คณะดำเนินงานจัดการ CEO
#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายทองคำ รักษาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ประธานกรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
2 นางสุจิตรา ภูมิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
3 นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก กรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
4 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก กรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
5 นายสหราช บุญไทย ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
6 นางมัจฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการกลุ่มสาระภาษาไทย
7 นายสมรักษ์ พรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา ประธานกรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
8 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธานกรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
9 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
10 นายทองหล่อ สิงห์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
11 นายสาน แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
12 นายประพัฒน์ รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
13 นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
14 นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมฯ ประธานกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
15 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) รองประธานกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
16 นายปราโมทย์ โคตพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
17 นายวัชระ จันทร์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
18 นางจิตรา กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
19 นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
20 นางสาวกัญชพร เครือคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
21 นายเพชร วงพรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ประธานกรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
22 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
23 นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
24 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
26 นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
27 นายชาญ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
28 นายพิชิต ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธานกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
29 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมฯ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
30 นายวรุฒม์ มั่นจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
31 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
32 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินฯ กรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
33 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
34 นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
35 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
36 นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
37 นายวิมล มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนุน ประธานกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
38 นายเสถียร จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
39 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
40 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ กรรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
41 นางสุมาลี แก้วโมกข์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
42 นายเนติวัฒน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชาสามัคคี กรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
43 นายอัศวิน เกษสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
44 นายวินัย พิมาทัย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
45 นายสมัย ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ประธานกรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
46 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว รองประธานกรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
47 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
48 นายประกอบเกียรติ ไชยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
49 นางสาวมยุรี สารีบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
50 นายมานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
51 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
52 นายทวี ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
53 นางมาริษา พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
54 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
55 นายทินกร มณีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
56 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
57 นายอัครินทร์  ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระโยง กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
58 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
59 นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะยอม รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
60 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
61 นายอุทัย สร้อยสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่น กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
62 นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
63 นายโผน ธรรมทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
64 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธานกรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
65 นายชุติ เจริญศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
66 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
67 นายปิยะ การะเกด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
68 นายจินดา ศรีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
69 นายวชิระ ฉวีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำตื้อฯ กรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
70 นายรังสฤษฏ์ บุตรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
71 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการและเลขานุการกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
72 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธานกรรมการการศึกษาปฐมวัย
73 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 กรรมการการศึกษาปฐมวัย
74 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการการศึกษาปฐมวัย
75 นายเกียรติคุณ สืบหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรานฯ ประธานกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
76 นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงฯ รองประธานกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
77 นายโกศรี พันธ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
78 นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ กรรมการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
79 นางดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง(ขุนหาญ) กรรมการและเลขานุการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
80 นายทวี พรมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง(กล) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
81 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
82 นางรุ่งนภา หลักเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
83 นางปรมาภรณ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
84 นางสาวปิยะพร ทำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
85 นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
86 นางสุกัญญา จำปาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
87 นางทิพาพร ศรีลามล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธานกรรมการ
ฝ่ายกองเลขานุการจัดการแข่งขัน
88 นางลำไพร หล้าศรี ครูโรงเรียนบ้านอาราง รองประธานกรรมการ
ฝ่ายกองเลขานุการจัดการแข่งขัน
89 นางกาญจนา ศรีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
ฝ่ายกองเลขานุการจัดการแข่งขัน
90 นางสาวนวพร ขันทอง ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
ฝ่ายกองเลขานุการจัดการแข่งขัน
91 นางอันฉลา ศรีสุข ครูธุรการโรงเรียนบ้านจอกฯ กรรมการ
ฝ่ายกองเลขานุการจัดการแข่งขัน
92 นางรุ่งฤทัย คงศรีลา ครูธุรการโรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
ฝ่ายกองเลขานุการจัดการแข่งขัน
93 นางสาวกิตติภรณ์ โทศก ครูธุรการโรงเรียนบ้านศิลาทอง กรรมการ
ฝ่ายกองเลขานุการจัดการแข่งขัน
94 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา กรรมการ
ฝ่ายกองเลขานุการจัดการแข่งขัน
95 นายศุภนัฏฐ์ ผลดี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อฯ กรรมการ
ฝ่ายกองเลขานุการจัดการแข่งขัน
96 นางรุ่งนภา งามสง่า นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ
ฝ่ายกองเลขานุการจัดการแข่งขัน
97 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายกองเลขานุการจัดการแข่งขัน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม