#
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
ทีม
นักเรียน
ครู
กรรมการ
1 เมืองกันทร์
24
294
728
442
150
2 มออีแดง
19
285
601
420
90
3 พนมดงรัก
21
292
597
436
106
4 บึงระนาม
19
239
440
339
73
5 ภูกระจาน
21
266
505
367
101
6 ตำหนักไทร
23
289
675
451
141
7 น้ำตกห้วยจันทน์
24
315
734
500
162
8 ขุนโพธิ์ภูไพร
16
199
383
285
81
9 ศรีรัตนะ
27
385
911
612
214
10 เบญจลักษ์
25
296
702
448
155
รวมข้อมูลทั้งสิ้น
219
2,860
6,276
4,300
1,295

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม