1. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 1
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 1
0811 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
2 2
รวม 3 4 4
2. โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0336 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1 1
รวม 1 1 1
3. โรงเรียนชนะใช้กิจการ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1 1
รวม 1 1 1
4. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
2 2
รวม 1 2 2
5. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0062 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
8 3
รวม 1 8 3
6. โรงเรียนบ้านโนนสูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0075 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 1
0274 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 1
รวม 2 2 2
7. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 2
รวม 1 1 2
8. โรงเรียนบ้านกระทิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0097 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 1
0101 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 1
รวม 2 2 2
9. โรงเรียนบ้านกระเบา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0104 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
10. โรงเรียนบ้านกระหวัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
2 2
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
2 2
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
3 2
รวม 3 7 6
11. โรงเรียนบ้านกราม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
20 5
รวม 1 20 5
12. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3 2
0316 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1 1
0317 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1 1
0323 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1 1
0324 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1 1
0325 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1 1
0337 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1 1
0338 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1 1
0404 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
2 2
0787 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
2 2
0788 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
2 2
รวม 11 16 15
13. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0048 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
3 2
0734 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
3 2
รวม 2 6 4
14. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
10 3
0789 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
2 2
รวม 2 12 5
15. โรงเรียนบ้านกันทรอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0818 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
10 3
รวม 1 10 3
16. โรงเรียนบ้านขนุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0233 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
17. โรงเรียนบ้านขะยูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
2 2
รวม 1 2 2
18. โรงเรียนบ้านขุนหาญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
5 2
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1 1
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1 1
0656 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1 1
0658 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
27 7
รวม 5 35 12
19. โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 1
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
2 2
รวม 2 3 3
20. โรงเรียนบ้านคำสะอาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
3 2
รวม 1 3 2
21. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
3 2
0792 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1 1
0810 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
2 2
รวม 3 6 5
22. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0243 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
3 2
0250 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
3 2
0755 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
3 2
0757 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
3 2
รวม 4 12 8
23. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
2 2
0013 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
6 3
0025 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
2 2
0240 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 1
0603 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 1
รวม 5 12 9
24. โรงเรียนบ้านจองกอ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0098 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
25. โรงเรียนบ้านจะเนียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0241 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 1
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 1
รวม 2 2 2
26. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0081 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 1
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1 1
รวม 2 2 2
27. โรงเรียนบ้านชำม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0018 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
3 2
รวม 1 3 2
28. โรงเรียนบ้านซำตาโตง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 2
0231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 2
0277 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 1
รวม 3 7 5
29. โรงเรียนบ้านดอนข่า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0128 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2 2
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5 2
รวม 2 7 4
30. โรงเรียนบ้านด่าน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0276 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
31. โรงเรียนบ้านดาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0108 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
3 2
รวม 1 3 2
32. โรงเรียนบ้านดู่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0287 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7 3
0327 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1 1
0329 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1 1
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1 1
0345 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
20 6
รวม 5 30 12
33. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
34. โรงเรียนบ้านโดนอาว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
5 2
0171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 2
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
2 2
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 1
รวม 4 11 7
35. โรงเรียนบ้านตระกวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 1
รวม 1 3 1
36. โรงเรียนบ้านตระกาจ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0160 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3 2
รวม 1 3 2
37. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3 2
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
3 2
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
3 2
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
2 1
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
2 1
0657 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1 1
0731 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 1
รวม 7 15 10
38. โรงเรียนบ้านตาแท่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
3 2
0280 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 1
รวม 2 4 3
39. โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0652 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
40. โรงเรียนบ้านตาหมื่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
2 2
รวม 1 2 2
41. โรงเรียนบ้านตาเอก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3 2
0236 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 1
0284 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 1
0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
3 2
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 1
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 1
0750 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
2 2
รวม 7 12 10
42. โรงเรียนบ้านตูม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
5 2
0044 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
3 2
0094 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
3 2
0096 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
3 2
0377 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
10 3
0643 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
5 3
0659 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
30 7
0758 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
3 2
0791 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1 1
รวม 9 63 24
43. โรงเรียนบ้านโตนด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0026 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
3 2
รวม 1 3 2
44. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
6 3
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
5 2
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 1
0373 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 1
รวม 4 13 7
45. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 1
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 1
รวม 2 2 2
46. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0127 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2 2
รวม 1 2 2
47. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0239 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
48. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
2 2
รวม 1 2 2
49. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
50. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3 2
0237 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 1
0282 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 1
รวม 3 5 4
51. โรงเรียนบ้านบักดอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0084 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 1
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 1
รวม 2 2 2
52. โรงเรียนบ้านปะทาย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1 1
รวม 1 1 1
53. โรงเรียนบ้านปุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0109 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
3 2
0249 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1 1
0348 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
24 8
0793 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
12 4
รวม 4 40 15
54. โรงเรียนบ้านผือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0400 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
5 2
รวม 1 5 2
55. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
56. โรงเรียนบ้านพยอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0012 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
6 3
รวม 1 6 3
57. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0816 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
10 3
0820 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1 1
รวม 2 11 4
58. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0004 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
3 2
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
3 2
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
2 1
0790 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
2 2
รวม 4 10 7
59. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
2 2
รวม 1 2 2
60. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0019 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
3 2
0169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
10 3
0275 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 1
0705 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 1
0775 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
3 2
รวม 5 18 9
61. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0773 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
3 2
รวม 1 3 2
62. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0070 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
10 3
0242 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 1
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 1
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 1
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1 1
0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1 1
รวม 6 15 8
63. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
2 2
รวม 1 2 2
64. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0067 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
3 2
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 1
รวม 2 4 3
65. โรงเรียนบ้านระหาร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
2 2
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1 1
รวม 2 3 3
66. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 1
รวม 1 1 1
67. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
2 2
0314 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1 1
0331 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1 1
0339 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
9 3
0376 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
8 3
รวม 5 21 10
68. โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 1
0071 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
10 3
รวม 2 11 4
69. โรงเรียนบ้านศิวาลัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0135 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
2 1
รวม 1 2 1
70. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
2 2
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1 1
รวม 2 3 3
71. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 1
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 1
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 1
0752 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
2 2
0776 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
5 2
รวม 5 10 7
72. โรงเรียนบ้านสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0396 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
8 4
0817 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
10 3
0819 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
9 3
รวม 3 27 10
73. โรงเรียนบ้านสะพุง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3 2
รวม 1 3 2
74. โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
3 2
รวม 1 3 2
75. โรงเรียนบ้านสามเส้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 1
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 1
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 1
0801 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1 1
รวม 4 4 4
76. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0034 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
3 2
0050 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
3 2
0068 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
3 2
0080 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 1
0247 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
3 2
0395 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
12 4
0399 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
16 5
0704 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 1
0739 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
10 3
0821 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1 1
รวม 10 53 23
77. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
5 2
รวม 1 5 2
78. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
2 1
รวม 1 2 1
79. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 1
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 1
0197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 2
0653 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1 1
0655 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1 1
0822 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1 1
รวม 6 8 7
80. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0283 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 1
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 1
รวม 2 2 2
81. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
10 3
รวม 1 10 3
82. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
3 2
รวม 1 3 2
83. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0341 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
15 4
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
3 2
รวม 2 18 6
84. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
2 2
0375 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
40 8
0601 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
36 8
รวม 3 78 18
85. โรงเรียนบ้านหนองผือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3 2
รวม 1 3 2
86. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
3 2
รวม 1 3 2
87. โรงเรียนบ้านหนองยาว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0017 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
2 2
0149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
20 5
รวม 2 22 7
88. โรงเรียนบ้านหนองสังข์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0328 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1 1
รวม 1 1 1
89. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0005 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
2 2
0027 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
3 2
0651 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1 1
รวม 3 6 5
90. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
3 2
0177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 2
รวม 2 6 4
91. โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 1
0333 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1 1
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 1
รวม 3 3 3
92. โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 1
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
3 2
รวม 2 4 3
93. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
3 2
รวม 1 3 2
94. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
3 2
0100 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
2 2
รวม 2 5 4
95. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1 1
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
2 2
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
2 2
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
2 2
0398 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
10 5
0796 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1 1
0803 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1 1
0812 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
5 2
รวม 8 24 16
96. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1 1
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
2 2
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
2 2
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
2 2
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1 1
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
3 2
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
3 2
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 1
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 1
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
5 2
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
5 2
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
2 2
0347 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
40 7
0708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
3 2
0753 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
11 4
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1 1
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
2 2
0772 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3 2
0794 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1 1
0795 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1 1
0800 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1 1
0802 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1 1
0813 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
2 2
0823 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1 1
รวม 24 95 45
97. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 1
รวม 1 1 1
98. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
6 3
0162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 2
รวม 2 9 5
99. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
นักเรียน
ครู
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
2 2
0378 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
6 4
รวม 2 8 6
จำนวนโรงเรียนที่เป็นตัวแทน 99 โรงเรียน
จำนวนกิจกรรม 262 กิจกรรม
จำนวนนักเรียน 947 คน
จำนวนครู 489 คน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม