เด็กหญิง ฟาริดา สารีพันธ์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ คำผาย
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
190. โรงเรียนบ้านหนองยาว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภคนันท์ ปัทราช
2.เด็กชาย ณัชพล จิตหาญ
3.เด็กหญิง ประนัฐดา มนตรี
4.เด็กชาย สนทยา อำนวยโพธิ์
5.เด็กชาย ธนากรณ์ เมืองโคตร
6.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ยินดี
7.เด็กชาย ธิติพล โลนงาม
8.เด็กชาย กฤษณะ เชื้อบัณฑิต
9.เด็กหญิง รสรินทร์ อ่อนพิมพ์
10.เด็กหญิง สุวณี จันทา
11.เด็กหญิง ปานระพี จันทา
12.เด็กชาย กอบลาภ จันทะไพร
13.เด็กหญิง ณิชากร โสสา
14.เด็กหญิง พิชญ์สนันท์ แสงสกุล
15.เด็กหญิง พัชราภา จอมเชื้อ
16.เด็กชาย ธีรพงศ์ วันทา
17.เด็กหญิง ศุภากร ทาคำมอง
18.เด็กหญิง ปักกิ่ง เต็มดวง
19.เด็กชาย ปัญญพนต์ นามสุข
20.เด็กชาย ศิริรัตน์ แก้วพวง
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
3.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
4.นางสาว อรพากร ขุนธิวงศ์
5.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
0017 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภาลักษ์ วงค์คำ
2.เด็กหญิง ปิยพร วงษ์ใหญ่
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ
191. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
192. โรงเรียนบ้านหนองรุง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
193. โรงเรียนบ้านหนองสังข์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0328 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนะชัย พันธ์มะลี
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
194. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
195. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0027 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐลดา จันทะคะมุด
2.เด็กหญิง ปิยะพร บุญค่ำ
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง
1.นาง มยุรี จันทวี
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
0005 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูวดล แซ่อืง
2.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
0651 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา พิริเกรง
1.นาย ไชยา ดวงแก้ว
196. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
197. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรศักดิ์ ศรีบุรี
2.เด็กหญิง วิจิตรา ศิริบุญ
3.เด็กหญิง พุธิตา โกศล
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ โจมสติ
2.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ปัทมะ
3.เด็กหญิง นิภาพร เขียวอ่อน
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
198. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
199. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
200. โรงเรียนบ้านหนองฮาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
201. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
202. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
203. โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
204. โรงเรียนบ้านอาราง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
205. โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
206. โรงเรียนมหาราช 2
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
207. โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0333 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ เรืองวุฒิโรจน์
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทธณดา แสงคำ
1.นาง ลำดวน ครุธทัสสะ
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวิดา ส้มหวาน
1.นางสาว ลักษณา มะลิงาม
208. โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
209. โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
210. โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรรยาพร ศรชัย
1.นางสาว ปริยาภัทร ไชยสิน
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณรดา ชมภู
2.เด็กหญิง ชยุดา คงทรัพย์
3.เด็กหญิง บัณฑิตา บู่สุวรรณ
1.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นางสาว วิมล ฉันไชย์
211. โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
212. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ทิรอดรัมย์
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สุขพันธ์
3.เด็กชาย ธนธรณ์ บุญเฟรือง
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
2.นาย สมหมาย พาบุตร
213. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0100 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิตา สิทธินาม
2.เด็กหญิง รัชนีกร อุ่นแก้ว
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พาทินธิดา พาที
2.เด็กหญิง มุกลัดดา จันทร์ทัย
3.เด็กหญิง สุธิดา ภูมิลำเนา
1.นางสาว จตุพร คุ้มครอง
2.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
214. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0812 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จีระวรรณ ไกรพล
2.เด็กชาย เอกพล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ฐิติมา ศรีดาชาติ
4.เด็กหญิง พิณญาดา จันทำ
5.เด็กชาย พัฒนพงศ์ ตุมชาติ
1.นางสาว ปริญญา พลเรือง
2.นาย ภักดี ลีลาศ
0796 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนาภา ไชยสุวรรณ
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริกัลยา ม่วงคง
1.นาย อุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
0803 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา คำภาพันธ์
1.นางสาว บุษบา เสาร์แก่น
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรีดิ์รติ แก้วมณี
2.เด็กชาย ภาสกร เอื้อธนาคม
1.นาง ชุติมา แสวงผล
2.นาย เบญจรงค์ แสวงผล
0398 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
95.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จินตนา นรสิงห์
2.เด็กหญิง วิภา วรรณทอง
3.เด็กหญิง จีรพร ศรีพรม
4.เด็กหญิง อัมราพร เนตรศรีเงิน
5.เด็กหญิง ศลิษา ปัญญาเหลือ
6.เด็กหญิง วิภาดา พิญญาณ
7.เด็กหญิง นาขวัญ ลันดา
8.เด็กชาย พีรวิชญ์ ผงล่ำ
9.เด็กชาย ถิรพล เสน่หา
10.เด็กชาย พิชัย วรรณทอง
1.นาย ปิยะรัฐ อุดมแก้ว
2.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
3.นาง นิโลบล วงษ์เดือน
4.นางสาว นัฏฐิกา แขมคำ
5.นางสาว ณัฐยา ปราสาททอง
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ บุญทอง
2.เด็กชาย โชคชาญชัย ดวงมูล
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรพล รัศมี
2.เด็กชาย ธนพล พรหมรินทร์
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
215. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0813 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรศยา เกตุตากแดด
2.เด็กหญิง อัญชัญ สุวรรณ
1.นางสาว พิมลลักษณ์ อำภาพันธ์
2.นาง สิริพัชรสุดา อินทจร
0347 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัต บุสะวะ
2.เด็กชาย ธีรภัทร มีชัย
3.เด็กชาย ลัทธพล ภักดีล้น
4.เด็กชาย วีรภัทร จำปาราช
5.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
7.เด็กชาย วิชญวิศิษฎ์ เปล่งปลั่ง
8.เด็กชาย สฤษฎ์พงศ์ ศรีคล้าย
9.เด็กชาย อธิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ
10.เด็กชาย เสฏฐพงศ์ แก้วเกิด
11.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
12.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
13.เด็กหญิง ชมพูนุช กุษาเดช
14.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
15.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
16.เด็กชาย ธนากร ประจญ
17.เด็กชาย กนวรรณ บุตรวงศ์
18.เด็กหญิง พรรณพัสสา ลมูลนวม
19.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำเรือง
20.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีวะรมย์
21.เด็กหญิง ฐิติกานต์ สายงาม
22.เด็กหญิง ฐิติมน ตีเงิน
23.เด็กหญิง นภัสสร พรรษาวนัส
24.เด็กหญิง ณัฐฐาพัทธ์ ศรีนวล
25.เด็กหญิง ทิพย์นราพร งามวิลัย
26.เด็กหญิง อาภาภัทร เมืองนาม
27.เด็กหญิง นาถนพิณ อารีย์
28.เด็กหญิง วิภาวี พิทักษ์
29.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีแสนยงค์
30.เด็กหญิง ชัญญา ไกรรักษ์
31.เด็กหญิง พนิดา โยธาพัทธ์
32.เด็กหญิง ธาราทิพย์ กันไชยชาติ
33.เด็กหญิง ปริยากร ภิรมพันธ์
34.เด็กหญิง กนกวลัย โจมปัญญา
35.เด็กหญิง วสุธา ประเสริฐศรี
36.เด็กหญิง จีรนันท์ อิ่มอ้วน
37.เด็กหญิง ปภาดา คูณโคตร์
38.เด็กหญิง ธนัชพร ภูติยา
39.เด็กหญิง กนกวรรณ พัศโน
40.เด็กหญิง จันทกานต์ ไชยเดช
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
3.นาง รัศมี ศิริชนะ
4.นางสาว ศิวาภรณ์ อำคาคูณ
5.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
6.นาย สมสิน บุญชู
7.นางสาว จารุวรรณ สะเดา
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิชา ปูพะมูล
1.นางสาว วราภรณ์ สุธาวุธ
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรรยชญ์ สาระพันธ์
1.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
0772 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุตตะวงศ์
2.เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ ถุงทรัพย์
3.เด็กหญิง พรนภัส อนันต์สินชัย
1.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร
2.นางสาว วนิดา ศิริเศวตกุลวงศ์
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กชพรรณ สิงห์โห
2.เด็กหญิง สัตตบงกช รักพรม
3.เด็กชาย ปัณณทัต แก้วทอง
1.นาง ปิยนุช วงษ์แสวง
2.นางสาว วรลักษณ์ คันศร
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฏฐกฤตย์ สัญญาถนอมรัช
2.เด็กหญิง อักษราภัค อาจสำแดง
3.เด็กหญิง เพลงรักเกล้า รอดคำทุย
1.นางสาว วิไลภรณ์ ผุยพรม
2.นาง สาวิตรี รังกระโทก
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
93.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา สมภาวะ
2.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา รัตนะพันธ์
3.เด็กหญิง ญานภา ชนิดพันธ์
4.เด็กหญิง พนิดา โยธานันท์
5.เด็กหญิง นารีรัตน์ อัมพรัตน์
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
0708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กันต์ดนัย ผ่านพินิจ
2.เด็กชาย ภูวรินทร์ ลุนคำ
3.เด็กหญิง นภัสสร แสงทอง
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
0795 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรวดี น้อยพลาย
1.นางสาว วราภรณ์ ศรีสมบัติ
0753 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิภัทร แสงอุทัยทิพย์วรรณ
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
3.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
4.เด็กชาย ธนากร ประจญ
5.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
7.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
8.เด็กชาย ภูเบศ ศิริโชติสกล
9.เด็กชาย พีรพัฒน์ หินแก้ว
10.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
11.เด็กชาย สภาพร สร้อยสน
1.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
2.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
3.นาย ประกิจ น้อยสงวน
4.นาย ติณณ์ พรคนึง
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รณกร รอดคำทุย
2.เด็กหญิง กัลยาณี ช่างดี
3.เด็กหญิง ฐิติวรดาภรณ์ ชุปวา
4.เด็กหญิง กัลย์กมล วะราบุตร
5.เด็กหญิง ณัฐกมล อดทน
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทนันท์ เรืองรัตน์
2.เด็กชาย ณัฏฐ์ชัย สายลาด
1.นาย ประมวล ศรีธีรานนท์
2.นาง อุทัยวรรณ มณีกุล
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อติกันต์ ว่องไว
2.เด็กหญิง กฤษณา บุญพริ้ง
1.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
2.นางสาว ทิพวรรณ หนองบัว
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ แสงสิงห์
1.นาง ธัญทิพย์ ธีระธนิตโรจน์
0823 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ วิไล
1.นาง อำไพ หลักบุญ
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
0800 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
96.20
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์พิชา วงษ์ใหญ่
1.นาย วุฒิชัย ละเลิศ
0794 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา คณะนา
1.นาง สงกรานต์ สารเฉวตร์
0802 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์วิภา โกศล
1.นาย เชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ไอยวริญญาภรณ์ เกษแก้ว
1.นาง นิศากร เครือมา
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชฎาทิพย์ ประยศ
2.เด็กหญิง ศิรินราพร ทาวงษ์
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลลนา โกศล
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีพันธ์
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แพนนารา โกศล
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ บัวทอง
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
216. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา จันทา
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
217. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร ทำนุ
2.เด็กหญิง โดนัท หอกคำ
3.เด็กหญิง เกษศิรินทร์ ก้านเกตุ
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
2.นางสาว เนตรทราย ณ อุบล
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ จันลาวงษ์
2.เด็กชาย ธนพล คจนา
3.เด็กชาย ศิริพงศ์ พันธ์สวัสดิ์
4.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีโชค
5.เด็กชาย เอกราช วงษ์ใหญ่
6.เด็กชาย ไชยวัฒน์ กล้าหาญ
1.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
2.นาย พิทักษ์ ทางทอง
3.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
218. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0378 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ฤทธิเดช
2.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
3.เด็กหญิง กิติญา ภูการ
4.เด็กหญิง วิมลสิริ เชื้อดี
5.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
6.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีโวหะ
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
3.นาง ทิพาพร ศรีลามล
4.นาง นิภาพร ส่งเสริม
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรชัย ปรนปรือ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นามจันดา
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
219. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม